Now showing items 397-416 of 652

  • ... og imens går tida. Barnevern, barnehage og kontantstøtte 

   Clausen, Sten-Erik; Gulbrandsen, Lars (NOVA Rapport 6/04, Report, 2004)
   Barnehage er barnevernets mest benyttede tiltak overfor barn i førskolealder. I forbindelse med innføring av kontantstøtten i 1998, ble det uttrykt bekymring for at det ville bli vanskeligere å komme til med dette tiltaket ...
  • Older Workers and Work Exit Preferences in a Digitalized Working Life 

   Solem, Per Erik; Hauge, Linda; Hellevik, Tale; Herlofson, Katharina (Peer reviewed; Journal article, 2023)
   With working life being in the middle of both a demographic and a digital transition, a key question is whether digitalization may counteract the policy goal of delaying work exit. Here, we use survey data from the Norwegian ...
  • Omsorg for eldre innvandrere 

   Ingebretsen, Reidun (NOVA Rapport 15/10, Report, 2010)
   I denne rapporten oppsummeres og diskuteres erfaringer fra «Eldre innvandrere – tilpasning av pleie- og omsorgstilbudet». Prosjektet har vært et satsingsområde for NOVA med finansiering hovedsaklig fra Integrerings- og ...
  • Omsorgslønn til foreldre med funksjonshemmede barn 

   Eriksen, John; Andersen, Torhild; Askheim, Ole Petter (NOVA Rapport 11/03, Report, 2003)
   I denne rapporten analyseres bruken av kommunal omsorgslønn til familier med særlig tyngende omsorgsforpliktelser for egne barn under 18 år. Ordningen har lenge vist seg å by på en rekke problemer, som stor ulikhet og ...
  • Omsorgsovertakelser og etniske minoriteter. En gjennomgang av saker i fylkesnemnda 

   Aarset, Monica Five; Bredal, Anja (NOVA Rapport 5/18, Report, 2018)
   Rapporten bygger på et forskningsoppdrag fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) om barneverntjenestens og fylkesnemndas håndtering av saker om omsorgsovertakelse i familier med etnisk minoritetsbakgrunn. ...
  • Omsorgsovertakelser og etniske minoriteter. En gjennomgang av saker i fylkesnemnda 

   Aarset, Monica; Bredal, Anja (NOVA Rapport 5/18, Research report, 2018)
   Rapporten bygger på et forskningsoppdrag fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) om barneverntjenestens og fylkesnemndas håndtering av saker om omsorgsovertakelse i familier med etnisk minoritetsbakgrunn. ...
  • Omsorgstjenester med mangfold? 

   Ingebretsen, Reidun (NOVA Rapport 9/05, Report, 2005)
   Eldre med minoritetsetnisk bakgrunn vil i økende grad forventes å bli henvist til pleie- og omsorgstjenestene her i landet. Hvilke konsekvenser får økningen i en flerkulturell eldrebefolkning for det kommunale hjelpeapparatet, ...
  • Omsorgstjenester til personer med etnisk minoritetsbakgrunn 

   Ingebretsen, Reidun (NOVA Rapport 28/11, Research report, 2011)
   Prosjektet Omsorgstjenester til etniske minoriteter er et oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet. Målet er å få kunnskap om hvordan norske kommuner yter og planlegger å yte omsorgstjenester til etniske minoriteter – ...
  • «Omvendt voldsalarm»: En evaluering av kontaktforbud med elektronisk kontroll (straffeloven § 57) i saker om vold i nære relasjoner 

   Dullum, Jane (NOVA Rapport;2020;15, Research report, 2020-09)
   Kontaktforbud med elektronisk kontroll, såkalt omvendt voldsalarm, er et beskyttelsestiltak som ble innført i norsk rett i 2013 (straffeloven § 57). Formålet med ordningen er å bedre beskyttelsen for utsatte for vold i ...
  • Oppfølgingsprosjektet i Ny GIV 

   Sletten, Mira Aaboen; Bakken, Anders; Sandlie, Hans Christian (NOVA Rapport 13/13, Report, 2013)
   I 2011 igangsatte Regjeringen Ny GIV, et treårig prosjekt for å øke gjennomføringen i videregående opplæring. Oppfølgingsprosjektet er ett av satsingsområdene, der målet er å styrke innsatsen overfor ungdom som er i ferd ...
  • Oppfølgingsprosjektet i Ny GIV. Sluttrapport fra en kartleggingsstudie 

