Now showing items 233-252 of 424

  • Nasjonal trygghetsundersøkelse 2020 

   Løvgren, Mette; Høgestøl, Asle; Kotsadam, Andreas (NOVA Rapport;2, Report, 2022)
   Nasjonal trygghetsundersøkelse kartlegger uro og utsatthet for lovbrudd i den norske befolkningen i 2020. ’ Temaene i undersøkelsen er uro og utsatthet for lovbrudd med personofre, slik som tyveri, vold, hatkriminalitet ...
  • Nasjonal trygghetsundersøkelse 2022 

   Løvgren, Mette; Skjervheim, Øivind; Høgestøl, Asle; Kotsadam, Andreas; Bjørnshagen, Vegar; Hyggen, Christer; Lid, Stian (NOVA Rapport;14/2023, Report, 2023)
   Nasjonal trygghetsundersøkelse kartlegger uro og selvopplevd utsatthet for lovbrudd i den norske befolkningen. Denne rapporten presenterer hovedresultatene fra Nasjonal trygghetsundersøkelse 2022. Undersøkelsen er gjennomført ...
  • Natalie Rogoff Ramsøy. En pioner i norsk og internasjonal sosiologi 

   Gulbrandsen, Lars; Eriksen, John (NOVA Rapport 10/03, Report, 2003)
   Natalie Rogoff Ramsøy døde 18. januar 2002. For å hedre og minnes henne arrangerte NOVA høsten 2002 et seminar. Denne rapporten inneholder foredragene fra seminaret i bearbeidet form. Gjennom bidragene fra Bjørn Hvinden, ...
  • Når hjemme er et annet sted 

   Moen, Bjørg (NOVA Rapport 8/02, Report, 2002)
   Denne rapporten handler om eldre med minoritetsetnisk bakgrunnog deres behov, ønsker og forventninger til en god alderdom. Danske og pakistanske eldre har blitt intervjuet om sine liv i Norge. Offentlig eldreomsorg står ...
  • NEGOTIATE WP no 3.2 The careers of young people in Europe during the economic crisis: Identifying risk factors 

   Karamessini, Maria; Symeonaki, Maria; Stamatopoulou, Glykeria; Papazachariou, Antonis (NEGOTIATE Working Paper;No. 3.2, Working paper, 2016-02-28)
  • Nettovergrep mot barn i Norge 2015–2017. Rapport basert på erfaring fra Kripos, politiet, tjenesteleverandører og internasjonal forskning 

   Aanerød, Line Merete Tangen; Mossige, Svein (NOVA Rapport 10/18, Report, 2018)
   Rapporten beskriver nettovergrepsfenomenet basert på litteraturgjennom-gang og forskning. Forskningen er gjort på nettovergrep i Norge. Det er tre kilder til informasjon: 1. Nettovergrep slik de framkommer i tips om ...
  • Nordisk barnevern 

   Grinde, Turid Vogt; Egelund, Trine; Bunkholdt, Vigdis (NOVA Rapport 18/04, Report, 2004)
   Tidligere sammenligninger av nordisk barnevern har vist likheter, men også forskjeller bl.a. vedrørende barnas aldersfordeling, bruk av tiltak, tvang, osv. Kan forskjeller i nasjonale vurderinger synliggjøres, begrepsfestes ...
  • Nordiske ungdommers holdninger til likestilling 

   Øia, Tormod (NOVA Rapport 25/11, Report, 2011)
   På oppdrag fra Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet har NOVA gjennomført en undersøkelse for å gi en nærmere beskrivelse av hvilket syn unge gutter og jenter i de nordiske landene har til likestilling. Videre ...
  • En normal barndom? 

   Thorød, Anne Brita (NOVA Rapport 2/06, Report, 2006)
   Prosjektet «Barns levekår - betydningen av familiens økonomi for barns hverdag» utføres på oppdrag fra Norske Kvinners Sanitetsforening og finansieres av N.K.S. og NOVA. Denne rapporten baserer seg på prosjektets kvalitative ...
  • Norsk boligpolitikk i forandring 1970-2010 

   Sørvoll, Jardar (NOVA Rapport 16/11, Report, 2011)
   Omleggingen av norsk boligpolitikk fra ca. 1970 til 2010 dokumenteres og drøftes i denne rapporten, som er basert på et omfattende kildemateriale. Egne kapitler er viet til statlig boligbeskatning, bostøtte, boligfinansiering ...
  • Norsk boligpolitikk i internasjonalt perspektiv. En sammenligning av boligmarkeder og boligpolitikk i sju europeiske land 

