Samlinger i dette delarkivet

Nye registreringer

 • Uønskede seksuelle opplevelser på digitale medier 

  Frøyland, Lars Roar (Kort oppsummert;2;2021, Working paper, 2021)
  Mange unge har seksuelle erfaringer i løpet av oppveksten som oppleves som ubehagelige eller uønskede. Uønskede seksuelle opplevelser på digitale medier har fått særlig mye oppmerksomhet de seneste årene, både politisk og ...
 • Ung i Oslo 2021. Ungdomsskolen og videregående skole 

  Bakken, Anders; Myrold Osnes, Siri (Rapport;9; 2021, Report, 2021)
  Ung i Oslo 2021 er Oslo kommune sin Ungdata-­undersøkelse. Rapporten oppsummerer svar fra nærmere 20.000 ungdommer som deltok i undersøkelsen, som ble gjennomført på 78 Oslo­-skoler i løpet av våren 2021. Undersøkelsen ble ...
 • Ung i Oslo 2021. 5. til 7. trinn 

  Bakken, Anders; Myrold Osnes, Siri (Rapport;10;2021, Report, 2021)
  Ung i Oslo 2021 er Oslo kommune sin Ungdata­-undersøkelse. I denne rapporten presenteres resultatene fra barnedelen av undersøkelsen som er tilpasset elever på 5. til 7. trinn, eller det som kalles for Ungdata Junior. ...
 • Hva skyldes kommuneforskjellene? En analyse av arbeidsdeltakelsen blant flyktninger og familiegjenforente innvandrere fra Afrika og Midtøsten 

  Elstad, Jon Ivar (Notat;6:2021, Report, 2021)
  Notatet undersøker forskjellene mellom 50 større kommuner i hvor godt flyktninger og familiegjenforente innvandrere fra Afrika og Midtøsten er inkludert i arbeidslivet. Analyser av Statistisk sentralbyrås registerdata viser ...
 • Ungdata 2021. Nasjonale resultater 

  Bakken, Anders (Rapport;8, Report, 2021)
  Ungdata er en webbasert spørreundersøkelse, som blir gjennomført hvert tredje år i de aller fleste norske kommuner. Undersøkelsen gjennomføres i skolen og omfatter elever på ungdomstrinnet og i videregående. I denne ...
 • Unge i Flyt. Om et livsmestringsprogram for ungdom på 10. trinn 

  Rogstad, Jon; Bjørnset, Mathilde (Rapport;4, Report, 2021)
  I denne rapporten har vi evaluert Flyt, som er et livsmestringsprogram for ungdommer på 10. trinn. Blant deltakerne er det mange som er i sårbare livssituasjoner. Hovedspørsmålet er hvorvidt Flyt bidrar til å styrke ...
 • Mellom idealer og praksis. Ivaretakelse av rettighetene til barn med funksjonsnedsettelser 

  Bossy, Dagmara; Hervie, Vyda Mamley (Rapport;6, Report, 2021)
  Rapporten handler om ivaretakelse av utvalgte rettigheter i møtet mellom barn med funksjonsnedsettelser og tjenester, i en normalsituasjon og under pandemien. På grunnlag av 27 intervjuer med fagpersoner, 150 besvarelser ...
 • Sosial og digital deltagelse. Skole og internett som integreringsarena for barn og unge med fysiske funksjonsnedsettelser 

  Finnvold, Jon Erik; Dokken, Therese (NOVA Rapport;5: 2021, Report, 2021)
  Vår studie viser at barn og unge med fysiske funksjonsnedsettelser er mindre sosialt aktive, har færre nære vennskap, og er mindre deltagende på sosiale medier enn jevnaldrende. Elever som går på spesialskoler eller har ...
 • Seksuelle overgrep mot barn og unge via digitale medier. En kunnskapsoppsummering 

  Frøyland, Lars Roar; Solstad, Gerd Marie; Andersen, Patrick L.; Tveito, Siri B.; Folstad, Siri H.; Skilbrei, May-Len (NOVA-Rapport;2021:3, Report, 2021)
  Rapporten presenterer en kunnskapsoppsummering om seksuelle overgrep mot barn og unge via digitale medier. Særlig vektlegger rapporten hva vi vet om de som utsettes for slike overgrep, de som utøver dette, hvordan det ...
 • Helt Ærlig. Evaluering av Redd Barnas prosjekt 

