Now showing items 115-134 of 424

  • Forebyggende helsearbeid i kommunene. Prosessevaulering av Samhandlingsreformen 

   Løset, Gøril Kvamme; Veenstra, Marijke (NOVA Rapport 6/15, Research report, 2015)
   Hovedfunnene er at Samhandlingsreformen så langt har bidratt til en forsterket forankring av folkehelse i det kommunale planverket og en økning i ressursbruken til organisering og planlegging av folkehelsearbeidet. Reformen ...
  • Forebyggende tiltak mot ungdomskriminalitet i Oslo kommune. Følgeforskning og evaluering 

   Lid, Stian; Rosten, Monika Grønli; Dullum, Jane Vibeke; Hyggen, Christer; Andersen, Patrick Lie (NOVA-rapport;2022: 8, Report, 2022)
   Denne rapporten presenterer en følgeforskning og evaluering av forebyggende arbeid mot ungdomskriminalitet i Oslo kommune. I rapporten utvikler vi kunnskap om kriminalitetsforebyggende arbeid gjennom å belyse hvordan, og ...
  • Forebygging av problematferd blant ungdom 

   Helland, Håvard (NOVA Rapport 17/98, Report, 1998)
   Denne rapporten er skrevet på oppdrag fra Akerhus fylkeskommune. Rapporten gir en omfangsrik gjennomgang av nyere forskningslitteratur knyttet til forebygging av ulike typer problematferd blant ungdom, det vil si vold, ...
  • Foreldre som er fratatt omsorgen for sine barn. Familievernets rolle og foreldrenes krise, mestring og endring 

   Falch-Eriksen, Asgeir (NOVA Rapport 9/16, Report, 2016)
   Rapporten inngår i et utviklingsarbeid innen familievernet rettet mot foreldre som er fratatt omsorgen for sine barn. I motsetning til barnevernet, kan familievernet kun tilby tjenester til foreldrene som frivillig vil ...
  • Foreldreskap i småbarnsfamilien 

   Stefansen, Kari (NOVA Rapport 24/11, Report, 2011)
   Denne avhandlingen handler om foreldreskap, klassekultur og sosial reproduksjon avgrenset til to klassekontekster – «middelklassen» og «arbeiderklassen». Det empiriske grunnlaget er kvalitative intervjuer med småbarnsforeldre. ...
  • Forlatte barn, ankerbarn, betrodde barn ... 

   Engebrigtsen, Ada (NOVA Rapport 7/02, Report, 2002)
   Rapporten er utarbeidet for NOVA av Ada Engebrigtsen. Rapporten handler om enslige, mindreårige asylsøkere i Norge med vekt på deres familiebånd og bakgrunn og hvordan det offentlige tilrettelegger for at disse barna skal ...
  • Forskning om familiegenerasjoner. En kunnskapsstatus 

   Herlofson, Katharina; Daatland, Svein Olav (NOVA Rapport 2/16, Report, 2016)
   Familien er samfunnets grunnenhet, der livet starter og slutter. Det er via familien vi innlemmes og integreres i samfunnet, og det er herfra nye generasjoner kommer til og fornyer familier og samfunn. Dette er evige og ...
  • Forskning om småbarnsforeldres dagligliv 

   Gulbrandsen, Lars (NOVA Rapport 12/02, Report, 2002)
   I april 2002 arrangerte NOVA et seminar der målet var å presentere og diskutere aktuelle problemstillinger for forskning om småbarnsforeldres dagligliv. I rapporten presenteres innlegg av Knud Knudsen, Anne Lise Ellingsæter, ...
  • Forskningskunnskap om ettervern 

   Backe-Hansen, Elisabeth; Bakketeig, Elisiv (NOVA Rapport 17/08, Report, 2008)
   Studiens siktemål er å få frem forskningsbasert kunnskap om barnevernets ettervernsarbeid. Gjennom barnevernstatistikk, intervjuer og spørreskjemadata formidles erfaringer og praksis om ettervern fra ungdom, fosterforeldre, ...
  • Forsøk med arbeidslivsfag på ungdomstrinnet 

   Bakken, Anders; Smette, Ingrid; Dæhlen, Marianne (NOVA Rapport 11/13, Report, 2013)
   Dette er sluttrapporten fra en evaluering av et treårig forsøkmed et praktisk fag i ungdomstrinnet - arbeidslivsfaget. Fagetskal være et alternativ til fremmedspråk og har vært innført som ettav flere tiltak for å gjøre ...
  • Forvaltning som yrke 

