Now showing items 434-453 of 652

  • Regionalisering av trygdetjenester - erfaringer hos brukere og ansatte 

   Jessen, Jorunn Theresia (NOVA Rapport 21/02, Report, 2002)
   Regionaliseringen av trygdetjenester innebærer en omorganisering i retning av større samarbeids- og organisasjonsenheter - siktemålet er å utvikle en mer effektiv organisasjon. Denne rapporten er en evaluering av et regionalt ...
  • Report: Generation, Inheritance, and Wealth 

   Grøtting, Maja W. (2019;7, Research report, 2019)
   This report concerns the relationship between generation, inheritance, and wealth. The report starts with a detailed literature review of the empirical findings of the relationship between generation, inheritance, and ...
  • Resultater Velferdsbarometeret 2017 

   Hagen, Kåre (Working paper, 2017)
   Velferdsbarometeret er en spørreundersøkelse som er tenkt gjennomført ved hvert valg. Den skal ta pulsen på sosialpolitikken og vise hva folk synes om regjeringens arbeid mellom hvert valg. Her presenteres svarene fra ...
  • Resultatevaluering av Omsorgsplan 2015. Kommunal planlegging 

   Veenstra, Marijke; Havig, Anders Kvale; Gautun, Heidi (NOVA Rapport 4/15, Report, 2015)
   Hensikten med denne rapporten er å vurdere i hvilken grad kommunene har utviklet lokale omsorgsplaner, og hvorvidt kommunene har satt de framtidige pleie- og omsorgsutfordringene på dagsorden i det kommunale planverket. ...
  • "Rett fra pikerommet, med ransel på ryggen?" 

   Sandberg, Sveinung (NOVA Rapport 6/05, Report, 2005)
   Plata var landets mest kjente oppholdssted for tunge stoffmisbrukere, og hadde i økende grad skapt bekymring og irritasjon de siste par årene før den ble splittet i juni 2004. Plata lå på sjøsiden av Oslo S, og var preget ...
  • Rettsoppfatning i Norge. Holdninger til straff og straffegjennomføring i den norske befolkningen 

   Frøyland, Lars Roar; Smith, Peter Scharff; Skilbrei, May-Len; Johnsen, Berit; Lundeberg, Ingrid Rindal; Sivertsson, Fredrik; Stefansen, Kari (NOVA-rapport;9: 2022, Report, 2022)
   Rapporten presenterer en kartlegging av holdninger til kriminalitet og straff i den norske befolkningen – deres rettsoppfatning. Befolkningens rettsoppfatning tillegges stor vekt både av politikere og profesjonelle aktører ...
  • Risikoutvikling: Tilknytning, omsorgssvikt og forebygging 

   von der Lippe, Anna L.; Wilkinson, Simon R. (NOVA Rapport 7/05, Report, 2005)
   Kari Killéns innsats de siste 20 årene har vært å fremme forståelse, forebygging og behandling av barn som er mishandlet eller forsømt. Hun har arbeidet over hele verden og jubileumsskriftet bærer preg av det. Publikasjonen ...
  • Rusinstitusjoner for ungdom. En balanse mellom nærvær av rettigheter og fravær av tvang. Rettsvitenskapelig analyse 

   Havre, Merete (NOVA Rapport;2/2024, Report, 2024)
   Rapporten er en rettsvitenskapelig analyse av regler i, og rundt, rustiltak for ungdom. Rapportens overordnede spørsmål er hvordan styrende myndigheter gjennom lovgivning og regelverk kan sikre en forsvarlig avveining ...
  • Rusinstitusjoner for ungdom. Grensedragning mellom frivillighet, tvang, omsorg og behandling. Samfunnsvitenskapelig analyse 

   Gundersen, Tonje; Neumann, Cecilie E.B.; Fugletveit, Ragnhild; Jevne, Kari S. (NOVA Rapport;1/2024, Report, 2024)
   Studien gir kunnskap om hvilke erfaringer ungdom, institusjonsansatte og ansatte i statlig og kommunalt barnevern har med rustiltak. Ett hovedfunn er at rustiltak synes å kunne være et godt alternativ for ungdom med ...
  • Røykeloven og gjester ved brune serveringssteder 

   Pettersen, Karen-Sofie (NOVA Rapport 1/05, Report, 2005)
   Rapporten er basert som en før og etter-studie av hvordan gjester ved ulike brune serveringssteder i Oslo forholder seg til røykeloven, og hvilke konsekvenser loven har hatt for dem. I det offentlige ordskiftet om røykeloven ...
  • Røyking, snusing og vaping 

