Recent Submissions

 • Liten, men god - Om kompetansebehov i små barnehager i Oslo og Viken 

  Gulbrandsen, Lars; Os, Ellen (Research report; Report, 2022-11)
  I rapporten presenteres resultater fra en undersøkelse av små, enkeltstående barnehagers kompetansebehov gjennomført av OsloMet i januar/februar 2021. Som små barnehager har vi definert den femteparten av barnehagene ...
 • Barnehagelærere med masterutdanning: Omfang, rekruttering og tilrettelegging i barnehagen 

  Kasin, Olav; Gulbrandsen, Lars (Research report; Report, 2022-10-26)
  Rapporten tar utgangspunkt i myndighetenes mål om å øke andelen barnehagelærere med masterutdanning i barnehagen, og går igjennom tilgjengelige data om antall barnehagelærere med en slik utdanning. Rapporten tar også for ...
 • Verktøyet «Barnets Profil». Evaluering av ny praksis som kartlegger barn som trenger fosterhjem 

  Falch-Eriksen, Asgeir; Aamodt, Hilde; Sætre, Juliette (NOVA-rapport;4:2022, Report, 2022)
  Rapporten tar for seg en ny type praksis innen fosterhjemstjenesten ved Barne-, ungdoms- og familieetaten Region Øst – «Barnets Profil». Praksisen tar for seg profilering av barnet forut for valg av fosterhjem, altså ...
 • Ungdata junior 2022. Nasjonale resultater 

  Enstad, Frøydis; Bakken, Anders (NOVA-rapport;6: 2022, Report, 2022)
  Ungdata junior er et spørreskjemabasert kartleggingsverktøy som brukes av kommuner over hele landet, der målet er å få en oversikt over hvordan barn i 5.–7. trinn (10 til 12 år) har det, og hva de driver med i fritiden. Ungdata ...
 • Ungdata 2022. Nasjonale resultater 

  Bakken, Anders (NOVA- rapport;5: 2022, Report, 2022)
  Ungdata er en nettbasert spørreundersøkelse som blir gjennomført hvert tredje år i de aller fleste norske kommuner. Undersøkelsen gjennomføres i skolen og omfatter elever på ungdomstrinnet og i videregående. I denne ...
 • Evaluering av Los-ordningen for ungdom 

  Gundersen, Tonje; Tveito, Siri Berg; Dokken, Therese (NOVA-rapport;3: 2022, Report, 2022)
  Denne rapporten er en evaluering av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratets tilskuddsordning «Støtte til oppfølgings- og losfunksjoner for ungdom». Målsettingen har vært å undersøke i hvilken grad og hvordan losfunksjonen ...
 • Seksuelle krenkelser og hjelpsøking blant utsatte med innvandrerbakgrunn. En undersøkelse av erfaringer i hjelpeapparatet og politiet 

  Bjørnholt, Margunn; Bredal, Anja; Ruud, Nora Starheim (Rapport;11: 21, Report, 2021)
  Rapporten bygger på en kvalitativ studie blant politi og hjelpetjenester i offentlig og sivil sektor. Utgangspunktet var en antakelse om at personer med innvandrerbakgrunn har høyere terskel for å søke hjelp for eller ...
 • Nasjonal trygghetsundersøkelse 2020 

  Løvgren, Mette; Høgestøl, Asle; Kotsadam, Andreas (NOVA Rapport;2, Report, 2022)
  Nasjonal trygghetsundersøkelse kartlegger uro og utsatthet for lovbrudd i den norske befolkningen i 2020. ’ Temaene i undersøkelsen er uro og utsatthet for lovbrudd med personofre, slik som tyveri, vold, hatkriminalitet ...
 • Evaluering av Statens barnehus 2021 

  Bakketeig, Elisiv; Stefansen, Kari; Andersen, Lotte Cathrin; Gundersen, Tonje (NOVA-rapport;12: 21, Report, 2021)
  Rapporten presenterer resultatene fra den andre nasjonale evalueringen av barnehusene og gir anbefalinger for videreutvikling av tilbudet. I 2021 er hovedbildet at barnehusene fremstår som et viktig, høykompetent og godt ...
 • Deltakelse, trivsel og inkludering i barne- og ungdomsidretten. Delrapport fra forskningen om Idrett for alle i Oslo 

  Solstad, Gerd Marie; Sandvik, Morten Renslo; Sletten, Mira Aaboen (NOVA-rapport;1: 22, Report, 2022)
  «Idrett for alle i Oslo» ble startet av Oslo Idrettskrets i 2018 for å skape økt og mer mangfoldig deltakelse blant byens barn og unge. Dette er rapport nummer to fra forskningen som følger prosjektet. Her undersøker vi ...
 • Norsk boligpolitikk i internasjonalt perspektiv. En sammenligning av boligmarkeder og boligpolitikk i sju europeiske land 

