Collections in this community

Recent Submissions

 • FOOD2GATHER: What is migrants’ food all about in Europe? A media discourse analysis through the lens of controversies 

  Razy, Elodie; Vivier, Melanie; Terragni, Laura; Roos, Gun; Teigen, Helene Fiane; Tolgensbakk, Ida; Seeberg, Marie Louise; Amilien, Virginie; Wie, Erica; O'Mara, Jillian; Starck, Edda; Matta, Raul; Crenn, Chantal; Techoueyres, Isabelle; Marchiset, Sarah; Schmidt, Donatella; Palutan, Giovanna; Guerazzi, Tommaso; Pivato, Caterina Zanatta; Dolphijn, Rick; Polson, Nick (Notat;3-2021, Report, 2021)
  This report is part of the HERANET funded project FOOD2GATHER. The project aims at understanding the question of integration/exclusion of migrants through foodscapes. An important step in this direction is to analyse the ...
 • Product lifetime in European and Norwegian policies 

  Heidenstrøm, Nina; Strandbakken, Pål; Haugrønning, Vilde; Laitala, Kirsi (Report;11-2021, Report, 2021)
  The objective in this report is to better understand how the increased product lifetime option has been positioned in policies over the past twenty years. By means of policy document analysis, we explore product lifetime ...
 • WOOLUME: Mapping the market for acoustic and sound absorbing products made of wool 

  Sigaard, Anna Schytte; Haugrønning, Vilde (Report;9-2021, Report, 2021)
  This report is the first deliverable from work package 2 of the WOOLUME project. The main goal of WOOLUME is to explore different ways of using wool from Polish Mountain Sheep to achieve better utilisation of resources and ...
 • Virker gjeldsregistrene? Bankenes erfaringer med og holdninger til gjeldsinformasjonsforetak 

  Poppe, Christian; Skuland, Silje Elisabeth (Rapport;8-2021, Report, 2021)
  Gjeldsregisteret er et tiltak som bankene ønsker velkommen og som virker etter intensjonen. Informasjon om folks usikrede gjeld i sanntid har økt presisjonen i kredittvurderingene, tilført bransjen økt profesjonalitet og ...
 • Fremtidens måltidskonsepter – sunn og bærekraftig take-away 

  Bugge, Annechen Bahr (Rapport;10-2021, Report, 2021)
  Formålet med prosjektet «Fremtidens måltidskonsepter» er å legge et kunnskapsgrunnlag for utvikling av sunn og næringsrik take-away. Rapporten bygger på data samlet inn ved hjelp av en spørreundersøkelse basert på webintervjuer ...
 • Vegetarianisme – en studie av sosiale, praktiske og kroppslige aspekt ved å ha et helt eller delvis vegetarisk spisemønster 

  Bugge, Annechen Bahr; Henjum, Sigrun (Rapport;4-2021, Report, 2021)
  Med denne studien ønsket vi å få en bedre forståelse av hva som kjennetegner en vegetarisk identitet, samt hvordan det å ha et vegetarisk spisemønster påvirker sosiale, praktiske og kroppslige aspekter. Spørreundersøkelsen ...
 • Miljø- og dyrevelferdsspørsmål knyttet til produksjon og forbruk av fisk og kjøtt – hva er forbrukernes betraktninger og betenkeligheter? 

  Bugge, Annechen Bahr; Schjøll, Alexander (Rapport;6-2021, Report, 2021)
  Denne rapporten er basert på to spørreundersøkelser blant norske forbrukere om deres betraktninger rundt produksjon og forbruk av fisk og sjømat. I tillegg har vi belyst en rekke sider av det store forskningsfeltet som ...
 • Naturgarvet skinn i et miljøperspektiv 

  Klepp, Ingun Grimstad; Haugrønning, Vilde (Rapport;5-2021, Report, 2021)
  Rapporten tar utgangspunkt i naturgarveriet Jutulskinn (nå ULU) og deres utvikling av en ny kolleksjon i form av friluftslivsklær i skinn og pels. Rapporten er en leveranse i et ‘forprosjekt for innovasjon’ finansiert av ...
 • Oppdatering av forbruksområdet «Personlig pleie». Vurdering av vare- og tjenestegrunnlaget i referansebudsjettet 

  Austgulen, Marthe Hårvik; Alecu, Andreea Ioana; Borgeraas, Elling (Rapport;1-2021, Report, 2021)
  Denne rapporten er en rapportering av arbeidet med å oppdatere forbruksområdet «Personlig pleie» i referansebudsjettet. Oppdateringen innebærer å sjekke om det som ligger inne i budsjettposten fremdeles er relevant og om ...
 • En tilleggsundersøkelse av stordriftseffekten i barnefamilier 