   Aarland, Kristin; Sørvoll, Jardar (NOVA-rapport;7: 2021, Report, 2021)
   I denne rapporten drøfter vi særegenheter ved boligpolitikken og boligmarkedet i Norge og seks europeiske sammenligningsland: Sverige, Danmark, Østerrike, Tyskland, Nederland og England (Storbritannia). I den komparative ...
  • Den norske bostøtten 

   Nordvik, Viggo; Koren, Charlotte; Hansen, Inger Lise Skog; Lescher-Nuland, Bjørn (NOVA Rapport 2/11, Report, 2011)
   Fram til sommeren 2009 var bostøtten en ordning som ga støtte til barnefamilier og trygdede med lave inntekter og høye boutgifter. En reform åpnet da bostøtten for alle som har en kombinasjon av høye boutgifter og lave ...
  • Norske pensjonister og norske kommuner i Spania 

   Helset, Anne; Sandlie, Hans Christian (NOVA Rapport 3/04, Research report, 2004)
   Prosjekt "Norske pensjonister og norske kommuner i Spania" består av en levekårsundersøkelse blant norske Spania-pensjonister og en kartlegging av norske kommuners utbygging av sykehjem i Spania. Også andre bo- og omsorgstilbud ...
  • Ny kunnskap om aldring og arbeid 

   Solem, Per Erik (NOVA Rapport 6/12, Report, 2012)
   Hensikten med denne rapporten er å formidle oppdatert kunnskap om eldre i arbeidslivet og om pensjonering. Rapporten legger fram kunnskap, men diskuterer også spørsmål som ikke nødvendigvis har klare svar i dag. Skal en ...
  • Ny start med Ny GIV? 

   Bakken, Anders; Sletten, Mira Aaboen (NOVA Rapport 23/11, Report, 2011)
   Ny GIV er en satsing fra regjeringen for å øke gjennomføringsgraden i videregående opplæring. Rapporten handler om intensivopplæringen i regning, lesing og skriving som tilbys elever med svake skoleprestasjoner på ...
  • ... og imens går tida. Barnevern, barnehage og kontantstøtte 

   Clausen, Sten-Erik; Gulbrandsen, Lars (NOVA Rapport 6/04, Report, 2004)
   Barnehage er barnevernets mest benyttede tiltak overfor barn i førskolealder. I forbindelse med innføring av kontantstøtten i 1998, ble det uttrykt bekymring for at det ville bli vanskeligere å komme til med dette tiltaket ...
  • Omsorg for eldre innvandrere 

   Ingebretsen, Reidun (NOVA Rapport 15/10, Report, 2010)
   I denne rapporten oppsummeres og diskuteres erfaringer fra «Eldre innvandrere – tilpasning av pleie- og omsorgstilbudet». Prosjektet har vært et satsingsområde for NOVA med finansiering hovedsaklig fra Integrerings- og ...
  • Omsorgslønn til foreldre med funksjonshemmede barn 

   Eriksen, John; Andersen, Torhild; Askheim, Ole Petter (NOVA Rapport 11/03, Report, 2003)
   I denne rapporten analyseres bruken av kommunal omsorgslønn til familier med særlig tyngende omsorgsforpliktelser for egne barn under 18 år. Ordningen har lenge vist seg å by på en rekke problemer, som stor ulikhet og ...
  • Omsorgsovertakelser og etniske minoriteter. En gjennomgang av saker i fylkesnemnda 

   Aarset, Monica Five; Bredal, Anja (NOVA Rapport 5/18, Report, 2018)
   Rapporten bygger på et forskningsoppdrag fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) om barneverntjenestens og fylkesnemndas håndtering av saker om omsorgsovertakelse i familier med etnisk minoritetsbakgrunn. ...
  • Omsorgsovertakelser og etniske minoriteter. En gjennomgang av saker i fylkesnemnda 

   Aarset, Monica; Bredal, Anja (NOVA Rapport 5/18, Research report, 2018)
   Rapporten bygger på et forskningsoppdrag fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) om barneverntjenestens og fylkesnemndas håndtering av saker om omsorgsovertakelse i familier med etnisk minoritetsbakgrunn. ...