  Jøsok, Evy; Tolgensbakk, Ida (NOVA-Notat;3:2021, Report, 2021)
  Denne evalueringen av pilotprosjektet Helt Ærlig! ble gjort av Evy Jøsok og Ida Tolgensbakk på oppdrag fra Redd Barna. Målet var å undersøke om man oppnådde å styrke kunnskap, holdninger, ferdigheter og verktøy som vil ...
 • Levekår for voksne med Downs syndrom 

  Ukjent forfatter (NOVA andre dokumenter;1:2021, Working paper, 2021)
  Livslengden til personer med Downs syndrom har økt svært mye de siste femti årene, og velferdsstaten har inkludert personer med Downs syndrom gjennomgående inn i sitt tjeneste-tilbud. Allikevel vet vi per i dag lite om ...
 • Deltakelse i Erasmus+: Aktiv Ungdom-programmet 2014–2020 i Norge 

  Huang, Lihong; Bøhler, Kjetil Klette (NOVA-Notat;5:2021, Report, 2021)
  Dette notatet rapporterer resultater knyttet til effekten av deltagelse i det europeiske programmet Erasmus+: Aktiv Ungdom programmet (2014–2020) som er myntet på internasjonalt ungdomsarbeid. Data er samlet inn via ...
 • Velferdstjenester, stønader og informasjon til familier med barn med funksjonsnedsettelser under covid-19. En kvalitativ undersøkelse 

  Bøhler, Kjetil Klette; Ugreninov, Elisabeth (NOVA-Notat;4/2021, Report, 2021)
  Etter at pandemien slo inn over Norge i mars 2020 og det første sjokket gav seg, ble det økende oppmerksomhet rundt hvilke konsekvenser nedstengingen av velferdstjenester hadde for sårbare grupper og barn med funksjonsne ...
 • Litteraturstudie om levekår for voksne med Downs syndrom 

  Saetre, Juliette (Notat;6, Research report, 2020)
  Litteraturgjennomgangen kartlegger eksisterende forskning på levekår hos voksne med Downs syndrom. Den inkluderer forskning på engelsk og nordiske språk publisert de 10 siste årene. Denne tidsavgrensningen gjenspeiler ...
 • Barnevern i krisetid. Barneverntjenestens arbeid med vold og overgrep under koronapandemiens første fase 

  Berg Tveito, Siri (Notat;2021:1, Research report, 2021)
  Notatet undersøker hvordan barneverntjenesten ivaretok arbeidet med vold og overgrep under den første fasen av koronapandemien, fra den såkalte «nedstengningen» av samfunnet 12. mars og frem mot gradvis normalisering ...
 • Ungdoms tilhørighet, trivsel og framtidsplaner i Distrikts-Norge. En flermetodisk analyse av betydningen av bosted, kjønn og sosioøkonomiske ressurser 

  Eriksen, Ingunn Marie; Andersen, Patrick Lie (Rapport;2, Research report, 2021)
  Rapporten undersøker tilhørighet, trivsel og framtidsplaner til ungdom som bor i Distrikts-Norge, og sammenligner med unge andre steder i landet. Distriktsungdoms oppvekst er preget av tilhørighet og en aktiv fritid, og ...
 • Enetiltak. Kartlegging av tilbud og bruk av tvang 

  Ellingsen, Dag; Gundersen, Tonje (NOVA-Notat;2, Research report, 2021)
  Notatet presenterer resultatene fra en spørreundersøkelse gjennomført i 2020 til ledere av enetiltak om innhold i tilbudet og bruk av tvang. Resultatene fra denne undersøkelsen, sett opp mot annen empiri, indikerer en ...
 • Fritidsklubber i det lokale folkehelsearbeidet. Sluttrapport 

  Seland, Idunn; Andersen, Patrick Lie; Eriksen, Ingunn Marie (NOVA Rapport;1:2021, Research report, 2021)
  Tre av ti norske ungdommer i alderen 13-16 år går regelmessig på fritidsklubb eller ungdomshus, og bare den organiserte idretten er mer populær som fritidsaktivitet for denne aldersgruppen. Denne rapporten viser at ...
 • DISCIT - European Policy Brief 

  Ukjent forfatter (Andre dokumenter;, Working paper, 2016)
  Against the background of the Europe 2020 strategy, the European Disability Strategy 2010-2020 and the UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities, DISCIT has examined the conditions for the full and effective ...
 • DISCIT Final Report - Executive Summary 

  Ukjent forfatter (Andre dokumenter;, Working paper, 2016)
  The FP7 project DISCIT provides new knowledge about the diversity in disability policy in European countries and emerging possibilities for policy learning and innovation across Europe. This knowledge shows what steps ...

Vis flere