Now showing items 287-306 of 652

  • Kartlegging av alvorlig, kombinert sansetap hos eldre 

   Lyng, Kolbein; Svingen, Else Marie (NOVA Rapport 9/01, Report, 2001)
   Hva er alvorlig, kombinert sansetap (døvblindhet)? Hvor vanlig er slike sansetap i høy alder? Hva skyldes det at forekomsten av slike sansetap øker med alderen? Hvordan kan man oppdage at slike sansetap er tilstede? Hva ...
  • Kartlegging av opplæringstilbudet til enslige mindreårige asylsøkere og barn av asylsøkere 

   Engebrigtsen, Ada; Sletten, Mira Aaboen (NOVA Rapport 20/11, Report, 2011)
   Hva slags opplæringstilbud får asylsøkerbarn i norske kommuner, og hvilke erfaringer har ansatte på omsorgssentre og statlige mottak med samarbeid om barnas skolegang? Denne kartleggingen, som er utført for Utdanningsdirektoratet, ...
  • Kjærlighetens og autoritetens kulturelle koder 

   Hennum, Nicole (NOVA Rapport 19/02, Report, 2002)
   I rapporten gjøres de kulturelle kodene for dagens norske foreldreskap eksplisitt ved å sette søkelys på kjærlighetens og autoritetens kulturelle koder i ungdomstiden. Viktige problemstillinger er: Hva består kjærlighets- ...
  • Kjønnsforskjeller i skoleprestasjoner. En kunnskapsoppsummering 

   Backe-Hansen, Elisabeth; Walhovd, Kristine B.; Huang, Lihong (NOVA Rapport;2014:05, Research report, 2014-03)
   Denne kunnskapsoversikten er en oppdatering av en tilsvarende oversikt som ble gjennomført av NOVA i 2008 (Bakken, Borg, Hegna og Backe-Hansen, 2008). Den gangen var oppmerksomheten primært rettet mot skolens bidrag til ...
  • Klara Klok, en helsenettjeneste for ungdom 

   Gundersen, Tonje; Winsvold, Aina (NOVA Notat 8/11, Notat, 2011)
   Klara Klok er en anonym internettbasert spørsmål- og svartjeneste til ungdom i aldersgruppen 10–30 år. Tjenesten gir ungdom mulighet til å stille spørsmål som angår rus, seksualitet, vennskap-, familie- og parforhold og ...
  • Kommunale avlastningstilbud. Fra tradisjonelle tjenester til fleksible løsninger ? 

   Jessen, Jorunn Theresia (NOVA Rapport 12/14, Report, 2014)
   Rapporten setter søkelyset på det kommunale avlastningstilbudet, både omfang og kjennetegn ved tjenestene samt kommunenes strategier, erfaringer og praksis innenfor plikten å tilby avlastning. Rapporten er basert på ...
  • Kommunale boliger for vanskeligstilte i Oslo - utfordringer og dilemmaer i en behovsprøvd og markedsstyrt boligsektor 

   Sørvoll, Jardar; Johannessen, Katja (Kort oppsummert;2,2020, Working paper, 2020)
   NOVA har i mange år gjennomført forskningsprosjekter om boligmarked, boligpolitikk og geografisk ulikhet i byrommet. I dette notatet presenterer vi et nytt prosjekt om den kommunale utleiesektoren i Oslo, et prosjekt NOVA ...
  • Kommunale boliger i Oslo 1896–2020 – et viktig stykke velferdsstatshistorie 

   Sørvoll, Jardar (Kort oppsummert;3,2020, Working paper, 2020)
   Hvorfor er Oslos kommunale utleieboliger en av Europas mest behovsprøvde og markedsstyrte sosiale boligsektorer? I dette notatet forsøker historiker Jardar Sørvoll å besvare dette spørsmålet ved hjelp av et kildemateriale ...
  • Kommunale boliger i Oslo: leieboeres egne erfaringer, synspunkter og opplevelser 

   Sørvoll, Jardar (Kort oppsummert;4: 2020, Working paper, 2020)
   Kommunale utleieboliger er et av de viktigste virkemidlene i norske kommuners boligsosiale politikk. I Oslo er de ca. 13 000 kommunale boligene sterkt behovsprøvde og markedsorienterte virkemidler rettet mot de aller ...
  • Kommunale leieboeres boligkarrierer 2001-2005 

   Gulbrandsen, Lars; Hansen, Thorbjørn (NOVA Rapport 4/10, Report, 2010)
   Mindre enn fem prosent av norske hushold leier bolig av kommunen. Tilbudet er rettet mot to grupper: sosialt og økonomisk vanskeligstilte og eldre. For den første gruppen er det ofte et mål at oppholdet i en kommunal bolig ...
  • Kommunale utleieboliger til vanskeligstilte på boligmarkedet i Norge 2023. En rapport fra en spørreundersøkelse om boligtildeling, husleiekontrakter og husleiefastsettelse i norske kommuner 

