Now showing items 114-133 of 652

  • E-cigarette use in global digital youth culture. A qualitative study of the social practices and meaning of vaping among 15–20-year-olds in Denmark, Finland, and Norway 

   Scheffels, Janne; Tokle, Rikke; Linnansaari, Anu; Rasmussen, Sofie; Charlotta, Pisinger (International journal of drug policy;Volume 111, January 2023, 103928, Peer reviewed; Journal article, 2022-12-15)
   Background: The introduction of e-cigarettes on the tobacco market has brought new regulatory challenges, and particular concerns relate to e-cigarette uptake among young people. The aim of this study was to explore the ...
  • Early-life impairments, chronic health conditions, and income mobility 

   Gugushvili, Alexi; Dokken, Therese; Grue, Jan; Finnvold, Jon Erik (Peer reviewed; Journal article, 2023)
   Individuals who have congenital conditions or become disabled early in life tend to have poorer educational and occupational outcomes than non-disabled individuals. Disa- bility is known to be a complex entity with ...
  • Economic Strategies among Long-Term Homeless People: The concept of Harvesting Economy 

   Flåto, Maja; Johannessen, Katja (European Journal of Homelessness;Volume 4, December 2010, Peer reviewed; Journal article, 2010)
   The life and economic situation of a homeless person appear chaotic from the standpoint of the domiciled citizen, yet the social and economic strategies of homeless people can be understood as the outcome of conscious ...
  • Education and Civic Engagement among Norwegian Youths 

   Lauglo, John (NOVA Rapport 14/06, Report, 2006)
   This report discusses the connection between education and civic engagement among Norwegian youth: What role does education play in building civic engagement among youths under conditions where the great majority of them ...
  • Educational achievement among children with a disability: do parental resources compensate for disadvantage? 

   Brekke, Idunn; Alecu, Andreea Ioana; Ugreninov, Elisabeth; Suren, Pål; Evensen, Miriam (Peer reviewed; Journal article, 2023)
   We examined the impact of child disability on Grade Points Average (GPA) using all children aged 15–16 years who completed their lower secondary education and registered with a GPA score in the period from 2016 to 2020 in ...
  • Egenforsørgede eneforsørgere 

   Skevik, Anne (NOVA Rapport 13/01, Report, 2001)
   Denne rapporten handler om aktiviseringspolitikk ("arbeidslinja") overfor enslige forsørgere i seks land på 1990-tallet. Landene er Norge, Sverige, Danmark, Storbritannia, Australia og New Zealand. Rapporten har tre ...
  • Eieretablering blant hushold med lave inntekter 

   Aarland, Kristin (NOVA Notat 8/12, Notat, 2012)
   Det er et politisk mål i Norge at flest mulig skal ha muligheten til å eie sin egen bolig. Dette gjelder også hushold med lave inntekter. I notatet analyserer vi mulighetene for boligeie ved hjelp av Husbankens boligsosiale ...
  • Ekteskap i nær slekt. En kunnskapsgjennomgang 

   Aarset, Monica Five; Gotehus, Aslaug; Tveito, Siri Berg (2020;4, Research report, 2020)
   De siste 20 årene har det vært stadig økende oppmerksomhet rundt tema som tvangsekteskap, æresrelatert vold og negativ sosial kontroll. Søskenbarnekteskap ble forholdsvis tidlig trukket fram i debatten om tvangsekteskap, ...
  • Eldre år, lokale variasjoner 

   Daatland, Svein Olav; Slagsvold, Britt (NOVA Rapport 15/06, Report, 2006)
   Rapporten tar for seg hvorvidt og hvordan lokale og stedlige kvaliteter virker inn på kvinners og menns livsløp og aldring. De teoretiske perspektivene blir oppsummert i et innledende og avsluttende kapittel. De øvrige ...
  • Eldre innvandrere og organisasjoner 

   Annaniassen, Erling; Kristiansen, Inger-Hege (NOVA Rapport 13/10, Report, 2010)
   Rapporten inngår som en del av prosjektet «Eldre innvandrere – tilpasning av pleie- og omsorgstilbudet,» finansiert av det tidligere Arbeids- og inkluderingsdepartementet (nå Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet). ...
  • Eldre innvandreres bruk av pleie- og omsorgstjenester 

