Now showing items 175-194 of 424

  • Kartlegging av alvorlig, kombinert sansetap hos eldre 

   Lyng, Kolbein; Svingen, Else Marie (NOVA Rapport 9/01, Report, 2001)
   Hva er alvorlig, kombinert sansetap (døvblindhet)? Hvor vanlig er slike sansetap i høy alder? Hva skyldes det at forekomsten av slike sansetap øker med alderen? Hvordan kan man oppdage at slike sansetap er tilstede? Hva ...
  • Kartlegging av opplæringstilbudet til enslige mindreårige asylsøkere og barn av asylsøkere 

   Engebrigtsen, Ada; Sletten, Mira Aaboen (NOVA Rapport 20/11, Report, 2011)
   Hva slags opplæringstilbud får asylsøkerbarn i norske kommuner, og hvilke erfaringer har ansatte på omsorgssentre og statlige mottak med samarbeid om barnas skolegang? Denne kartleggingen, som er utført for Utdanningsdirektoratet, ...
  • Kjærlighetens og autoritetens kulturelle koder 

   Hennum, Nicole (NOVA Rapport 19/02, Report, 2002)
   I rapporten gjøres de kulturelle kodene for dagens norske foreldreskap eksplisitt ved å sette søkelys på kjærlighetens og autoritetens kulturelle koder i ungdomstiden. Viktige problemstillinger er: Hva består kjærlighets- ...
  • Kjønnsforskjeller i skoleprestasjoner. En kunnskapsoppsummering 

   Backe-Hansen, Elisabeth; Walhovd, Kristine B.; Huang, Lihong (NOVA Rapport;2014:05, Research report, 2014-03)
   Denne kunnskapsoversikten er en oppdatering av en tilsvarende oversikt som ble gjennomført av NOVA i 2008 (Bakken, Borg, Hegna og Backe-Hansen, 2008). Den gangen var oppmerksomheten primært rettet mot skolens bidrag til ...
  • Kommunale avlastningstilbud. Fra tradisjonelle tjenester til fleksible løsninger ? 

   Jessen, Jorunn Theresia (NOVA Rapport 12/14, Report, 2014)
   Rapporten setter søkelyset på det kommunale avlastningstilbudet, både omfang og kjennetegn ved tjenestene samt kommunenes strategier, erfaringer og praksis innenfor plikten å tilby avlastning. Rapporten er basert på ...
  • Kommunale leieboeres boligkarrierer 2001-2005 

   Gulbrandsen, Lars; Hansen, Thorbjørn (NOVA Rapport 4/10, Report, 2010)
   Mindre enn fem prosent av norske hushold leier bolig av kommunen. Tilbudet er rettet mot to grupper: sosialt og økonomisk vanskeligstilte og eldre. For den første gruppen er det ofte et mål at oppholdet i en kommunal bolig ...
  • Den kommunale utleiesektor 

   Langsether, Åsmund; Medby, Per (NOVA Rapport 12/07, Report, 2007)
   I denne rapporten presenteres de viktigste resultatene fra et prosjekt som har studert kommunenes utleie av boliger. Hovedtemaet i prosjektet har vært å finne ut hvordan kommunene fastsetter husleiene i de boligene de leier ...
  • Kommunen som boligeier 

   Langsether, Åsmund; Skårberg, Anna (NOVA Rapport 5/07, Report, 2007)
   I denne rapporten presenteres resultatene av et oppdragsprosjekt NOVA og Fafo har utført for Kommunal- og regionaldepartementet. Hovedtemaet for dette prosjektet har vært å foreta en kartlegging av kommunenes praksis og ...
  • Kommunikasjon ved demens - en arena for samarbeid 

   Ingebretsen, Reidun (NOVA Rapport 13/05, Report, 2005)
   Kommunikasjon ved demens er en arena for samarbeid på flere nivåer. Ved demens får kommunikasjonspartnere et stort ansvar for å ta utgangspunkt i demensrammedes perspektiv. Dette gjelder både ved utredning, behandling og ...
  • Kompetanse- og utdanningsbehov innenfor trygde- og arbeidsmarkedsetaten 

   Hellevik, Tale (NOVA Rapport 11/02, Research report, 2002)
   Det stilles stadig høyere krav til utdannelse i arbeidslivet. Dette gjelder også for offentlig forvaltning. Hvordan man kan sikre kvalifisert personell, er en stor utfordring både for etatene og for utdanningssystemet. ...
  • Konsekvenser av sykepleiermangel i kommunene fra et pasient- og pårørendeperspektiv 

   Ugreninov, Elisabeth; Vedeler, Janikke Solstad; Heggebø, Kristian; Gjevjon, Edith Roth (NOVA Rapport 7/17, Report, 2017)
   Rapporten presenterer ny kunnskap om betydningen av sykepleiermangel og faglig oppfølging for hvordan pasienter og pårørende opplever kvalitet i tjenestene, pasientsikkerhet og livskvalitet. Studien belyser disse forholdene ...
  • Kontakt på sosiale medier mellom foreldre og under offentlig omsorg. "Det er jo morsomt for mamma å følge med på oss. Da ser hun at vi driver med idrett". 

