Now showing items 340-359 of 570

  • Naiv tillit? Forbrukernes tillit til mat i Norge, Belgia og England 

   Berg, Lisbet (Arbeidsnotat 2-2000, Notat, 2000)
   Statens institutt for forbruksforskning (SIFO) har gjennomført en omfattende undersøkelse om tillit til mat i Norge. Et tilfeldig utvalg på 1000 norske forbrukere har i telefonintervjuer svart på spørsmål knyttet til ...
  • National risk regimes in Norway, Sweden and Iceland 

   Throne-Holst, Harald; Slettemeås, Dag; Kvarnlöf, Linda; Tómmason, Bödvar (Notat;12-2015, Research report, 2015)
   This position paper is a deliverable from the first work package, WP 1 National risk regimes: The role of citizens, of the HomeRisk-project. The main aim of work package 1 is to identify the expectations and responsibilities ...
  • Natural and Sustainable? Consumers’ Textile Fiber Preferences 

   Sigaard, Anna Schytte; Laitala, Kirsi (Peer reviewed; Journal article, 2023)
   Textile fibers have become a major issue in the debate on sustainable fashion and clothing consumption. While consumers are encouraged to choose more sustainable and circular textile materials, studies have indicated ...
  • Naturgarvet skinn i et miljøperspektiv 

   Klepp, Ingun Grimstad; Haugrønning, Vilde (Rapport;5-2021, Report, 2021)
   Rapporten tar utgangspunkt i naturgarveriet Jutulskinn (nå ULU) og deres utvikling av en ny kolleksjon i form av friluftslivsklær i skinn og pels. Rapporten er en leveranse i et ‘forprosjekt for innovasjon’ finansiert av ...
  • Når grensene mellom reklame og journalistikk blir utydelige i avisene 

   Tangeland, Torvald; Alfnes, Frode (Oppdragsrapport nr. 16-2016, Report, 2016)
   Medieforbruket til norske husholdninger er i endring. En stadig større deler av mediekonsumet forflytter seg fra de tradisjonelle formatene, som papiravis, radio og TV, over på internett. Dette har skapt store utfordringer ...
  • Når stordata blir Big Business 

   Dulsrud, Arne; Alfnes, Frode (Oppdragsrapport nr. 10-2017, Report, 2017)
   Hovedmålet med rapporten er å undersøke utvalgte norske kommersielle aktørers innsamling og utnyttelse av forbrukerdata og personopplysninger samt å gi en status for kommersiell utnyttelse av slike data i ulike sektorer. ...
  • Noen hovedpunkter fra EU-kommisjonens Consumers Conditions Survey (CCS) 2022 

   Alecu, Andreea Ioana; Jacobsen, Eivind (SIFO-rapport;8-2023, Report, 2023)
   I denne enkle tabellrapporten har vi sett på norske og europeiske borgeres opplevelse av å være forbruker, kjennskap til rettigheter, samt borgeres erfaringer på tvers av markeder. Rapporten er basert på tallmateriale fra ...
  • Noen reklamer ergrer mer enn andre 

   Lavik, Randi (Prosjektnotat 9-2009, Notat, 2009)
   Dette notatet tar i hovedsak for seg resultater fra SIFO-surveyen som fokuserer på reklame. SIFO-surveyen er undersøkelser som gjennomføres noenlunde jevnlig, og der noen temaer går igjen, mens andre er nye. I undersøkelsen ...
  • Nordmenns brød- og kornvaner - i stabilitet og endring 

   Bugge, Annechen Bahr; Lavik, Randi; Lillebø, Kjersti (SIFO-report;2-2008, Research report, 2008-10)
   Økt forbruk av grove brød- og kornprodukter er en sentral målsetting i Regjeringens handlingsplan for et bedre kosthold i befolkningen i perioden 2007 til 2011. Alle er imidlertid ikke enige i denne målsettingen. De senere ...
  • Nordmenns holdninger til klimaendringer, medier og politikk 

   Austgulen, Marthe Hårvik (Prosjektnotat 4-2012, Notat, 2012)
   I dette prosjektnotatet tar vi for oss nordmenns holdninger til klimaendringer, medier, aktører i klimadebatten og klimapolitikk. Notatet er en deskriptiv presentasjon av en kvantitativ spørreundersøkelse gjennomført ...
  • Norsk mat i et åpent marked 

   Jacobsen, Eivind (Oppdragsrapport 12-2004, Report, 2004)
   Det lar seg ikke gjøre å sette opp en enkel liste over evige norske konkurransefordeler og ulemper. Disse vil endre seg i takt med kontekstuelle forhold rundt markedskonkurransen. Det lar seg ikke gjøre å sette opp en ...
  • Norske forbrukermarkeder evaluert i EU-kommisjonens Consumer Markets Scoreboard 2018 

   Berg, Lisbet (Prosjektnotat nr. 1-2018, Report, 2018)
   I EU-kommisjonens siste markedsmonitor, publisert 12. oktober 2018, vurderes 40 markeder – 15 varemarkeder og 25 tjenestemarkeder – i 30 land, herunder Norge. De mest problematiske norske varemarkedene er: markedet for ...
  • Det norske måltidsmønsteret 

   Bugge, Annechen Bahr; Døving, Runar (Rapport 2-2000, Report, 2000)
   Forholdet mellom holdning og handling har her vært viktig. Flere kvantitative studier viser at noe over halvparten av representative utvalg anser seg som miljøbevisste forbrukere. Hva folk oppgir å gjøre i praksis har ...
  • Ny start med fullført gjeldsordning 

   Poppe, Christian (Report, 2010)
   Den foreliggende studien er en analyse av hvordan det har gått med de som har gjennomført en gjeldsordning, og bygger på intervjuer med 271 personer som avsluttet sine ordninger i løpet av 2007. Intervjuene ble gjennomført ...
  • Nyheter i en digitalisert hverdag 

   Slettemeås, Dag; Kjørstad, Ingrid (Oppdragsrapport 10-2016, Report, 2016)
   Rapporten beskriver resultater fra prosjektet «Nyheter i endring – en studie av unge menneskers konsum av nyheter på smarttelefon». Prosjektet ble i hovedsak gjennomført av SIFO i 2015 med midler fra Rådet for anvendt ...
  • Om framtidens forbruksvaner - et 30 års perspektiv 

   Slettemeås, Dag; Jacobsen, Eivind (Fagrapport 1-2014, Report, 2014)
   Nummer: Fagrapport nr. 1-2014 Tilknyttede prosjekter Framtidens forbrukervaner
  • Om matkultur... 

   Amilien, Virginie (Arbeidsnotat 19-2000, Notat, 2000)
   Det har i 1999 foregått et omfattende arbeid i regi av Statens Landbruksbank/SND for å utvikle en handlingsplan for norsk matkultur. Takket være en betydelig kompetanse om matkultur og matvaner, har SIFO fått anledning til ...
  • Omdømme og troverdighet 

   Jacobsen, Eivind (Prosjektnotat 5-2004, Notat, 2004)
   Nummer: 5-2004 Tilknyttede prosjekter Organiseringen av produktsikkerhet og –risiko i en internasjonalisert matvarehandel
  • Omlegging av husholdningers avfallssystem 

   Oftebro, Vida Juul (Fagrapport 2-2013, Research report, 2013)
   Nummer: 2-2013