Now showing items 270-289 of 424

  • Problemer har ikke kontortid. Akuttberedskapen i barnevernet 

   Falck, Sturla; Vorland, N. (NOVA Rapport 5/09, Research report, 2009)
   Hendelser kan kreve akutt bistand fra barnevernet uansett når på døgnet de inntreffer. Det er store forskjeller i landet i barns muligst til å få barne-vernfaglig hjelp når krisen oppstår etter kontortid. Rapporten drøfter ...
  • Et prosjekt som protesjé 

   Sundnes, Anita (NOVA Rapport 14/04, Report, 2004)
   Hvilken betydning har det for en skole å få tilgang til en ekstern mentor i sitt verdi- og holdningsarbeid? "Skal-Skal ikke" er et statlig finansiert verdiprosjekt der 26 skoler, barnehager, menigheter og lokalsamfunn ...
  • Regionalisering av trygdetjenester - erfaringer hos brukere og ansatte 

   Jessen, Jorunn Theresia (NOVA Rapport 21/02, Report, 2002)
   Regionaliseringen av trygdetjenester innebærer en omorganisering i retning av større samarbeids- og organisasjonsenheter - siktemålet er å utvikle en mer effektiv organisasjon. Denne rapporten er en evaluering av et regionalt ...
  • Resultatevaluering av Omsorgsplan 2015. Kommunal planlegging 

   Veenstra, Marijke; Havig, Anders Kvale; Gautun, Heidi (NOVA Rapport 4/15, Report, 2015)
   Hensikten med denne rapporten er å vurdere i hvilken grad kommunene har utviklet lokale omsorgsplaner, og hvorvidt kommunene har satt de framtidige pleie- og omsorgsutfordringene på dagsorden i det kommunale planverket. ...
  • "Rett fra pikerommet, med ransel på ryggen?" 

   Sandberg, Sveinung (NOVA Rapport 6/05, Report, 2005)
   Plata var landets mest kjente oppholdssted for tunge stoffmisbrukere, og hadde i økende grad skapt bekymring og irritasjon de siste par årene før den ble splittet i juni 2004. Plata lå på sjøsiden av Oslo S, og var preget ...
  • Rettsoppfatning i Norge. Holdninger til straff og straffegjennomføring i den norske befolkningen 

   Frøyland, Lars Roar; Smith, Peter Scharff; Skilbrei, May-Len; Johnsen, Berit; Lundeberg, Ingrid Rindal; Sivertsson, Fredrik; Stefansen, Kari (NOVA-rapport;9: 2022, Report, 2022)
   Rapporten presenterer en kartlegging av holdninger til kriminalitet og straff i den norske befolkningen – deres rettsoppfatning. Befolkningens rettsoppfatning tillegges stor vekt både av politikere og profesjonelle aktører ...
  • Risikoutvikling: Tilknytning, omsorgssvikt og forebygging 

   von der Lippe, Anna L.; Wilkinson, Simon R. (NOVA Rapport 7/05, Report, 2005)
   Kari Killéns innsats de siste 20 årene har vært å fremme forståelse, forebygging og behandling av barn som er mishandlet eller forsømt. Hun har arbeidet over hele verden og jubileumsskriftet bærer preg av det. Publikasjonen ...
  • Rusinstitusjoner for ungdom. En balanse mellom nærvær av rettigheter og fravær av tvang. Rettsvitenskapelig analyse 

   Havre, Merete (NOVA Rapport;2/2024, Report, 2024)
   Rapporten er en rettsvitenskapelig analyse av regler i, og rundt, rustiltak for ungdom. Rapportens overordnede spørsmål er hvordan styrende myndigheter gjennom lovgivning og regelverk kan sikre en forsvarlig avveining ...
  • Rusinstitusjoner for ungdom. Grensedragning mellom frivillighet, tvang, omsorg og behandling. Samfunnsvitenskapelig analyse 

   Gundersen, Tonje; Neumann, Cecilie E.B.; Fugletveit, Ragnhild; Jevne, Kari S. (NOVA Rapport;1/2024, Report, 2024)
   Studien gir kunnskap om hvilke erfaringer ungdom, institusjonsansatte og ansatte i statlig og kommunalt barnevern har med rustiltak. Ett hovedfunn er at rustiltak synes å kunne være et godt alternativ for ungdom med ...
  • Røykeloven og gjester ved brune serveringssteder 

   Pettersen, Karen-Sofie (NOVA Rapport 1/05, Report, 2005)
   Rapporten er basert som en før og etter-studie av hvordan gjester ved ulike brune serveringssteder i Oslo forholder seg til røykeloven, og hvilke konsekvenser loven har hatt for dem. I det offentlige ordskiftet om røykeloven ...
  • Samarbeid mellom hjem og skole - en kartleggingsundersøkelse 

   Nordahl, Thomas (NOVA Rapport 8/00, Report, 2000)
   Undersøkelsen er gjennomført i åtte kommuner i fylkene Nordland og Oppland, der Nordahl leder et utviklingsprosjekt hvor man i løpet av en treårsperiode skal prøve ut et nytt helhetlig system for informasjonsformidling. ...
  • Samarbeidsavtaler mellom helseforetak og kommune. Fra dialog til avviksmelding? 

