Now showing items 198-217 of 424

  • Langt igjen? 

   Finnvold, Jon Erik (NOVA Rapport 12/13, Research report, 2013)
   Rapporten dokumenterer arbeidsmarknadstilknyting og utdanning for ei gruppe personar med fysisk funksjonsnedsetjing. Samanlikna med eit tilfeldig befolkningsutval i same alder var denne gruppa langt svakare stilt på ...
  • Leiemarkedet og leietakernes rettsvern 

   Annaniassen, Erling; Gulbrandsen, Lars (NOVA Rapport 2/03, Report, 2003)
   Over tid har leiemarkedet i Norge endret karakter. Det er i dag først og fremst yngre og i noen grad eldre mennesker som bor til leie. Leieboligen har blitt et overgangsfenomen for de fleste yngre mennesker - et alternativ ...
  • Lesbiske og homofile med innvandrerbakgrunn 

   Moseng, Bera Ulstein (NOVA Rapport 14/03, Research report, 2003)
   Rapporten om lesbiske og homofile innvandrere er basert på kvalitive data i form av livshistorieintervjuer samt kvantitive data hentet fra studien Ung i Norge 2002. En hovedkonklusjon i denne forundersøkelsen er at lesbiske ...
  • Lesbiske, homofile, bifile og transpersoners utsatthet for vold i nære relasjoner 

   Fjær, Eivind Grip; Gundersen, Tonje; Mossige, Svein (NOVA Rapport 5/13, Research report, 2013)
   I denne litteraturstudien presenteres internasjonal forskning om vold i nære relasjoner mot lesbiske, homofile, bifile og transpersoner (lhbt-personer). Vi spør: Hva er omfanget av slik vold, hva er voldens ytringsformer, ...
  • Lesbiskes psykiske helse 

   Moseng, Bera Ulstein (NOVA Rapport 4/02, Report, 2002)
   Denne rapporten om lesbiske kvinners psykiske helse er en empirisk undersøkelse basert på livshistorieintervjuer. Lesbiske kvinner flest rapporterer om en god livskvalitet. Samtidig er det slik at en liten andel oppgir ...
  • Levekår og livskvalitet blant lesbiske kvinner og homofile menn 

   Hegna, Kristinn; Kristiansen, Hans W. (NOVA Rapport 1/99, Report, 1999)
   NOVA-Rapporten om levekår og livskvalitet blant lesbiske kvinner og homofile menn består av tre deler: En oversikt over tidligere skandinavisk forskning på feltet, en undersøkelse av holdninger til lesbiske og homofile i ...
  • Likestilling hjemme 

   Hansen, Thomas; Slagsvold, Britt (NOVA Rapport 8/12, Report, 2012)
   Rapporten tar et bredt blikk på deling av husholdsoppgaver og holdninger til likestilling i nyere norske landsrepresentative data. Hvordan deles husarbeid og omsorgsarbeid for barn i par i ulike livsfaser? Varierer ...
  • "Likestillingsprosjektets" barn 

   Hegna, Kristinn (NOVA Rapport 21/05, Report, 2005)
   Prosjektet Ung i Norge 2002 er en mangefasettert spørreskjemaundersøkelse som dekker et vidt spekter av temaer som er relevante for å beskrive og forstå ungdoms liv i Norge. Svarene fra 12 000 ungdommer i alderen 13 til ...
  • Liten, men god - Om kompetansebehov i små barnehager i Oslo og Viken 

   Gulbrandsen, Lars; Os, Ellen (Research report, 2022-11)
   I rapporten presenteres resultater fra en undersøkelse av små, enkeltstående barnehagers kompetansebehov gjennomført av OsloMet i januar/februar 2021. Som små barnehager har vi definert den femteparten av barnehagene ...
  • "Litt vanskelig at alle skal med!" 

