Now showing items 374-393 of 652

  • Nasjonal trygghetsundersøkelse 2020 

   Løvgren, Mette; Høgestøl, Asle; Kotsadam, Andreas (NOVA Rapport;2, Report, 2022)
   Nasjonal trygghetsundersøkelse kartlegger uro og utsatthet for lovbrudd i den norske befolkningen i 2020. ’ Temaene i undersøkelsen er uro og utsatthet for lovbrudd med personofre, slik som tyveri, vold, hatkriminalitet ...
  • Nasjonal trygghetsundersøkelse 2020. Teknisk rapport 

   Høgestøl, Asle; Skjervheim, Øivind (NOVA-Notat;3: 2022, Report, 2022)
   Dette notatet er en teknisk beskrivelse av Nasjonal trygghetsundersøkelse 2020 som ble gitt ut som NOVA-rapport 2/22.
  • Nasjonal trygghetsundersøkelse 2022 

   Løvgren, Mette; Skjervheim, Øivind; Høgestøl, Asle; Kotsadam, Andreas; Bjørnshagen, Vegar; Hyggen, Christer; Lid, Stian (NOVA Rapport;14/2023, Report, 2023)
   Nasjonal trygghetsundersøkelse kartlegger uro og selvopplevd utsatthet for lovbrudd i den norske befolkningen. Denne rapporten presenterer hovedresultatene fra Nasjonal trygghetsundersøkelse 2022. Undersøkelsen er gjennomført ...
  • Nasjonal trygghetsundersøkelse 2022. Teknisk rapport 

   Høgestøl, Asle; Skjervheim, Øivind (NOVA Notat;6/2023, Report, 2023)
   Dette notatet er en teknisk beskrivelse av Nasjonal trygghetsundersøkelse 2022, utarbeidet av ideas2evidence. Nasjonal trygghetsundersøkelse er gjennomført av forskere og utredere fra NOVA og NIBR ved OsloMet, Frischsenteret ...
  • Natalie Rogoff Ramsøy. En pioner i norsk og internasjonal sosiologi 

   Gulbrandsen, Lars; Eriksen, John (NOVA Rapport 10/03, Report, 2003)
   Natalie Rogoff Ramsøy døde 18. januar 2002. For å hedre og minnes henne arrangerte NOVA høsten 2002 et seminar. Denne rapporten inneholder foredragene fra seminaret i bearbeidet form. Gjennom bidragene fra Bjørn Hvinden, ...
  • Når hjemme er et annet sted 

   Moen, Bjørg (NOVA Rapport 8/02, Report, 2002)
   Denne rapporten handler om eldre med minoritetsetnisk bakgrunnog deres behov, ønsker og forventninger til en god alderdom. Danske og pakistanske eldre har blitt intervjuet om sine liv i Norge. Offentlig eldreomsorg står ...
  • Når kontrakten går ut. En kvalitativ studie av kommunale leieboeres erfaringer med å kjøpe sin egen bolig 

   Johannessen, Katja; Hektoen, Marianne; Sørvoll, Jardar (BOVEL Notat;2023: 1, Working paper, 2023)
   I dette notatet gjengis de første resultatene fra forskningsprosjektet Fra kommunal til privat bolig i Oslo, et prosjekt som er gjennomført av Velferdsetaten (Oslo kommune) i samarbeid med BOVEL, Senter for bolig- og ...
  • NEGOTIATE WP no 3.2 The careers of young people in Europe during the economic crisis: Identifying risk factors 

   Karamessini, Maria; Symeonaki, Maria; Stamatopoulou, Glykeria; Papazachariou, Antonis (NEGOTIATE Working Paper;No. 3.2, Working paper, 2016-02-28)
  • Negotiating the Administrative Burden: The Navigation of Welfare Services by Parents with Disabled Children 

   Jacobsen, Sigurd Eid (Peer reviewed; Journal article, 2023)
   Drawing on interviews with parents and coordinators, this paper explores the system for providing public service coordinators to parents with disabled children in Norway and how parents and coordinators understand and ...
  • Neighbourhood selection by natives and immigrants: Homophily or limited spatial search? 

