Now showing items 350-369 of 652

  • Making assessment protocols workable: Navigating transparency and person-centredness in Norwegian reablement 

   Jensen, Maya F.; Vabø, Mia (Peer reviewed; Journal article, 2023)
   Western welfare states are facing great challenges as they strive to optimise their health and social systems in response to the realities of an ageing population. Many countries put a stake on reablement services— short-term ...
  • Makt og avmakt i helse- og omsorgstjenestene 

   Dahle, Rannveig; Thorsen, Kirsten; Vabø, Mia (NOVA Rapport 18/01, Report, 2001)
   I rapporten Makt og avmakt i helse- og omsorgstjenestene inngår tre artikler fra forskere knyttet til det strategiske instituttprogrammet "Velferdstjenester i endring" ved NOVA. Mia Vabø stiller i sin artikkel spørsmålet ...
  • Makt og avmakt i samarbeidet mellom hjem og skole. 

   Nordahl, Thomas (NOVA Rapport 13/03, Report, 2003)
   Rapporten omhandler samarbeidet mellom hjem og skole, og er utarbeidet innenfor evalueringen av Reform 97. Undersøkelsen bygger både på kvantitative og kvalitetive data der skoleledere, lærere og foreldre har vært informanter. ...
  • Mangfoldig omsorg 

   Nergård, Trude B. (NOVA Rapport 16/09, Report, 2009)
   Rapporten handler om tre innvandrergruppers forventninger til alderdommen. Informantene har opprinnelse i Vietnam, Sri Lanka eller Pakistan. Prosjektet har to hovedmål: 1) Å undersøke informantenes kjennskap til kommunenes ...
  • Med døra på gløtt. Barn og unge inn i familievernet? 

   Bergflødt, Monika Marie; Bruland, Stine; Bossy, Dagmara (NOVA Rapport;10/23, Report, 2023)
   Økt oppmerksomhet om barns rettigheter og behov har ført til større vektlegging av barns deltakelse i beslutninger som angår dem. I denne rapporten undersøker vi hvordan ansatte og ledere i familievernet tolker og iverksetter ...
  • Med hjelp fra barnevernet. En registerstudie av skolegang, tiltak og meldinger 

   Dæhlen, Marianne; Løvgren, Mette; Madsen, Christian (NOVA Notat 3/17, Notat, 2017)
   Barnevernets oppgave er å sikre barn og unges oppvekstsvilkår. Da er det viktig at barnevernet når dem som trenger hjelp og legger til rette for et godt liv. Notatet sammenfatter resultater fra artikler om slike tema. ...
  • Media and reliogion in Ethiopia 

   Moges, Mulatu Alemayehu; Skjerdal, Terje (Research report, 2024)
   Religion has become an issue in the Ethiopian media. This is a new situation in a country which for many years excluded religious expressions from the public media. With the coming of prime minister Abiy Ahmed and the ...
  • «Medievold avler vold» reell frykt eller moralsk panikk? 

   Frøyland, Lars Roar; Mossige, Svein; Winsvold, Aina; Bjerkan, Kristin Ystmark (NOVA Rapport 8/10, Report, 2010)
   Denne rapporten er skrevet på oppdrag fra Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. Spørsmålet som belyses er om eksponering for vold i media fører til at forbrukere av slike medier blir mer voldelige enn dersom ...
  • Medisinske vikarbyråer 

   Dahle, Rannveig; Østbye, Marianne Midthus (NOVA Rapport 4/07, Report, 2007)
   Denne rapporten handler om innleie av sykepleievikarer i sykehus. Rapporten er en delstudie i et NOVA- prosjekt om «Medisinske vikarer i helseinstitusjoner» som er gjennørt fra 2003 til 2006 og finansiert av Norges ...
  • Mellom idealer og praksis. Ivaretakelse av rettighetene til barn med funksjonsnedsettelser 

   Bossy, Dagmara; Hervie, Vyda Mamley (Rapport;6, Report, 2021)
   Rapporten handler om ivaretakelse av utvalgte rettigheter i møtet mellom barn med funksjonsnedsettelser og tjenester, i en normalsituasjon og under pandemien. På grunnlag av 27 intervjuer med fagpersoner, 150 besvarelser ...
  • Menn på familievernkontoret. Alliansearbeid mellom terapeuter og klienter 

