Collections in this community

Recent Submissions

 • Vegetarianisme – en studie av sosiale, praktiske og kroppslige aspekt ved å ha et helt eller delvis vegetarisk spisemønster 

  Bugge, Annechen Bahr; Henjum, Sigrun (Rapport;4-2021, Report, 2021)
  Med denne studien ønsket vi å få en bedre forståelse av hva som kjennetegner en vegetarisk identitet, samt hvordan det å ha et vegetarisk spisemønster påvirker sosiale, praktiske og kroppslige aspekter. Spørreundersøkelsen ...
 • Miljø- og dyrevelferdsspørsmål knyttet til produksjon og forbruk av fisk og kjøtt – hva er forbrukernes betraktninger og betenkeligheter? 

  Bugge, Annechen Bahr; Schjøll, Alexander (Rapport;6-2021, Report, 2021)
  Denne rapporten er basert på to spørreundersøkelser blant norske forbrukere om deres betraktninger rundt produksjon og forbruk av fisk og sjømat. I tillegg har vi belyst en rekke sider av det store forskningsfeltet som ...
 • Naturgarvet skinn i et miljøperspektiv 

  Klepp, Ingun Grimstad; Haugrønning, Vilde (Rapport;5-2021, Report, 2021)
  Rapporten tar utgangspunkt i naturgarveriet Jutulskinn (nå ULU) og deres utvikling av en ny kolleksjon i form av friluftslivsklær i skinn og pels. Rapporten er en leveranse i et ‘forprosjekt for innovasjon’ finansiert av ...
 • SIFOs Referansebudsjett for forbruksutgifter 2021 

  Austgulen, Marthe Hårvik; Alecu, Andreea Ioana; Naterstad, Anders (Rapport;3-2021, Report, 2021)
  Denne rapporten presenterer referansebudsjettet for 2021, en oppsummering av de viktigste endringene som er gjort sammenlignet med referansebudsjettet for 2020 og en oppsummering av grunnlaget disse endringene er basert ...
 • En tilleggsundersøkelse av stordriftseffekten i barnefamilier 

  Alecu, Andreea Ioana (Notat;2-2021, Report, 2021)
  Notatet undersøker i hvilken grad er det empirisk grunnlag for å konkludere at en stordriftseffekt finnes også i tidligere Forbrukerundersøkelser (2008 og 2009) og for hvilket barn i rekken den eventuelt slår inn. Notatet ...
 • Oppdatering av kostnader til spedbarn. Vurdering av vare- og tjenestegrunnlaget i Referansebudsjettet 

  Skuland, Silje Elisabeth (Rapport;2-2021, Report, 2021)
  Denne rapporten er en rapportering av arbeidet med å oppdatere kostnader til spedbarn. Oppdateringen innebærer å sjekke om det som ligger inne i de ulike budsjettpostene til fremdeles er relevant og om det trengs endringer ...
 • Oppdatering av forbruksområdet «Personlig pleie». Vurdering av vare- og tjenestegrunnlaget i referansebudsjettet 

  Austgulen, Marthe Hårvik; Alecu, Andreea Ioana; Borgeraas, Elling (Rapport;1-2021, Report, 2021)
  Denne rapporten er en rapportering av arbeidet med å oppdatere forbruksområdet «Personlig pleie» i referansebudsjettet. Oppdateringen innebærer å sjekke om det som ligger inne i budsjettposten fremdeles er relevant og om ...
 • Referansebudsjettet 2021 

  Unknown author (Others, 2021)
  Denne filen gir et sammendrag av referansebudsjettets tall for 2021, og viser et utregnet budsjett for en eksempelfamilie. Her finnes også budsjettet i Excel.
 • Forbruksstrategier i barnerike familier 

  Rysst, Mari; Borgeraas, Elling (Rapport;8-2019, Report, 2019)
  Denne notatet inngår i et større arbeid med å videreutvikle og kvalitetssikre SIFOs referansebudsjett. Hensikten med det foreliggende notatet er å få dypere innsikt i foreldres erfaringer med og oppfatninger om husholdsinterne ...
 • Bærekraftig koronaliv 

