Now showing items 290-309 of 424

  • Seksuelle overgrep mot barn og unge via digitale medier. En kunnskapsoppsummering 

   Frøyland, Lars Roar; Solstad, Gerd Marie; Andersen, Patrick L.; Tveito, Siri B.; Folstad, Siri H.; Skilbrei, May-Len (NOVA-Rapport;2021:3, Report, 2021)
   Rapporten presenterer en kunnskapsoppsummering om seksuelle overgrep mot barn og unge via digitale medier. Særlig vektlegger rapporten hva vi vet om de som utsettes for slike overgrep, de som utøver dette, hvordan det ...
  • Selektive virkemidler i lokale boligmarkeder 

   Nordvik, Viggo; Medby, Per (NOVA Rapport 8/07, Report, 2007)
   Denne rapporten oppsummerer arbeidet i prosjektet Selektive virkemidler i lokale boligmarkeder som er finansiert av Husbanken under samarbeidsavtalen mellom Husbanken, NOVA og Byggforsk. Hovedspørsmålet i prosjektet er ...
  • Seniorer i arbeidslivet 

   Solem, Per Erik (NOVA Rapport 16/07, Report, 2007)
   I fornyelsen av intensjonsavtalen om et mer inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen) er det lagt større vekt på delmål 3 enn tidligere. Delmål 3 tar sikte på å øke den reelle pensjoneringsalderen og ta bedre i bruk eldre ...
  • Sentrene mot incest og seksuelle overgrep. En evaluering av sentrenes arbeid og rammevilkår 

   Smette, Ingrid; Stefansen, Kari; Dullum, Jane (NOVA Rapport 16/17, Report, 2017)
   Sentrene mot incest og seksuelle overgrep er et av de sentrale hjelpetiltakene for utsatte for incest og seksuelle overgrep i Norge og er et supplement til det offentlige hjelpeapparatet. Sentrene er lavterskeltilbud som ...
  • Sex for overlevelse eller skyggebilder av kjærlighet 

   Hegna, Kristinn; Pedersen, Willy (NOVA Rapport 5/02, Research report, 2002)
   Rapporten beskriver salg og bytte av seksuelle tjenester utført av ungdom under 18 år. Fra før finnes det lite litteratur og kunnskap om dette emnet - både i norsk og internasjonal sammenheng. I denne rapporten presenteres ...
  • Sikkerhet gjennom familiearbeid. Et samarbeidsprosjekt mellom politi og familievern ved Stovner politistasjon 

   Dullum, Jane (NOVA-rapport;17:2020, Research report, 2020)
   Denne rapporten beskriver og analyserer «Stovnerprosjektet», et samarbeid mellom en familieterapeut og politi som har hatt som formål å øke sikkerheten og livskvaliteten for minoritetsunge som er utsatt for vold og/eller ...
  • Sikkerhet og støtte i familievoldssaker. Følgeevalueringen av Prosjekt November 

   Bredal, Anja (2019;8, Research report, 2019)
   Rapporten er skrevet på oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet som del av NOVAs Forskningsprogram om vold i nære relasjoner (Voldsprogrammet). Den gir en sluttrapportering fra følgeevalueringen av Prosjekt November, ...
  • De siste årene. 

   Daatland, Svein Olav (NOVA Rapport 22/97, Report, 1997)
   Rapporten tar for seg utviklingen av eldreomsorgen i Danmark, Norge og Sverige fra 1960-tallet til i dag. Hvordan har utviklingen vært? Hva er karakteristiske likheter og forskjeller mellom landene, og hvordan kan vi forstå ...
  • Siste skanse 

   Seeberg, Marie Louise (NOVA Rapport 7/10, Report, 2010)
   Rapporten presenterer resultatene fra en kvalitativ undersøkelse på oppdrag fra Brenna-utvalget. Retten til barnehageplass ble lovfestet i 2009. Likevel finnes det familier som ikke benytter seg av denne rettigheten. Hvilke ...
  • Det skal ikke stå på viljen - utdanningsplaner og yrkesønsker blant Osloungdom med innvandrerbakgrunn 

   Sletten, Mira Aaboen (NOVA Rapport 8/01, Research report, 2001)
   Temaet i denne rapporten er ungdom med ikke-vestlig innvandrerbakgrunn i Oslo og deres planer for framtida. Studien viser at ungdom med innvandrerbakgrunn i større grad planlegger å ta høyere utdanning enn ungdom med norsk ...
  • Skal jeg bli eller skal jeg gå? 

