Now showing items 280-299 of 424

  • Samarbeid mellom hjem og skole - en kartleggingsundersøkelse 

   Nordahl, Thomas (NOVA Rapport 8/00, Report, 2000)
   Undersøkelsen er gjennomført i åtte kommuner i fylkene Nordland og Oppland, der Nordahl leder et utviklingsprosjekt hvor man i løpet av en treårsperiode skal prøve ut et nytt helhetlig system for informasjonsformidling. ...
  • Samarbeidsavtaler mellom helseforetak og kommune. Fra dialog til avviksmelding? 

   Martens, Christine; Veenstra, Marijke (NOVA Rapport 9/15, Report, 2015)
   Ved innføringen av Samhandlingsreformen ble kommuner og helseforetak forpliktet til å inngå samarbeidsavtaler. Avtalene skal konkretisere oppgave- og ansvarsfordelingen samt etablere gode samarbeidsrutiner slik at pasienter ...
  • Samfunnsvirkninger av boligpolitikk. Boligsatsinger og samfunnsutvikling i ti norske distriktskommuner 

   Sørvoll, Jardar; Løset, Gøril Kvamme (NOVA Rapport 3/17, Report, 2017)
   Boligtilbudet i distriktene kan være dårlig tilpasset ulike grupper som ungdom, eldre eller arbeidsinnvandrere. Lav omsetningsaktivitet, lite nybygging, begrenset variasjon og høy risiko kjennetegner slike boligmarkeder. ...
  • Samhandlingsreformen 

   Gautun, Heidi (NOVA Rapport 8/13, Report, 2013)
   I denne rapporten belyses hvilke erfaringer sykepleiere som jobber i sykehjem og hjemmesykepleien, har med samhandlingsreformen som trådte i kraft 1. januar 2012. Fokus er satt på eventuelle endringer i tjenestene forårsaket ...
  • Sammen om en aktiv hverdag. Hverdagsrehabilitering i Eigersund og Karmøy kommune – erfaringer og refleksjoner fra et forskningssamarbeid 

   Vabø, Mia; Vik, Kjersti (NOVA Rapport 17/17, Report, 2017)
   For å møte utfordringer som forventes å følge med et aldrende samfunn, satser mange norske kommuner på hverdagsrehabilitering– en form for rehabilitering som skal bidra til at mennesker som har opplevd et funksjonsfall, ...
  • Samvær, samarbeid og støtte: Familiens mulighet for å hjelpe unge voksne etter plassering utenfor hjemmet 

   Jessen, Jorunn Theresia; Backe-Hansen, Elisabeth (NOVA Rapport;2017:02, Research report, 2017-03)
   Hovedmålsettingen med prosjektet «Unge voksne – familietilknytning etter plassering i barnevernet» var å framskaffe kunnskap som kan føre til at flere barn som har vært i barnevernstiltak, skal klare seg bedre som voksne. ...
  • Samværsfedrenes situasjon 

   Skevik, Anne; Hyggen, Christer (NOVA Rapport 15/02, Report, 2002)
   Denne rapporten er første formidling av resultatene fra undersøkelsen "Samværsfedrenes situasjon: økonomiske og normative problemstillinger". Undersøkelsen konsentrerer seg utelukkende om menn som har barn de ikke bor ...
  • Sårbarhet og styrke. Barnevernets møte med minoritetsjenter utsatt for vold og sterk kontroll 

   Bredal, Anja; Melby, Eli Ramsvik (NOVA Rapport 9/18, Report, 2018)
   Rapporten bygger på et forskningsoppdrag fra Barne- og likestillingsdepartementet om barnevernets arbeid med tenåringsjenter utsatt for vold og/eller streng kontroll i minoritetsfamilier. Datamaterialet har bestått av ...
  • Seksuelle krenkelser og hjelpsøking blant utsatte med innvandrerbakgrunn. En undersøkelse av erfaringer i hjelpeapparatet og politiet 

   Bjørnholt, Margunn; Bredal, Anja; Ruud, Nora Starheim (Rapport;11: 21, Report, 2021)
   Rapporten bygger på en kvalitativ studie blant politi og hjelpetjenester i offentlig og sivil sektor. Utgangspunktet var en antakelse om at personer med innvandrerbakgrunn har høyere terskel for å søke hjelp for eller ...
  • Seksuelle krenkelser via nettet - hvor stort er problemet? 

