Now showing items 164-183 of 424

  • I verdens rikeste land 

   Saglie, Jo (NOVA Rapport 25/03, Report, 2003)
   Rapporten kartlegger endringer i fem norske avisers dekning av velferdsstaten fra 1969-99. I rapporten stilles tre hovedspørsmål. For det første: Hvilke velferdspolitiske tiltak og ordninger blir mest omtalt? Analysene ...
  • Idrettens posisjon i ungdomstida. Hvem deltar og hvem slutter i ungdomsidretten? 

   Bakken, Anders (NOVA Rapport;2/19, Research report, 2019)
   Denne rapporten handler om hvem som rekrutteres til ungdomsidretten, og hvem som slutter med organisert idrett i løpet av ungdomsårene. Rapporten tar også for seg forholdet mellom trening i den organiserte idretten og ...
  • Idrettsdeltakelse blant ungdom – før, under og etter koronapandemien 

   Bakken, Anders; Strandbu, Åse (NOVA Rapport;4: 2023, Report, 2023)
   Denne rapporten har to siktemål: Det ene er å gi en oppdatert beskrivelse av ungdoms treningsvaner og deltakelse i idrett. Hvor ofte trener ungdom på ulike arenaer - i idrettslag, på treningsstudio, på egen hånd og på mer ...
  • Indicators and data sources to measure patterns of labour market entry across Europe 

   Karamessini, Maria; Papazachariou, Antonis; Parsanoglou, Dimitris; Stamatopoulou, Glykeria (NEGOTIATE Working Paper;3.1, Working paper, 2015-09-29)
   Job insecurity has been gaining research and policy attention throughout the two last decades. However, its definition and conceptualisation remain open questions within the relevant literature. When it comes ...
  • Innvandrerkvinner i Groruddalen 

   Farstad, Gunhild R. (NOVA Rapport 17/04, Report, 2004)
   Denne rapporten ser på debatten om innvandring og integrasjon i Norge. Den undersøker hvordan et fokus på oppdragelse og morsrollen belyser og nyanserer storsamfunnets diskurs om innvandrerkvinner. Som innvandrerkvinne ...
  • Innvandrerungdom - integrasjon og marginalisering 

   Øia, Tormod (NOVA Rapport 20/05, Report, 2005)
   Denne rapporten forsøker å gå nærmere inn i årsakene til at innvandrerungdom er mer kriminelle og asosiale enn norsk ungdom. Utgangspunktet er Ung i Norge 2002-data. Problemstillingen er kort: Ligger noe av årsaken til at ...
  • Innvandrerungdom - marginalisering og utvikling av problematferd 

   Øia, Tormod (NOVA Rapport 3/00, Report, 2000)
   11 425 Oslo-ungdommer i alderen 14-17 år deltok våren 1996 i ungdomsundersøkelsen i Oslo (Ung i Oslo 1996). Blant disse var det et stort antall ungdommer med innvandrerbakgrunn. Målet med denne rapporten er å analysere ...
  • Institusjonsplassering - siste utvei? 

   Backe-Hansen, Elisabeth; Bakketeig, Elisiv (NOVA Rapport 21/11, Report, 2011)
   I 2010 ble det iverksatt en evaluering av barnevernsreformen av 2004, fordelt på fem deloppdrag. Denne rapporten presenterer resultatene fra evalueringen av institusjonstilbudet. Rapporten bygger på en omfattende ...
  • Intensjonsavtalen om et inkluderende arbeidsliv i praksis 

   Hammer, Torild (NOVA Rapport 14/07, Report, 2007)
   I 2003 gjennomførte Statistisk sentralbyrå intervju med personalansvarlig i 2358 norske bedrifter. Dette utgjør et representativt utvalg av alle norske bedrifter med mer enn 10 ansatte. Intervjuene er videre koblet til ...
  • «Jeg er for mangfold, men…». Diskriminering av muslimer på arbeidsmarkedet: erfaringer, perspektiver og tiltak 

   Østerud, Kaja Larsen; Rogstad, Jon; Falch, Nina Skrove; Huth, Alexander; Johansen, Sara Lee (NOVA Rapport;13/2023, Research report, 2023)
   Tema for denne rapporten er diskriminering av muslimer og personer som antas å være muslimer. Rapporten har to hovedmål: Først å kartlegge omfanget, innholdet og konsekvensene av denne diskrimineringen. Deretter å identifisere ...
  • «Jeg gleder meg til torsdag» 

