Now showing items 262-281 of 424

  • Partydop og ungdomskultur 

   Vestel, Viggo; Rossow, Ingeborg (NOVA Rapport 10/02, Report, 2002)
   Tradisjonelt har man gjerne knyttet ungdoms narkotikabruk til en belastet bakgrunn, psyko-sosiale problemer eller liknende. Trolig er bruk av partydop også knyttet til en subkulturell orientering, hvor rusmiddelbruk inngår ...
  • På egne ben 

   Hellevik, Tale (NOVA Rapport 22/05, Report, 2005)
   Hvordan forløper overgangen fra barndom til et selvstendig voksenliv for unge nordmenn? Hvilken rolle spiller familien i de unges etableringsfase i en godt utbygd velferdsstat som den norske? Dette er de to hovedtemaene i ...
  • På utrygg grunn. Barnevernstjenestens arbeid med sikkerhet ved plassering 

   Øverli, Ingvil Thallaug (2020;10, Research report, 2020)
   Dette forskningsprosjektet er utført på oppdrag fra Barne- og familiedepartementet. Det undersøker hvordan barnevernstjenestens sikkerhetsarbeid i plasseringssaker forstås og organiseres med utgangspunkt i barnevernsansattes ...
  • Pengespill og dataspill 

   Brunborg, Geir Scott; Hansen, Marianne Bang; Frøyland, Lars Roar (NOVA Rapport 2/13, Report, 2013)
   Hva gjør at enkelte ungdommer utvikler problemer med pengespill eller dataspill? Forsvinner disse problemene over tid? Hva er konsekvensene av bruk av pengespill og dataspill? Dette er blant spørsmålene som belyses i denne ...
  • Planer for et aldrende samfunn? Bolig og tjenester for eldre i kommunene 

   Sørvoll, Jardar; Martens, Christine; Daatland, Svein Olav (NOVA Rapport 17/14, Report, 2014)
   Rapporten drøfter bolig- og tjenesteplanlegging i kommunene i lys av den forventede veksten i antall eldre. Hva prioriterer kommunene: Sykehjem, omsorgsboliger og/eller hjemmetjenester? Er kommunene bevisst på betydningen ...
  • Politisk mestringstro i ungdomsskolen. Casestudie om demokrati- og medborgerskapsundervisning i fire norske ungdomsskoler 

   Kjøstvedt, Anders G.; Seland, Idunn; Jøsok, Evy; Huang, Lihong (NOVA Rapport;15/2023, Research report, 2023)
   Opplevelsen av politisk mestringstro er avgjørende for at ungdom ser på seg selv som deltakere i demokratiet, men denne mestringstroen påvirkes i stor grad av sosiale kategorier som kjønn og sosioøkonomisk status. ...
  • Post-injury lives 

   Ingebretsen, Reidun; Lingsom, Susan (NOVA Rapport 21/09, Report, 2009)
   This report discusses different aspects of living with impairments acquired in midlife. Drawing on qualitative interviews with a sample of ten middle aged, middle class men and women who have suffered reductions in functional ...
  • Prestasjonsforskjeller i Kunnskapsløftets første år 

   Bakken, Anders (NOVA Rapport 9/10, Report, 2010)
   Dette er andre delrapport fra prosjektet Kunnskapsløftet – også et løft for utjevning av sosial ulikhet i læringsutbytte? Rapporten undersøker betydningen av kjønn, minoritetsstatus og foreldrenes utdanning for elevers ...
  • Problemer har ikke kontortid. Akuttberedskapen i barnevernet 

   Falck, Sturla; Vorland, N. (NOVA Rapport 5/09, Research report, 2009)
   Hendelser kan kreve akutt bistand fra barnevernet uansett når på døgnet de inntreffer. Det er store forskjeller i landet i barns muligst til å få barne-vernfaglig hjelp når krisen oppstår etter kontortid. Rapporten drøfter ...
  • Et prosjekt som protesjé 

   Sundnes, Anita (NOVA Rapport 14/04, Report, 2004)
   Hvilken betydning har det for en skole å få tilgang til en ekstern mentor i sitt verdi- og holdningsarbeid? "Skal-Skal ikke" er et statlig finansiert verdiprosjekt der 26 skoler, barnehager, menigheter og lokalsamfunn ...
  • Regionalisering av trygdetjenester - erfaringer hos brukere og ansatte 

