Now showing items 310-329 of 424

  • Sosial kapital og andre kapitaler hos barn og unge i Norge 

   Backe-Hansen, Elisabeth; Hydle, Ida (NOVA Rapport 20/10, Report, 2010)
   Er begrepet sosial kapital nyttig for samfunnsvitenskapelig forskning og politikkutviklingen for og med barn og unge? Denne NOVA-rapporten svarer ved hjelp av litteraturgjennomgang og egen forskning. Begrepet sosial kapital ...
  • Sosial og digital deltagelse. Skole og internett som integreringsarena for barn og unge med fysiske funksjonsnedsettelser 

   Finnvold, Jon Erik; Dokken, Therese (NOVA Rapport;5: 2021, Report, 2021)
   Vår studie viser at barn og unge med fysiske funksjonsnedsettelser er mindre sosialt aktive, har færre nære vennskap, og er mindre deltagende på sosiale medier enn jevnaldrende. Elever som går på spesialskoler eller har ...
  • Sosiale forskjeller i unges liv. Hva sier Ungdata-undersøkelsene? 

   Bakken, Anders; Frøyland, Lars Roar; Sletten, Mira Aaboen (NOVA Rapport 3/16, Report, 2016)
   Har ungdommenes sosioøkonomiske bakgrunn betydning for det livet de lever til daglig? Basert på nye tall fra Ungdata gir rapporten en bred beskrivelse av sosiale forskjeller blant gutter og jenter i Norge. Rapporten tar ...
  • Sosiale relasjoner i ungdomstida. Identifisering og beskrivelse av ungdom med svake relasjoner til foreldre, skole og venner 

   Andersen, Patrick Lie; Dæhlen, Marianne (NOVA Rapport 8/17, Report, 2017)
   Foreldre, venner og skole utgjør sentrale rammer rundt dagens ungdomsliv. Mye forskning viser at det store flertallet av norske tenåringer har det bra på alle disse arenaene. Samtidig vet vi at noen ungdommer ikke er like ...
  • Språk, stimulans og læringslyst - tidlig innsats og tiltak mot frafall i videregående opplæring gjennom hele oppveksten 

   Wollscheid, Sabine (NOVA Rapport 12/10, Report, 2010)
   Rapporten gir en oversikt over hva forskning kan si om betydningen av tiltak gjennom barne- og ungdomsårene for å redusere frafall i videregående opplæring. Det understrekes at frafall i mange tilfeller er et resultat av ...
  • Stabilitet i fosterhjem. Internasjonal forskning om barnets behov for trygghet og forutsigbarhet 

   Falch-Eriksen, Asgeir (NOVA Rapport 4/18, Report, 2018)
   Formålet med rapporten har vært å beskrive hva som skyldes ustabilitet under fosterhjemsplasseringer, for dernest å foreslå ulike tiltak som kan bøte på denne ustabiliteten. Rapporten har tre ulike deler som tematiserer ...
  • Statlig oppfølging av IA-avtalen 

   Ford, Margaret (NOVA Rapport 5/06, Report, 2006)
   IA-avtalen ble inngått høsten 2001 mellom partene i arbeidslivet og regjeringen. Den fireårige avtaleperioden utløp i 2005, da en ny avtale med virkning ut 2009 ble inngått. Ved inngåelsen av IA-avtalen påtok hver av partene ...
  • Den store utestengningen 

   Høgeli, Tonje M. (NOVA Rapport 12/09, Report, 2009)
   Opptrappingsplanen for psykisk helse, OP, varte fra 1999 - 2008, en stor reform i Helse-Norge. Satsingen skulle resultere i bedre tjenester for mennesker med psykiske lidelser. I følge planens verdigrunnlag var målet med ...
  • Strategier i produksjon av boligsosiale tjenester. 

   Nordvik, Viggo (NOVA Rapport 23/05, Report, 2005)
   Produksjonen av boligsosiale tjenester er en kompleks aktivitet. Det handler om tildeling og drift av boliger, og det handler om tilknyttede tjenester. Kostnadene består av mange komponenter, og størrelsen på hver enkelt ...
  • Strategisk mottaksplassering og treffsikker bosetting: tidlige grep for integrering av flyktninger i kommunene 

   Seeberg, Marie Louise; Aasen, Berit; Bell, Justyna; Hyggen, Christer; Tolgensbakk, Ida (2020;2, Research report, 2020)
   Denne rapporten tar for seg to deloppdrag fra IMDi (Integrerings- og mangfoldsdirektoratet). Det ene delprosjektet handler om hvordan plasseringen av asylsøkere i statlige mottak kan planlegges og utføres på en måte som ...
  • Stress og press blant ungdom. Erfaringer, årsaker og utbredelse av psykiske helseplager 

