Now showing items 76-95 of 424

  • En utvikling som må snus. Bemanning og kompetanse i sykehjem og hjemmesykepleien 

   Gautun, Heidi (Rapport;14, Research report, 2020)
   Rapporten sammenfatter forskning, statistikk og kartlegginger av sykepleierbemanning i sykehjem og hjemmesykepleien. I tillegg til å gi en oversikt over mangel på sykepleiere, presenteres forskning som har undersøkt ...
  • Endring i lederes holdninger til eldre arbeidskraft 

   Solem, Per Erik (NOVA Rapport 12/08, Report, 2008)
   Denne rapporten analyserer data fra Norsk seniorpolitisk barometer 2003-2007 om holdninger ledere i arbeidslivet har til eldre arbeids-takere. I denne perioden har det vært stor offentlig oppmerksomhet om behovet for å ...
  • Endringer for seniorer i arbeidslivet fra 2003 til 2008 

   Solem, Per Erik (NOVA Rapport 20/09, Report, 2009)
   Denne rapporten presenterer resultater fra Norsk seniorpolitisk barometer fra 2003-2008. Hvert år er ett tusen yrkesaktive intervjuet, hvorav ca. to hundre over 55 år. Seniorene ønsker senere pensjonering i 2008 enn i 2003. ...
  • Enetiltak og alenetiltak i barnevernet. Et nødvendig botilbud til barn og ungdom 

   Gundersen, Tonje; Havre, Merete; Neumann, Cecilie E.B.; Fugletveit, Ragnhild; Jevne, Kari Sjøhelle (NOVA-rapport;9/2023, Report, 2023)
   Studien gir kunnskap om hvilke erfaringer ungdom, institusjonsansatte, og ansatte i statlig og kommunalt barnevern har med enetiltak. Hovedfunnet er at enetiltak synes å være et godt alternativ for ungdom med komplekse ...
  • Er det skolens skyld? En kunnskapsoversikt om skolens bidrag til kjønnsforskjeller i skoleprestasjoner 

   Backe-Hansen, Elisabeth; Bakken, Anders; Hegna, Kristinn (NOVA Rapport 4/08, Research report, 2008)
   Gutter oppnår gjennomsnittlig dårligere læringsresultater i grunnskolen enn jenter. Forskjellene er ikke dramatiske, men synes å være nokså robuste i tid og rom. Rapporten gir en oversikt over forskning som belyser barnehagens ...
  • Er koordinatorordningen for familier med funksjonshemmede barn bærekraftig? 

   Albertini Früh, Elena; Østerud, Kaja Larsen; Vedeler, Janikke Solstad; Anvik, Cecilie Høj; Jacobsen, Sigurd Eid (Peer reviewed; Journal article, 2023)
   Bakgrunn:Norske kommuner er pålagt å tilby koordinator for å sikre kontinuitet og samhandling i oppfølging avfamilier med barn som har behov for langvarige og koordinerte velferdstjenester. I artikkelen utforsker vi ...
  • "Det er kunnskapene mine dere trenger, ikke språket mitt" 

   Dahle, Rannveig; Seeberg, Marie Louise (NOVA Rapport 24/05, Report, 2005)
   Denne rapporten er et resultat av prosjektet «Arbeidsplasser i helse- og omsorgssektoren: kjønn, klasse, etnisitet». Prosjektet, som ble gjennomført fra 2003 til 2005, var finansiert gjennom Norges forskningsråds program ...
  • Erfaringer med dialog i tvangsekteskapssaker 

   Hydle, Ida (NOVA Rapport 27/11, Report, 2011)
   Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) ønsket en kartlegging av kunnskap og erfaringer med dialog som metode i arbeidet mot tvangsekteskap. Dette gjelder også streng patriarkalsk kontroll eller kollektivt basert ...
  • Erfaringer med omsorgstjenester for eldre innvandrere 

   Ingebretsen, Reidun (NOVA Rapport 11/10, Report, 2010)
   Denne rapporten inngår som en del av prosjektet «Eldre innvandrere – tilpasning av pleie og omsorgstilbudet» med finansiering hovedsakelig fra Integrerings- og mangfoldsavdelingen ved det tidligere Arbeids- og inkluderin ...
  • Et iakttatt foreldreskap. Om å være foreldre og minoritet i Norge 

   Smette, Ingrid; Rosten, Monika Grønli (NOVA Rapport;3/19, Research report, 2019)
   Denne rapporten handler om etniske og religiøse minoritetsforeldre og deres erfaringer med å oppdra barn i den norske velferdsstaten. Studien er gjennomført på oppdrag fra Barne-, ungdoms-, og familiedirektoratet (Bufdir) ...
  • Ett år med arbeidslivsfaget 

   Bakken, Anders; Sletten, Mira Aaboen; Smette, Ingrid; Dæhlen, Marianne; Haakestad, Hedda (NOVA Rapport 1/12, Research report, 2012)
   Denne rapporten er den andre i evalueringen av Arbeidslivsfaget – et forsøksfag innført på ungdomstrinnet som et alternativ til å lære seg fremmedspråk. I denne andre underveisrapporten undersøker vi hvordan elevene og ...
  • Ett års gratis barnehage - hvilke konsekvenser har det for overgangen til skolen? 

