Now showing items 155-174 of 424

  • Homo? Betydningen av seksuell erfaring, tiltrekning og identitet for selvmordsforsøk og rusmiddelbruk blant ungdom. 

   Hegna, Kristinn (NOVA Rapport 01/07, Report, 2007)
   Kristinn Hegna's doctoral thesis from the Institute of Sociology and Social Geography at University of Oslo.
  • Humanitær rapport 2019. Mellom velferdsstat og frivillighet 

   Haug, Are Vegard; Tolgensbakk, Ida (2019;11, Research report, 2019)
   I denne rapporten diskuteres udekkede humanitære behov i Norge. Mennesker som på en eller annen måte faller mellom de tilbudene som gis av velferdsstaten på den ene siden, eller frivilligheten på den andre. Studien ble ...
  • Husholdningenes gjeld og formue ved inngangen til finanskrisen 

   Gulbrandsen, Lars (NOVA Rapport 17/09, Report, 2009)
   Nordmenn låner først og fremst til bolig. Men nordmenn låner også på boligen, ved å benytte boligen som sikkerhet for andre typer lån. Mange banker har i den forbindelse lansert ulike lånetilbud som gjør at realformuen ...
  • Husleieindekser og husleiestatistikk 

   Medby, Per (NOVA Rapport 10/04, Report, 2004)
   Norges byggforskningsinstitutt og NOVA inngikk høsten 2003 en samarbeidsavtale med Husbanken om samfunnsvitenskapelig boligforskning. I perioden 2004-2006 skal det innenfor samarbeidsavtalen gjennomføres forskningsprosjekter ...
  • Hva er det med familieråd? 

   Falck, Sturla (NOVA Rapport 18/06, Report, 2006)
   Familieråd er en beslutningsmodell der barnevernet gir familien og nettverket mulighet til selv å finne løsninger og ta ansvar for å gjennomføre disse. Det fokuseres på familiens muligheter, ansvarsfølelse og ressurser til ...
  • Hva sier loven - hva tror folk? 

   Sandlie, Hans Christian (NOVA Rapport 6/06, Report, 2006)
   Husleieloven legger de legale rammene for all leie/utleie av boliger. For at lovens intensjoner skal realiseres er det av avgjørende betydning at partene på leiemarkedet kjenner til loven og dens bestemmelser. Rapporten ...
  • Hva skjer med innvandrerfamiliers bruk av barnehage når et gratis tilbud går over til å koste penger? 

   Nergård, Trude B. (NOVA Rapport 12/06, Report, 2006)
   Høsten 1998 startet et forsøk med fire timers gratis barnehage for alle femåringer i bydel Gamle Oslo. Senere ble dette utvidet til også å omfatte fireåringene. Målet var å få flere barn med innvandrerbakgrunn til å begynne ...
  • Hvem lot seg påvirke? 

   Knudsen, Christin (NOVA Rapport 11/01, Research report, 2001)
   Det er snart tre år siden kontantstøtten ble innført. I forbindelse med innføringen av ordningen gjennomførte Statistisk sentralbyrå to undersøkelser. ö‰n i 1998, forut for innføringen av ordningen, og én i 1999 etter ...
  • Hør på meg. Ungdomsundersøkelsen i Stavanger 2013 

   Hartberg, Silje; Hegna, Kristinn (NOVA Rapport;2014:02, Research report, 2014-01)
   Ungdomsundersøkelsen i Stavanger 2013 ble gjennomført våren 2013 og er den fjerde ungdomsundersøkelsen i Stavanger i regi av NOVA. De tidligere undersøkelsene er fra 1994, 2002 og 2010. Undersøkelsen er en del av Ungdata; ...
  • I verdens rikeste land 

   Saglie, Jo (NOVA Rapport 25/03, Report, 2003)
   Rapporten kartlegger endringer i fem norske avisers dekning av velferdsstaten fra 1969-99. I rapporten stilles tre hovedspørsmål. For det første: Hvilke velferdspolitiske tiltak og ordninger blir mest omtalt? Analysene ...
  • Idrettens posisjon i ungdomstida. Hvem deltar og hvem slutter i ungdomsidretten? 

