Recent Submissions

 • Frivillig i idrettslag. Idrettsorganisering i spennet mellom forening og forretning 

  Solstad, Gerd Marie; Sandvik, Morten Renslo (NOVA Rapport;4/24, Report, 2024)
  I et stadig mer profesjonalisert landskap er frivillige fortsatt viktige for organisering av barne- og ungdomsidrett. I denne rapporten undersøker vi frivilliges innsats og vilkår for å skape mer inkluderende idrettsaktiviteter ...
 • Barn i familier med fluktbakgrunn. Sluttrapport: tiltak for inkludering, medvirkning og tilhørighet 

  Mathisen, Tina; Seeberg, Marie Louise; Fretheim, Ingeborg Sofie; Harsheim, Ingrid Gaarder; Falch, Nina Skrove (NOVA Rapport;3/2024, Report, 2024)
  Denne rapporten avslutter forskningsprosjektet «Barn med fluktbakgrunn - tiltak for inkludering og tilhørighet». Rapporten belyser situasjonen til barn og unge i familier med fluktbakgrunn i Norge, og hvordan de kommunale ...
 • Rusinstitusjoner for ungdom. Grensedragning mellom frivillighet, tvang, omsorg og behandling. Samfunnsvitenskapelig analyse 

  Gundersen, Tonje; Neumann, Cecilie E.B.; Fugletveit, Ragnhild; Jevne, Kari S. (NOVA Rapport;1/2024, Report, 2024)
  Studien gir kunnskap om hvilke erfaringer ungdom, institusjonsansatte og ansatte i statlig og kommunalt barnevern har med rustiltak. Ett hovedfunn er at rustiltak synes å kunne være et godt alternativ for ungdom med ...
 • Rusinstitusjoner for ungdom. En balanse mellom nærvær av rettigheter og fravær av tvang. Rettsvitenskapelig analyse 

  Havre, Merete (NOVA Rapport;2/2024, Report, 2024)
  Rapporten er en rettsvitenskapelig analyse av regler i, og rundt, rustiltak for ungdom. Rapportens overordnede spørsmål er hvordan styrende myndigheter gjennom lovgivning og regelverk kan sikre en forsvarlig avveining ...
 • Barnevernstjenestens arbeid med vold og overgrep 

  Bredal, Anja; Kojan, Bente Heggem; Nilsen, Marianne; Skrove, Gaute; Storhaug, Anita Skårstad; Øverlien, Carolina (NOVA Rapport;16/2023, Research report, 2023)
  Saker om vold og overgrep er en viktig del av barnevernstjenestens arbeid. Denne rapporten bygger på et forskningsoppdrag fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir). Hovedformålet var å undersøke hvordan ...
 • Studenters betydning for leiemarkedet 

  Flåto, Maja; Monkerud, Lars Chr.; Astrup, Kim (NOVA-rapport;17/2023, Report, 2023)
  Rundt 80 prosent av innbyggerne i Norge eier egen bolig, mange er allikevel innom leiemarkedet i løpet av livet. I denne rapporten spør vi hvilken betydning studenter har for vanskeligstilte husholdninger i leiemarkedet. ...
 • Media and reliogion in Ethiopia 

  Moges, Mulatu Alemayehu; Skjerdal, Terje (Research report, 2024)
  Religion has become an issue in the Ethiopian media. This is a new situation in a country which for many years excluded religious expressions from the public media. With the coming of prime minister Abiy Ahmed and the ...
 • «Jeg er for mangfold, men…». Diskriminering av muslimer på arbeidsmarkedet: erfaringer, perspektiver og tiltak 

  Østerud, Kaja Larsen; Rogstad, Jon; Falch, Nina Skrove; Huth, Alexander; Johansen, Sara Lee (NOVA Rapport;13/2023, Research report, 2023)
  Tema for denne rapporten er diskriminering av muslimer og personer som antas å være muslimer. Rapporten har to hovedmål: Først å kartlegge omfanget, innholdet og konsekvensene av denne diskrimineringen. Deretter å identifisere ...
 • Barn og unge i familier med fluktbakgrunn. Erfaringer med inkludering og tilhørighet 

  Mathisen, Tina; Seeberg, Marie Louise; Skiple, Alida (NOVA Rapport;12/2023, Research report, 2023)
  Rapporten belyser hvilke erfaringer barn og unge med fluktbakgrunn har med inkludering i Norge. Vi finner at barna har behov for mer støtte i bosettingsfasen, særlig knyttet til fritidsaktiviteter. Skolen er en viktig ...
 • Politisk mestringstro i ungdomsskolen. Casestudie om demokrati- og medborgerskapsundervisning i fire norske ungdomsskoler 

  Kjøstvedt, Anders G.; Seland, Idunn; Jøsok, Evy; Huang, Lihong (NOVA Rapport;15/2023, Research report, 2023)
  Opplevelsen av politisk mestringstro er avgjørende for at ungdom ser på seg selv som deltakere i demokratiet, men denne mestringstroen påvirkes i stor grad av sosiale kategorier som kjønn og sosioøkonomisk status. ...
 • Nasjonal trygghetsundersøkelse 2022 

  Løvgren, Mette; Skjervheim, Øivind; Høgestøl, Asle; Kotsadam, Andreas; Bjørnshagen, Vegar; Hyggen, Christer; Lid, Stian (NOVA Rapport;14/2023, Report, 2023)
  Nasjonal trygghetsundersøkelse kartlegger uro og selvopplevd utsatthet for lovbrudd i den norske befolkningen. Denne rapporten presenterer hovedresultatene fra Nasjonal trygghetsundersøkelse 2022. Undersøkelsen er gjennomført ...
 • Med døra på gløtt. Barn og unge inn i familievernet? 

