Now showing items 301-320 of 424

  • Skeive dager 2003 - en rusundersøkelse 

   Moseng, Bera Ulstein (NOVA Rapport 3/05, Report, 2005)
   Rapporten er en empirisk undersøkelse av lesbiske, bifile og homofiles rusvaner basert på kvantitative data fra homofestivalen Skeive dager 2003 (N = 1079). En konklusjon er at kvinner og menn som tilhører de lesbiske og ...
  • Skoleprestasjoner til barn med særboende foreldre 

   Nergård, Trude B. (NOVA Rapport 18/05, Report, 2005)
   Elever som har foreldre som ikke bor sammen (såkalt særboende foreldre), gjør det gjennomsnittlig dårligere på skolen enn andre elever. Hva er årsaken til dette? Hvilke mekanismer gjør at foreldrenes samlivsvalg virker inn ...
  • Skolers arbeid med elevenes psykososiale miljø. Gode strategier, harde nøtter og blinde flekker 

   Eriksen, Ingunn Marie; Lyng, Selma Therese (NOVA Rapport 14/15, Report, 2015)
   Dette er andre rapport fra prosjektet «En studie av elevenes psykososiale miljø». Rapporten utforsker virksomme strategier og utfordringer i grunnskolers arbeid med å skape et godt psykososialt miljø for elevene, og ...
  • Sluttevaluering av utviklingsarbeidet: utsatte unge 17-23 år i overgangsfaser 

   Kristiansen, Inger-Hege; Skårberg, Anna (NOVA Rapport 14/10, Report, 2010)
   Rapporten presenterer resultatene fra sluttevalueringen av utviklingsprosjektet «Utsatte unge 17–23 år i overgangsfaser». Det treårige utviklingsarbeidet ble initiert av Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, ...
  • Små barns hverdager i asylmottak 

   Seeberg, Marie Louise (NOVA Rapport 14/09, Report, 2009)
   Små barns hverdager i asylmottak ligger langt unna hverdagen for andre barn i samme aldersgruppe i Norge. Foreldrene er fattige, tilværelsen preget av midlertidighet, usikkerhet og mangel på struktur, og boforholdene er ...
  • Småbarnsforeldres yrkesdeltakelse og valg av barnetilsyn før og etter kontantstøttens innføring 

   Hellevik, Tale (NOVA Rapport 2/00, Report, 2000)
   Rapporten gir en oversikt over hvilke endringer som har inntruffet i småbarnsfamilienes organisering av hverdagen etter kontantstøttens innføring. Det blir tatt utgangspunkt i stridsspørsmålene som har vært fremme i debatten ...
  • Smerte og livsmot 

   Elstad, Jon Ivar; Grue, Lars Petter; Eriksen, John (NOVA Rapport 4/05, Report, 2005)
   Prosjektet «Revmatikeres sykdomsbiografier - Konsekvenser av revmatiske lidelser i et sykdomsbiografisk og livshistorisk perspektiv» har vært et samarbeid mellom Norsk Revmatikerforbund og NOVA med økonomisk støtte fra ...
  • Social inequalities in health and their explanations 

   Elstad, Jon Ivar (NOVA Rapport 9/00, Report, 2000)
   The burden of ill health and the blessing of good health are unequally distributed in society. The lower strata - those with hard jobs, modest wages and low education - have higher mortality and more morbidity than the ...
  • Den som har skoen på... 

   Hvinden, Bjørn (NOVA Rapport 15/11, Report, 2011)
   Rapporten analyserer et uvanlig middel for å bekjempe fattigdom i Norge: Siden våren 2008 har representanter for regjeringen og om lag ti organisasjoner av økonomisk og sosialt utsatte diskutert tiltak mot fattigdom i et ...
  • Sosial kapital og andre kapitaler hos barn og unge i Norge 

   Backe-Hansen, Elisabeth; Hydle, Ida (NOVA Rapport 20/10, Report, 2010)
   Er begrepet sosial kapital nyttig for samfunnsvitenskapelig forskning og politikkutviklingen for og med barn og unge? Denne NOVA-rapporten svarer ved hjelp av litteraturgjennomgang og egen forskning. Begrepet sosial kapital ...
  • Sosial og digital deltagelse. Skole og internett som integreringsarena for barn og unge med fysiske funksjonsnedsettelser 

   Finnvold, Jon Erik; Dokken, Therese (NOVA Rapport;5: 2021, Report, 2021)
   Vår studie viser at barn og unge med fysiske funksjonsnedsettelser er mindre sosialt aktive, har færre nære vennskap, og er mindre deltagende på sosiale medier enn jevnaldrende. Elever som går på spesialskoler eller har ...
  • Sosiale forskjeller i unges liv. Hva sier Ungdata-undersøkelsene? 

