Recent Submissions

 • «Alenetiltak» i barnevernet. Kartlegging av omfang og tilbud 

  Gundersen, Tonje; Ellingsen, Dag (NOVA-notat;1: 2022, Report, 2022)
  I dette notatet har vi undersøkt forekomsten av barn og unge som har bodd eller bor alene på en institusjon, og hvor oppholdet har vart mer enn 6 uker. Vi vil i det følgende kalle dem «aleneboere», til forskjell fra der ...
 • Levekår blant voksne med ADHD 

  Bjørnshagen, Vegar (NOVA-notat;5:2022, Report, 2022)
  Dette notatet presenterer funn fra en litteraturgjennomgang og en nettbasert spørreundersøkelse om levekår og livskvalitet blant voksne med ADHD, spesielt med hensyn til helse, utdanning og arbeid. Spørreundersøkelsen ble ...
 • Homo sapiens, homo ludens. Festskrift til Lars Grue 75 år 

  Eriksen, John; Grue, Jan; Solstad Vedeler, Janikke (NOVA-notat;4: 2022, Report, 2022)
  I anledning Lars Grues 75-års dag, gir NOVA ut notatet Homo sapiens, homo ludens. I alt 17 bidragsytere dekker hans faglige virksomhet om forskning om funksjonshemming og hyller Grue som det lekende menneske han er. Med ...
 • Helt ærlig. Effekter 

  Jøsok, Evy; Tolgensbakk, Ida (NOVA-notat;2: 2022, Report, 2022)
  Helt Ærlig-prosjektet har vært godt likt av alle involverte, og oppleves som en suksess av de som har vært med lokalt i de til nå to rundene prosjektet har vært gjennomført. Både skolesiden og lokalpolitikksiden gir ...
 • Nasjonal trygghetsundersøkelse 2020. Teknisk rapport 

  Høgestøl, Asle; Skjervheim, Øivind (NOVA-Notat;3: 2022, Report, 2022)
  Dette notatet er en teknisk beskrivelse av Nasjonal trygghetsundersøkelse 2020 som ble gitt ut som NOVA-rapport 2/22.
 • Hvordan har ungdom, ungdomskultur og ungdomsarbeid blitt påvirket av pandemien? 

  Bøhler, Kjetil Klette; Huang, Lihong (NOVA-notat;7: 2021, Report, 2021)
  Denne forskningsrapporten undersøker hvordan ungdom, ungdomskultur og ungdomsarbeid har blitt påvirket av pandemien med utgangspunkt i kvalitative intervjuer, spørreskjemadata og en litteraturstudie av eksisterende forskning ...
 • Hva skyldes kommuneforskjellene? En analyse av arbeidsdeltakelsen blant flyktninger og familiegjenforente innvandrere fra Afrika og Midtøsten 

  Elstad, Jon Ivar (Notat;6:2021, Report, 2021)
  Notatet undersøker forskjellene mellom 50 større kommuner i hvor godt flyktninger og familiegjenforente innvandrere fra Afrika og Midtøsten er inkludert i arbeidslivet. Analyser av Statistisk sentralbyrås registerdata viser ...
 • Helt Ærlig. Evaluering av Redd Barnas prosjekt 

  Jøsok, Evy; Tolgensbakk, Ida (NOVA-Notat;3:2021, Report, 2021)
  Denne evalueringen av pilotprosjektet Helt Ærlig! ble gjort av Evy Jøsok og Ida Tolgensbakk på oppdrag fra Redd Barna. Målet var å undersøke om man oppnådde å styrke kunnskap, holdninger, ferdigheter og verktøy som vil ...
 • Deltakelse i Erasmus+: Aktiv Ungdom-programmet 2014–2020 i Norge 

  Huang, Lihong; Bøhler, Kjetil Klette (NOVA-Notat;5:2021, Report, 2021)
  Dette notatet rapporterer resultater knyttet til effekten av deltagelse i det europeiske programmet Erasmus+: Aktiv Ungdom programmet (2014–2020) som er myntet på internasjonalt ungdomsarbeid. Data er samlet inn via ...
 • Velferdstjenester, stønader og informasjon til familier med barn med funksjonsnedsettelser under covid-19. En kvalitativ undersøkelse 

  Bøhler, Kjetil Klette; Ugreninov, Elisabeth (NOVA-Notat;4/2021, Report, 2021)
  Etter at pandemien slo inn over Norge i mars 2020 og det første sjokket gav seg, ble det økende oppmerksomhet rundt hvilke konsekvenser nedstengingen av velferdstjenester hadde for sårbare grupper og barn med funksjonsne ...
 • Litteraturstudie om levekår for voksne med Downs syndrom 