   Snartland, Vemund (NOVA Rapport 21/03, Report, 2003)
  • Skeive dager 2003 - en rusundersøkelse 

   Moseng, Bera Ulstein (NOVA Rapport 3/05, Report, 2005)
   Rapporten er en empirisk undersøkelse av lesbiske, bifile og homofiles rusvaner basert på kvantitative data fra homofestivalen Skeive dager 2003 (N = 1079). En konklusjon er at kvinner og menn som tilhører de lesbiske og ...
  • Skoleprestasjoner til barn med særboende foreldre 

   Nergård, Trude B. (NOVA Rapport 18/05, Report, 2005)
   Elever som har foreldre som ikke bor sammen (såkalt særboende foreldre), gjør det gjennomsnittlig dårligere på skolen enn andre elever. Hva er årsaken til dette? Hvilke mekanismer gjør at foreldrenes samlivsvalg virker inn ...
  • Skolers arbeid med elevenes psykososiale miljø. Gode strategier, harde nøtter og blinde flekker 

   Eriksen, Ingunn Marie; Lyng, Selma Therese (NOVA Rapport 14/15, Report, 2015)
   Dette er andre rapport fra prosjektet «En studie av elevenes psykososiale miljø». Rapporten utforsker virksomme strategier og utfordringer i grunnskolers arbeid med å skape et godt psykososialt miljø for elevene, og ...
  • Sluttevaluering av utviklingsarbeidet: utsatte unge 17-23 år i overgangsfaser 

   Kristiansen, Inger-Hege; Skårberg, Anna (NOVA Rapport 14/10, Report, 2010)
   Rapporten presenterer resultatene fra sluttevalueringen av utviklingsprosjektet «Utsatte unge 17–23 år i overgangsfaser». Det treårige utviklingsarbeidet ble initiert av Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, ...
  • Små barns hverdager i asylmottak 

   Seeberg, Marie Louise (NOVA Rapport 14/09, Report, 2009)
   Små barns hverdager i asylmottak ligger langt unna hverdagen for andre barn i samme aldersgruppe i Norge. Foreldrene er fattige, tilværelsen preget av midlertidighet, usikkerhet og mangel på struktur, og boforholdene er ...
  • Småbarnsforeldres yrkesdeltakelse og valg av barnetilsyn før og etter kontantstøttens innføring 

   Hellevik, Tale (NOVA Rapport 2/00, Report, 2000)
   Rapporten gir en oversikt over hvilke endringer som har inntruffet i småbarnsfamilienes organisering av hverdagen etter kontantstøttens innføring. Det blir tatt utgangspunkt i stridsspørsmålene som har vært fremme i debatten ...
  • Smerte og livsmot 

   Elstad, Jon Ivar; Grue, Lars Petter; Eriksen, John (NOVA Rapport 4/05, Report, 2005)
   Prosjektet «Revmatikeres sykdomsbiografier - Konsekvenser av revmatiske lidelser i et sykdomsbiografisk og livshistorisk perspektiv» har vært et samarbeid mellom Norsk Revmatikerforbund og NOVA med økonomisk støtte fra ...
  • Social inequalities in health and their explanations 

   Elstad, Jon Ivar (NOVA Rapport 9/00, Report, 2000)
   The burden of ill health and the blessing of good health are unequally distributed in society. The lower strata - those with hard jobs, modest wages and low education - have higher mortality and more morbidity than the ...
  • Den som har skoen på... 

   Hvinden, Bjørn (NOVA Rapport 15/11, Report, 2011)
   Rapporten analyserer et uvanlig middel for å bekjempe fattigdom i Norge: Siden våren 2008 har representanter for regjeringen og om lag ti organisasjoner av økonomisk og sosialt utsatte diskutert tiltak mot fattigdom i et ...