   Seeberg, Marie Louise; Hassan, Sahra Cecilie (NOVA Rapport 3/12, Research report, 2012)
   NOVA og NIFU evaluerer tilbudet om leksehjelp 1.-4. trinn, som ble innført fra høsten 2010 i alle landets grunnskoler. Det overordnede formålet med evalueringen er å finne ut hvordan leksehjelpen utformes på skolene, og ...
  • Liv, lek og lære. Erfaringer med undervisningsprogrammet Robust Ungdom 

   Moberg, Karolin; Rogstad, Jon; Sletten, Mira Aaboen (NOVA-rapport;2023: 1, Report, 2023)
   Kan lek brukes for å skape gode skolemiljøer? I Indre Østfold gjøres det forsøk gjennom undervisningsprogrammet Robust Ungdom. Målet er å styrke samholdet og den psykiske helsen. Tiltaket er rettet mot skolens ansatte og ...
  • Livet før og etter Frambu 

   Lærum, Kristin Tafjord (NOVA Rapport 15/01, Report, 2001)
   Denne rapporten bygger på intervjuer med foreldre til barn med Prader Willi syndrom, som er en sjelden funksjonshemning. Utgangspunktet for studien var foreldrenes deltakelse på et familieopphold i tolv dager ved Frambu ...
  • Livskvalitet som psykisk velvære 

   Næss, Siri (NOVA Rapport 3/01, Report, 2001)
   Ordet livskvalitet brukes på flere forskjellige måter. I denne rapporten defineres det som psykisk velvære - livskvalitet er å oppleve livet som godt og ha en grunnstemning av glede. En slik definisjon gir et fruktbart ...
  • Livsløp i velferdsstaten 

   Hyggen, Christer (NOVA Rapport 6/10, Research report, 2010)
   NOVA-rapport 6/10 er Christer Hyggens doktorgradsavhandling. Den søker å forstå og forklare hvorfor noen personer mottar sosialhjelp og andre ikke, hvorfor noen sosialhjelpsmottakere forblir mottakere over lengre perioder ...
  • Lærerutdanning for å styrke ungdoms demokratiske deltakelse. Casestudie i fire nordiske land 

   Seland, Idunn; Kjøstvedt, Anders Granås (NOVA Rapport;2022: 10, Report, 2022)
   Denne rapporten undersøker hvordan lærerutdannere i Norge, Danmark, Finland og Sverige forbereder lærerstudenter i samfunnsfag på å undervise grunnskoleelever i demokratisk deltakelse. Lærerutdannernes utsagn rammes inn ...
  • Læringsmiljø og pedagogisk analyse. 

   Nordahl, Thomas (NOVA Rapport 19/05, Report, 2005)
   I denne rapporten presenteres det faglige grunnlaget for LP-modellen og evalueringsresultatene fra utprøvingen av modellen i 14 grunnskoler. Evalueringen er gjennomført som et pre-post-design med kontrollgruppe som omfatter ...
  • Løysingsfokusert samtaleteknikk (LØFT) i fritidsklubber. 

   Smette, Ingrid (NOVA Rapport 12/05, Report, 2005)
   Bakgrunnen for prosjektet som blir presentert i denne rapporten har vore spørsmålet om korleis ein kan styrke og synleggjere det rusførebyggande arbeidet i fritidsklubbar. To fritidsklubbar har vore involvert i prosjektet ...
  • Makt og avmakt i helse- og omsorgstjenestene 

   Dahle, Rannveig; Thorsen, Kirsten; Vabø, Mia (NOVA Rapport 18/01, Report, 2001)
   I rapporten Makt og avmakt i helse- og omsorgstjenestene inngår tre artikler fra forskere knyttet til det strategiske instituttprogrammet "Velferdstjenester i endring" ved NOVA. Mia Vabø stiller i sin artikkel spørsmålet ...
  • Makt og avmakt i samarbeidet mellom hjem og skole. 

   Nordahl, Thomas (NOVA Rapport 13/03, Report, 2003)
   Rapporten omhandler samarbeidet mellom hjem og skole, og er utarbeidet innenfor evalueringen av Reform 97. Undersøkelsen bygger både på kvantitative og kvalitetive data der skoleledere, lærere og foreldre har vært informanter. ...
  • Mangfoldig omsorg 

   Nergård, Trude B. (NOVA Rapport 16/09, Report, 2009)
   Rapporten handler om tre innvandrergruppers forventninger til alderdommen. Informantene har opprinnelse i Vietnam, Sri Lanka eller Pakistan. Prosjektet har to hovedmål: 1) Å undersøke informantenes kjennskap til kommunenes ...