Now showing items 380-399 of 424

  • Ungdom og trening 

   Sletten, Mira Aaboen (NOVA Rapport 3/11, Report, 2011)
   Rapporten handler om ungdoms treningsvaner i 2010 og endringer i treningsvaner fra 1992 til 2010. Deltagelse i tre typer trening omtales spesielt: idrettslag, treningssentre og det vi kaller egentrening. Videre undersøkes ...
  • Ungdom som lever med PC 

   Kaare, Birgit Hertzberg (NOVA Rapport 2/04, Report, 2004)
   Hvilken betydning har den digitale teknologiske utviklingen for barn og unges oppvekst? Dette er temaet for rapporten "Ungdom som lever med PC", som gir en bred presentasjon av et ungdomsmiljø hvor bruk av PC står helt ...
  • Ungdom, idrett og friluftsliv 

   Krange, Olve; Strandbu, Åse (NOVA Rapport 16/04, Report, 2004)
   Basert på to landsrepresentative datasett, Ung i Norge 1992 og Ung i Norge 2002, studeres endringer i unges idretts- og friluftslivsaktiviteter. Forskjeller etter alder, kjønn, sosial klasse, bosted og minoritet/majoritetsbakgrunn ...
  • Ungdom, kjønn og fritid 

   Eriksen, Ingunn Marie; Seland, Idunn (NOVA Rapport;6/19, Research report, 2019)
   Denne rapporten handler om kjønnsmønstre i ungdoms organiserte og uorganiserte fritid, og om likestillingsutfordringer knytta til dette. Rapporten er basert på den kvalitative longitudinelle intervjustudien Ungdom i ...
  • Ungdoms digitale hverdag. 

   Torgersen, Leila (NOVA Rapport 8/04, Report, 2004)
   Formålet med denne rapporten har vært å beskrive bruken av IKT (herunder PC, Internett, TV-spill og mobiltelefon) blant elever på ungdomsskolen og den videregående skolen. Tilnærmingen er todelt. For det første kartlegges ...
  • Ungdoms holdninger til seksuelle krenkelser og overgrep 

   Mossige, Svein (NOVA Rapport 16/01, Report, 2001)
   Hva slags holdning har vanlig ungdom til seksualitet, til seksuelle grensekrenkelser og til seksuelle overgrep mot barn? Rapporterer vanlig ungdom om seksuelle erfaringer som kan ha sammenheng med slike holdninger? Hvordan ...
  • Ungdoms tilhørighet, trivsel og framtidsplaner i Distrikts-Norge. En flermetodisk analyse av betydningen av bosted, kjønn og sosioøkonomiske ressurser 

   Eriksen, Ingunn Marie; Andersen, Patrick Lie (Rapport;2, Research report, 2021)
   Rapporten undersøker tilhørighet, trivsel og framtidsplaner til ungdom som bor i Distrikts-Norge, og sammenligner med unge andre steder i landet. Distriktsungdoms oppvekst er preget av tilhørighet og en aktiv fritid, og ...
  • Ungdomsenheten og det tverretatlige teamet ved Bjørgvin fengsel: En forskningsbasert evaluering 

   Hydle, Ida; Stang, Elisabeth Gording (NOVA Rapport;2016:01, Research report, 2016-05)
   Denne rapporten er den tredje og siste til Justis- og beredskapsdepartementet om ungdomsenheten ved Bjørgvin fengsel utenfor Bergen. Her gir vi en samlet fremstilling av vår evaluering av ungdomsenheten og vurderer disse ...
  • Ungdomskoleelevers meninger om skolemotivasjon 

   Smette, Ingrid; Dæhlen, Marianne (NOVA Rapport 4/11, Report, 2011)
   Hva mener ungdomsskoleelever motiverer til innsats på skolen? I denne rapporten undersøker vi hvordan elever knytter egen skolemotivasjon og skoleinnsats til ulike sider ved skolehverdagen. Vi viser hvordan ulike elever ...
  • Ungdomstid i Fredrikstad 

   Ødegård, Guro (NOVA Rapport 6/01, Report, 2001)
   Rapporten er skrevet på oppdrag fra Fredrikstad kommune. Spørreundersøkelsen rapporten bygger på ble gjennomført våren 2000 blant 9. klassinger på ungdomsskolen og grunnkurselever på de videregående skolene i Fredrikstad. ...
  • Ungdomstid i storbyen 

