Now showing items 3198-3215 of 3215

  • Zero-Trust Cybersecurity Approach for Dynamic 5G Network Slicing with Network Service Mesh and Segment-Routing over IPv6 

   Dzogovic, Bruno; Santos, Bernardo; Hassan, Ismail; Feng, Boning; Do, Thuan Van; Jacot, Niels; Do, van Thanh (International Conference on Development and Application Systems;, Conference object, 2022)
   As the 5G mobile networks become widely adopted across various industries and verticals, additional requirements for strengthening their security emerge. Traditional security approaches have been successful in preventing ...
  • Å beslutte med henblikk på risiko? Når politikken dytter ansvaret over på barnevernets ansatte 

   Aamodt, Hilde Anette (Peer reviewed; Journal article, 2017)
   Artikkelens tema er hvordan barnevernet, gjennom sine kommunikative beslutninger, skaper praksis. Mer konkret har jeg undersøkt hvordan saksbehandlerne i barnevernets undersøkelser kommer fram til beslutninger gjennom å ...
  • Å bevare makt: Strategier med barns fellesskap i barnehagen 

   Østrem, Arild Julius (Barn – forskning om barn og barndom i Norden;Vol. 40, No. 4, Peer reviewed; Journal article, 2022)
   Målet med denne studien er å undersøke hvilke strategier pedagoger i flerkulturelle barnehager bruker for å skape og opprettholde fellesskap mellom barna. Studien bygger på ni semistrukturerte, individuelle intervjuer med ...
  • Å bli tatt med storm av en bibeltekst: Nick Caves transformative lesning av Markusevangeliet. 

   Kvalvaag, Robert Williams (Kirke og kultur;, Peer reviewed; Journal article, 2023)
   I 1998 publiserte forlaget Canongate pocketutgaver til noen av skriftene i Det nye testamente. De spurte da Nick Cave om han ville skrive en introduksjon til et av skriftene. Han sto helt fritt til å velge, og valget falt ...
  • Å falle mellom alle stoler under koronapandemien. Kulturarbeidere med multiple tilknytningsformer til arbeidslivet 

   Elstad, Beate; Døving, Erik; Jansson, Dag (Peer reviewed; Journal article, 2023)
   Da koronapandemien rammet Norge var det avgjørende at myndighetene kom med treffsikre kompenserende tiltak mot inntektstap. En særlig sårbar gruppe var yrkesutøvere uten fast ansettelse med flere tilknytningsformer samtidig. ...
  • Å gjøre det implisitte eksplisitt: bruk av modellering som støtte for elevers arbeid med tekstrevisjon 

   Jahnsen, Vanja Røkkum (Norsklæreren;, Peer reviewed; Journal article, 2023)
   I studien deltok tre norsklærere fra to ulike skoler med sine respektive norskklasser på vg2. To av klassene gjennomførte tre prosessorienterte skriveforløp, og én av klassene fire. I alle forløpene skrev elevene førsteutkast ...
  • Å gjøre «hørestyrke» til en mindre fortelling om barns språk 

   Lerbak, Kari; Skoglund, Tonje; Otterstad, Ann Merete (Peer reviewed; Journal article, 2022)
   I boka Lyttende pedagogikk trekker Ann Åberg og Hillevi Lenz Taguchi (2006) hørestyrke fram som en del av en lyttende pedagogikk. I boka refereres det til Filip som omtaler hørestyrke som å høre nøye etter. Vi er inspirert ...
  • Å involvere barnehagelærere i forskning - muligheter for flerspråklighetsforskningen 

   Garmann, Nina Gram; Romøren, Anna Sara Hexeberg; Tkachenko, Elena (Peer reviewed; Journal article, 2021)
   Sammendrag Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver (Kunnskapsdepartementet, 2017) fordrer at barnehagene støtter flerspråklige barns utvikling av både hjemmespråket og norsk eller samisk. Dette krever at barnehagelærere ...
  • Å lære hvordan: Forslag til et nytt mål utover å lære om og av religion 

   Aukland, Knut (Nordidactica;Vol 11, Nr 2021: 1, Peer reviewed; Journal article, 2021-03-22)
   Som et nytt tilskudd til den kjente distinksjonen mellom lære om og lære av religion, introduserer artikkelen «å lære hvordan» man får og kan få kunnskap om religion som et tredje alternativ. I artikkelens første del ...
  • Å skape et uenighetsfellesskap Historisk tidsskrift som debattforum 

