Now showing items 302-321 of 465

  • Om framtidens forbruksvaner - et 30 års perspektiv 

   Slettemeås, Dag; Jacobsen, Eivind (Fagrapport 1-2014, Rapport, 2014)
   Nummer: Fagrapport nr. 1-2014 Tilknyttede prosjekter Framtidens forbrukervaner
  • Om matkultur... 

   Amilien, Virginie (Arbeidsnotat 19-2000, Notat, 2000)
   Det har i 1999 foregått et omfattende arbeid i regi av Statens Landbruksbank/SND for å utvikle en handlingsplan for norsk matkultur. Takket være en betydelig kompetanse om matkultur og matvaner, har SIFO fått anledning til ...
  • Omdømme og troverdighet 

   Jacobsen, Eivind (Prosjektnotat 5-2004, Notat, 2004)
   Nummer: 5-2004 Tilknyttede prosjekter Organiseringen av produktsikkerhet og –risiko i en internasjonalisert matvarehandel
  • Omlegging av husholdningers avfallssystem 

   Oftebro, Vida Juul (Fagrapport 2-2013, Rapport, 2013)
   Nummer: 2-2013
  • Online brukerevalueringer - til forbrukernes nytte eller besvær? 

   Pettersen, Lene; Kjørstad, Ingrid (Prosjektnotat nr. 11-2016, Prosjektnotat, 2016)
   Sentralt både for internetthandel generelt og i delingsøkonomien mer spesielt, ligger en forestilling om at online brukerevalueringer og ratinger skal skape tillit og smøre relasjonene og flyten av slike tjenester.  Det ...
  • Oppdatering av forbruksområdet «Personlig pleie». Vurdering av vare- og tjenestegrunnlaget i referansebudsjettet 

   Austgulen, Marthe Hårvik; Alecu, Andreea Ioana; Borgeraas, Elling (Rapport;1-2021, Report, 2021)
   Denne rapporten er en rapportering av arbeidet med å oppdatere forbruksområdet «Personlig pleie» i referansebudsjettet. Oppdateringen innebærer å sjekke om det som ligger inne i budsjettposten fremdeles er relevant og om ...
  • Oppdatering av kostnader til spedbarn. Vurdering av vare- og tjenestegrunnlaget i Referansebudsjettet 

   Skuland, Silje Elisabeth (Rapport;2-2021, Report, 2021)
   Denne rapporten er en rapportering av arbeidet med å oppdatere kostnader til spedbarn. Oppdateringen innebærer å sjekke om det som ligger inne i de ulike budsjettpostene til fremdeles er relevant og om det trengs endringer ...
  • Oppfattelser og anvendelser av begrepet bærekraftighet blant de norske delatkerne i HealthCat 

   Unknown author (Prosjektnotat 12-2006, Notat, 2006)
   Nummer: 12-2006
  • Opprinnelsesmerking av mat 

   Bjørkum, Ellen (Rapport 3-1999, Rapport, 1999)
   Målsettingen med denne studien er å oppnå bedre innsikt i og forståelse av forbrukerens oppfatninger og tanker om opprinnelses-merking av mat generelt og kjøtt spesielt. Spørsmålet om opprinnelsesmerking av kjøtt er ...
  • Opprinnelsesmerking av norsk ull 

   Vittersø, Gunnar; Klepp, Ingun Grimstad; Tobiasson, Tone Skårdal; Kviseth, Kjersti (Oppdragsrapport nr. 5-2017, Rapport, 2017)
   Hensikten med denne rapporten er å undersøke mulighetene for en opprinnelsesmerking av norsk ull. Et slikt merke kan bidra til økt bevissthet og oppmerksomhet om norsk ull både blant produsenter og forbrukere, og dermed ...
  • Parabolens betydning for identifisering og tilhørighet blant innvandrere i Norge 

   Lillebø, Kjersti; Slettemeås, Dag (Fagrapport 4-2010, Rapport, 2010)
   Denne rapporten tar for seg medie- og teknologibruk blant ikke-vestlige innvandrere i Norge. Et hovedutgangspunkt har vært å se på hvordan fjernsynet benyttes i hverdagen, med et særskilt fokus på bruk av satellittmedierte ...
  • Photophop, fillers og falske glansbilder? En studie blant ungdom om kjønn, kropp og markedsføring i sosiale medier 

