Now showing items 135-154 of 424

  • Frivillig i idrettslag. Idrettsorganisering i spennet mellom forening og forretning 

   Solstad, Gerd Marie; Sandvik, Morten Renslo (NOVA Rapport;4/24, Report, 2024)
   I et stadig mer profesjonalisert landskap er frivillige fortsatt viktige for organisering av barne- og ungdomsidrett. I denne rapporten undersøker vi frivilliges innsats og vilkår for å skape mer inkluderende idrettsaktiviteter ...
  • Funksjonsnedsettelse, oppvekst og habilitering 

   Grue, Lars Petter; Rua, Marte (NOVA Rapport 19/10, Report, 2010)
   En del mennesker med nedsatt funksjonsevne kan i perioder av livet ha et behov for rehabilitering og habilitering. Barn med en medfødt sykdom eller skade kan trenge koordinerte og sammensatte tjenester innenfor ulike områder ...
  • Gateliv. Kartlegging av situasjonen til utenlandske personer som tigger 

   Engebrigtsen, Ada; Fraenkel, Johanna; Pop, Daniel (NOVA Rapport 7/14, Report, 2014)
   Rapporten bygger på en kartlegging av situasjonen for utenlandske personer som tigger, og er bestilt av Justis- og beredskapsdepartementet. Utenlandske personer som tigger i Norge, er hovedsakelig rumenske statsborgere fra ...
  • Gjeld til å bære? 

   Gulbrandsen, Lars (NOVA Rapport 11/07, Report, 2007)
   Nordmenn låner til bolig som aldri før. Over tid har et økende antall husholdninger skaffet seg boliglån, og de utestående beløp øker stadig. Samtidig er det også stadig flere som benytter seg av ulike tilbud om forbrukskreditt. ...
  • Gjensidig trivsel, glede og læring 

   Backe-Hansen, Elisabeth; Seeberg, Marie Louise; Solberg, Anne; Bakketeig, Elisiv (NOVA Rapport 26/11, Report, 2011)
   NOVA har på oppdrag fra Barne-, likestillings- og inkluderingsdeparte-mentet gjennomført en evaluering av mentorordningen Nattergalen, en ordning som i 2008 ble iverksatt som et treårig prøveprosjekt ved åtte høgskoler/universitet ...
  • God omsorg i barnevernsinstitusjoner 

   Backe-Hansen, Elisabeth; Løvgren, Mette; Neumann, Cecilie Basberg; Storø, Jan (NOVA Rapport 12/17, Report, 2017)
   Prosjektet «Barnevernsinstitusjoner som arena for omsorg» ble initiert av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet i 2014 for å fremskaffe kunnskap som kan bidra til arbeidet med å utvikle god og kunnskapsbasert omsorg i ...
  • Gode skoler - gode for alle? 

   Bakken, Anders; Danielsen, Kirsten (NOVA Rapport 10/11, Report, 2011)
   Dette er tredje delrapport fra prosjektet Kunnskapsløftet – også et løft for utjevning av sosial ulikhet i læringsutbytte? Gjennom en casestudie av seks strategisk valgte ungdomsskoler belyser rapporten forholdet mellom ...
  • Gratis barnehage for alle femåringer i bydel Gamle Oslo 

   Nergård, Trude B. (NOVA Rapport 3/02, Report, 2002)
   I denne rapporten presenteres resultatene av NOVAs evaluering av forsøket med gratis barnehage for alle femåringer i bydel Gamle Oslo. Oppdraget er initiert og finansiert av Barne- og familiedepartementet. Forsøket startet ...
  • Gråsonen mellom trygdeetat og arbeidsmarkedsetat 

   Ford, Margaret (NOVA Rapport 6/00, Report, 2000)
   Rapporten handler om saker som kommer i gråsonen mellom trygdeetatens og arbeidsmarkedsetatens ansvarsområder. Begge etater er sentrale aktører i forvaltningen av en rekke offentlige velferdsordninger. Vurdering av retten ...
  • Grenser for individualisering. 

