Now showing items 541-560 of 652

  • Uførepensjonisters materielle levekår og sosiale tilknytning 

   Blekesaune, Morten; Øverbye, Einar (NOVA Rapport 7/00, Report, 2000)
   Rapporten analyserer levekår og sosial deltakelse blant uførepensjonister med utgangspunkt i fem levekårsundersøkelser fra Statistisk sentralbyrå fra årene 1983 til 1995. Dataene analyseres både som tverrsnitt og ved å ...
  • Ulikhet i fritidsdeltagelse blant ungdom 

   Eriksen, Ingunn Marie (Kort oppsummert;1: 2023, Working paper, 2023)
   Ungdom flest i Norge er aktive på fritiden, men hvem som er med på hva – fra idrettslag til fritidsklubb – har sammenheng med kjønn, sosioøkonomisk bakgrunn og hvor en bor i landet. Barnekonvensjonen slår fast at barn har ...
  • Ulikheter på tvers. Har foreldres utdanning, kjønn og minoritetsstatus like stor betydning for elevers karakterer på alle skoler? 

   Bakken, Anders (NOVA Rapport 8/09, Report, 2009)
   Rapporten tar for seg spørsmålet om foreldrenes utdanning, elevers kjønn og minoritetsstatus har like stor betydning for elevenes karakterer på tvers av norske ungdomsskoler. Undersøkelsen viser at dette har nokså lik ...
  • Underbemanning er selvforsterkende. Konsekvenser av mangel på sykepleiere i hjemmesykepleien og sykehjem 

   Gautun, Heidi; Øien, Henning; Bratt, Christopher (NOVA Rapport 6/16, Report, 2016)
   I denne rapporten dokumenteres stor mangel på sykepleiere i sykehjem og hjemmesykepleien. En spørreundersøkelse blant 4945 sykepleiere viser at mangel på sykepleiere både går ut over kvaliteten på tjenestene og arbeidsmiljøet ...
  • Underholdning med bismak 

   Rossow, Ingeborg; Hansen, Marianne (NOVA Rapport 1/03, Report, 2003)
   Kunnskap om pengespill og pengespillproblemer i Norge er svært begrenset, og det har vært gjort lite systematisk forskning på dette feltet i Norge. Gjennom det siste tiåret har omfanget av pengespill i Norge økt voldsomt; ...
  • Understanding volunteering intensity in older volunteers 

   Huang le, Giang; Aartsen, Marja (Ageing & Society;, Peer reviewed; Journal article, 2022-10-12)
   Although volunteering is considered a good strategy for successful ageing, not many older adults are engaged in voluntary work and those who are do so mainly sporadically. This study focuses on time invested in volunteering ...
  • Unemployment in a Segmented Labour Market? 

   Stavik, Trine; Hammer, Torild (NOVA Rapport 4/00, Report, 2000)
   Compared to other OECD countries Norway has experienced low unemployment rates during the last twenty years, but the youth to adult unemployment ratio has been among the highest in the OECD. This can be an indication of ...
  • Ung i Bydel Grorud. En analyse av Grorud-ungdoms levekår i 2015 

   Andersen, Patrick Lie; Dæhlen, Marianne (NOVA Rapport 10/16, Report, 2016)
   Rapporten er en analyse av Grorud-ungdommenes levekår. Den tar for seg skole-, fritids- og familiesituasjonen, med særlig fokus på: 1) trivsel, fornøydhet og trygghet, 2) problem- og risikoatferd, 3) rusmiddelbruk og 4) ...
  • Ung i Frogn 

   Sletten, Mira Aaboen (NOVA Rapport 12/00, Research report, 2000)
   Ungdomsundersøkelsen i Frogn er gjennomført på oppdrag fra Frogn kommune. Utvalget omfatter alle ungdomsskoleelever i Frogn våren 2000, samt Frognelever på grunnkurs ved videregående skoler i Nesodden, Ås og Vestby. 436 ...
  • Ung i Frogn 2009 

   Sodeland, Jan Eivind Brekke (NOVA Rapport 19/09, Research report, 2009)
   Rapporten er skrevet på oppdrag av Frogn kommune. Spørreundersøkelsen rapporten bygger på, ble gjennomført våren 2009 blant ungdomsskoleelever i kommunen. Samlet deltok 484 ungdommer - de fleste var i alderen 13-16 år da ...
  • Ung i Lørenskog 2009 