   Moen, Bjørg (NOVA Rapport 7/09, Report, 2009)
   Rapporten er et delprosjekt som inngår i prosjektet «Eldre innvandrere - tilpasning av pleie og omsorgstilbudet», som er finansiert av Arbeids- og inkluderingsdepartementet. Delprosjektet har hatt som målsetting å se nærmere ...
  • Kartlegging av alvorlig, kombinert sansetap hos eldre 

   Lyng, Kolbein; Svingen, Else Marie (NOVA Rapport 9/01, Report, 2001)
   Hva er alvorlig, kombinert sansetap (døvblindhet)? Hvor vanlig er slike sansetap i høy alder? Hva skyldes det at forekomsten av slike sansetap øker med alderen? Hvordan kan man oppdage at slike sansetap er tilstede? Hva ...
  • Kartlegging av opplæringstilbudet til enslige mindreårige asylsøkere og barn av asylsøkere 

   Engebrigtsen, Ada; Sletten, Mira Aaboen (NOVA Rapport 20/11, Report, 2011)
   Hva slags opplæringstilbud får asylsøkerbarn i norske kommuner, og hvilke erfaringer har ansatte på omsorgssentre og statlige mottak med samarbeid om barnas skolegang? Denne kartleggingen, som er utført for Utdanningsdirektoratet, ...
  • Kjærlighetens og autoritetens kulturelle koder 

   Hennum, Nicole (NOVA Rapport 19/02, Report, 2002)
   I rapporten gjøres de kulturelle kodene for dagens norske foreldreskap eksplisitt ved å sette søkelys på kjærlighetens og autoritetens kulturelle koder i ungdomstiden. Viktige problemstillinger er: Hva består kjærlighets- ...
  • Kjønnsforskjeller i skoleprestasjoner. En kunnskapsoppsummering 

   Backe-Hansen, Elisabeth; Walhovd, Kristine B.; Huang, Lihong (NOVA Rapport;2014:05, Research report, 2014-03)
   Denne kunnskapsoversikten er en oppdatering av en tilsvarende oversikt som ble gjennomført av NOVA i 2008 (Bakken, Borg, Hegna og Backe-Hansen, 2008). Den gangen var oppmerksomheten primært rettet mot skolens bidrag til ...
  • Kommunale avlastningstilbud. Fra tradisjonelle tjenester til fleksible løsninger ? 

   Jessen, Jorunn Theresia (NOVA Rapport 12/14, Report, 2014)
   Rapporten setter søkelyset på det kommunale avlastningstilbudet, både omfang og kjennetegn ved tjenestene samt kommunenes strategier, erfaringer og praksis innenfor plikten å tilby avlastning. Rapporten er basert på ...
  • Kommunale leieboeres boligkarrierer 2001-2005 

   Gulbrandsen, Lars; Hansen, Thorbjørn (NOVA Rapport 4/10, Report, 2010)
   Mindre enn fem prosent av norske hushold leier bolig av kommunen. Tilbudet er rettet mot to grupper: sosialt og økonomisk vanskeligstilte og eldre. For den første gruppen er det ofte et mål at oppholdet i en kommunal bolig ...
  • Den kommunale utleiesektor 

   Langsether, Åsmund; Medby, Per (NOVA Rapport 12/07, Report, 2007)
   I denne rapporten presenteres de viktigste resultatene fra et prosjekt som har studert kommunenes utleie av boliger. Hovedtemaet i prosjektet har vært å finne ut hvordan kommunene fastsetter husleiene i de boligene de leier ...
  • Kommunen som boligeier 

   Langsether, Åsmund; Skårberg, Anna (NOVA Rapport 5/07, Report, 2007)
   I denne rapporten presenteres resultatene av et oppdragsprosjekt NOVA og Fafo har utført for Kommunal- og regionaldepartementet. Hovedtemaet for dette prosjektet har vært å foreta en kartlegging av kommunenes praksis og ...
  • Kommunikasjon ved demens - en arena for samarbeid 

   Ingebretsen, Reidun (NOVA Rapport 13/05, Report, 2005)
   Kommunikasjon ved demens er en arena for samarbeid på flere nivåer. Ved demens får kommunikasjonspartnere et stort ansvar for å ta utgangspunkt i demensrammedes perspektiv. Dette gjelder både ved utredning, behandling og ...