   Suseg, Helle; Grødem, Anne Skevik; Valset, Kirsti; Mossige, Svein (NOVA Rapport 16/08, Report, 2008)
   Rapporten presenterer og drøfter omfanget av mobbing og seksuell pågåenhet og krenkelser via mobiltelefon og internett blant ungdom i Norge. Tre problemstillinger er sentrale. (1) Hvor mange barn og unge opplever mobbing ...
  • Seksuelle overgrep mot barn og unge via digitale medier. En kunnskapsoppsummering 

   Frøyland, Lars Roar; Solstad, Gerd Marie; Andersen, Patrick L.; Tveito, Siri B.; Folstad, Siri H.; Skilbrei, May-Len (NOVA-Rapport;2021:3, Report, 2021)
   Rapporten presenterer en kunnskapsoppsummering om seksuelle overgrep mot barn og unge via digitale medier. Særlig vektlegger rapporten hva vi vet om de som utsettes for slike overgrep, de som utøver dette, hvordan det ...
  • Selektive virkemidler i lokale boligmarkeder 

   Nordvik, Viggo; Medby, Per (NOVA Rapport 8/07, Report, 2007)
   Denne rapporten oppsummerer arbeidet i prosjektet Selektive virkemidler i lokale boligmarkeder som er finansiert av Husbanken under samarbeidsavtalen mellom Husbanken, NOVA og Byggforsk. Hovedspørsmålet i prosjektet er ...
  • Seniorer i arbeidslivet 

   Solem, Per Erik (NOVA Rapport 16/07, Report, 2007)
   I fornyelsen av intensjonsavtalen om et mer inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen) er det lagt større vekt på delmål 3 enn tidligere. Delmål 3 tar sikte på å øke den reelle pensjoneringsalderen og ta bedre i bruk eldre ...
  • Sentrene mot incest og seksuelle overgrep. En evaluering av sentrenes arbeid og rammevilkår 

   Smette, Ingrid; Stefansen, Kari; Dullum, Jane (NOVA Rapport 16/17, Report, 2017)
   Sentrene mot incest og seksuelle overgrep er et av de sentrale hjelpetiltakene for utsatte for incest og seksuelle overgrep i Norge og er et supplement til det offentlige hjelpeapparatet. Sentrene er lavterskeltilbud som ...
  • Sex for overlevelse eller skyggebilder av kjærlighet 

   Hegna, Kristinn; Pedersen, Willy (NOVA Rapport 5/02, Research report, 2002)
   Rapporten beskriver salg og bytte av seksuelle tjenester utført av ungdom under 18 år. Fra før finnes det lite litteratur og kunnskap om dette emnet - både i norsk og internasjonal sammenheng. I denne rapporten presenteres ...
  • Sikkerhet gjennom familiearbeid. Et samarbeidsprosjekt mellom politi og familievern ved Stovner politistasjon 

   Dullum, Jane (NOVA-rapport;17:2020, Research report, 2020)
   Denne rapporten beskriver og analyserer «Stovnerprosjektet», et samarbeid mellom en familieterapeut og politi som har hatt som formål å øke sikkerheten og livskvaliteten for minoritetsunge som er utsatt for vold og/eller ...
  • Sikkerhet og støtte i familievoldssaker. Følgeevalueringen av Prosjekt November 

   Bredal, Anja (2019;8, Research report, 2019)
   Rapporten er skrevet på oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet som del av NOVAs Forskningsprogram om vold i nære relasjoner (Voldsprogrammet). Den gir en sluttrapportering fra følgeevalueringen av Prosjekt November, ...
  • De siste årene. 

   Daatland, Svein Olav (NOVA Rapport 22/97, Report, 1997)
   Rapporten tar for seg utviklingen av eldreomsorgen i Danmark, Norge og Sverige fra 1960-tallet til i dag. Hvordan har utviklingen vært? Hva er karakteristiske likheter og forskjeller mellom landene, og hvordan kan vi forstå ...
  • Siste skanse 

   Seeberg, Marie Louise (NOVA Rapport 7/10, Report, 2010)
   Rapporten presenterer resultatene fra en kvalitativ undersøkelse på oppdrag fra Brenna-utvalget. Retten til barnehageplass ble lovfestet i 2009. Likevel finnes det familier som ikke benytter seg av denne rettigheten. Hvilke ...
  • Det skal ikke stå på viljen - utdanningsplaner og yrkesønsker blant Osloungdom med innvandrerbakgrunn 

   Sletten, Mira Aaboen (NOVA Rapport 8/01, Research report, 2001)
   Temaet i denne rapporten er ungdom med ikke-vestlig innvandrerbakgrunn i Oslo og deres planer for framtida. Studien viser at ungdom med innvandrerbakgrunn i større grad planlegger å ta høyere utdanning enn ungdom med norsk ...