   Sodeland, Jan Eivind Brekke (NOVA Rapport 18/09, Report, 2009)
   Rapporten er skrevet på oppdrag av Lørenskog kommune. Spørreundersøkelsen rapporten bygger på, ble gjennomført våren 2009 blant ungdomskoleelever og elever på Vg1 i videregående skole. Samlet deltok 776, der de fleste var ...
  • Ung i Målselv 

   Stefansen, Kari (NOVA Rapport 25/98, Report, 1998)
   Rapporten er skrevet på oppdrag fra Målselv kommune. Analysene i rapporten bygger på en spørreskjemaundersøkelse gjennomført i 1997. Alle elevene ved ungdomsskolene og de videregående skolene i kommunen deltok i undersøkelsen. ...
  • Ung i Notodden 

   Hougen, Hanne Cecilie (NOVA Rapport 5/00, Report, 2000)
   Rapporten er skrevet på oppdrag fra Notodden kommune. Spørreundersøkelsen rapporten bygger på, ble gjennomført høsten 1999 blant ungdomsskoleelever og elever ved de videregående skolene i kommunen. Utvalget består av 706 ...
  • Ung i Oslo 

   Øia, Tormod (NOVA Rapport 6/07, Report, 2007)
   Våren 2006 blei det gjennomført en ny omfattende ungdomsundersøkelse i Oslo - 10 år etter den første. Det er sett på familieforhold, ulike former for kriminell og antisosial atferd, bruk av rusmidler, fattigdom, tilpasning ...
  • Ung i Oslo 2012 

   Øia, Tormod (NOVA Notat 7/12, Notat, 2012)
   Det primære målet med denne rapporten er – ved hjelp av et bredt spektrum av variabler – å gi en oversikt over ulike sider ved osloungdoms levekår og oppvekstsituasjon. I tillegg inneholder rapporten to andre sentrale ...
  • Ung i Oslo 2015 

   Andersen, Patrick Lie; Bakken, Anders (NOVA Rapport 8/15, Report, 2015)
   Ung i Oslo 2015 er en av de største ungdomsundersøkelsene som noen gang har blitt gjennomført i Norge. Rapporten oppsummerer svar fra mer enn 24.000 ungdommer som deltok i Ung i Oslo i januar–mars 2015. Formålet med ...
  • Ung i Oslo 2018 

   Bakken, Anders (NOVA Rapport 6/18, Report, 2018)
   Ung i Oslo 2018 er en spørreundersøkelse gjennomført blant elever på 84 Oslo-skoler. Totalt deltok 25 348 elever fra 8. trinn i ungdomsskolen til Vg3 på videregående. Rapporten oppsummerer ungdommenes svar. Siktemålet er ...
  • Ung i Oslo 2021. 5. til 7. trinn 

   Bakken, Anders; Myrold Osnes, Siri (Rapport;10;2021, Report, 2021)
   Ung i Oslo 2021 er Oslo kommune sin Ungdata­-undersøkelse. I denne rapporten presenteres resultatene fra barnedelen av undersøkelsen som er tilpasset elever på 5. til 7. trinn, eller det som kalles for Ungdata Junior. ...
  • Ung i Oslo 2021. Ungdomsskolen og videregående skole 

   Bakken, Anders; Myrold Osnes, Siri (Rapport;9; 2021, Report, 2021)
   Ung i Oslo 2021 er Oslo kommune sin Ungdata-­undersøkelse. Rapporten oppsummerer svar fra nærmere 20.000 ungdommer som deltok i undersøkelsen, som ble gjennomført på 78 Oslo­-skoler i løpet av våren 2021. Undersøkelsen ble ...
  • Ung i Oslo 2023. 5.-7. trinn 

   Bakken, Anders; Enstad, Frøydis (NOVA Rapport;2023: 7, Report, 2023)
   Ung i Oslo 2023 er Oslo kommune sin Ungdata-undersøkelse. I denne rapporten presenteres resultatene fra barnedelen av undersøkelsen som er tilpasset elever på 5. til 7. trinn, eller det som kalles for Ungdata junior. ...