   Nergård, Trude B. (NOVA Rapport 7/03, Research report, 2003)
   Barna som deltok i forsøket med gratis barnehage for fire- og femåringer i bydel Gamle Oslo er nå begynt på skolen. Denne rapporten gjør rede for hvordan samarbeidet mellom skolen og familiene som mottok tilbudet fungerer. ...
  • Evaluering av "Prosjekt rovdyrkunnskap" i Stor-Elvdal kommune 

   Svenningsen, Mette (NOVA Rapport 9/03, Report, 2003)
   I denne rapporten presenteres en evaluering av Prosjekt rovdyrkunnskap i Stor-Elvdal kommune. Dette prosjektet kom i stand på lokalt initiativ, og ble finansiert av Miljøverndepartementet. Det hadde som mål å øke innbyggernes ...
  • Evaluering av den nasjonale pollenvarslingstjenesten 

   Kristofersen, Lars B. (NOVA Rapport 7/18, Report, 2018)
   Pollenvarslingstjenesten ble etablert her i landet rundt 1975. Dette er første gang tjenesten blir evaluert. Målet med evalueringen er å få vite mer om hvilken nytteverdi varslingstjenesten har i dag, og om mulighetene ...
  • Evaluering av leksehjelptilbudet 1.-4. trinn 

   Bakken, Anders; Backe-Hansen, Elisabeth; Huang, Lihong (NOVA Rapport 6/13, Report, 2013)
   NOVA og NIFU har evaluert leksehjelptilbudet til 1.-4. trinn, som ble gjort obligatorisk som tilbud i alle landets grunnskoler fra høsten 2010. Det overordnede målet med evalueringen var å finne ut hvordan leksehjelpen ...
  • Evaluering av Los-ordningen for ungdom 

   Gundersen, Tonje; Tveito, Siri Berg; Dokken, Therese (NOVA-rapport;3: 2022, Report, 2022)
   Denne rapporten er en evaluering av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratets tilskuddsordning «Støtte til oppfølgings- og losfunksjoner for ungdom». Målsettingen har vært å undersøke i hvilken grad og hvordan losfunksjonen ...
  • Evaluering av Nattergalen. En oppfølgingsstudie 

   Jessen, Jorunn Theresia; Gundersen, Tonje; Hynek, Camilla A. (NOVA Rapport 2/18, Research report, 2018)
   NOVA har gjennomført en oppfølgende evaluering av mentorordningen Nattergalen. Nattergalen har siden oppstarten hatt som målsetting å være et integreringstiltak for barn med minoritetsbakgrunn i alderen 8–12 år og for ...
  • Evaluering av ordning med fylkesvise mobbeombud for barnehage og grunnskole. Utvidelse til landsdekkende ordning 2018–2020 

   Seland, Idunn; Eriksen, Ingunn Marie; Løvgren, Mette; Sletten, Mira Aaboen (2020;11, Research report, 2020)
   NOVAs evaluering av de to første årene av ordningen med fylkesvise mobbeombud for barnehage og grunnskole viser at ombudene bidrar til bedre involvering av barn og foreldre i saker som gjelder det psykososiale miljøet i ...
  • Evaluering av prosjektet: Sammen for barn og unge bedre samordning av tjenester til utsatte barn og unge 

   Winsvold, Aina; Falck, Sturla (NOVA Rapport 18/11, Report, 2011)
   Denne rapporten er en sluttevaluering av kommuneprosjektet Sammen for barn og unge – bedre samordning av tjenester til utsatte barn og unge. Prosjektet ble satt i gang for å prøve ut tverrfaglige samarbeidsmodeller i 15 ...
  • Evaluering av prøveprosjektet med Ungdomsenheten og det tverretatlige teamet ved Bjørgvin fengsel – Delrapport 1 

   Hydle, Ida (NOVA Rapport;2014:11, Research report, 2014-06)
   Dette er den første av tre evalueringsrapporter til Justis- og beredskapsdeparte- mentet, JD, fra prøveprosjektet med Ungdomsenheten og det tverretatlige teamet ved Bjørgvin fengsel. Fokus i denne rapporten er på det ...