  Saetre, Juliette (Notat;6, Research report, 2020)
  Litteraturgjennomgangen kartlegger eksisterende forskning på levekår hos voksne med Downs syndrom. Den inkluderer forskning på engelsk og nordiske språk publisert de 10 siste årene. Denne tidsavgrensningen gjenspeiler ...
 • Barnevern i krisetid. Barneverntjenestens arbeid med vold og overgrep under koronapandemiens første fase 

  Berg Tveito, Siri (Notat;2021:1, Research report, 2021)
  Notatet undersøker hvordan barneverntjenesten ivaretok arbeidet med vold og overgrep under den første fasen av koronapandemien, fra den såkalte «nedstengningen» av samfunnet 12. mars og frem mot gradvis normalisering ...
 • Enetiltak. Kartlegging av tilbud og bruk av tvang 

  Ellingsen, Dag; Gundersen, Tonje (NOVA-Notat;2, Research report, 2021)
  Notatet presenterer resultatene fra en spørreundersøkelse gjennomført i 2020 til ledere av enetiltak om innhold i tilbudet og bruk av tvang. Resultatene fra denne undersøkelsen, sett opp mot annen empiri, indikerer en ...
 • Evaluering av Regjeringens nasjonale integreringskonferanse 

  Tolgensbakk, Ida (NOVA Notat;2020:5, Research report, 2020)
  Dette notatet er en evaluering av hvorvidt Regjeringens integreringskonferanse oppnår målet sitt: å styrke dialogen med innvandrere, og å gi lokale innvandrerorganisasjoner, innvandrerråd og andre aktører anledning til å ...
 • Familievernet under covid-19. Erfaringer og læring under nedstengning og i en ny hverdag 

  Øverli, Ingvil Thallaug; Gundersen, Tonje (NOVA Notat;2020:3, Research report, 2020)
  12. mars stengte familievernet som følge av covid-19-pandemien og åpnet gradvis frem mot sommeren 2020. Studien undersøker hvordan dette påvirket tjenesten og brukerne, og viser behovet for å arbeide videre med: • Hvordan ...
 • Oppvekstmiljø i utsatte byområder. Resultater fra Ungdata-undersøkelser i seks utvalgte kommuner 

  Andersen, Patrick Lie; Bakken, Anders (NOVA-notat;1:2020, Research report, 2020)
  I notatet undersøkes oppvekstvilkårene for ungdom i byområder med og uten levekårsutfordringer. Ungdata-undersøkelsene brukes til å kartlegge ungdoms selvbilde, sosiale relasjoner, opplevelse av skolemiljø, skoletrivsel, ...
 • Nye samordningsregler fra 2011: Taper offentlig ansatte på å jobbe lenge? 

  Haugen, Fredrik; Pedersen, Axel West; Rødevand, Sissel (NOVA-notat;4: 2020, Research report, 2020)
  Dette notatet drøfter reglene for samordning av offentlig tjenestepensjon og folketrygd som trådte i kraft i 2011. Reglene innebærer at opptjent tjenestepensjon gradvis går tapt for ansatte som jobber videre i stillingen ...
 • En frigjøringsleders historie: Aman Kedir Kamsares beretning om sitt liv 

  Kamsares, Aman Kedir; Danielsen, Kirsten (NOVA Notat;2014:02, Working paper, 2014-03)
  Dette notatet kan sees på som en forlengelse av prosjektet Nye nordmenn – egne stemmer som Norsk Folkemuseum ved Liv Hilde Boe og NOVA ved Kirsten Danielsen initierte i 2003. Ideen til prosjektet fikk vi under et møte i ...
 • Boligsosiale utfordringer i Kongsvinger kommune – en forstudie 

  Langsether, Åsmund; Gulbrandsen, Lars (NOVA Notat;2011:04, Working paper, 2011-06)
  Husbanken startet i 2008/2009 Boligsosialt utviklingsprogram. Kongsvinger kommune søkte om å bli tatt opp som deltaker, og søknaden ble innvilget. Målet med programsatsingen er at kommunene som deltar, gjennom et for- ...
 • ICCS-undersøkelsen 2016: Metodenotat for den norske datainnsamlingen 

  Svagård, Vegard; Huang, Lihong (NOVA Notat;2017:05, Working paper, 2017-11)
  Dette notatet omhandler metodiske refleksjoner rundt den norske datainnsamlingen i International Civic and Citizenship Education Study (ICCS 2016), som ble gjennomført blant ungdomsskoleelever på 9. klassetrinn. I alt ...

View more