   Messel, Jan; Roll-Hansen, Hege; Slottemo, Hilde Gunn (Historisk Tidsskrift (Norge);Bind 100, nr. 4-2021, Peer reviewed; Journal article, 2021-12-15)
   I denne artikkelen studerer vi hvordan Historisk tidsskrift (HT) har fungert som debattforum for norske historikere, ut fra spørsmålet om diskusjon fungerer faglig sammenbindende, splittende og/eller grenseskapende. I ...
  • Å skape et uenighetsfellesskap: Historisk tidsskrift som debattforum 

   Slottemo, Hilde Gunn; Roll-Hansen, Hege; Messel, Jan (Peer reviewed; Journal article, 2021)
   I denne artikkelen studerer vi hvordan Historisk tidsskrift (HT) har fungert som debattforum for norske historikere, ut fra spørsmålet om diskusjon fungerer faglig sammenbindende, splittende og/eller grenseskapende. I ...
  • Å ta empirien på alvor v.2.0. 

   Tilden, Terje; Solem, May-Britt; Thuen, Frode; Lorås, Lennart; Stokkebekk, Jan; Whittaker, Kristoffer (Peer reviewed; Journal article, 2022)
   I denne artikkelen drøftes status og utfordringer vedrørende grunnlagstenkningen for kunnskap og vitenskap innen systemisk praksis. Bakgrunnen er en bekymring for at vårt fagfelt i hovedsak er inspirert av teorier hentet ...
  • Å utforske det pedagogiske hverdagslivets kompleksitet 

   Eriksen, Marte (Barn;Vol 39 Nr 2-3 (2021), Peer reviewed; Journal article, 2021-11-15)
   I denne artikkelen retter jeg oppmerksomheten mot metodiske tilnærminger for å utvikle kunnskap om kompleksitet i barnehagelæreres pedagogiske praksis. Jeg bygger på en forståelse av at kunnskap om pedagogisk praksis starter ...
  • Å velge bort læring i skolen til fordel for læring i praksis: En casestudie om veien frem til fagbrev via praksisbrev 

   Tårnesvik, Åshild; Schmid, Evi (Nordic Journal of Comparative and International Education (NJCIE);Vol. 6 No. 3-4 (2022): Special Issue: Inclusion in vocational education and training (VET), Peer reviewed; Journal article, 2022-09-20)
   This article focuses on the training practice scheme, a two-year apprenticeship scheme that was implemented as a measure to reduce dropout from vocational education and training (VET). After completing a two-year apprenticeship, ...
  • Å vite og å kunne — arkivkompetanse for kontinuitet og forandring. 

   Lange, Hilde; Sundqvist, Anneli (Peer reviewed; Journal article, 2023)
   Arkivkompetanse er «always in the process of becoming». I denne artikkelen peker vi på noen drivkrefter og spenninger som har påvirket og påvirker utviklingen av arkivfaglige profesjonsutdanninger i Norden og med særlig ...
  • Å være veileder i "praksisvinden"-utfordringer og didaktiske implikasjoner for praksisveilederutdanningen 

   Tveiten, Sidsel; Røkholt, Gro (Peer reviewed; Journal article, 2023)
   Studien undersøker praksisveilederes utfordringer i veiledning av studenter i helse - og sosialfagutdanninger. Studien er en kvalitativ tekstanalyse. Datamaterialet er 72 eksamensbesvarelser fra praksisveiledere som ...
  • Økologiske perspektiver i scenekunst for barn 

   Hovik, Lise (Peer reviewed; Journal article, 2023)
   Dette vitenskapelige essayet diskuterer økologiske perspektiver i scenekunst for barn, og forholdet mellom kunst, mennesker, dyr og våre fysiske omgivelser i lys av ideer om posthumanisme, sympoiesis og kunstnerisk forskning. ...
  • Økt mestringstro og motivasjon hos masterstudenter 

   Antonsen, Simen; Godager, Linda Helèn; Jensen, Line Elisabeth; Stenstrøm, Yngve H. (UNIPED;Årgang 45, nr. 2-2022, Peer reviewed; Journal article, 2022)
   Det finnes i dag mange studier for oppfølging og veiledning av ph.d.-studenter, men tilsvarende få for master-gradsstudenter, til tross for at den store majoriteten av studenter avslutter utdanningen med nettopp ...