Nye registreringer

 • Politisk mestringstro i ungdomsskolen. Casestudie om demokrati- og medborgerskapsundervisning i fire norske ungdomsskoler 

  Kjøstvedt, Anders G.; Seland, Idunn; Jøsok, Evy; Huang, Lihong (NOVA Rapport;15/2023, Research report, 2023)
  Opplevelsen av politisk mestringstro er avgjørende for at ungdom ser på seg selv som deltakere i demokratiet, men denne mestringstroen påvirkes i stor grad av sosiale kategorier som kjønn og sosioøkonomisk status. ...
 • Barn og unge i familier med fluktbakgrunn. Erfaringer med inkludering og tilhørighet 

  Mathisen, Tina; Seeberg, Marie Louise; Skiple, Alida (NOVA Rapport;12/2023, Research report, 2023)
  Rapporten belyser hvilke erfaringer barn og unge med fluktbakgrunn har med inkludering i Norge. Vi finner at barna har behov for mer støtte i bosettingsfasen, særlig knyttet til fritidsaktiviteter. Skolen er en viktig ...
 • Nasjonal trygghetsundersøkelse 2022 

  Løvgren, Mette; Skjervheim, Øivind; Høgestøl, Asle; Kotsadam, Andreas; Bjørnshagen, Vegar; Hyggen, Christer; Lid, Stian (NOVA Rapport;14/2023, Report, 2023)
  Nasjonal trygghetsundersøkelse kartlegger uro og selvopplevd utsatthet for lovbrudd i den norske befolkningen. Denne rapporten presenterer hovedresultatene fra Nasjonal trygghetsundersøkelse 2022. Undersøkelsen er gjennomført ...
 • Med døra på gløtt. Barn og unge inn i familievernet? 

  Bergflødt, Monika Marie; Bruland, Stine; Bossy, Dagmara (NOVA Rapport;10/23, Report, 2023)
  Økt oppmerksomhet om barns rettigheter og behov har ført til større vektlegging av barns deltakelse i beslutninger som angår dem. I denne rapporten undersøker vi hvordan ansatte og ledere i familievernet tolker og iverksetter ...
 • Er koordinatorordningen for familier med funksjonshemmede barn bærekraftig? 

  Albertini Früh, Elena; Østerud, Kaja Larsen; Vedeler, Janikke Solstad; Anvik, Cecilie Høj; Jacobsen, Sigurd Eid (Peer reviewed; Journal article, 2023)
  Bakgrunn:Norske kommuner er pålagt å tilby koordinator for å sikre kontinuitet og samhandling i oppfølging avfamilier med barn som har behov for langvarige og koordinerte velferdstjenester. I artikkelen utforsker vi ...
 • Eldres boligønsker og bosituasjon. En undersøkelse blant hjemmeboende over 75 år 

  Sandlie, Hans Christian; Flåto, Maja; Gulbrandsen, Lars (NOVA Rapport;8/23, Report, 2023)
  Denne rapporten presenterer hovedresultatene fra prosjektet «Undersøkelse av eldres ønskede bosituasjon» som er gjennomført på oppdrag fra Husbanken. Målsettingen har vært å få bedre kunnskap om bosituasjonen blant ...
 • Time trends in loneliness from 1984 ti 2019 among 27 032 older adults in Norway: a HUNT study 

  Aunsmo, Ragnhild Holmberg; Langballe, Ellen Melbye; Hansen, Thomas; Selbæk, Geir; Strand, Bjørn Heine (Peer reviewed; Journal article, 2023)
  The aging population and increasing evidence of the detrimental health impacts of loneliness emphasize the importance of studying and predicting changes in loneliness prevalence among older adults. To understand and project ...
 • Enetiltak og alenetiltak i barnevernet. Et nødvendig botilbud til barn og ungdom 

  Gundersen, Tonje; Havre, Merete; Neumann, Cecilie E.B.; Fugletveit, Ragnhild; Jevne, Kari Sjøhelle (NOVA-rapport;9/2023, Report, 2023)
  Studien gir kunnskap om hvilke erfaringer ungdom, institusjonsansatte, og ansatte i statlig og kommunalt barnevern har med enetiltak. Hovedfunnet er at enetiltak synes å være et godt alternativ for ungdom med komplekse ...
 • Vold og overgrep mot barn og unge. Omfang og utviklingstrekk 2007-2023 

  Frøyland, Lars Roar; Lid, Stian; Schwencke, Ellen Oftedal; Stefansen, Kari (NOVA Rapport;11/23, Report, 2023)
  Rapporten presenterer ny kunnskap om vold og overgrep blant elever i videregående skole basert på de tre UngVold-undersøkelsene i 2007, 2015 og 2023. Omfanget av seksuell vold har økt markant fra 2015 til 2023. Omfanget ...
 • Den norske studien av livsløp, aldring og generasjon. En beskrivelse av studien, forskningsinstrumenter og variabler 

  Herlofson, Katharina; Hellevik, Tale; Løset, Gøril Kvamme; Vangen, Hanna; Veenstra, Marijke (NOVA Rapport;2023: 5, Report, 2023)
  Den norske studien av livsløp, aldring og generasjon (NorLAG) er en tverrfaglig og longitudinell studie om aldring og eldre i Norge. De samme individene (født i årene 1922–1966) følges over tid gjennom ulike livsfaser, ...
 • Ung i Oslo 2023. 5.-7. trinn 