   Tokle, Rikke; Bakken, Anders (Kort oppsummert; 2/2023, Working paper, 2023)
   Gjennom Ungdata kartlegges rusmiddelvanene til ungdom i Norge. I notatet gir vi en oversikt over hvordan ungdom har svart på spørsmål om røyking, snusing og vaping. I hovedtrekk finner vi at de fleste ikke bruker ...
  • Samarbeid mellom hjem og skole - en kartleggingsundersøkelse 

   Nordahl, Thomas (NOVA Rapport 8/00, Report, 2000)
   Undersøkelsen er gjennomført i åtte kommuner i fylkene Nordland og Oppland, der Nordahl leder et utviklingsprosjekt hvor man i løpet av en treårsperiode skal prøve ut et nytt helhetlig system for informasjonsformidling. ...
  • Samarbeidsavtaler mellom helseforetak og kommune. Fra dialog til avviksmelding? 

   Martens, Christine; Veenstra, Marijke (NOVA Rapport 9/15, Report, 2015)
   Ved innføringen av Samhandlingsreformen ble kommuner og helseforetak forpliktet til å inngå samarbeidsavtaler. Avtalene skal konkretisere oppgave- og ansvarsfordelingen samt etablere gode samarbeidsrutiner slik at pasienter ...
  • Samfunnsvirkninger av boligpolitikk. Boligsatsinger og samfunnsutvikling i ti norske distriktskommuner 

   Sørvoll, Jardar; Løset, Gøril Kvamme (NOVA Rapport 3/17, Report, 2017)
   Boligtilbudet i distriktene kan være dårlig tilpasset ulike grupper som ungdom, eldre eller arbeidsinnvandrere. Lav omsetningsaktivitet, lite nybygging, begrenset variasjon og høy risiko kjennetegner slike boligmarkeder. ...
  • Samhandlingsreformen 

   Gautun, Heidi (NOVA Rapport 8/13, Report, 2013)
   I denne rapporten belyses hvilke erfaringer sykepleiere som jobber i sykehjem og hjemmesykepleien, har med samhandlingsreformen som trådte i kraft 1. januar 2012. Fokus er satt på eventuelle endringer i tjenestene forårsaket ...
  • Sammen om en aktiv hverdag. Hverdagsrehabilitering i Eigersund og Karmøy kommune – erfaringer og refleksjoner fra et forskningssamarbeid 

   Vabø, Mia; Vik, Kjersti (NOVA Rapport 17/17, Report, 2017)
   For å møte utfordringer som forventes å følge med et aldrende samfunn, satser mange norske kommuner på hverdagsrehabilitering– en form for rehabilitering som skal bidra til at mennesker som har opplevd et funksjonsfall, ...
  • Samordning av tjenester for barn, ungdom og unge voksne med nedsatt funksjonsevne. Kunnskapssammenstilling (2010–2017) 

   Gundersen, Tonje; Seeberg, Marie Louise (NOVA Notat 4/18, Notat, 2018)
   Her gis en oversikt over norsk forskning, tilsyn og utredninger fra 2010–2017 med vekt på informasjon om og samordning av tjenester for barn og unge med funksjonsnedsettelser og deres familier i overgangene fra barnehage ...
  • Samskaping og usynlige barrierer i et åpent hus. Evaluering av partnerskapet i Furuset bibliotek og aktivitetshus (FUBIAK) 

   Rosten, Monika Grønli; Hagen, Aina Landsverk; Tolstad, Ingrid M. (NOVA Notat;3/19, Research report, 2019)
   Som et resultat av partnerskapet mellom Deichman og Bydel Alna, åpnet dørene for Furuset bibliotek og aktivitetshus (FUBIAK) i mars 2016. I nyrenoverte lokaler skulle det som tidligere var Deichman filial Furuset, Furuset ...
  • Samvær, samarbeid og støtte: Familiens mulighet for å hjelpe unge voksne etter plassering utenfor hjemmet 

   Jessen, Jorunn Theresia; Backe-Hansen, Elisabeth (NOVA Rapport;2017:02, Research report, 2017-03)
   Hovedmålsettingen med prosjektet «Unge voksne – familietilknytning etter plassering i barnevernet» var å framskaffe kunnskap som kan føre til at flere barn som har vært i barnevernstiltak, skal klare seg bedre som voksne. ...
  • Samværsfedrenes situasjon 

   Skevik, Anne; Hyggen, Christer (NOVA Rapport 15/02, Report, 2002)
   Denne rapporten er første formidling av resultatene fra undersøkelsen "Samværsfedrenes situasjon: økonomiske og normative problemstillinger". Undersøkelsen konsentrerer seg utelukkende om menn som har barn de ikke bor ...