   Martens, Christine; Veenstra, Marijke (NOVA Rapport 9/15, Report, 2015)
   Ved innføringen av Samhandlingsreformen ble kommuner og helseforetak forpliktet til å inngå samarbeidsavtaler. Avtalene skal konkretisere oppgave- og ansvarsfordelingen samt etablere gode samarbeidsrutiner slik at pasienter ...
  • Samfunnsvirkninger av boligpolitikk. Boligsatsinger og samfunnsutvikling i ti norske distriktskommuner 

   Sørvoll, Jardar; Løset, Gøril Kvamme (NOVA Rapport 3/17, Report, 2017)
   Boligtilbudet i distriktene kan være dårlig tilpasset ulike grupper som ungdom, eldre eller arbeidsinnvandrere. Lav omsetningsaktivitet, lite nybygging, begrenset variasjon og høy risiko kjennetegner slike boligmarkeder. ...
  • Samhandlingsreformen 

   Gautun, Heidi (NOVA Rapport 8/13, Report, 2013)
   I denne rapporten belyses hvilke erfaringer sykepleiere som jobber i sykehjem og hjemmesykepleien, har med samhandlingsreformen som trådte i kraft 1. januar 2012. Fokus er satt på eventuelle endringer i tjenestene forårsaket ...
  • Sammen om en aktiv hverdag. Hverdagsrehabilitering i Eigersund og Karmøy kommune – erfaringer og refleksjoner fra et forskningssamarbeid 

   Vabø, Mia; Vik, Kjersti (NOVA Rapport 17/17, Report, 2017)
   For å møte utfordringer som forventes å følge med et aldrende samfunn, satser mange norske kommuner på hverdagsrehabilitering– en form for rehabilitering som skal bidra til at mennesker som har opplevd et funksjonsfall, ...
  • Samvær, samarbeid og støtte: Familiens mulighet for å hjelpe unge voksne etter plassering utenfor hjemmet 

   Jessen, Jorunn Theresia; Backe-Hansen, Elisabeth (NOVA Rapport;2017:02, Research report, 2017-03)
   Hovedmålsettingen med prosjektet «Unge voksne – familietilknytning etter plassering i barnevernet» var å framskaffe kunnskap som kan føre til at flere barn som har vært i barnevernstiltak, skal klare seg bedre som voksne. ...
  • Samværsfedrenes situasjon 

   Skevik, Anne; Hyggen, Christer (NOVA Rapport 15/02, Report, 2002)
   Denne rapporten er første formidling av resultatene fra undersøkelsen "Samværsfedrenes situasjon: økonomiske og normative problemstillinger". Undersøkelsen konsentrerer seg utelukkende om menn som har barn de ikke bor ...
  • Sårbarhet og styrke. Barnevernets møte med minoritetsjenter utsatt for vold og sterk kontroll 

   Bredal, Anja; Melby, Eli Ramsvik (NOVA Rapport 9/18, Report, 2018)
   Rapporten bygger på et forskningsoppdrag fra Barne- og likestillingsdepartementet om barnevernets arbeid med tenåringsjenter utsatt for vold og/eller streng kontroll i minoritetsfamilier. Datamaterialet har bestått av ...
  • Seksuelle krenkelser og hjelpsøking blant utsatte med innvandrerbakgrunn. En undersøkelse av erfaringer i hjelpeapparatet og politiet 

   Bjørnholt, Margunn; Bredal, Anja; Ruud, Nora Starheim (Rapport;11: 21, Report, 2021)
   Rapporten bygger på en kvalitativ studie blant politi og hjelpetjenester i offentlig og sivil sektor. Utgangspunktet var en antakelse om at personer med innvandrerbakgrunn har høyere terskel for å søke hjelp for eller ...
  • Seksuelle krenkelser via nettet - hvor stort er problemet? 

   Suseg, Helle; Grødem, Anne Skevik; Valset, Kirsti; Mossige, Svein (NOVA Rapport 16/08, Report, 2008)
   Rapporten presenterer og drøfter omfanget av mobbing og seksuell pågåenhet og krenkelser via mobiltelefon og internett blant ungdom i Norge. Tre problemstillinger er sentrale. (1) Hvor mange barn og unge opplever mobbing ...