   Nergård, Trude B. (NOVA Rapport 10/08, Report, 2008)
   Rapporten dokumenterer bruk av pleie- og omsorgstjenester blant «eldre fra etniske minoriteter», samt kommunenes erfaringer med å yte tjenester til disse brukerne. Kommunene som inngår i prosjektet, er Oslo, Bergen, ...
  • Eldre med innvandrerbakgrunn 

   Ingebretsen, Reidun; Nergård, Trude B. (NOVA Rapport 13/07, Report, 2007)
   Denne rapporten er et ledd i prosjektet "Eldre innvandrere - tilpasning av pleie og omsorgstilbudet" som finansieres av Integrerings- og mangfoldsavdelingen i Arbeids- og inkluderingsdepartementet. Et sentralt spørsmål er: ...
  • Eldres boligsituasjon. Boligmarked og boligpolitikk i lys av samfunnets aldring 

   Sørvoll, Jardar; Sandlie, Hans Christian; Nordvik, Viggo; Gulbrandsen, Lars (NOVA Rapport 11/16, Report, 2016)
   Her drøftes tema av stor betydning for bolig- og omsorgspolitikken. Forskerne undersøker blant annet hva kommunene gjør for å fremme en boligforsyning som tar samfunnets aldring på alvor, og diskuterer normative premisser ...
  • Eldres boligønsker og bosituasjon. En undersøkelse blant hjemmeboende over 75 år 

   Sandlie, Hans Christian; Flåto, Maja; Gulbrandsen, Lars (NOVA Rapport;8/23, Report, 2023)
   Denne rapporten presenterer hovedresultatene fra prosjektet «Undersøkelse av eldres ønskede bosituasjon» som er gjennomført på oppdrag fra Husbanken. Målsettingen har vært å få bedre kunnskap om bosituasjonen blant ...
  • Eldres posisjon i arbeidslivet ved konjunkturomslag 

   Solem, Per Erik (NOVA Rapport 5/10, Report, 2010)
   Denne rapporten presenterer analyser av Norsk seniorpolitisk barometer blant yrkesaktive og blant ledere i norsk arbeidsliv fra og med 2003 til og med 2009. I denne perioden har vi hatt oppgangstider fra 2003 til 2007/2008 ...
  • Eldresenter på ukjent vei 

   Moen, Bjørg (NOVA Rapport 16/02, Research report, 2002)
   Rapporten setter søkelys på samhandlingen mellom ansatte og brukere med norsk bakgrunn og innvandrerbakgrnn i et tradisjonelt eldresenter. Forebyggende helse- og sosialarbeid som veiledning, nettverksbygging og tilrettelegging ...
  • Eldresenteret nå og framover 

   Daatland, Svein Olav; Guntvedt, Odd; Helset, Anne; Moen, Bjørg; Slagsvold, Britt; Solem, Per Erik (NOVA Rapport 17/00, Report, 2000)
   Det er omtrent femti år siden det første eldresenteret ble opprettet. I dag er det ca. 330 eldresentre i landet med nær 130 000 brukere. Det finnes eldresentre i omtrent hver tredje kommune, og ö¨n av tre eldre i disse ...
  • En frigjøringsleders historie: Aman Kedir Kamsares beretning om sitt liv 

   Kamsares, Aman Kedir; Danielsen, Kirsten (NOVA Notat;2014:02, Working paper, 2014-03)
   Dette notatet kan sees på som en forlengelse av prosjektet Nye nordmenn – egne stemmer som Norsk Folkemuseum ved Liv Hilde Boe og NOVA ved Kirsten Danielsen initierte i 2003. Ideen til prosjektet fikk vi under et møte i ...
  • "En god forberedelse til å bli fosterforeldre": Evaluering av opplæringsprogrammet PRIDE 

   Stefansen, Kari; Hansen, Thomas (NOVA Rapport;2014:03, Research report, 2014-01)
   På oppdrag fra Barne-, ungdoms og familiedirektoratet (Bufdir) har NOVA gjennomført en evaluering av opplæringsprogrammet PRIDE (Parenting Resources for Information, Development and Education). Programmet retter seg mot ...
  • En godt bevart statshemmelighet? Evaluering av lov om rituell omskjæring av gutter 

   Engebrigtsen, Ada; Aarset, Monica Five; Stene, Nora (NOVA-rapport;18:2020, Research report, 2020)
   Lov om rituell omskjæring av gutter som ble vedtatt i 2014 påbyr helseregionene å etablere tilbud til brukere i regionen og gir retningslinjer for utføring av inngrepet. Evalueringen har undersøkt hvordan lov om rituell ...