   Bakken, Anders (NOVA Rapport 7/98, Report, 1998)
   11 425 Oslo-ungdommer i alderen 14-17 år deltok våren 1996 i Ungdomsundersøkelsen i Oslo (Ung i Oslo 1996). Rapporten presenterer hovedresultatene fra undersøkelsen. Formålet er å gi et bredt og oppdatert bilde av både ...
  • Ungdomsundersøkelsen i Stavanger 2002 

   Sletten, Mira Aaboen (NOVA Rapport 4/03, Report, 2003)
   Rapporten er skrevet på oppdrag fra Stavanger kommune. Spørreundersøkelsen rapporten bygger på, ble gjennomført i mars 2002 blant elever i 8., 9. og 10. klasse i grunnskolen samt grunnkurselever i videregående skoler i ...
  • Unge funksjonshemmede 

   Løvgren, Mette (NOVA Rapport 9/09, Report, 2009)
   Denne rapporten belyser enkelte aspekter ved unge funksjonshemmedes deltakelse i organiserte fritidsaktiviteter. Hva hemmer og hva fremmer deltakelse i organiserte fritidsaktiviteter? Innebærer deltakelse i fritidsaktiviteter ...
  • Unge i Flyt. Om et livsmestringsprogram for ungdom på 10. trinn 

   Rogstad, Jon; Bjørnset, Mathilde (Rapport;4, Report, 2021)
   I denne rapporten har vi evaluert Flyt, som er et livsmestringsprogram for ungdommer på 10. trinn. Blant deltakerne er det mange som er i sårbare livssituasjoner. Hovedspørsmålet er hvorvidt Flyt bidrar til å styrke ...
  • Unge medborgere. Demokratiforståelse, kunnskap og engasjement blant 9.-klassinger i Norge. The International Civic and Citizenship Education Study (ICCS) 2016 

   Huang, Lihong; Ødegård, Guro; Hegna, Kristinn; Svagård, Vegard; Helland, Tarjei; Seland, Idunn (NOVA Rapport 15/17, Report, 2017)
   Rapporten presenterer resultater fra The International Civic and Citizenship Study (ICCS) 2016 med vekt på de norske resultatene fra studien. Hensikten med studien er å undersøke elevers kunnskap om, forståelse av og ...
  • Unge sosialklienter fra ungdom til voksen alder 

   Hammer, Torild (NOVA Rapport 11/09, Research report, 2009)
   Nær 2000 unge har vært fulgt fra de var 17 til 20 år i 1985 fram til de var voksne i slutten av 30-årene (2003). De er intervjuet i 1985, 1987, 1989, 1993 og igjen i 2003. I tillegg er det koblet til registerdata fra ...
  • Unge uførepensjonister 

   Blekesaune, Morten (NOVA Rapport 8/05, Report, 2005)
   Denne rapporten undersøker hva unge uførepensjonister gjorde før de ble pensjonert. Registerdata er hentet fra Forløpsdatabasen Trygd. Mange har jobbet litt, men få har jobbet mye. Relativt mange har jobbet innenfor ...
  • Ungt engasjement 

   Lidén, Hilde (NOVA Rapport 6/02, Report, 2002)
   Hensikten med rapporten er å beskrive og analysere ungdoms politiske engasjement og lokalpolitiske deltagelse. Søkelyset rettes mot ungdom under myndighetsalder og deres deltagelse i konvensjonell og ukonvensjonell politisk ...
  • Uskyldig moro? 

   Sletten, Mira Aaboen; von Soest, Tilmann; Frøyland, Lars Roar; Torgersen, Leila; Hansen, Marianne (NOVA Rapport 18/10, Report, 2010)
   I denne rapporten presenterer vi resultatene fra en landsdekkende skolebasert ungdomsundersøkelse om pengespill og dataspill. I overkant av 8000 ungdommer i alderen 12 til 17 år fra 89 skoler deltok i spørreskjemaundersøkelsen. ...
  • Ut av arbeidslivet: livsløp, mestring og identitet 

   Myrvang, Vigdis Hegna (NOVA Rapport 1/06, Report, 2006)
   Tema for avhandlingen er uførepensjonering. Hovedspørsmålene er hvorfor personer med seinskader etter polio slutter i arbeidslivet - slik de selv ser det - og hvordan de takler overgangen til å bli uførepensjonister. ...