   Krange, Olve (NOVA Rapport 4/04, Report, 2004)
   Avhandlingen som inneholder fire artikler og en teoretisk innledning handler om den såkalte individualiseringstesen. Det stilles spørsmålet om vi må betjene oss av begreper om en ny form for modernitet hvis vi vil forstå ...
  • Habilitering som koordinerende tiltak 

   Næss, Anders; Grue, Lars (NOVA Rapport 4/12, Research report, 2012)
   Rapporten omhandler de erfaringer foreldre til barn med nedsatt funksjonsevne og unge voksne med nedsatt funksjonsevne har med habiliteringstjenesten. Erfaringene som trekkes frem, skildrer både deltakernes møte med ...
  • Har barnet mitt vært utsatt for seksuelle overgrep? 

   Mossige, Svein (NOVA Rapport 21/98, Report, 1998)
   Temaet for undersøkelsen er hvordan mødre håndterer en bekymring for seksuelle overgrep mot eget barn og mulig overgriper er et nært familiemedlem. Tanken på at det kan ha skjedd seksuelle overgrep bryter med grunnleggende ...
  • "Helgerud er en oase!" 

   Ianke, Pia; Thorød, Anne Brita (NOVA Rapport 13/06, Report, 2006)
   Helgerud ressurssenter for fosterhjem, nå Fosterhjemstjenesten i Akershus, ble etablert som et eget tiltak for veiledning av ordinære fosterhjem i Akershus i august 2002. Det er et av de statlig drevede tilbudene for ...
  • Helse, familie og omsorg over livsløpet 

   Daatland, Svein Olav; Veenstra, Marijke (NOVA Rapport 4/09, Report, 2009)
   Aldringen av befolkningen endrer balansen mellom aldersgrupper slik vi til nå har kjent den. Vil familiene klare å balansere mellom hensynet til yngre og eldre generasjoner? Vil samfunnet klare å bevare den generasjonskontrakten ...
  • Helse, helseatferd og livsløp 

   Daatland, Svein Olav; Veenstra, Marijke (NOVA Rapport 3/09, Report, 2009)
   Rapporten tar for seg sosial variasjon i helse og helseatferd i ulike aldersgrupper. Utgangspunktet er en ny og landsdekkende undersøkelse om livsløp, generasjon og kjønn (LOGG/NorLAG). Analysene av variasjoner i helse og ...
  • Hevet aldersgrense i arbeidslivet – problemer eller nye muligheter? 

   Herlofson, Katharina; Hellevik, Tale; Frøyland, Kjetil; Salomon, Robert H; Aargaard Terjesen, Hans Christoffer; Solem, Per Erik (2020;6, Research report, 2020)
   Denne rapporten presenterer funn fra kompetanse- og samarbeidsprosjektet ExitAge. Bakgrunnen er hevingen av aldersgrensen for stillingsvern i 2015. Prosjektet belyser de eldste yrkesaktive og virksomheters håndtering av ...
  • Hinderløype 

   Grue, Lars Petter (NOVA Rapport 19/11, Research report, 2011)
   Denne boken er først og fremst skrevet for dere som blir mor eller far til et barn med en fysisk funksjonsnedsettelse. De temaene som tas opp, er likevel såpass generelle at også foreldre til barn med andre typer ...
  • Hjelp eller barrierer? En undersøkelse av betingelser for høyere utdanning for ungdom med nedsatt funksjonsevne 

   Grue, Lars Petter; Finnvold, Jon Erik (NOVA Rapport 8/14, Report, 2014)
   Unge med nedsatt funksjonsevne har en lavere deltagelse på arbeidsmarkedet enn befolkningen ellers. I rapporten benyttes to sett registerdata for å belyse dette temaet. Videre benyttes intervjuer med saksbehandlere i NAV ...
  • Holdninger til ekstremisme. Resultater fra Ung i Oslo 2015 

   Vestel, Viggo; Bakken, Anders (NOVA Rapport 4/16, Report, 2016)
   Denne rapporten har to målsettinger. For det første skal den gi ny kunnskap om utbredelsen av holdninger til ekstremisme blant ungdom i Oslo i alderen 16–19 år. Dette er holdninger som typisk finnes innenfor dagens ...
  • Holdninger til funksjonshemmede i Norge 1999 - 2005 

   Borg, Elin (NOVA Notat 4/08, Report, 2008)
   Et overordnet mål i den norske politikken for funksjonshemmede har siden FNs internasjonale år for funksjonshemmede i 1981 vært full deltagelse og likestilling, og det siste tiåret har spørsmål omkring funksjonshemmedes ...