• Evaluering av Aktiv i Re 

   Mathisen, Anders S. (NOVA Notat 6/08, Notat, 2008)
   Re kommune ønsket å evaluere det forebyggende barne- og ungdomsarbeidet i kommunen. I den forbindelse fikk NOVA i oppdrag å evaluere tiltaket "Aktiv i Re" (AiRe). I dette notatet har vi på bakgrunn av feltobservasjoner og ...
  • Foreldreringer - ringer i vann 

   Dahle, Rannveig (NOVA Notat 7/08, Notat, 2008)
   I denne rapporten beskrives erfaringer med å drive foreldreringer: et tilbud til foreldre som dreier seg om foreldrerollen og erfaringsutveksling mellom foreldre. I 2007 gjennomførte Voksenopplæringsforbundet (VOFO) i ...
  • Hva med de andre? 

   Gulbrandsen, Lars (NOVA Notat 1/08, Notat, 2008)
   Mangel på førskolelærere er et stadig tilbakevendende problem i barnehagene, et problem som har økt i omfang gjennom de siste års store utbygging. Det store flertall av ansatte har imidlertid ikke førskolelærerutdanning. ...
  • Evaluering av telefonveiledningstjenesten i AKAN 

   Mathisen, Anders S. (NOVA Notat 2/08, Notat, 2008)
   AKAN (Arbeidslivets kompetansesenter for rus- og avhengighetsproblematikk) ønsker å styrke kompetansesenterets telefonveiledningstjeneste. I den forbindelse fikk NOVA i oppdrag å evaluere tjenesten. I dette notatet har vi ...
  • Seniorsentrene i innsparingenes tid. 

   Helset, Anne; Solem, Per Erik (NOVA Notat 5/08, Notat, 2008)
   I 2005 planla Bærum kommune å kutte seniorsentrenes budsjett med over en tredel. Dette notatet beskriver brukernes reaksjoner på kutt¬forslaget og det til tider konfliktfylte samarbeidet som ble innledet mellom kommunen ...
  • Barnevern og sosialhjelp 

   Kristofersen, Lars B.; Clausen, Sten-Erik (NOVA Notat 3/08, Notat, 2008)
   Notatet presenterer resultater fra analyser av registerdata om barnevern og sosialhjelp. Materialet dekker perioden 1990-2005 og består av over 120.000 tidligere og nåværende barnevernsklienter. Et sammenlikningsutvalg på ...
  • Barnevernsklienter i Norge 1990 - 2005. 

   Clausen, Sten-Erik; Kristofersen, Lars B. (NOVA Rapport 3/08, Notat, 2008)
   Rapporten presenterer resultater fra analyser av registerdata om barnevern. Materialet dekker perioden 1990-2005 og består av over 120.000 tidligere og nåværende barnevernsklienter. Et sammenlikningsutvalg på 112.000 ...
  • Utsatte unge 17-23 år i overgangsfaser 

   Kristiansen, Inger-Hege (NOVA Notat 5/09, Notat, 2009)
   Dette notatet er en underveisevaluering av utviklingsprosjektet Utsatte unge 17-23 år i overgangsfaser. Det treårige utviklingsarbeidet er initiert av Barne- og likestillingsdepartementet, og har som siktemål å utvikle nye ...
  • Funksjonshemmende kollektivtransport? 

   Bjerkan, Kristin Ystmark (NOVA Notat 2/09, Notat, 2009)
   Lik tilgang på transport anses som en forutsetning for at personer med nedsatt funksjonsevne skal kunne delta i samfunnslivet på lik linje med den øvrige befolkningen. Universell utforming av kollektivtransporten innebærer ...
  • Utdanningsforskjeller i helserelatert atferd - like store over hele landet? 

