Samlinger i dette delarkivet

Nye registreringer

 • Verktøyet «Barnets Profil». Evaluering av ny praksis som kartlegger barn som trenger fosterhjem 

  Falch-Eriksen, Asgeir; Aamodt, Hilde; Sætre, Juliette (NOVA-rapport;4:2022, Report, 2022)
  Rapporten tar for seg en ny type praksis innen fosterhjemstjenesten ved Barne-, ungdoms- og familieetaten Region Øst – «Barnets Profil». Praksisen tar for seg profilering av barnet forut for valg av fosterhjem, altså ...
 • Ungdata 2022. Nasjonale resultater 

  Bakken, Anders (NOVA- rapport;5: 2022, Report, 2022)
  Ungdata er en nettbasert spørreundersøkelse som blir gjennomført hvert tredje år i de aller fleste norske kommuner. Undersøkelsen gjennomføres i skolen og omfatter elever på ungdomstrinnet og i videregående. I denne ...
 • Ungdata junior 2022. Nasjonale resultater 

  Enstad, Frøydis; Bakken, Anders (NOVA-rapport;6: 2022, Report, 2022)
  Ungdata junior er et spørreskjemabasert kartleggingsverktøy som brukes av kommuner over hele landet, der målet er å få en oversikt over hvordan barn i 5.–7. trinn (10 til 12 år) har det, og hva de driver med i fritiden. Ungdata ...
 • Evaluering av Los-ordningen for ungdom 

  Gundersen, Tonje; Tveito, Siri Berg; Dokken, Therese (NOVA-rapport;3: 2022, Report, 2022)
  Denne rapporten er en evaluering av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratets tilskuddsordning «Støtte til oppfølgings- og losfunksjoner for ungdom». Målsettingen har vært å undersøke i hvilken grad og hvordan losfunksjonen ...
 • Levekår blant voksne med ADHD 

  Bjørnshagen, Vegar (NOVA-notat;5:2022, Report, 2022)
  Dette notatet presenterer funn fra en litteraturgjennomgang og en nettbasert spørreundersøkelse om levekår og livskvalitet blant voksne med ADHD, spesielt med hensyn til helse, utdanning og arbeid. Spørreundersøkelsen ble ...
 • Homo sapiens, homo ludens. Festskrift til Lars Grue 75 år 

  Eriksen, John; Grue, Jan; Solstad Vedeler, Janikke (NOVA-notat;4: 2022, Report, 2022)
  I anledning Lars Grues 75-års dag, gir NOVA ut notatet Homo sapiens, homo ludens. I alt 17 bidragsytere dekker hans faglige virksomhet om forskning om funksjonshemming og hyller Grue som det lekende menneske han er. Med ...
 • Helt ærlig. Effekter 

  Jøsok, Evy; Tolgensbakk, Ida (NOVA-notat;2: 2022, Report, 2022)
  Helt Ærlig-prosjektet har vært godt likt av alle involverte, og oppleves som en suksess av de som har vært med lokalt i de til nå to rundene prosjektet har vært gjennomført. Både skolesiden og lokalpolitikksiden gir ...
 • Seksuelle krenkelser og hjelpsøking blant utsatte med innvandrerbakgrunn. En undersøkelse av erfaringer i hjelpeapparatet og politiet 

  Bjørnholt, Margunn; Bredal, Anja; Ruud, Nora Starheim (Rapport;11: 21, Report, 2021)
  Rapporten bygger på en kvalitativ studie blant politi og hjelpetjenester i offentlig og sivil sektor. Utgangspunktet var en antakelse om at personer med innvandrerbakgrunn har høyere terskel for å søke hjelp for eller ...
 • Nasjonal trygghetsundersøkelse 2020. Teknisk rapport 

  Høgestøl, Asle; Skjervheim, Øivind (NOVA-Notat;3: 2022, Report, 2022)
  Dette notatet er en teknisk beskrivelse av Nasjonal trygghetsundersøkelse 2020 som ble gitt ut som NOVA-rapport 2/22.
 • Nasjonal trygghetsundersøkelse 2020 

  Løvgren, Mette; Høgestøl, Asle; Kotsadam, Andreas (NOVA Rapport;2, Report, 2022)
  Nasjonal trygghetsundersøkelse kartlegger uro og utsatthet for lovbrudd i den norske befolkningen i 2020. ’ Temaene i undersøkelsen er uro og utsatthet for lovbrudd med personofre, slik som tyveri, vold, hatkriminalitet ...
 • Deltakelse, trivsel og inkludering i barne- og ungdomsidretten. Delrapport fra forskningen om Idrett for alle i Oslo 