   Bossy, Dagmara; Bergflødt, Monika Marie (Peer reviewed; Journal article, 2023)
   Det kan spores tendenser til polarisering i feltet for vold i nære relasjoner og foreldreskap. I forskningen på menn og vold skilles det mellom menn som har utøvd vold, og menn som utsatte for vold, og i det offentlige ...
  • Minoritetsperspektiver på norsk familievern 

   Lopez, Gro Saltnes (NOVA Rapport 9/07, Report, 2007)
   Denne rapporten tar utgangspunkt i erfaringer kvinner og menn med ulik minoritetsbakgrunn har fra møtet med familievernkontoret. 19 menn og 15 kvinner med ulik minoritetsbakgrunn har blitt intervjuet om deres erfaringer ...
  • Minoritetsspråklig ungdom i skolen 

   Bakken, Anders (NOVA Rapport 15/03, Report, 2003)
   Rapporten gir oppdatert kunnskap om minoritetsspråklige elevers situasjon i ungdomsskolen og videregående opplæring. Det sentrale siktemålet er å studere elevenes karakterer. Samtidig vies elevenes skoletilpasning og deres ...
  • Minstepensjon og minstepensjonister 

   Koren, Charlotte (NOVA Rapport 19/01, Report, 2001)
   Hvorfor har så mange alderspensjonister minstepensjon, selv etter at folketrygden har eksistert i 35 år? Vil antallet minstepensjonister gå ned i årene som kommer, og hvem er det som blir fremtidens minstepensjonister? ...
  • Mobilitet blant eldre på boligmarkedet – holdninger, drivere og barrierer 

   Sørvoll, Jardar (RED); Gulbrandsen, Lars; Nordvik, Viggo; Ruud, Marit Ekne; Sandlie, Hans Christian; Skogheim, Ragnhild; Vestby, Guri Mette (2020;5, Research report, 2020)
   I denne rapporten analyserer vi eldre personers tilpasning av boligkonsumet til aldersrelaterte svekkelser. Det er et viktig forskningstema i en situasjon hvor andelen eldre øker i by og bygd. Rapporten er basert på en ...
  • Modeller for å sikre medbestemmelse og medinnflytelse blant utsatte ungdomsgrupper 

   Winsvold, Aina; Falck, Sturla (NOVA Notat 5/11, Notat, 2011)
   Dette prosjektet har, på oppdrag av Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, kartlagt modeller for å sikre utsatte ungdomsgrupper medbestemmelse og medinnflytelse. Ungdommer som på ulike måter er marginaliserte ...
  • The monster and the self: Taking on the monstrosity of sexual violations 

   Kruse, Anja Emilie; Skilbrei, May-Len (Peer reviewed; Journal article, 2024)
   The contemporary normative climate regarding sexual violence affects how perpetrators of such violence relate to their harmful acts. In this article, we analyze how men convicted of sex offences are affected by how ...
  • Morgendagens eldre 

   Slagsvold, Britt; Solem, Per Erik (NOVA Rapport 11/05, Report, 2005)
   Gjennom fjorten kapitler tar denne rapporten for seg spørsmål om nye generasjoner av eldre kan tenkes å bli annerledes enn dagens eldre er. Utgangspunktet er informasjoner fra Den norske studien av livsløp, aldring og ...
  • Motstand og mestring. Om funksjonshemning og livsvilkår. 

   Grue, Lars Petter (NOVA Rapport 1/01, Report, 2001)
   Myndighetenes politikk overfor mennesker med funksjonshemning har særlig i de siste tjue til tretti årene vært preget av integreringstenkning. Det er blitt et stadig klarere uttrykt mål at funksjonshemmede skal ha de samme ...
  • Mulige konsekvenser av flyttemønstre for personer som er innvilget startlån i Oslo kommune 

   Flåto, Maja; Magnusson Turner, Lena (BOVEL-notat;1/2024, Working paper, 2024)
   Dette notatet presenterer resultatene fra prosjektet «Mulige konsekvenser av flyttemønstre for personer som er innvilget startlån i Oslo kommune». Formålet med prosjektet har vært todelt. Ett formål er å oppnå mer kunnskap ...