   Jessen, Jorunn Theresia (NOVA Rapport 15/05, Report, 2005)
   Rapporten formidler resultater fra en landsomfattende spørreundersøkelse blant sosialarbeidere (i sosialtjenesten) og saksbehandlere (i trygdeetaten) som ble gjennomført våren 2004. Undersøkelsen har som utgangspunkt at ...
  • Fosterhjem for barns behov 

   Backe-Hansen, Elisabeth; Havik, Toril; Grønningsæter, Arne Backer (NOVA Rapport 16/13, Report, 2013)
   Rapporten er sluttproduktet fra det fireårige forskningsprogrammet Fosterhjem for barns behov. Programmet er initiert og finansiert av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet, med tilleggsfinansiering fra flere andre kilder. ...
  • Fra best til bedre? 

   Gulbrandsen, Lars (NOVA Rapport 9/04, Report, 2004)
   I 2001 gikk startskuddet for det som ofte kalles kvalitetssatsingen i norske barnehager. Innen utgangenav 2003 skulle alle barnehager ha etablert redskaper og systemer for å videreutvikle og sikre barnehagens kvalitet. På ...
  • «Fra samvær til sjølutvikling» 

   Christiansen, Kikkan Ustvedt (NOVA Rapport 29/97, Report, 1997)
   Gruppetilbud for foreldre er blitt en tiltaksform i rask utvikling i norske kommuner, både i offentlig og privat regi. Tiltakene har forskjellige målgrupper og målsettinger, og tilsvarende forskjellige administrative og ...
  • Fra totalreguleringsambisjoner til markedsstyring. 

   Sørvoll, Jardar (NOVA Rapport 01/08, Report, 2008)
   Holdningene i Arbeiderpartiet til prisreguleringen på boligmarkedet gjennomgikk store endringer i perioden fra ca. 1970 til 1989. På begynnelsen av 1970-tallet fantes det ambisjoner i partiet om å innføre prisregulering ...
  • Fra tradisjonell regelforvaltning til effektiv tjenesteproduksjon 

   Jessen, Jorunn Theresia (NOVA Rapport 2/02, Report, 2002)
   På begynnelsen av 1980-tallet ble det satt i gang et omfattende reformarbeid for å effektivisere og fornye den statlige forvaltningen. Reformene var i stor grad inspirert av markedsinspirerte modeller og styreformer som ...
  • Fragmentert og koordinert 

   Sørvoll, Jardar; Langsether, Åsmund; Hansen, Thorbjørn (NOVA Rapport 18/08, Report, 2008)
   I denne rapporten presenteres de viktigste resultatene fra et oppdragsprosjekt forskningsinstituttet NOVA har utført for Husbanken Region Midt-Norge. Formålet med prosjektet har vært å framskaffe mer og sikrere kunnskap ...
  • Fremstillinger av barnevern i løssalgspressen 

   Stang, Edda (NOVA Rapport 7/07, Report, 2007)
   I denne rapporten analyseres artikler om barnevern i VG og Dagbladet i 1994/95 og 2004/05. Tre hovedspørsmål blir behandlet: 1) Hvilken holdning til barnevernet fremkommer i artiklene? 2)Hvem fører debatten om barnevernet? ...
  • Fritidsklubb kvalifisering og rusforebygging? 

   Vestel, Viggo; Hydle, Ida (NOVA Rapport 15/09, Report, 2009)
   Klubbarbeidere, pedagoger og forskere har lenge forstått fritidsklubben som en egnet arena for forebygging. I nyere tid har media og enkelte forskere imidlertid også hevdet at fritidsklubber kan stimulere til problemadferd ...
  • Fritidsklubber i det lokale folkehelsearbeidet. Sluttrapport 

   Seland, Idunn; Andersen, Patrick Lie; Eriksen, Ingunn Marie (NOVA Rapport;1:2021, Research report, 2021)
   Tre av ti norske ungdommer i alderen 13-16 år går regelmessig på fritidsklubb eller ungdomshus, og bare den organiserte idretten er mer populær som fritidsaktivitet for denne aldersgruppen. Denne rapporten viser at ...