Now showing items 101-120 of 424

  • Familie, velferdsstat og aldring. 

   Herlofson, Katharina; Daatland, Svein Olav (NOVA Rapport 7/04, Report, 2004)
   Rapporten belyser solidaritet mellom familiegenerasjoner, nærmere bestemt hvilket ansvar voksne barn har for eldre foreldre, hvordan ansvarsdelingen mellom familien og velferdsstaten er, og hvordan den etter befolkningens ...
  • Familieendring, helse og trygd 

   Blekesaune, Morten (NOVA Rapport 22/03, Report, 2003)
   Rapporten analyserer sammenhenger mellom skilsmisse og mottak av helserelaterte trygdeytelser, herunder uførepensjonering. Ved hjelp av adminstrative data følges individer før og etter skilsmisse, eller fra arbeid til ...
  • Familiens betydning. Kunnskapsoversikt om hverdagsliv, omsorg, samlivsbrudd og familiestøttende tiltak 

   Finnvold, Jon Erik; Seland, Idunn; Tveito, Siri Berg; Schøyen, Mi Ah; Aarset, Monica Five (2020;1, Research report, 2020)
   Rapporten gir en oversikt over litteraturen innenfor fire sentrale tema i familieforskningen, nemlig omsorg, tidsbruk, samlivsbrudd og familiestøttende tiltak. Systematiske litteratursøk resulterte i et nettoutvalg på til ...
  • Familiepolitikkens historie - 1970 til 2000 

   Vollset, Gerd (NOVA Rapport 1/11, Report, 2011)
   De familie- og samlivsformene nordmenn lever sine liv innenfor, har vært i rask og sterk endring de siste tiårene. I noen sammenhenger har politikken vært en aktiv pådriver i disse endringene. Men like ofte har politikken ...
  • Familieråd som metode i barnevernets beslutningsprosess 

   Einarsson, Jona Hafdis (NOVA Rapport 9/02, Report, 2002)
   I rapporten presenteres resultatene fra et toårig utviklingsprosjekt: "Bruk av familieråd som metode i barnevernets beslutningsprosess" samt metodens teoretiske og empiriske bakgrunn. Familieråd kommer opprinnelig fra New ...
  • Familierettede tjenester i et flerkulturelt samfunn. Erfaringer fra familievernet og andre hjelpeinstanser 

   Bredal, Anja; Vislie, Camilla (NOVA Rapport 5/17, Report, 2017)
   Rapporten er skrevet på oppdrag fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet. Den gir innsikt i ulike hjelpetilbud for par og familier med innvandrerbakgrunn når de har familierelaterte utfordringer: Hvilke problemer kommer ...
  • Fastlegeordningen og pasienter med store legebehov 

   Dahle, Rannveig; Skilbrei, May-Len (NOVA Rapport 3/03, Research report, 2003)
   Bedre tilgjengelighet og kontinuitet i lege-pasientforholdet var to av intensjonene med fastlegereformen. Denne rapporten fokuserer på hvilke konsekvenser reformen har fått for personer som trenger å gå ofte til lege - ...
  • Fattige innvandrerbarn 

   Grødem, Anne Skevik; Øia, Tormod; Krange, Olve (NOVA Rapport 16/06, Report, 2006)
   Denne rapporten handler om barn som vokser opp i familier med lave inntekter, med særlig vekt på forskjeller og likheter mellom barn med innvandrerbakgrunn og "etnisk norske" barn. Vi maler et bilde med bred pensel, og ...
  • Felles fokus: En stuide av skolemiljøprogrammer i norsk skole. 

   Eriksen, Ingunn Marie; Hegna, Kristinn; Bakken, Anders; Lyng, Selma Therese (NOVA Rapport 15/14, Report, 2014)
   Dette er første rapport fra prosjektet «En studie av elevenes psykososiale miljø». Målet er dels å gi en uavhengig vurdering av effektstudiene av antimobbe- og læringsmiljøprogrammer i norsk skole, dels å analysere bruken ...
  • Flytting i nytt land 

   Danielsen, Kirsten; Gulbrandsen, Lars (NOVA Rapport 13/08, Report, 2008)
   I denne rapporten behandles flyktningers sekundærflytting, dvs. den flytting de foretar etter at de er blitt bosatt for første gang i en norsk kommune. I første del analyseres materiale fra intervjuer med et mindre antall ...
  • "For å jobbe her må en være interessert i folka som bor her" 

