Now showing items 248-267 of 424

  • ... og imens går tida. Barnevern, barnehage og kontantstøtte 

   Clausen, Sten-Erik; Gulbrandsen, Lars (NOVA Rapport 6/04, Report, 2004)
   Barnehage er barnevernets mest benyttede tiltak overfor barn i førskolealder. I forbindelse med innføring av kontantstøtten i 1998, ble det uttrykt bekymring for at det ville bli vanskeligere å komme til med dette tiltaket ...
  • Omsorg for eldre innvandrere 

   Ingebretsen, Reidun (NOVA Rapport 15/10, Report, 2010)
   I denne rapporten oppsummeres og diskuteres erfaringer fra «Eldre innvandrere – tilpasning av pleie- og omsorgstilbudet». Prosjektet har vært et satsingsområde for NOVA med finansiering hovedsaklig fra Integrerings- og ...
  • Omsorgslønn til foreldre med funksjonshemmede barn 

   Eriksen, John; Andersen, Torhild; Askheim, Ole Petter (NOVA Rapport 11/03, Report, 2003)
   I denne rapporten analyseres bruken av kommunal omsorgslønn til familier med særlig tyngende omsorgsforpliktelser for egne barn under 18 år. Ordningen har lenge vist seg å by på en rekke problemer, som stor ulikhet og ...
  • Omsorgsovertakelser og etniske minoriteter. En gjennomgang av saker i fylkesnemnda 

   Aarset, Monica Five; Bredal, Anja (NOVA Rapport 5/18, Report, 2018)
   Rapporten bygger på et forskningsoppdrag fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) om barneverntjenestens og fylkesnemndas håndtering av saker om omsorgsovertakelse i familier med etnisk minoritetsbakgrunn. ...
  • Omsorgsovertakelser og etniske minoriteter. En gjennomgang av saker i fylkesnemnda 

   Aarset, Monica; Bredal, Anja (NOVA Rapport 5/18, Research report, 2018)
   Rapporten bygger på et forskningsoppdrag fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) om barneverntjenestens og fylkesnemndas håndtering av saker om omsorgsovertakelse i familier med etnisk minoritetsbakgrunn. ...
  • Omsorgstjenester med mangfold? 

   Ingebretsen, Reidun (NOVA Rapport 9/05, Report, 2005)
   Eldre med minoritetsetnisk bakgrunn vil i økende grad forventes å bli henvist til pleie- og omsorgstjenestene her i landet. Hvilke konsekvenser får økningen i en flerkulturell eldrebefolkning for det kommunale hjelpeapparatet, ...
  • Omsorgstjenester til personer med etnisk minoritetsbakgrunn 

   Ingebretsen, Reidun (NOVA Rapport 28/11, Research report, 2011)
   Prosjektet Omsorgstjenester til etniske minoriteter er et oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet. Målet er å få kunnskap om hvordan norske kommuner yter og planlegger å yte omsorgstjenester til etniske minoriteter – ...
  • «Omvendt voldsalarm»: En evaluering av kontaktforbud med elektronisk kontroll (straffeloven § 57) i saker om vold i nære relasjoner 

   Dullum, Jane (NOVA Rapport;2020;15, Research report, 2020-09)
   Kontaktforbud med elektronisk kontroll, såkalt omvendt voldsalarm, er et beskyttelsestiltak som ble innført i norsk rett i 2013 (straffeloven § 57). Formålet med ordningen er å bedre beskyttelsen for utsatte for vold i ...
  • Oppfølgingsprosjektet i Ny GIV 

   Sletten, Mira Aaboen; Bakken, Anders; Sandlie, Hans Christian (NOVA Rapport 13/13, Report, 2013)
   I 2011 igangsatte Regjeringen Ny GIV, et treårig prosjekt for å øke gjennomføringen i videregående opplæring. Oppfølgingsprosjektet er ett av satsingsområdene, der målet er å styrke innsatsen overfor ungdom som er i ferd ...
  • Oppfølgingsprosjektet i Ny GIV. Sluttrapport fra en kartleggingsstudie 

   Sletten, Mira Aaboen; Bakken, Anders; Andersen, Patrick Lie (NOVA Rapport 1/15, Report, 2015)
   I 2011 satte Regjeringen i gang Ny GIV, et treårig prosjekt for å øke gjennomføringen i videregående opplæring. Oppfølgingsprosjektet var ett av satsingsområdene, og målet har vært å styrke innsatsen overfor ungdom som er ...
  • Organisering for velferd 