   Bakken, Anders (NOVA Rapport;2/19, Research report, 2019)
   Denne rapporten handler om hvem som rekrutteres til ungdomsidretten, og hvem som slutter med organisert idrett i løpet av ungdomsårene. Rapporten tar også for seg forholdet mellom trening i den organiserte idretten og ...
  • Idrettsdeltakelse blant ungdom – før, under og etter koronapandemien 

   Bakken, Anders; Strandbu, Åse (NOVA Rapport;4: 2023, Report, 2023)
   Denne rapporten har to siktemål: Det ene er å gi en oppdatert beskrivelse av ungdoms treningsvaner og deltakelse i idrett. Hvor ofte trener ungdom på ulike arenaer - i idrettslag, på treningsstudio, på egen hånd og på mer ...
  • Indicators and data sources to measure patterns of labour market entry across Europe 

   Karamessini, Maria; Papazachariou, Antonis; Parsanoglou, Dimitris; Stamatopoulou, Glykeria (NEGOTIATE Working Paper;3.1, Working paper, 2015-09-29)
   Job insecurity has been gaining research and policy attention throughout the two last decades. However, its definition and conceptualisation remain open questions within the relevant literature. When it comes ...
  • Innvandrerkvinner i Groruddalen 

   Farstad, Gunhild R. (NOVA Rapport 17/04, Report, 2004)
   Denne rapporten ser på debatten om innvandring og integrasjon i Norge. Den undersøker hvordan et fokus på oppdragelse og morsrollen belyser og nyanserer storsamfunnets diskurs om innvandrerkvinner. Som innvandrerkvinne ...
  • Innvandrerungdom - integrasjon og marginalisering 

   Øia, Tormod (NOVA Rapport 20/05, Report, 2005)
   Denne rapporten forsøker å gå nærmere inn i årsakene til at innvandrerungdom er mer kriminelle og asosiale enn norsk ungdom. Utgangspunktet er Ung i Norge 2002-data. Problemstillingen er kort: Ligger noe av årsaken til at ...
  • Innvandrerungdom - marginalisering og utvikling av problematferd 

   Øia, Tormod (NOVA Rapport 3/00, Report, 2000)
   11 425 Oslo-ungdommer i alderen 14-17 år deltok våren 1996 i ungdomsundersøkelsen i Oslo (Ung i Oslo 1996). Blant disse var det et stort antall ungdommer med innvandrerbakgrunn. Målet med denne rapporten er å analysere ...
  • Institusjonsplassering - siste utvei? 

   Backe-Hansen, Elisabeth; Bakketeig, Elisiv (NOVA Rapport 21/11, Report, 2011)
   I 2010 ble det iverksatt en evaluering av barnevernsreformen av 2004, fordelt på fem deloppdrag. Denne rapporten presenterer resultatene fra evalueringen av institusjonstilbudet. Rapporten bygger på en omfattende ...
  • Intensjonsavtalen om et inkluderende arbeidsliv i praksis 

   Hammer, Torild (NOVA Rapport 14/07, Report, 2007)
   I 2003 gjennomførte Statistisk sentralbyrå intervju med personalansvarlig i 2358 norske bedrifter. Dette utgjør et representativt utvalg av alle norske bedrifter med mer enn 10 ansatte. Intervjuene er videre koblet til ...
  • «Jeg er for mangfold, men…». Diskriminering av muslimer på arbeidsmarkedet: erfaringer, perspektiver og tiltak 

   Østerud, Kaja Larsen; Rogstad, Jon; Falch, Nina Skrove; Huth, Alexander; Johansen, Sara Lee (NOVA Rapport;13/2023, Research report, 2023)
   Tema for denne rapporten er diskriminering av muslimer og personer som antas å være muslimer. Rapporten har to hovedmål: Først å kartlegge omfanget, innholdet og konsekvensene av denne diskrimineringen. Deretter å identifisere ...
  • «Jeg gleder meg til torsdag» 

   Moen, Bjørg (NOVA Rapport 7/09, Report, 2009)
   Rapporten er et delprosjekt som inngår i prosjektet «Eldre innvandrere - tilpasning av pleie og omsorgstilbudet», som er finansiert av Arbeids- og inkluderingsdepartementet. Delprosjektet har hatt som målsetting å se nærmere ...