   Aamodt, Hilde Anette; Mossige, Svein (NOVA Rapport;2014:04, Research report, 2014-03)
   Denne rapporten er en studie av kontakt via sosiale medier mellom foreldre og barn under omsorg. Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA) har gjennomført studien på oppdrag av Redd Barna og ...
  • Kontroverser om biologisk mangfold i norske skoger 

   Krange, Olve; Seippel, Ørnulf; Strandbu, Åse; Figari, Helene (NOVA Rapport 4/13, Report, 2013)
   Naturindeks for Norge er utarbeidet for å bedre arbeidet medbiologisk mangfold, og vurderer tilstanden i ni økologiske systemer. Da den første versjonen av indeksen ble lansert høsten 2010,ble det diskusjon omkring indeksens ...
  • Kort vei - til lykke eller ruin? 

   Gulbrandsen, Lars (NOVA Rapport 14/05, Report, 2005)
   Stadig flere nordmenn betaler sine regninger senere enn forfallsdato. De som betaler for sent, er en sammensatt gruppe. Noen sliter virkelig økonomisk, men for det store flertall er manglende betalingsvilje og dårlig ...
  • Krisesentertilbudet i kommunene. Evaluering av kommunenes implementering av krisesenterloven 

   Bakketeig, Elisiv; Stang, Elisabeth Gording; Madsen, Christian; Smette, Ingrid; Stefansen, Kari (NOVA Rapport 19/14, Report, 2014)
   Denne rapporten analyserer utviklingstrekk i kommunenes krisesentertilbud etter innføringen av Krisesenterloven 1. januar 2010. Loven innebærer at kommunene har fått ansvar for å sørge for et helhetlig krisesentertilbud ...
  • Kroppen min. Andres arbeidsplass og eget seksual- og privatliv 

   Gundersen, Tonje; Neumann, Cecilie Basberg; Egeland, Cathrine (NOVA Rapport 18/14, Report, 2014)
   Mange med nedsatt funksjonsevne behøver hjelp i hverdagen, og flere og flere får slik hjelp fra personlige assistenter. Denne studien tar utgangspunkt i erfaringer med å motta og å yte assistanse. Spørsmålet som belyses, ...
  • Kunnskapsoppsummering. Vold mot barn og systemsvikt 

   Backe-Hansen, Elisabeth; Smette, Ingrid; Vislie, Camilla (NOVA Rapport 4/17, Report, 2017)
   Denne rapporten gjennomgår forskning, i Norge og internasjonalt, som belyser offentlige tjenesters håndtering av saker der barn og unge har vært utsatt for vold, seksuelle overgrep og alvorlig omsorgssvikt. Kunnskapsgjennomgangen ...
  • Kunnskapsstatus (1990–2010): Forskning om etnisk diskriminering av barn og unge 

   Seeberg, Marie Louise (NOVA Rapport;2011:08, Research report, 2011-02)
   Hensikten med dette prosjektet har vært å gå gjennom og lage en oversikt over forskningsbasert kunnskap om etnisk diskriminering av barn og unge i Norge, og å identifisere områder der det er behov for mer forskning. Arbeidet ...
  • Kvalitet i barnehager 

   Gulbrandsen, Lars; Eliassen, Erik (NOVA Rapport 1/13, Report, 2013)
   Denne rapporten er en oppfølging av tre tidligere undersøkelser om kvalitet i barnehager, gjennomført i henholdsvis 2002, 2004 og 2008. Alle tre undersøkelsene la hovedvekt på de kvalitetsaspekter som vanligvis kalles ...
  • Kvalitet og innhold i norske barnehager 

   Backe-Hansen, Elisabeth (NOVA Rapport 6/08, Report, 2008)
   Barnehagen får stadig tidligere innflytelse på barns liv, og siden årtusenskiftet har andelen barn i barnehagen økt kraftig. Dette forteller at barnehagens innhold og kvalitet er viktige forskningsfelt. Rapporten gir en ...