   Jessen, Jorunn Theresia (NOVA Rapport 21/02, Report, 2002)
   Regionaliseringen av trygdetjenester innebærer en omorganisering i retning av større samarbeids- og organisasjonsenheter - siktemålet er å utvikle en mer effektiv organisasjon. Denne rapporten er en evaluering av et regionalt ...
  • Resultatevaluering av Omsorgsplan 2015. Kommunal planlegging 

   Veenstra, Marijke; Havig, Anders Kvale; Gautun, Heidi (NOVA Rapport 4/15, Report, 2015)
   Hensikten med denne rapporten er å vurdere i hvilken grad kommunene har utviklet lokale omsorgsplaner, og hvorvidt kommunene har satt de framtidige pleie- og omsorgsutfordringene på dagsorden i det kommunale planverket. ...
  • "Rett fra pikerommet, med ransel på ryggen?" 

   Sandberg, Sveinung (NOVA Rapport 6/05, Report, 2005)
   Plata var landets mest kjente oppholdssted for tunge stoffmisbrukere, og hadde i økende grad skapt bekymring og irritasjon de siste par årene før den ble splittet i juni 2004. Plata lå på sjøsiden av Oslo S, og var preget ...
  • Rettsoppfatning i Norge. Holdninger til straff og straffegjennomføring i den norske befolkningen 

   Frøyland, Lars Roar; Smith, Peter Scharff; Skilbrei, May-Len; Johnsen, Berit; Lundeberg, Ingrid Rindal; Sivertsson, Fredrik; Stefansen, Kari (NOVA-rapport;9: 2022, Report, 2022)
   Rapporten presenterer en kartlegging av holdninger til kriminalitet og straff i den norske befolkningen – deres rettsoppfatning. Befolkningens rettsoppfatning tillegges stor vekt både av politikere og profesjonelle aktører ...
  • Risikoutvikling: Tilknytning, omsorgssvikt og forebygging 

   von der Lippe, Anna L.; Wilkinson, Simon R. (NOVA Rapport 7/05, Report, 2005)
   Kari Killéns innsats de siste 20 årene har vært å fremme forståelse, forebygging og behandling av barn som er mishandlet eller forsømt. Hun har arbeidet over hele verden og jubileumsskriftet bærer preg av det. Publikasjonen ...
  • Rusinstitusjoner for ungdom. En balanse mellom nærvær av rettigheter og fravær av tvang. Rettsvitenskapelig analyse 

   Havre, Merete (NOVA Rapport;2/2024, Report, 2024)
   Rapporten er en rettsvitenskapelig analyse av regler i, og rundt, rustiltak for ungdom. Rapportens overordnede spørsmål er hvordan styrende myndigheter gjennom lovgivning og regelverk kan sikre en forsvarlig avveining ...
  • Rusinstitusjoner for ungdom. Grensedragning mellom frivillighet, tvang, omsorg og behandling. Samfunnsvitenskapelig analyse 

   Gundersen, Tonje; Neumann, Cecilie E.B.; Fugletveit, Ragnhild; Jevne, Kari S. (NOVA Rapport;1/2024, Report, 2024)
   Studien gir kunnskap om hvilke erfaringer ungdom, institusjonsansatte og ansatte i statlig og kommunalt barnevern har med rustiltak. Ett hovedfunn er at rustiltak synes å kunne være et godt alternativ for ungdom med ...
  • Røykeloven og gjester ved brune serveringssteder 

   Pettersen, Karen-Sofie (NOVA Rapport 1/05, Report, 2005)
   Rapporten er basert som en før og etter-studie av hvordan gjester ved ulike brune serveringssteder i Oslo forholder seg til røykeloven, og hvilke konsekvenser loven har hatt for dem. I det offentlige ordskiftet om røykeloven ...
  • Samarbeid mellom hjem og skole - en kartleggingsundersøkelse 

   Nordahl, Thomas (NOVA Rapport 8/00, Report, 2000)
   Undersøkelsen er gjennomført i åtte kommuner i fylkene Nordland og Oppland, der Nordahl leder et utviklingsprosjekt hvor man i løpet av en treårsperiode skal prøve ut et nytt helhetlig system for informasjonsformidling. ...
  • Samarbeidsavtaler mellom helseforetak og kommune. Fra dialog til avviksmelding? 

   Martens, Christine; Veenstra, Marijke (NOVA Rapport 9/15, Report, 2015)
   Ved innføringen av Samhandlingsreformen ble kommuner og helseforetak forpliktet til å inngå samarbeidsavtaler. Avtalene skal konkretisere oppgave- og ansvarsfordelingen samt etablere gode samarbeidsrutiner slik at pasienter ...