  Bakken, Anders; Enstad, Frøydis (NOVA Rapport;2023: 7, Report, 2023)
  Ung i Oslo 2023 er Oslo kommune sin Ungdata-undersøkelse. I denne rapporten presenteres resultatene fra barnedelen av undersøkelsen som er tilpasset elever på 5. til 7. trinn, eller det som kalles for Ungdata junior. ...
 • Ung i Oslo 2023. Ungdomsskole og videregående skole 

  Bakken, Anders (NOVA Rapport;2023: 6, Report, 2023)
  Ung i Oslo 2023 er Oslo kommune sin Ungdata-undersøkelse. Rapporten oppsummerer svar fra mer enn 25.000 ungdommer som deltok i undersøkelsen, og som ble gjennomført på 83 ungdoms- og videregående skoler over hele Oslo. ...
 • Idrettsdeltakelse blant ungdom – før, under og etter koronapandemien 

  Bakken, Anders; Strandbu, Åse (NOVA Rapport;4: 2023, Report, 2023)
  Denne rapporten har to siktemål: Det ene er å gi en oppdatert beskrivelse av ungdoms treningsvaner og deltakelse i idrett. Hvor ofte trener ungdom på ulike arenaer - i idrettslag, på treningsstudio, på egen hånd og på mer ...
 • Veier ut av arbeidslivet. Senkarrierer og yrkesavgang 

  Herlofson, Katharina; Hellevik, Tale; Pedersen, Axel West; Solem, Per Erik (NOVA Rapport;2023: 3, Report, 2023)
  Hvordan forløper overgangen fra et liv som yrkesaktiv til en tilværelse som fulltids pensjonist utenfor det betalte arbeidsmarkedet i dagens Norge? Spørsmålet belyses i denne rapporten som presenterer funn fra prosjektet ...
 • Alt som (ikke) ramler inn døra... Familieverntjenesten i en mangfoldig befolkning 

  Aarset, Monica Five; Rosten, Monika Grønli (NOVA Rapport;2023: 2, Report, 2023)
  Denne rapporten om familievernets tilnærming til mangfold og minoriteter er den tredje i rekken av leveranser fra forskningsprogrammet Familievernet – likeverdig tjenestetilbud til en mangfoldig befolkning (2020–2023) som ...
 • Forebyggende tiltak mot ungdomskriminalitet i Oslo kommune. Følgeforskning og evaluering 

  Lid, Stian; Rosten, Monika Grønli; Dullum, Jane Vibeke; Hyggen, Christer; Andersen, Patrick Lie (NOVA-rapport;2022: 8, Report, 2022)
  Denne rapporten presenterer en følgeforskning og evaluering av forebyggende arbeid mot ungdomskriminalitet i Oslo kommune. I rapporten utvikler vi kunnskap om kriminalitetsforebyggende arbeid gjennom å belyse hvordan, og ...
 • Liv, lek og lære. Erfaringer med undervisningsprogrammet Robust Ungdom 

  Moberg, Karolin; Rogstad, Jon; Sletten, Mira Aaboen (NOVA-rapport;2023: 1, Report, 2023)
  Kan lek brukes for å skape gode skolemiljøer? I Indre Østfold gjøres det forsøk gjennom undervisningsprogrammet Robust Ungdom. Målet er å styrke samholdet og den psykiske helsen. Tiltaket er rettet mot skolens ansatte og ...
 • Rettsoppfatning i Norge. Holdninger til straff og straffegjennomføring i den norske befolkningen 

  Frøyland, Lars Roar; Smith, Peter Scharff; Skilbrei, May-Len; Johnsen, Berit; Lundeberg, Ingrid Rindal; Sivertsson, Fredrik; Stefansen, Kari (NOVA-rapport;9: 2022, Report, 2022)
  Rapporten presenterer en kartlegging av holdninger til kriminalitet og straff i den norske befolkningen – deres rettsoppfatning. Befolkningens rettsoppfatning tillegges stor vekt både av politikere og profesjonelle aktører ...
 • Lærerutdanning for å styrke ungdoms demokratiske deltakelse. Casestudie i fire nordiske land 

  Seland, Idunn; Kjøstvedt, Anders Granås (NOVA Rapport;2022: 10, Report, 2022)
  Denne rapporten undersøker hvordan lærerutdannere i Norge, Danmark, Finland og Sverige forbereder lærerstudenter i samfunnsfag på å undervise grunnskoleelever i demokratisk deltakelse. Lærerutdannernes utsagn rammes inn ...
 • Møter med familievernet. Brukeres erfaringer og opplevelser av familieverntjenesten 

  Bergflødt, Monika Marie; Bossy, Dagmara; Gundersen, Tonje (NOVA Rapport;7: 2022, Report, 2022)
  I rapporten utforsker vi brukeres veier inn familievernet, deres erfaringer med familieverntjenesten i saker med vold, og foreldres erfaringer med og tanker om barns deltakelse på familievernkontoret. Rapporten bidrar med ...

Vis flere