   Sletten, Mira Aaboen; Bakken, Anders; Andersen, Patrick Lie (NOVA Rapport 1/15, Report, 2015)
   I 2011 satte Regjeringen i gang Ny GIV, et treårig prosjekt for å øke gjennomføringen i videregående opplæring. Oppfølgingsprosjektet var ett av satsingsområdene, og målet har vært å styrke innsatsen overfor ungdom som er ...
  • Oppvekstmiljø i utsatte byområder. Resultater fra Ungdata-undersøkelser i seks utvalgte kommuner 

   Andersen, Patrick Lie; Bakken, Anders (NOVA-notat;1:2020, Research report, 2020)
   I notatet undersøkes oppvekstvilkårene for ungdom i byområder med og uten levekårsutfordringer. Ungdata-undersøkelsene brukes til å kartlegge ungdoms selvbilde, sosiale relasjoner, opplevelse av skolemiljø, skoletrivsel, ...
  • Organisering for velferd 

   Vabø, Mia (NOVA Rapport 22/07, Report, 2007)
   Avhandlingen baserer seg på to casestudier fra hjemmetjenesten gjennomført i 1994/95 og i 1999/2000, henholdsvis før og etter reformer inspirert av New Public Management (NPM) gjorde sitt inntog i tjenesten. Vabø undersøker ...
  • Organisering og planlegging av boligsosialt arbeid i norske kommuner 

   Sandlie, Hans Christian; Sørvoll, Jardar; Hansen, Thorbjørn (NOVA Rapport 5/11, Research report, 2011)
   Det boligsosiale feltet er et fragmentert felt. Boligsosiale tiltak involverer mange ulike tjenestefelt og de tilgodeser mange kategorier av brukere. For kommunene innebærer dette koordineringsutfordringer av både strategisk ...
  • Oslo Krisesenters prosjekt for voldsutsatte kvinner i fengsel 

   Dullum, Jane (NOVA Notat 4/17, Notat, 2017)
   Notatet presenterer erfaringene fra et prosjekt Oslo Krisesenter – i samarbeid med Bredtveit fengsel – har drevet for kvinner i fengsel som er utsatt for vold i nære relasjoner. Prosjektet startet i 2004, og det har hatt ...
  • Oslo-ungdom i koronatiden. En studie av ungdom under covid-19-pandemien 

   Bakken, Anders; Pedersen, Willy; von Soest, Tilmann; Sletten, Mira Aaboen (2020;12, Research report, 2020)
   Rapporten oppsummerer hovedfunnene fra undersøkelsen «Oslo-ungdom i koronatiden». Den kartlegger ungdoms hverdagsliv mens covid-19-pandemien preget landet på det mest intense våren 2020. Undersøkelsen belyser hvordan ungdom ...
  • Osloungdom og rusmiddelbruk 

   Storvoll, Elisabet E.; Krange, Olve (NOVA Rapport 26/03, Report, 2003)
   Rapporten beskriver bruken av ulike rusmidler blant Osloungdom og ser på potensialet for å forebygge problematisk rusmiddelbruk. Datamaterialet omfatter 1025 Osloungdommer i aldersspennet 13-19 år som deltok i den ...
  • Osloungdoms bosituasjon og levekår – sosiale og geografiske forskjeller: Oversikt over spørsmål om bosituasjon fra Ung i Oslo 2015 

   Andersen, Patrick Lie; Sandlie, Hans Christian (NOVA Notat;2016:05, Working paper, 2016-10)
   Boligen og nærområdet danner en viktig ramme for barn og unges oppvekst. Boforholdene kan forsterke, opprettholde eller i beste fall redusere ulikheter som har med unges livssjanser og livskvalitet å gjøre. Kunnskap om ...
  • Parenting in the second generation. The changing family figurations of descendants of Pakistani, Indian and Sri Lankan Tamil immigrants in Norway 

   Smette, Ingrid; Aarset, Monica Five (Peer reviewed; Journal article, 2023)
   This study explores how second-generation parents in Norway manoeuvre generational and institutional relationships and what consequences this may have for participation in ethnicity-based networks and majority society. ...
  • Parents socioeconomic status and children's academic performance 

   Hassan, J.E. (NOVA Notat 7/09, Notat, 2009)
   This paper investigates the relationship between parents’ socioeconomic status and their children’s performance at school. Proxies used for parents’ socioeconomic status are their educational level, employment and cultural ...