   Danielsen, Kirsten; Engebrigtsen, Ada; Finnvold, Jon Erik (NOVA Rapport 22/11, Report, 2011)
   Et likeverdig tjenestetilbud til alle, uansett etnisitet, kjønn, religion, funksjonsevne, alder og seksuell orientering, er en uttalt politisk målsetting. Hvordan realiseres denne målsettingen i praksis? For å svare på ...
  • For barnas skyld 

   Engebrigtsen, Ada; Winsvold, Aina (NOVA Rapport 17/10, Report, 2010)
   Rapporten handler om hvordan man kan motivere asylsøkende barnefamilier til å returnere frivillig til hjemlandet etter endelig avslag på asylsøknaden. Frivillig retur vil i denne sammenhengen si å returnere med støtte fra ...
  • For gammel? 

   Solem, Per Erik (NOVA Rapport 4/01, Report, 2001)
   Bare én av fire menn og én av fem kvinner er i dag i arbeid helt fram til folketrygdens pensjonsalder. Dette er et resultat av en økende tidligpensjonering over mange år. Forskningen gir ikke entydige svar på hva som er ...
  • For store forventninger? 

   Bakken, Anders; Elstad, Jon Ivar (NOVA Rapport 7/12, Report, 2012)
   Dette er sluttrapporten fra et prosjekt der NOVA har vurdert hvorvidt skolereformen Kunnskapsløftet er et skritt i retning av å utjevne sosiale forskjeller i læringsutbytte. Funnene tyder ikke på at Kunnskapsløftet har ...
  • Forebyggende helsearbeid i kommunene. Prosessevaulering av Samhandlingsreformen 

   Løset, Gøril Kvamme; Veenstra, Marijke (NOVA Rapport 6/15, Research report, 2015)
   Hovedfunnene er at Samhandlingsreformen så langt har bidratt til en forsterket forankring av folkehelse i det kommunale planverket og en økning i ressursbruken til organisering og planlegging av folkehelsearbeidet. Reformen ...
  • Forebyggende tiltak mot ungdomskriminalitet i Oslo kommune. Følgeforskning og evaluering 

   Lid, Stian; Rosten, Monika Grønli; Dullum, Jane Vibeke; Hyggen, Christer; Andersen, Patrick Lie (NOVA-rapport;2022: 8, Report, 2022)
   Denne rapporten presenterer en følgeforskning og evaluering av forebyggende arbeid mot ungdomskriminalitet i Oslo kommune. I rapporten utvikler vi kunnskap om kriminalitetsforebyggende arbeid gjennom å belyse hvordan, og ...
  • Forebygging av problematferd blant ungdom 

   Helland, Håvard (NOVA Rapport 17/98, Report, 1998)
   Denne rapporten er skrevet på oppdrag fra Akerhus fylkeskommune. Rapporten gir en omfangsrik gjennomgang av nyere forskningslitteratur knyttet til forebygging av ulike typer problematferd blant ungdom, det vil si vold, ...
  • Foreldre som er fratatt omsorgen for sine barn. Familievernets rolle og foreldrenes krise, mestring og endring 

   Falch-Eriksen, Asgeir (NOVA Rapport 9/16, Report, 2016)
   Rapporten inngår i et utviklingsarbeid innen familievernet rettet mot foreldre som er fratatt omsorgen for sine barn. I motsetning til barnevernet, kan familievernet kun tilby tjenester til foreldrene som frivillig vil ...
  • Foreldreskap i småbarnsfamilien 

   Stefansen, Kari (NOVA Rapport 24/11, Report, 2011)
   Denne avhandlingen handler om foreldreskap, klassekultur og sosial reproduksjon avgrenset til to klassekontekster – «middelklassen» og «arbeiderklassen». Det empiriske grunnlaget er kvalitative intervjuer med småbarnsforeldre. ...
  • Forlatte barn, ankerbarn, betrodde barn ... 

   Engebrigtsen, Ada (NOVA Rapport 7/02, Report, 2002)
   Rapporten er utarbeidet for NOVA av Ada Engebrigtsen. Rapporten handler om enslige, mindreårige asylsøkere i Norge med vekt på deres familiebånd og bakgrunn og hvordan det offentlige tilrettelegger for at disse barna skal ...