  Aarland, Kristin; Sørvoll, Jardar (NOVA-rapport;7: 2021, Report, 2021)
  I denne rapporten drøfter vi særegenheter ved boligpolitikken og boligmarkedet i Norge og seks europeiske sammenligningsland: Sverige, Danmark, Østerrike, Tyskland, Nederland og England (Storbritannia). I den komparative ...
 • Ung i Oslo 2021. Ungdomsskolen og videregående skole 

  Bakken, Anders; Myrold Osnes, Siri (Rapport;9; 2021, Report, 2021)
  Ung i Oslo 2021 er Oslo kommune sin Ungdata-­undersøkelse. Rapporten oppsummerer svar fra nærmere 20.000 ungdommer som deltok i undersøkelsen, som ble gjennomført på 78 Oslo­-skoler i løpet av våren 2021. Undersøkelsen ble ...
 • Ung i Oslo 2021. 5. til 7. trinn 

  Bakken, Anders; Myrold Osnes, Siri (Rapport;10;2021, Report, 2021)
  Ung i Oslo 2021 er Oslo kommune sin Ungdata­-undersøkelse. I denne rapporten presenteres resultatene fra barnedelen av undersøkelsen som er tilpasset elever på 5. til 7. trinn, eller det som kalles for Ungdata Junior. ...
 • Ungdata 2021. Nasjonale resultater 

  Bakken, Anders (Rapport;8, Report, 2021)
  Ungdata er en webbasert spørreundersøkelse, som blir gjennomført hvert tredje år i de aller fleste norske kommuner. Undersøkelsen gjennomføres i skolen og omfatter elever på ungdomstrinnet og i videregående. I denne ...
 • Unge i Flyt. Om et livsmestringsprogram for ungdom på 10. trinn 

  Rogstad, Jon; Bjørnset, Mathilde (Rapport;4, Report, 2021)
  I denne rapporten har vi evaluert Flyt, som er et livsmestringsprogram for ungdommer på 10. trinn. Blant deltakerne er det mange som er i sårbare livssituasjoner. Hovedspørsmålet er hvorvidt Flyt bidrar til å styrke ...
 • Mellom idealer og praksis. Ivaretakelse av rettighetene til barn med funksjonsnedsettelser 

  Bossy, Dagmara; Hervie, Vyda Mamley (Rapport;6, Report, 2021)
  Rapporten handler om ivaretakelse av utvalgte rettigheter i møtet mellom barn med funksjonsnedsettelser og tjenester, i en normalsituasjon og under pandemien. På grunnlag av 27 intervjuer med fagpersoner, 150 besvarelser ...
 • Sosial og digital deltagelse. Skole og internett som integreringsarena for barn og unge med fysiske funksjonsnedsettelser 

  Finnvold, Jon Erik; Dokken, Therese (NOVA Rapport;5: 2021, Report, 2021)
  Vår studie viser at barn og unge med fysiske funksjonsnedsettelser er mindre sosialt aktive, har færre nære vennskap, og er mindre deltagende på sosiale medier enn jevnaldrende. Elever som går på spesialskoler eller har ...
 • Seksuelle overgrep mot barn og unge via digitale medier. En kunnskapsoppsummering 

  Frøyland, Lars Roar; Solstad, Gerd Marie; Andersen, Patrick L.; Tveito, Siri B.; Folstad, Siri H.; Skilbrei, May-Len (NOVA-Rapport;2021:3, Report, 2021)
  Rapporten presenterer en kunnskapsoppsummering om seksuelle overgrep mot barn og unge via digitale medier. Særlig vektlegger rapporten hva vi vet om de som utsettes for slike overgrep, de som utøver dette, hvordan det ...
 • Ungdoms tilhørighet, trivsel og framtidsplaner i Distrikts-Norge. En flermetodisk analyse av betydningen av bosted, kjønn og sosioøkonomiske ressurser 

  Eriksen, Ingunn Marie; Andersen, Patrick Lie (Rapport;2, Research report, 2021)
  Rapporten undersøker tilhørighet, trivsel og framtidsplaner til ungdom som bor i Distrikts-Norge, og sammenligner med unge andre steder i landet. Distriktsungdoms oppvekst er preget av tilhørighet og en aktiv fritid, og ...
 • Fritidsklubber i det lokale folkehelsearbeidet. Sluttrapport 

  Seland, Idunn; Andersen, Patrick Lie; Eriksen, Ingunn Marie (NOVA Rapport;1:2021, Research report, 2021)
  Tre av ti norske ungdommer i alderen 13-16 år går regelmessig på fritidsklubb eller ungdomshus, og bare den organiserte idretten er mer populær som fritidsaktivitet for denne aldersgruppen. Denne rapporten viser at ...

View more