  Solstad, Gerd Marie; Sandvik, Morten Renslo; Sletten, Mira Aaboen (NOVA-rapport;1: 22, Report, 2022)
  «Idrett for alle i Oslo» ble startet av Oslo Idrettskrets i 2018 for å skape økt og mer mangfoldig deltakelse blant byens barn og unge. Dette er rapport nummer to fra forskningen som følger prosjektet. Her undersøker vi ...
 • Evaluering av Statens barnehus 2021 

  Bakketeig, Elisiv; Stefansen, Kari; Andersen, Lotte Cathrin; Gundersen, Tonje (NOVA-rapport;12: 21, Report, 2021)
  Rapporten presenterer resultatene fra den andre nasjonale evalueringen av barnehusene og gir anbefalinger for videreutvikling av tilbudet. I 2021 er hovedbildet at barnehusene fremstår som et viktig, høykompetent og godt ...
 • Norsk boligpolitikk i internasjonalt perspektiv. En sammenligning av boligmarkeder og boligpolitikk i sju europeiske land 

  Aarland, Kristin; Sørvoll, Jardar (NOVA-rapport;7: 2021, Report, 2021)
  I denne rapporten drøfter vi særegenheter ved boligpolitikken og boligmarkedet i Norge og seks europeiske sammenligningsland: Sverige, Danmark, Østerrike, Tyskland, Nederland og England (Storbritannia). I den komparative ...
 • Ungdom i endring 

  Eriksen, Ingunn Marie (Kort oppsummert;3: 2021, Working paper, 2021)
  Ungdom i endring er et forskningsprogram ved NOVA-OsloMet der vi følger de samme ungdommene gjennom ungdomstida. Det unike kvalitative longitudinelle forskningsdesignet gir oss mulighet til å undersøke hvordan ulikhet ...
 • Hvordan har ungdom, ungdomskultur og ungdomsarbeid blitt påvirket av pandemien? 

  Bøhler, Kjetil Klette; Huang, Lihong (NOVA-notat;7: 2021, Report, 2021)
  Denne forskningsrapporten undersøker hvordan ungdom, ungdomskultur og ungdomsarbeid har blitt påvirket av pandemien med utgangspunkt i kvalitative intervjuer, spørreskjemadata og en litteraturstudie av eksisterende forskning ...
 • Uønskede seksuelle opplevelser på digitale medier 

  Frøyland, Lars Roar (Kort oppsummert;2;2021, Working paper, 2021)
  Mange unge har seksuelle erfaringer i løpet av oppveksten som oppleves som ubehagelige eller uønskede. Uønskede seksuelle opplevelser på digitale medier har fått særlig mye oppmerksomhet de seneste årene, både politisk og ...
 • Ung i Oslo 2021. Ungdomsskolen og videregående skole 

  Bakken, Anders; Myrold Osnes, Siri (Rapport;9; 2021, Report, 2021)
  Ung i Oslo 2021 er Oslo kommune sin Ungdata-­undersøkelse. Rapporten oppsummerer svar fra nærmere 20.000 ungdommer som deltok i undersøkelsen, som ble gjennomført på 78 Oslo­-skoler i løpet av våren 2021. Undersøkelsen ble ...
 • Ung i Oslo 2021. 5. til 7. trinn 

  Bakken, Anders; Myrold Osnes, Siri (Rapport;10;2021, Report, 2021)
  Ung i Oslo 2021 er Oslo kommune sin Ungdata­-undersøkelse. I denne rapporten presenteres resultatene fra barnedelen av undersøkelsen som er tilpasset elever på 5. til 7. trinn, eller det som kalles for Ungdata Junior. ...
 • Hva skyldes kommuneforskjellene? En analyse av arbeidsdeltakelsen blant flyktninger og familiegjenforente innvandrere fra Afrika og Midtøsten 

  Elstad, Jon Ivar (Notat;6:2021, Report, 2021)
  Notatet undersøker forskjellene mellom 50 større kommuner i hvor godt flyktninger og familiegjenforente innvandrere fra Afrika og Midtøsten er inkludert i arbeidslivet. Analyser av Statistisk sentralbyrås registerdata viser ...
 • Ungdata 2021. Nasjonale resultater 

  Bakken, Anders (Rapport;8, Report, 2021)
  Ungdata er en webbasert spørreundersøkelse, som blir gjennomført hvert tredje år i de aller fleste norske kommuner. Undersøkelsen gjennomføres i skolen og omfatter elever på ungdomstrinnet og i videregående. I denne ...

Vis flere