   Eriksen, Ingunn Marie; Sletten, Mira Aaboen; Bakken, Anders; von Soest, Tilmann (NOVA Rapport 6/17, Research report, 2017)
   De siste tiårene har det vært en økning i selvrapporterte psykiske helseplager, særlig blant unge jenter. Målet med rapporten har vært å få mer kunnskap om hva som ligger bak denne økningen. Ved hjelp av fokusgruppeintervjuer ...
  • Studenters betydning for leiemarkedet 

   Flåto, Maja; Monkerud, Lars Chr.; Astrup, Kim (NOVA-rapport;17/2023, Report, 2023)
   Rundt 80 prosent av innbyggerne i Norge eier egen bolig, mange er allikevel innom leiemarkedet i løpet av livet. I denne rapporten spør vi hvilken betydning studenter har for vanskeligstilte husholdninger i leiemarkedet. ...
  • Søsken og plassering i fosterhjem: Rapport om utfordringer, hindringer og tiltak ved søskenplassering i fosterhjem 

   Falch-Eriksen, Asgeir (NOVA Rapport;2017:11, Research report, 2017-09)
   Rapporten kartlegger utfordringer og problemer som barnevernet står overfor ved plassering av søskenflokker i fosterhjem. Seks av ti søsken splittes ved plassering. Stortinget og regjeringen har ytret at søsken skal plasseres ...
  • Tap og tillit: Ungdoms livstilfredshet og samfunnsdeltagelse under pandemien 

   Eriksen, Ingunn Marie; Davan, Lars Birger (NOVA Rapport;2020;13, Research report, 2020-08)
   Rapporten undersøker hvordan ungdommer erfarte og håndterte samfunnets nedstenging under koronapandemien våren 2020. Vi beskriver ungdommers tilfredshet med livet under koronanedstengingen og hva som bidrar til å forklare ...
  • Taushetsplikt, opplysningsrett og opplysningsplikt 

   Stang, Elisabeth Gording; Aamodt, Hilde Anette; Sverdrup, Sidsel; Kristofersen, Lars B.; Winsvold, Aina (NOVA Rapport 3/13, Report, 2013)
   Formålet med dette prosjektet har vært å framskaffe mer kunnskap om praktiseringen av taushetsplikten, opplysningsretten og opplysningsplikten mellom samarbeidende tjenester/etater, blant andre helse- og omsorgstjenestene, ...
  • Tegnspråkets inkluderende kraft 

   Hydle, Ida (NOVA Rapport 11/12, Report, 2012)
   I Trondheim har en ungdomsklubb siden 2009 satt søkelyset på kommunikasjon og samhandling på tvers av tale, tegn og hørsel. Her møtes ungdom med vanlig, redusert eller ingen hørsel, med eller uten høreapparat eller ...
  • "Det tenner en gnist". Evaluering av valgfagene på ungdomstrinnet 

   Dæhlen, Marianne; Eriksen, Ingunn Marie (NOVA Rapport 2/15, Report, 2015)
   Norske myndigheter har de senere årene satt i verk flere satsinger i grunnopplæringen som skal bidra til å løse problemet med det man oppfatter som mange elevers manglende skolemotivasjon. Praksis og variasjon har vært ...
  • The Baltic Sea Regional Study on Adolescents' Sexuality 

   Mossige, Svein; Svedin, Carl Goran; Ainsaar, Marie (NOVA Rapport 18/07, Report, 2007)
   What experiences do young people have when it comes to sexual offences and sexual abuse? Is exchange of sex for payment uncommon among young people? Do adolescents agree with attitudes that promote sexual offences? What ...
  • Tid for trøst 

   Klette, Trine (NOVA Rapport 17/07, Report, 2007)
   Sykepleier og forsker Trine Klette har undersøkt betydningen av trøst i barndommen. I perioden 1998-2002 observerte hun en rekke korte atskillelser og gjenforeninger mellom mødre og barn i forbindelse med prosjektet ...
  • Til god hjelp for mange. Evaluering av Losprosjektet 

   Backe-Hansen, Elisabeth; Løvgren, Mette; Aamodt, Hilde Anette; Winsvold, Aina (NOVA Rapport 13/14, Report, 2014)
   I denne rapporten presenteres resultater fra evalueringen av Losprosjektet, et treårig utviklingsprosjekt i regi av Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet som foregikk i 15 kommuner spredt over hele landet. ...