   Osnes, Siri Myrold; Sørvoll, Jardar (Andre dokumenter;2023: 2, Working paper, 2023)
   Notatet presenterer hovedfunn fra den nettbaserte spørreundersøkelsen «Kommunale boliger til vanskeligstilte på boligmarkedet i Norge 2023», som er besvart av 170 kommuner og syv av femten bydeler i Oslo. Notatet belyser ...
  • Den kommunale utleiesektor 

   Langsether, Åsmund; Medby, Per (NOVA Rapport 12/07, Report, 2007)
   I denne rapporten presenteres de viktigste resultatene fra et prosjekt som har studert kommunenes utleie av boliger. Hovedtemaet i prosjektet har vært å finne ut hvordan kommunene fastsetter husleiene i de boligene de leier ...
  • Kommunen som boligeier 

   Langsether, Åsmund; Skårberg, Anna (NOVA Rapport 5/07, Report, 2007)
   I denne rapporten presenteres resultatene av et oppdragsprosjekt NOVA og Fafo har utført for Kommunal- og regionaldepartementet. Hovedtemaet for dette prosjektet har vært å foreta en kartlegging av kommunenes praksis og ...
  • Kommunikasjon ved demens - en arena for samarbeid 

   Ingebretsen, Reidun (NOVA Rapport 13/05, Report, 2005)
   Kommunikasjon ved demens er en arena for samarbeid på flere nivåer. Ved demens får kommunikasjonspartnere et stort ansvar for å ta utgangspunkt i demensrammedes perspektiv. Dette gjelder både ved utredning, behandling og ...
  • Kompetanse- og utdanningsbehov innenfor trygde- og arbeidsmarkedsetaten 

   Hellevik, Tale (NOVA Rapport 11/02, Research report, 2002)
   Det stilles stadig høyere krav til utdannelse i arbeidslivet. Dette gjelder også for offentlig forvaltning. Hvordan man kan sikre kvalifisert personell, er en stor utfordring både for etatene og for utdanningssystemet. ...
  • Konsekvenser av sykepleiermangel i kommunene fra et pasient- og pårørendeperspektiv 

   Ugreninov, Elisabeth; Vedeler, Janikke Solstad; Heggebø, Kristian; Gjevjon, Edith Roth (NOVA Rapport 7/17, Report, 2017)
   Rapporten presenterer ny kunnskap om betydningen av sykepleiermangel og faglig oppfølging for hvordan pasienter og pårørende opplever kvalitet i tjenestene, pasientsikkerhet og livskvalitet. Studien belyser disse forholdene ...
  • Kontakt på sosiale medier mellom foreldre og under offentlig omsorg. "Det er jo morsomt for mamma å følge med på oss. Da ser hun at vi driver med idrett". 

   Aamodt, Hilde Anette; Mossige, Svein (NOVA Rapport;2014:04, Research report, 2014-03)
   Denne rapporten er en studie av kontakt via sosiale medier mellom foreldre og barn under omsorg. Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA) har gjennomført studien på oppdrag av Redd Barna og ...
  • Kontroverser om biologisk mangfold i norske skoger 

   Krange, Olve; Seippel, Ørnulf; Strandbu, Åse; Figari, Helene (NOVA Rapport 4/13, Report, 2013)
   Naturindeks for Norge er utarbeidet for å bedre arbeidet medbiologisk mangfold, og vurderer tilstanden i ni økologiske systemer. Da den første versjonen av indeksen ble lansert høsten 2010,ble det diskusjon omkring indeksens ...
  • Koronapandemien og seksuelle minoriteters bruk av lavterskeltilbud 

   Bjørnshagen, Vegar; Moseng, Bera Ulstein (NOVA Notat;3/2023, Report, 2023)
   Notatet presenterer resultater fra en undersøkelse av unge seksuelle minoritetspersoners bruk av lavterskeltilbud før og under koronapandemien, og i hvilken grad det har vært endringer i bruken som kan knyttes til pandemien. ...
  • Koronapandemiens betydning for barn og unge som mottok tiltak fra barnevernet. Erfaringer fra ungdom og barnevernansatte 

   Skiple, Alida; Folkvord, Maren, S.; Hydle, Ida (NOVA Notat;1/24, Report, 2024)
   Notatet presenterer funn fra en kvalitativ studie av koronapandemiens betydning for barn og unge som mottok tiltak fra barnevernet under koronapandemien. Studien er basert på intervjuer med særlig utsatte ungdommer og ...