   Galster, George; Magnusson Turner, Lena; Santiago, Anna Maria (Housing Studies;, Peer reviewed; Journal article, 2021-12-14)
   Substantial influxes of international immigrants during recent decades have transformed metropolitan housing markets across Europe, North America, and Australia. Where and under what physical and sociodemographic conditions ...
  • Nettovergrep mot barn i Norge 2015–2017. Rapport basert på erfaring fra Kripos, politiet, tjenesteleverandører og internasjonal forskning 

   Aanerød, Line Merete Tangen; Mossige, Svein (NOVA Rapport 10/18, Report, 2018)
   Rapporten beskriver nettovergrepsfenomenet basert på litteraturgjennom-gang og forskning. Forskningen er gjort på nettovergrep i Norge. Det er tre kilder til informasjon: 1. Nettovergrep slik de framkommer i tips om ...
  • No evidence that social-democratic welfare states equalize valued outcomes for individuals with disabilities 

   Gugushvili, Alexi; Grue, Jan; Dokken, Therese; Finnvold, Jon Erik (Peer reviewed; Journal article, 2023)
   It is acknowledged that generous welfare states can provide better outcomes to their populations in terms of objective and subjective indicators of well-being, yet there is little comparative evidence of the role that ...
  • Nordisk barnevern 

   Grinde, Turid Vogt; Egelund, Trine; Bunkholdt, Vigdis (NOVA Rapport 18/04, Report, 2004)
   Tidligere sammenligninger av nordisk barnevern har vist likheter, men også forskjeller bl.a. vedrørende barnas aldersfordeling, bruk av tiltak, tvang, osv. Kan forskjeller i nasjonale vurderinger synliggjøres, begrepsfestes ...
  • Nordiske ungdommers holdninger til likestilling 

   Øia, Tormod (NOVA Rapport 25/11, Report, 2011)
   På oppdrag fra Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet har NOVA gjennomført en undersøkelse for å gi en nærmere beskrivelse av hvilket syn unge gutter og jenter i de nordiske landene har til likestilling. Videre ...
  • Nordmenns gjeld og formue høsten 2015 

   Gulbrandsen, Lars (NOVA Notat;2016:03, Working paper, 2016-04)
   Gjennom de siste ti årene har NOVA med jevne mellomrom fått gjennomført undersøkelser av nordmenns formue og gjeld. Undersøkelsen som ble gjen- nomført høsten 2015 var et samarbeid mellom NOVA og Finans Norge som bekostet ...
  • En normal barndom? 

   Thorød, Anne Brita (NOVA Rapport 2/06, Report, 2006)
   Prosjektet «Barns levekår - betydningen av familiens økonomi for barns hverdag» utføres på oppdrag fra Norske Kvinners Sanitetsforening og finansieres av N.K.S. og NOVA. Denne rapporten baserer seg på prosjektets kvalitative ...
  • Norsk boligpolitikk i forandring 1970-2010 

   Sørvoll, Jardar (NOVA Rapport 16/11, Report, 2011)
   Omleggingen av norsk boligpolitikk fra ca. 1970 til 2010 dokumenteres og drøftes i denne rapporten, som er basert på et omfattende kildemateriale. Egne kapitler er viet til statlig boligbeskatning, bostøtte, boligfinansiering ...
  • Norsk boligpolitikk i internasjonalt perspektiv. En sammenligning av boligmarkeder og boligpolitikk i sju europeiske land 

   Aarland, Kristin; Sørvoll, Jardar (NOVA-rapport;7: 2021, Report, 2021)
   I denne rapporten drøfter vi særegenheter ved boligpolitikken og boligmarkedet i Norge og seks europeiske sammenligningsland: Sverige, Danmark, Østerrike, Tyskland, Nederland og England (Storbritannia). I den komparative ...
  • Den norske bostøtten 

   Nordvik, Viggo; Koren, Charlotte; Hansen, Inger Lise Skog; Lescher-Nuland, Bjørn (NOVA Rapport 2/11, Report, 2011)
   Fram til sommeren 2009 var bostøtten en ordning som ga støtte til barnefamilier og trygdede med lave inntekter og høye boutgifter. En reform åpnet da bostøtten for alle som har en kombinasjon av høye boutgifter og lave ...
  • Norske pensjonister og norske kommuner i Spania 

   Helset, Anne; Sandlie, Hans Christian (NOVA Rapport 3/04, Research report, 2004)
   Prosjekt "Norske pensjonister og norske kommuner i Spania" består av en levekårsundersøkelse blant norske Spania-pensjonister og en kartlegging av norske kommuners utbygging av sykehjem i Spania. Også andre bo- og omsorgstilbud ...