Now showing items 1-20 of 485

  • Seksuelle overgrep mot barn og unge via digitale medier. En kunnskapsoppsummering 

   Frøyland, Lars Roar; Solstad, Gerd Marie; Andersen, Patrick L.; Tveito, Siri B.; Folstad, Siri H.; Skilbrei, May-Len (NOVA-Rapport;2021:3, Report, 2021)
   Rapporten presenterer en kunnskapsoppsummering om seksuelle overgrep mot barn og unge via digitale medier. Særlig vektlegger rapporten hva vi vet om de som utsettes for slike overgrep, de som utøver dette, hvordan det ...
  • Helt Ærlig. Evaluering av Redd Barnas prosjekt 

   Jøsok, Evy; Tolgensbakk, Ida (NOVA-Notat;3:2021, Report, 2021)
   Denne evalueringen av pilotprosjektet Helt Ærlig! ble gjort av Evy Jøsok og Ida Tolgensbakk på oppdrag fra Redd Barna. Målet var å undersøke om man oppnådde å styrke kunnskap, holdninger, ferdigheter og verktøy som vil ...
  • Velferdstjenester, stønader og informasjon til familier med barn med funksjonsnedsettelser under covid-19. En kvalitativ undersøkelse 

   Bøhler, Kjetil Klette; Ugreninov, Elisabeth (NOVA-Notat;4/2021, Report, 2021)
   Etter at pandemien slo inn over Norge i mars 2020 og det første sjokket gav seg, ble det økende oppmerksomhet rundt hvilke konsekvenser nedstengingen av velferdstjenester hadde for sårbare grupper og barn med funksjonsne ...
  • Deltakelse i Erasmus+: Aktiv Ungdom-programmet 2014–2020 i Norge 

   Huang, Lihong; Bøhler, Kjetil Klette (NOVA-Notat;5:2021, Report, 2021)
   Dette notatet rapporterer resultater knyttet til effekten av deltagelse i det europeiske programmet Erasmus+: Aktiv Ungdom programmet (2014–2020) som er myntet på internasjonalt ungdomsarbeid. Data er samlet inn via ...
  • Levekår for voksne med Downs syndrom 

   Unknown author (NOVA andre dokumenter;1:2021, Working paper, 2021)
   Livslengden til personer med Downs syndrom har økt svært mye de siste femti årene, og velferdsstaten har inkludert personer med Downs syndrom gjennomgående inn i sitt tjeneste-tilbud. Allikevel vet vi per i dag lite om ...
  • Litteraturstudie om levekår for voksne med Downs syndrom 

   Saetre, Juliette (Notat;6, Research report, 2020)
   Litteraturgjennomgangen kartlegger eksisterende forskning på levekår hos voksne med Downs syndrom. Den inkluderer forskning på engelsk og nordiske språk publisert de 10 siste årene. Denne tidsavgrensningen gjenspeiler ...
  • Barnevern i krisetid. Barneverntjenestens arbeid med vold og overgrep under koronapandemiens første fase 

   Berg Tveito, Siri (Notat;2021:1, Research report, 2021)
   Notatet undersøker hvordan barneverntjenesten ivaretok arbeidet med vold og overgrep under den første fasen av koronapandemien, fra den såkalte «nedstengningen» av samfunnet 12. mars og frem mot gradvis normalisering ...
  • Ungdoms tilhørighet, trivsel og framtidsplaner i Distrikts-Norge. En flermetodisk analyse av betydningen av bosted, kjønn og sosioøkonomiske ressurser 

   Eriksen, Ingunn Marie; Andersen, Patrick Lie (Rapport;2, Research report, 2021)
   Rapporten undersøker tilhørighet, trivsel og framtidsplaner til ungdom som bor i Distrikts-Norge, og sammenligner med unge andre steder i landet. Distriktsungdoms oppvekst er preget av tilhørighet og en aktiv fritid, og ...
  • Enetiltak. Kartlegging av tilbud og bruk av tvang 

   Ellingsen, Dag; Gundersen, Tonje (NOVA-Notat;2, Research report, 2021)
   Notatet presenterer resultatene fra en spørreundersøkelse gjennomført i 2020 til ledere av enetiltak om innhold i tilbudet og bruk av tvang. Resultatene fra denne undersøkelsen, sett opp mot annen empiri, indikerer en ...
  • Fritidsklubber i det lokale folkehelsearbeidet. Sluttrapport 