   Elstad, Jon Ivar; Koløen, Kristine (NOVA Notat 3/09, Notat, 2009)
   Tidligere norske studier har dokumentert at det eksisterer sosiale og geografiske forskjeller i helse. Det vil si at både hvilket sosialt sjikt en tilhører og hvor i landet en bor, kan være av betydning for ens helse. Disse ...
  • Utenfor de boligsosiale ordningene 

   Sandlie, Hans Christian; Nordvik, Viggo (NOVA Notat 1/09, Notat, 2009)
   Den boligsosiale politikken består av et mylder av ulike virkemiddel. Noen av disse finansieres og forvaltes på statlig nivå, mens andre forvaltes og finansieres på et kommunalt nivå. En skranke i utformingen av virkemidlene ...
  • Livskvalitet blant eldre mennesker med epilepsi 

   Hallvik, Jørgen (NOVA Notat 8/09, Notat, 2009)
   Å leve med epilepsi kan for mange bety å tilpasse seg en ny situasjon, å legge om livet, å finne tilfredsstillelse og mening på en annen måte enn før en ble syk. Mange mennesker med epilepsi lykkes med dette, og kan leve ...
  • Parents socioeconomic status and children's academic performance 

   Hassan, J.E. (NOVA Notat 7/09, Notat, 2009)
   This paper investigates the relationship between parents’ socioeconomic status and their children’s performance at school. Proxies used for parents’ socioeconomic status are their educational level, employment and cultural ...
  • Førskolelærere og barnehageansatte 

   Gulbrandsen, Lars (NOVA Notat 4/09, Notat, 2009)
   Ved hjelp av data fra Statistisk sentralbyrås registre over utdanning og sysselsetting behandler dette notatet norske førskolelæreres sysselsettingsmønstre i barnehager og andre yrkessektorer i perioden fra 2003 til 2007. ...
  • Å sende bekymringsmelding - eller la det være? 

   Backe-Hansen, Elisabeth (NOVA Notat 6/09, Notat, 2009)
   Notatet rapporterer fra en kartlegging av samarbeidet mellom barnehage og barnevern, utført på oppdrag av Kunnskapsdepartementet i samarbeid med Barne- og likestillingsdepartementet. Det ble gjennomført en kartleggingsundersøkelse ...
  • Barnevern i de nordiske landene 

   Hjort, Jens Lunnan (NOVA Notat 2/10, Notat, 2010)
   Notatet har som siktemål å presentere oppdatert kunnskap om barnevernet i de fem nordiske landene. Områder som blir belyst er lovgrunnlaget for plassering utenfor hjemmet, variasjoner i bruken av ulike typer plasseringer, ...
  • Tilgjengelighet og deltakelse 

   Bjerkan, Kristin Ystmark (NOVA Notat 7/10, Notat, 2010)
   Dette notatet handler om barrierer i kollektivtransporten. Omtrent fem prosent av respondentene i Levekårsundersøkelsen-helse 2008 oppgir at de har vansker med å reise kollektivt. Manglende eller mangelfullt rutetilbud ...
  • Snus- og røykeslutt på stand virker det? 

   Moshuus, Geir (NOVA Notat 4/10, Notat, 2010)
   Samfunnet vil ikke at unge mennesker skal røyke eller bruke snus. Hvilken virkning kan det ha å gjennomføre stand i fellesarenaene på videregående skoler hvor erfarne veiledere står klare til å samtale med elevene som ...
  • Datakvalitet i Ung i Oslo 2006 

   Elstad, Jon Ivar (NOVA Notat 1/10, Notat, 2010)
   I 2006 gjennomførte NOVA en stor datainnsamling, Ung i Oslo 2006, der omlag 11.500 Oslo-elever i 14-17-årsalderen deltok ved å besvare et spørreskjema distribuert på skolene. Notatet diskuterer om måten datainnsamlingen ...
  • Unge fra innvandrerfamilier og sosial kapital for utdanning 

   Lauglo, John (NOVA Notat 6/10, Notat, 2010)
   Hvor godt lykkes unge fra innvandrerfamilier i utdanningssystemet, og hva betyr ”sosial kapital” for at de skal lykkes? I denne studien gjennomgås relevant norsk og internasjonal forskning. Den gir en oversikt over hvor ...