   Vabø, Mia (NOVA Rapport 22/07, Report, 2007)
   Avhandlingen baserer seg på to casestudier fra hjemmetjenesten gjennomført i 1994/95 og i 1999/2000, henholdsvis før og etter reformer inspirert av New Public Management (NPM) gjorde sitt inntog i tjenesten. Vabø undersøker ...
  • Organisering og planlegging av boligsosialt arbeid i norske kommuner 

   Sandlie, Hans Christian; Sørvoll, Jardar; Hansen, Thorbjørn (NOVA Rapport 5/11, Research report, 2011)
   Det boligsosiale feltet er et fragmentert felt. Boligsosiale tiltak involverer mange ulike tjenestefelt og de tilgodeser mange kategorier av brukere. For kommunene innebærer dette koordineringsutfordringer av både strategisk ...
  • Oslo-ungdom i koronatiden. En studie av ungdom under covid-19-pandemien 

   Bakken, Anders; Pedersen, Willy; von Soest, Tilmann; Sletten, Mira Aaboen (2020;12, Research report, 2020)
   Rapporten oppsummerer hovedfunnene fra undersøkelsen «Oslo-ungdom i koronatiden». Den kartlegger ungdoms hverdagsliv mens covid-19-pandemien preget landet på det mest intense våren 2020. Undersøkelsen belyser hvordan ungdom ...
  • Osloungdom og rusmiddelbruk 

   Storvoll, Elisabet E.; Krange, Olve (NOVA Rapport 26/03, Report, 2003)
   Rapporten beskriver bruken av ulike rusmidler blant Osloungdom og ser på potensialet for å forebygge problematisk rusmiddelbruk. Datamaterialet omfatter 1025 Osloungdommer i aldersspennet 13-19 år som deltok i den ...
  • Partydop og ungdomskultur 

   Vestel, Viggo; Rossow, Ingeborg (NOVA Rapport 10/02, Report, 2002)
   Tradisjonelt har man gjerne knyttet ungdoms narkotikabruk til en belastet bakgrunn, psyko-sosiale problemer eller liknende. Trolig er bruk av partydop også knyttet til en subkulturell orientering, hvor rusmiddelbruk inngår ...
  • På egne ben 

   Hellevik, Tale (NOVA Rapport 22/05, Report, 2005)
   Hvordan forløper overgangen fra barndom til et selvstendig voksenliv for unge nordmenn? Hvilken rolle spiller familien i de unges etableringsfase i en godt utbygd velferdsstat som den norske? Dette er de to hovedtemaene i ...
  • På utrygg grunn. Barnevernstjenestens arbeid med sikkerhet ved plassering 

   Øverli, Ingvil Thallaug (2020;10, Research report, 2020)
   Dette forskningsprosjektet er utført på oppdrag fra Barne- og familiedepartementet. Det undersøker hvordan barnevernstjenestens sikkerhetsarbeid i plasseringssaker forstås og organiseres med utgangspunkt i barnevernsansattes ...
  • Pengespill og dataspill 

   Brunborg, Geir Scott; Hansen, Marianne Bang; Frøyland, Lars Roar (NOVA Rapport 2/13, Report, 2013)
   Hva gjør at enkelte ungdommer utvikler problemer med pengespill eller dataspill? Forsvinner disse problemene over tid? Hva er konsekvensene av bruk av pengespill og dataspill? Dette er blant spørsmålene som belyses i denne ...
  • Planer for et aldrende samfunn? Bolig og tjenester for eldre i kommunene 

   Sørvoll, Jardar; Martens, Christine; Daatland, Svein Olav (NOVA Rapport 17/14, Report, 2014)
   Rapporten drøfter bolig- og tjenesteplanlegging i kommunene i lys av den forventede veksten i antall eldre. Hva prioriterer kommunene: Sykehjem, omsorgsboliger og/eller hjemmetjenester? Er kommunene bevisst på betydningen ...
  • Politisk mestringstro i ungdomsskolen. Casestudie om demokrati- og medborgerskapsundervisning i fire norske ungdomsskoler 

   Kjøstvedt, Anders G.; Seland, Idunn; Jøsok, Evy; Huang, Lihong (NOVA Rapport;15/2023, Research report, 2023)
   Opplevelsen av politisk mestringstro er avgjørende for at ungdom ser på seg selv som deltakere i demokratiet, men denne mestringstroen påvirkes i stor grad av sosiale kategorier som kjønn og sosioøkonomisk status. ...