   Seland, Idunn; Andersen, Patrick Lie; Eriksen, Ingunn Marie (NOVA Rapport;1:2021, Research report, 2021)
   Tre av ti norske ungdommer i alderen 13-16 år går regelmessig på fritidsklubb eller ungdomshus, og bare den organiserte idretten er mer populær som fritidsaktivitet for denne aldersgruppen. Denne rapporten viser at ...
  • DISCIT - European Policy Brief 

   Unknown author (Andre dokumenter;, Working paper, 2016)
   Against the background of the Europe 2020 strategy, the European Disability Strategy 2010-2020 and the UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities, DISCIT has examined the conditions for the full and effective ...
  • DISCIT Final Report - Executive Summary 

   Unknown author (Andre dokumenter;, Working paper, 2016)
   The FP7 project DISCIT provides new knowledge about the diversity in disability policy in European countries and emerging possibilities for policy learning and innovation across Europe. This knowledge shows what steps ...
  • Evaluering av Regjeringens nasjonale integreringskonferanse 

   Tolgensbakk, Ida (NOVA Notat;2020:5, Research report, 2020)
   Dette notatet er en evaluering av hvorvidt Regjeringens integreringskonferanse oppnår målet sitt: å styrke dialogen med innvandrere, og å gi lokale innvandrerorganisasjoner, innvandrerråd og andre aktører anledning til å ...
  • Familievernet under covid-19. Erfaringer og læring under nedstengning og i en ny hverdag 

   Øverli, Ingvil Thallaug; Gundersen, Tonje (NOVA Notat;2020:3, Research report, 2020)
   12. mars stengte familievernet som følge av covid-19-pandemien og åpnet gradvis frem mot sommeren 2020. Studien undersøker hvordan dette påvirket tjenesten og brukerne, og viser behovet for å arbeide videre med: • Hvordan ...
  • Oppvekstmiljø i utsatte byområder. Resultater fra Ungdata-undersøkelser i seks utvalgte kommuner 

   Andersen, Patrick Lie; Bakken, Anders (NOVA-notat;1:2020, Research report, 2020)
   I notatet undersøkes oppvekstvilkårene for ungdom i byområder med og uten levekårsutfordringer. Ungdata-undersøkelsene brukes til å kartlegge ungdoms selvbilde, sosiale relasjoner, opplevelse av skolemiljø, skoletrivsel, ...
  • En godt bevart statshemmelighet? Evaluering av lov om rituell omskjæring av gutter 

   Engebrigtsen, Ada; Aarset, Monica Five; Stene, Nora (NOVA-rapport;18:2020, Research report, 2020)
   Lov om rituell omskjæring av gutter som ble vedtatt i 2014 påbyr helseregionene å etablere tilbud til brukere i regionen og gir retningslinjer for utføring av inngrepet. Evalueringen har undersøkt hvordan lov om rituell ...
  • Sikkerhet gjennom familiearbeid. Et samarbeidsprosjekt mellom politi og familievern ved Stovner politistasjon 

   Dullum, Jane (NOVA-rapport;17:2020, Research report, 2020)
   Denne rapporten beskriver og analyserer «Stovnerprosjektet», et samarbeid mellom en familieterapeut og politi som har hatt som formål å øke sikkerheten og livskvaliteten for minoritetsunge som er utsatt for vold og/eller ...
  • Kunnskapsstatus (1990–2010): Forskning om etnisk diskriminering av barn og unge 

   Seeberg, Marie Louise (NOVA Rapport;2011:08, Research report, 2011-02)
   Hensikten med dette prosjektet har vært å gå gjennom og lage en oversikt over forskningsbasert kunnskap om etnisk diskriminering av barn og unge i Norge, og å identifisere områder der det er behov for mer forskning. Arbeidet ...
  • Nye samordningsregler fra 2011: Taper offentlig ansatte på å jobbe lenge? 

   Haugen, Fredrik; Pedersen, Axel West; Rødevand, Sissel (NOVA-notat;4: 2020, Research report, 2020)
   Dette notatet drøfter reglene for samordning av offentlig tjenestepensjon og folketrygd som trådte i kraft i 2011. Reglene innebærer at opptjent tjenestepensjon gradvis går tapt for ansatte som jobber videre i stillingen ...
  • En frigjøringsleders historie: Aman Kedir Kamsares beretning om sitt liv 

   Kamsares, Aman Kedir; Danielsen, Kirsten (NOVA Notat;2014:02, Working paper, 2014-03)
   Dette notatet kan sees på som en forlengelse av prosjektet Nye nordmenn – egne stemmer som Norsk Folkemuseum ved Liv Hilde Boe og NOVA ved Kirsten Danielsen initierte i 2003. Ideen til prosjektet fikk vi under et møte i ...