  Alecu, Andreea Ioana (Notat;2-2021, Report, 2021)
  Notatet undersøker i hvilken grad er det empirisk grunnlag for å konkludere at en stordriftseffekt finnes også i tidligere Forbrukerundersøkelser (2008 og 2009) og for hvilket barn i rekken den eventuelt slår inn. Notatet ...
 • Oppdatering av kostnader til spedbarn. Vurdering av vare- og tjenestegrunnlaget i Referansebudsjettet 

  Skuland, Silje Elisabeth (Rapport;2-2021, Report, 2021)
  Denne rapporten er en rapportering av arbeidet med å oppdatere kostnader til spedbarn. Oppdateringen innebærer å sjekke om det som ligger inne i de ulike budsjettpostene til fremdeles er relevant og om det trengs endringer ...
 • Referansebudsjettet 2021 

  Unknown author (Others, 2021)
  Denne filen gir et sammendrag av referansebudsjettets tall for 2021, og viser et utregnet budsjett for en eksempelfamilie. Her finnes også budsjettet i Excel.
 • SIFOs Referansebudsjett for forbruksutgifter 2021 

  Austgulen, Marthe Hårvik; Alecu, Andreea Ioana; Naterstad, Anders (Rapport;3-2021, Report, 2021)
  Denne rapporten presenterer referansebudsjettet for 2021, en oppsummering av de viktigste endringene som er gjort sammenlignet med referansebudsjettet for 2020 og en oppsummering av grunnlaget disse endringene er basert ...
 • Forbruksstrategier i barnerike familier 

  Rysst, Mari; Borgeraas, Elling (Rapport;8-2019, Report, 2019)
  Denne notatet inngår i et større arbeid med å videreutvikle og kvalitetssikre SIFOs referansebudsjett. Hensikten med det foreliggende notatet er å få dypere innsikt i foreldres erfaringer med og oppfatninger om husholdsinterne ...
 • Bærekraftig koronaliv 

  Vittersø, Gunnar; Hebrok, Marie; Heidenstrøm, Nina; Klepp, Ingun Grimstad; Laitala, Kirsi; Tangeland, Torvald; Throne-Holst, Harald; Torjusen, Hanne (Notat;1-2021, Research report, 2021)
  Resultatene i dette notatet bygger i hovedsak på et datamateriale fra en landsrepresentativ survey gjennomført i desember 2020 – februar 2021. SIFO gjennomfører jenvnlig forbruksundersøkelser (SIFO-survey) som gir store ...
 • Mapping the landscape of digital food marketing: Investigating exposure of digital food and drink advertisements to Norwegian children and adolescents 

  Steinnes, Kamilla Knutsen; Haugrønning, Vilde (Report;17-2020, Research report, 2020)
  This report presents the results of a pilot mapping of the current digital marketing landscape of food and drinks directed at children between 3-17 years in Norway. The study follows the “Investigate Exposure”-step in the ...
 • The consumer literacies of teenagers in virtual gaming environments 

  Mainsah, Henry; Steinnes, Kamilla Knutsen (Report;16-2020, Research report, 2020)
 • Kompetansesenteret for gjeldsrådgivning i Nord-Trøndelag. Sluttrapport fra en følge-evaluering 

  Poppe, Christian; Borgeraas, Elling; Bakkeli, Nan Zou (Rapport;8-2020, Research report, 2020)
  Nord-Trøndelag-prosjektet har vært et unikt prosjekt i norsk sammenheng. Dette er det eneste eksemplet på en regional sentralisering av kreditorforhandlingene, hvor 23 kommuner i Nord-Trøndelag samarbeider gjennom sju ...
 • Virkemidler for forbruksendringer – med utgangspunkt i tiltak fra Klimakur 2030 

  Tangeland, Torvald; Heidenstrøm, Nina; Haugrønning, Vilde; Throne-Holst, Harald; Hebrok, Marie; Klepp, Ingun Grimstad; Laitala, Kirsi; Steinnes, Kamilla Knutsen (Rapport;15-2020, Research report, 2020)
  Rapporten omfatter innsamling, systematisering og evaluering av forbruksrettede virkemidler for å utløse et utvalg av tiltakene i Klimakur 2030. For å endre forbruket kan vi skifte ut produkter til mer klimavennlige ...
 • Veien til gjeldsordning. Skyldnernes erfaringer med Nav, namsmann og regelverk 

  Skuland, Silje Elisabeth; Poppe, Christian (Rapport;14-2020, Research report, 2020)
  Gjeldsordningsloven skal revideres i 2021 med mål om å klargjøre og forenkle dagens prosessregler for å få en mer velfungerende og effektiv ordning og for å sikre en mer enhetlig praktisering. Hovedproblemstillingen i ...

View more