Now showing items 145-164 of 424

  • Habilitering som koordinerende tiltak 

   Næss, Anders; Grue, Lars (NOVA Rapport 4/12, Research report, 2012)
   Rapporten omhandler de erfaringer foreldre til barn med nedsatt funksjonsevne og unge voksne med nedsatt funksjonsevne har med habiliteringstjenesten. Erfaringene som trekkes frem, skildrer både deltakernes møte med ...
  • Har barnet mitt vært utsatt for seksuelle overgrep? 

   Mossige, Svein (NOVA Rapport 21/98, Report, 1998)
   Temaet for undersøkelsen er hvordan mødre håndterer en bekymring for seksuelle overgrep mot eget barn og mulig overgriper er et nært familiemedlem. Tanken på at det kan ha skjedd seksuelle overgrep bryter med grunnleggende ...
  • "Helgerud er en oase!" 

   Ianke, Pia; Thorød, Anne Brita (NOVA Rapport 13/06, Report, 2006)
   Helgerud ressurssenter for fosterhjem, nå Fosterhjemstjenesten i Akershus, ble etablert som et eget tiltak for veiledning av ordinære fosterhjem i Akershus i august 2002. Det er et av de statlig drevede tilbudene for ...
  • Helse, familie og omsorg over livsløpet 

   Daatland, Svein Olav; Veenstra, Marijke (NOVA Rapport 4/09, Report, 2009)
   Aldringen av befolkningen endrer balansen mellom aldersgrupper slik vi til nå har kjent den. Vil familiene klare å balansere mellom hensynet til yngre og eldre generasjoner? Vil samfunnet klare å bevare den generasjonskontrakten ...
  • Helse, helseatferd og livsløp 

   Daatland, Svein Olav; Veenstra, Marijke (NOVA Rapport 3/09, Report, 2009)
   Rapporten tar for seg sosial variasjon i helse og helseatferd i ulike aldersgrupper. Utgangspunktet er en ny og landsdekkende undersøkelse om livsløp, generasjon og kjønn (LOGG/NorLAG). Analysene av variasjoner i helse og ...
  • Hevet aldersgrense i arbeidslivet – problemer eller nye muligheter? 

   Herlofson, Katharina; Hellevik, Tale; Frøyland, Kjetil; Salomon, Robert H; Aargaard Terjesen, Hans Christoffer; Solem, Per Erik (2020;6, Research report, 2020)
   Denne rapporten presenterer funn fra kompetanse- og samarbeidsprosjektet ExitAge. Bakgrunnen er hevingen av aldersgrensen for stillingsvern i 2015. Prosjektet belyser de eldste yrkesaktive og virksomheters håndtering av ...
  • Hinderløype 

   Grue, Lars Petter (NOVA Rapport 19/11, Research report, 2011)
   Denne boken er først og fremst skrevet for dere som blir mor eller far til et barn med en fysisk funksjonsnedsettelse. De temaene som tas opp, er likevel såpass generelle at også foreldre til barn med andre typer ...
  • Hjelp eller barrierer? En undersøkelse av betingelser for høyere utdanning for ungdom med nedsatt funksjonsevne 

   Grue, Lars Petter; Finnvold, Jon Erik (NOVA Rapport 8/14, Report, 2014)
   Unge med nedsatt funksjonsevne har en lavere deltagelse på arbeidsmarkedet enn befolkningen ellers. I rapporten benyttes to sett registerdata for å belyse dette temaet. Videre benyttes intervjuer med saksbehandlere i NAV ...
  • Holdninger til ekstremisme. Resultater fra Ung i Oslo 2015 

   Vestel, Viggo; Bakken, Anders (NOVA Rapport 4/16, Report, 2016)
   Denne rapporten har to målsettinger. For det første skal den gi ny kunnskap om utbredelsen av holdninger til ekstremisme blant ungdom i Oslo i alderen 16–19 år. Dette er holdninger som typisk finnes innenfor dagens ...
  • Holdninger til funksjonshemmede i Norge 1999 - 2005 

   Borg, Elin (NOVA Notat 4/08, Report, 2008)
   Et overordnet mål i den norske politikken for funksjonshemmede har siden FNs internasjonale år for funksjonshemmede i 1981 vært full deltagelse og likestilling, og det siste tiåret har spørsmål omkring funksjonshemmedes ...
  • Homo? Betydningen av seksuell erfaring, tiltrekning og identitet for selvmordsforsøk og rusmiddelbruk blant ungdom. 