  Vittersø, Gunnar; Hebrok, Marie; Heidenstrøm, Nina; Klepp, Ingun Grimstad; Laitala, Kirsi; Tangeland, Torvald; Throne-Holst, Harald; Torjusen, Hanne (Notat;1-2021, Research report, 2021)
  Resultatene i dette notatet bygger i hovedsak på et datamateriale fra en landsrepresentativ survey gjennomført i desember 2020 – februar 2021. SIFO gjennomfører jenvnlig forbruksundersøkelser (SIFO-survey) som gir store ...
 • Mapping the landscape of digital food marketing: Investigating exposure of digital food and drink advertisements to Norwegian children and adolescents 

  Steinnes, Kamilla Knutsen; Haugrønning, Vilde (Report;17-2020, Research report, 2020)
  This report presents the results of a pilot mapping of the current digital marketing landscape of food and drinks directed at children between 3-17 years in Norway. The study follows the “Investigate Exposure”-step in the ...
 • The consumer literacies of teenagers in virtual gaming environments 

  Mainsah, Henry; Steinnes, Kamilla Knutsen (Report;16-2020, Research report, 2020)
 • Kompetansesenteret for gjeldsrådgivning i Nord-Trøndelag. Sluttrapport fra en følge-evaluering 

  Poppe, Christian; Borgeraas, Elling; Bakkeli, Nan Zou (Rapport;8-2020, Research report, 2020)
  Nord-Trøndelag-prosjektet har vært et unikt prosjekt i norsk sammenheng. Dette er det eneste eksemplet på en regional sentralisering av kreditorforhandlingene, hvor 23 kommuner i Nord-Trøndelag samarbeider gjennom sju ...
 • Virkemidler for forbruksendringer – med utgangspunkt i tiltak fra Klimakur 2030 

  Tangeland, Torvald; Heidenstrøm, Nina; Haugrønning, Vilde; Throne-Holst, Harald; Hebrok, Marie; Klepp, Ingun Grimstad; Laitala, Kirsi; Steinnes, Kamilla Knutsen (Rapport;15-2020, Research report, 2020)
  Rapporten omfatter innsamling, systematisering og evaluering av forbruksrettede virkemidler for å utløse et utvalg av tiltakene i Klimakur 2030. For å endre forbruket kan vi skifte ut produkter til mer klimavennlige ...
 • Veien til gjeldsordning. Skyldnernes erfaringer med Nav, namsmann og regelverk 

  Skuland, Silje Elisabeth; Poppe, Christian (Rapport;14-2020, Research report, 2020)
  Gjeldsordningsloven skal revideres i 2021 med mål om å klargjøre og forenkle dagens prosessregler for å få en mer velfungerende og effektiv ordning og for å sikre en mer enhetlig praktisering. Hovedproblemstillingen i ...
 • Barn og unges forbruk: klær, mat og kropp 

  Roos, Gun; Klepp, Ingun Grimstad; Laitala, Kirsi; Haugrønning, Vilde; Bugge, Annechen Bahr; Skuland, Silje Elisabeth; Steinnes, Kamilla Knutsen; Teigen, Helene Fiane (Rapport;13-2020, Research report, 2020)
  Denne rapporten, som i hovedsak er basert på en spørreundersøkelse om barn, klær, mat og kropp blant foreldre med barn i alderen 1-16 år, beskriver barn og unges forbruk av klær og mat og hvordan de forholder seg til kropp, ...
 • Referansebudsjettet 2020 

  Unknown author (andre, 2020)
  Denne filen gir et sammendrag av referansebudsjettets tall for 2020, og viser et utregnet budsjett for en eksempelfamilie. Her finnes også budsjettet i Excel.
 • Søndag som handledag 

  Lavik, Randi; Schjøll, Alexander (Prosjektnotat nr. 9-2017, Prosjektnotat, 2017)
  Dette notatet gir en oversikt over søndag som handledag med vekt på dagligvarer. Vi presenterer først den historiske utviklingen, deretter ser vi på forbrukernes holdninger til slike åpningstider. Videre viser vi at ...
 • Miljømonitor 

  Lavik, Randi (Arbeidsnotat 5-1999, Notat, 1999)
  Dette notatet er en del av prosjektet ”Bærekraftig forbruk, forholdet mellom forbrukernes holdninger og handlinger. En monitor”. Prosjektet er finansiert av Program for forbrukerforskning, Program for bærekraftig produksjon ...
 • Evaluering av telefonsalg til private 

  Brusdal, Ragnhild; Lavik, Randi (Prosjektnotat 9-2012, Notat, 2012)
  Nummer: 9-2012 Tilknyttede prosjekter Evaluering telefonsalg

View more