   Bakken, Anders; Frøyland, Lars Roar; Sletten, Mira Aaboen (NOVA Rapport 3/16, Report, 2016)
   Har ungdommenes sosioøkonomiske bakgrunn betydning for det livet de lever til daglig? Basert på nye tall fra Ungdata gir rapporten en bred beskrivelse av sosiale forskjeller blant gutter og jenter i Norge. Rapporten tar ...
  • Sosiale relasjoner i ungdomstida. Identifisering og beskrivelse av ungdom med svake relasjoner til foreldre, skole og venner 

   Andersen, Patrick Lie; Dæhlen, Marianne (NOVA Rapport 8/17, Report, 2017)
   Foreldre, venner og skole utgjør sentrale rammer rundt dagens ungdomsliv. Mye forskning viser at det store flertallet av norske tenåringer har det bra på alle disse arenaene. Samtidig vet vi at noen ungdommer ikke er like ...
  • Språk, stimulans og læringslyst - tidlig innsats og tiltak mot frafall i videregående opplæring gjennom hele oppveksten 

   Wollscheid, Sabine (NOVA Rapport 12/10, Report, 2010)
   Rapporten gir en oversikt over hva forskning kan si om betydningen av tiltak gjennom barne- og ungdomsårene for å redusere frafall i videregående opplæring. Det understrekes at frafall i mange tilfeller er et resultat av ...
  • Stabilitet i fosterhjem. Internasjonal forskning om barnets behov for trygghet og forutsigbarhet 

   Falch-Eriksen, Asgeir (NOVA Rapport 4/18, Report, 2018)
   Formålet med rapporten har vært å beskrive hva som skyldes ustabilitet under fosterhjemsplasseringer, for dernest å foreslå ulike tiltak som kan bøte på denne ustabiliteten. Rapporten har tre ulike deler som tematiserer ...
  • Statlig oppfølging av IA-avtalen 

   Ford, Margaret (NOVA Rapport 5/06, Report, 2006)
   IA-avtalen ble inngått høsten 2001 mellom partene i arbeidslivet og regjeringen. Den fireårige avtaleperioden utløp i 2005, da en ny avtale med virkning ut 2009 ble inngått. Ved inngåelsen av IA-avtalen påtok hver av partene ...
  • Den store utestengningen 

   Høgeli, Tonje M. (NOVA Rapport 12/09, Report, 2009)
   Opptrappingsplanen for psykisk helse, OP, varte fra 1999 - 2008, en stor reform i Helse-Norge. Satsingen skulle resultere i bedre tjenester for mennesker med psykiske lidelser. I følge planens verdigrunnlag var målet med ...
  • Strategier i produksjon av boligsosiale tjenester. 

   Nordvik, Viggo (NOVA Rapport 23/05, Report, 2005)
   Produksjonen av boligsosiale tjenester er en kompleks aktivitet. Det handler om tildeling og drift av boliger, og det handler om tilknyttede tjenester. Kostnadene består av mange komponenter, og størrelsen på hver enkelt ...
  • Strategisk mottaksplassering og treffsikker bosetting: tidlige grep for integrering av flyktninger i kommunene 

   Seeberg, Marie Louise; Aasen, Berit; Bell, Justyna; Hyggen, Christer; Tolgensbakk, Ida (2020;2, Research report, 2020)
   Denne rapporten tar for seg to deloppdrag fra IMDi (Integrerings- og mangfoldsdirektoratet). Det ene delprosjektet handler om hvordan plasseringen av asylsøkere i statlige mottak kan planlegges og utføres på en måte som ...
  • Stress og press blant ungdom. Erfaringer, årsaker og utbredelse av psykiske helseplager 

   Eriksen, Ingunn Marie; Sletten, Mira Aaboen; Bakken, Anders; von Soest, Tilmann (NOVA Rapport 6/17, Research report, 2017)
   De siste tiårene har det vært en økning i selvrapporterte psykiske helseplager, særlig blant unge jenter. Målet med rapporten har vært å få mer kunnskap om hva som ligger bak denne økningen. Ved hjelp av fokusgruppeintervjuer ...