   Steinnes, Kamilla Knutsen; Teigen, Helene Fiane; Bugge, Annechen Bahr (Rapport;3-2019, Research report, 2019)
   Denne studien undersøker hvordan kjønn og kropp framstilles i markedsføringen rettet mot ungdom på nett, hvordan ungdom opplever, påvirkes og forholder seg til dette, samt hva slags digital forbrukerkompetanse ungdommene ...
  • Plattformøkonomien. En landsdekkende undersøkelse om bruk av strømme-, booking-, bruktomsetnings- og delingstjenester 

   Slettemeås, Dag; Mainsah, Henry; Berg, Lisbet (Oppdragsrapport;11-2018, Research report, 2018)
   Rapporten tar for seg plattformøkonomien og bruktsomsetning/delingsøkonomi. Analysene er basert på en surveyundersøkelse gjennomført av Norstat på et utvalg av 1500 respondenter høsten 2018. Som eksempel på plattformiseringen ...
  • Potensiale for økt materialgjenvinning av tekstilavfall og andre avfallstyper (papir/papp, metall og glass) 

   Austgulen, Marthe Hårvik; Daae, Johanne; Hebrok, Marie; Chen, Wenting; Chapman, Adrian; Meistad, Torill; Morley, Nick; Klepp, Ingun Grimstad; Laitala, Kirsi (Fagrapport 2-2012, Rapport, 2012)
   Rapporten vurderer muligheter for økt materialgjenvinning av tekstilavfall i Norge. Mengden generert tekstilavfall i Norge er 24 kg på innbygger per år som hovedsakelig blir brent med energiutnyttelse. Det finnes lite ...
  • Preferences of key actors on key issues in EU consumer policy 

   Austgulen, Marthe Hårvik; Bøyum, Live Standal (Report;15-2019, Research report, 2019)
   The aim of this report is to investigate what characterises the perceptions of and preferences in EU consumer policy of various actor types that are involved in shaping and implementing this policy. More specifically, ...
  • Priser og endringer merverdiavgift for mat 

   Schjøll, Alexander; Lavik, Randi (Prosjektnotat 8-2013, Notat, 2013)
   Dette prosjektnotatet bygger på scannerdata fra Nielsen Norge og konsumprisindeksen utgitt av Statistisk sentralbyrå. Hensikten med notatet er å sammenligne prisutviklingen i kiosk, bensinstasjon og servicehandelsmarkedet ...
  • Prisforskjeller og grensehandel mellom Norge og Sverige 

   Lavik, Randi (Oppdragsrapport 5-2003, Rapport, 2003)
   I rapporten presenteres prisforskjeller på typiske grensehandelsprodukter, kjente merkevarer og alkoholholdige drikkevarer. I tillegg presenteres utviklingen i prisnivå i Norge og Sverige sammenlignet med EU spesielt, ...
  • Prisforskjeller, prisutvikling og prisspredning i Norge og Sverige – 2002, 2003 og 2004 

   Lavik, Randi (Fagrapport 3-2004, Rapport, 2004)
   Merkevarer mat var i oktober 2003 gjennomsnittlig 15 prosent lavere i Sverige enn i Norge, mens merkevarer ”non-food” var 8 prosent lavere. Dette var en reduksjon fra oktober 2002, da merkevarene samlet var 22 pro-sent ...
  • Prismarginer for kjøtt 1989-1999 

   Strand, Marit (Rapport 1-2001, Rapport, 2001)
   Nummer: 1-2001
  • Prispåslag for meierivarer 1983 -1999 

   Strand, Marit (Arbeidsnotat 12-2000, Notat, 2000)
   Dette notatet om marginberegninger på meierivarer er en del av prosjektet margin­undersøkelser for jordbruksbaserte matvarer. Delprosjektet har som hovedformål å kartlegge prisstrukturen i distribusjonskanalen fra produsent ...