   Hegna, Kristinn (NOVA Rapport 01/07, Report, 2007)
   Kristinn Hegna's doctoral thesis from the Institute of Sociology and Social Geography at University of Oslo.
  • Humanitær rapport 2019. Mellom velferdsstat og frivillighet 

   Haug, Are Vegard; Tolgensbakk, Ida (2019;11, Research report, 2019)
   I denne rapporten diskuteres udekkede humanitære behov i Norge. Mennesker som på en eller annen måte faller mellom de tilbudene som gis av velferdsstaten på den ene siden, eller frivilligheten på den andre. Studien ble ...
  • Husholdningenes gjeld og formue ved inngangen til finanskrisen 

   Gulbrandsen, Lars (NOVA Rapport 17/09, Report, 2009)
   Nordmenn låner først og fremst til bolig. Men nordmenn låner også på boligen, ved å benytte boligen som sikkerhet for andre typer lån. Mange banker har i den forbindelse lansert ulike lånetilbud som gjør at realformuen ...
  • Husleieindekser og husleiestatistikk 

   Medby, Per (NOVA Rapport 10/04, Report, 2004)
   Norges byggforskningsinstitutt og NOVA inngikk høsten 2003 en samarbeidsavtale med Husbanken om samfunnsvitenskapelig boligforskning. I perioden 2004-2006 skal det innenfor samarbeidsavtalen gjennomføres forskningsprosjekter ...
  • Hva er det med familieråd? 

   Falck, Sturla (NOVA Rapport 18/06, Report, 2006)
   Familieråd er en beslutningsmodell der barnevernet gir familien og nettverket mulighet til selv å finne løsninger og ta ansvar for å gjennomføre disse. Det fokuseres på familiens muligheter, ansvarsfølelse og ressurser til ...
  • Hva sier loven - hva tror folk? 

   Sandlie, Hans Christian (NOVA Rapport 6/06, Report, 2006)
   Husleieloven legger de legale rammene for all leie/utleie av boliger. For at lovens intensjoner skal realiseres er det av avgjørende betydning at partene på leiemarkedet kjenner til loven og dens bestemmelser. Rapporten ...
  • Hva skjer med innvandrerfamiliers bruk av barnehage når et gratis tilbud går over til å koste penger? 

   Nergård, Trude B. (NOVA Rapport 12/06, Report, 2006)
   Høsten 1998 startet et forsøk med fire timers gratis barnehage for alle femåringer i bydel Gamle Oslo. Senere ble dette utvidet til også å omfatte fireåringene. Målet var å få flere barn med innvandrerbakgrunn til å begynne ...
  • Hvem lot seg påvirke? 

   Knudsen, Christin (NOVA Rapport 11/01, Research report, 2001)
   Det er snart tre år siden kontantstøtten ble innført. I forbindelse med innføringen av ordningen gjennomførte Statistisk sentralbyrå to undersøkelser. ö‰n i 1998, forut for innføringen av ordningen, og én i 1999 etter ...
  • Hør på meg. Ungdomsundersøkelsen i Stavanger 2013 

   Hartberg, Silje; Hegna, Kristinn (NOVA Rapport;2014:02, Research report, 2014-01)
   Ungdomsundersøkelsen i Stavanger 2013 ble gjennomført våren 2013 og er den fjerde ungdomsundersøkelsen i Stavanger i regi av NOVA. De tidligere undersøkelsene er fra 1994, 2002 og 2010. Undersøkelsen er en del av Ungdata; ...
  • I verdens rikeste land 

   Saglie, Jo (NOVA Rapport 25/03, Report, 2003)
   Rapporten kartlegger endringer i fem norske avisers dekning av velferdsstaten fra 1969-99. I rapporten stilles tre hovedspørsmål. For det første: Hvilke velferdspolitiske tiltak og ordninger blir mest omtalt? Analysene ...