  Bergflødt, Monika Marie; Bruland, Stine; Bossy, Dagmara (NOVA Rapport;10/23, Report, 2023)
  Økt oppmerksomhet om barns rettigheter og behov har ført til større vektlegging av barns deltakelse i beslutninger som angår dem. I denne rapporten undersøker vi hvordan ansatte og ledere i familievernet tolker og iverksetter ...
 • Er koordinatorordningen for familier med funksjonshemmede barn bærekraftig? 

  Albertini Früh, Elena; Østerud, Kaja Larsen; Vedeler, Janikke Solstad; Anvik, Cecilie Høj; Jacobsen, Sigurd Eid (Peer reviewed; Journal article, 2023)
  Bakgrunn:Norske kommuner er pålagt å tilby koordinator for å sikre kontinuitet og samhandling i oppfølging avfamilier med barn som har behov for langvarige og koordinerte velferdstjenester. I artikkelen utforsker vi ...
 • Eldres boligønsker og bosituasjon. En undersøkelse blant hjemmeboende over 75 år 

  Sandlie, Hans Christian; Flåto, Maja; Gulbrandsen, Lars (NOVA Rapport;8/23, Report, 2023)
  Denne rapporten presenterer hovedresultatene fra prosjektet «Undersøkelse av eldres ønskede bosituasjon» som er gjennomført på oppdrag fra Husbanken. Målsettingen har vært å få bedre kunnskap om bosituasjonen blant ...
 • Time trends in loneliness from 1984 ti 2019 among 27 032 older adults in Norway: a HUNT study 

  Aunsmo, Ragnhild Holmberg; Langballe, Ellen Melbye; Hansen, Thomas; Selbæk, Geir; Strand, Bjørn Heine (Peer reviewed; Journal article, 2023)
  The aging population and increasing evidence of the detrimental health impacts of loneliness emphasize the importance of studying and predicting changes in loneliness prevalence among older adults. To understand and project ...
 • Enetiltak og alenetiltak i barnevernet. Et nødvendig botilbud til barn og ungdom 

  Gundersen, Tonje; Havre, Merete; Neumann, Cecilie E.B.; Fugletveit, Ragnhild; Jevne, Kari Sjøhelle (NOVA-rapport;9/2023, Report, 2023)
  Studien gir kunnskap om hvilke erfaringer ungdom, institusjonsansatte, og ansatte i statlig og kommunalt barnevern har med enetiltak. Hovedfunnet er at enetiltak synes å være et godt alternativ for ungdom med komplekse ...
 • Vold og overgrep mot barn og unge. Omfang og utviklingstrekk 2007-2023 

  Frøyland, Lars Roar; Lid, Stian; Schwencke, Ellen Oftedal; Stefansen, Kari (NOVA Rapport;11/23, Report, 2023)
  Rapporten presenterer ny kunnskap om vold og overgrep blant elever i videregående skole basert på de tre UngVold-undersøkelsene i 2007, 2015 og 2023. Omfanget av seksuell vold har økt markant fra 2015 til 2023. Omfanget ...
 • Den norske studien av livsløp, aldring og generasjon. En beskrivelse av studien, forskningsinstrumenter og variabler 

  Herlofson, Katharina; Hellevik, Tale; Løset, Gøril Kvamme; Vangen, Hanna; Veenstra, Marijke (NOVA Rapport;2023: 5, Report, 2023)
  Den norske studien av livsløp, aldring og generasjon (NorLAG) er en tverrfaglig og longitudinell studie om aldring og eldre i Norge. De samme individene (født i årene 1922–1966) følges over tid gjennom ulike livsfaser, ...
 • Ung i Oslo 2023. 5.-7. trinn 

  Bakken, Anders; Enstad, Frøydis (NOVA Rapport;2023: 7, Report, 2023)
  Ung i Oslo 2023 er Oslo kommune sin Ungdata-undersøkelse. I denne rapporten presenteres resultatene fra barnedelen av undersøkelsen som er tilpasset elever på 5. til 7. trinn, eller det som kalles for Ungdata junior. ...
 • Ung i Oslo 2023. Ungdomsskole og videregående skole 

  Bakken, Anders (NOVA Rapport;2023: 6, Report, 2023)
  Ung i Oslo 2023 er Oslo kommune sin Ungdata-undersøkelse. Rapporten oppsummerer svar fra mer enn 25.000 ungdommer som deltok i undersøkelsen, og som ble gjennomført på 83 ungdoms- og videregående skoler over hele Oslo. ...

View more