Now showing items 41-60 of 424

  • Boforhold for pensjonister med bostøtte 

   Sandlie, Hans Christian; Gulbrandsen, Lars; Nordvik, Viggo (NOVA Rapport 4/06, Research report, 2006)
   Bostøtten er et sentralt virkemiddel i den norske boligpolitikken. Gjennom å dekke en del av boutgiftene skal bostøtten stimulere hushold til å velge bedre boliger enn det de ellers ville ha gjort. Bostøtten setter mottakerne ...
  • Bolig i det aldrende samfunnet. Analyse av rammebetingelser for fremskaffelse av velegnede boliger for eldre. 

   Sørvoll, Jardar; Nordvik, Viggo; Aarland, Kristin; Sandlie, Hans Christian (NOVA Rapport;12/18, Research report, 2018)
   I denne rapporten analyserer vi politiske og økonomiske rammebetingelser for fremskaffelse av boliger velegnet for eldre. Det er en meget aktuell problemstilling i lys av befolkningens og boligmassens aldring. Vi fokuserer ...
  • Bolig med kommunens bistand 

   Langsether, Åsmund (NOVA Rapport 17/05, Report, 2005)
   I denne rapporten presenteres resultatene av en kartlegging av de metoder kommunene benytter når de bistår vanskeligstilte boligsøkere med å leie bolig i det private leiemarkedet. De fleste kommuner yter slik bistand i en ...
  • Bolig og levekår i Norge 2004 

   Gulbrandsen, Lars (NOVA Rapport 3/06, Report, 2006)
   Hvert tredje år er bolig tema for Statistisk sentralbyrås levekårsundersøkelser. På oppdrag fra Husbanken har NOVA analysert data fra levekårsundersøkelsen som ble gjennomført høsten 2004. Rapporten gir en tilstandsrapport ...
  • Bolig og levekår i Norge 2007 

   Sandlie, Hans Christian; Aarland, Kristin; Gulbrandsen, Lars (NOVA Rapport 2/10, Research report, 2010)
   Hvert tredje år er bolig tema for Statistisk sentralbyrås levekårsundersøkelser. På oppdrag fra Husbanken har NOVA analysert data fra levekårsundersøkelsen som ble gjennomført høsten 2007. Rapporten gir en tilstandsrapport ...
  • Bolig og levekår i Norge 2012 

   Sandlie, Hans Christian; Grødem, Anne Skevik (NOVA Rapport 14/13, Report, 2013)
   Tidligere har bolig vært tema for Statistisk sentralbyrås levekårsundersøkelser i 1997, 2001, 2004 og 2007. I 2012 ble boforhold innlemmet som en nasjonal modul i EU-SILC. På oppdrag fra Husbanken har NOVA i samarbeid med ...
  • Boligbehov og ubalanser i norske storbyer 

   Turner, Lena Magnusson; Nordvik, Viggo; Sørvoll, Jardar (NOVA Rapport 5/15, Report, 2015)
   Folketallet i de norske storbyene forventes å stige relativt kraftig fram mot 2030. Veksten fører til mer økonomisk aktivitet og større behov for kommunale tjenester, infrastruktur og transport. Den tiltagende urbaniseringen ...
  • Boligeie blant husholdninger med lave inntekter 

   Aarland, Kristin; Nordvik, Viggo (NOVA Rapport 15/08, Research report, 2008)
   Over livsløpet vil de aller fleste nordmenn oppleve lengre perioder hvor de bor i en bolig som de eier selv, eller som eies av noen andre i husholdet. Det er en klar tendens til at jo høyere inntekter en husholdning har, ...
  • Boligetablering i Oslo og Akershus 

   Sandlie, Hans Christian; Gulbrandsen, Lars (NOVA Rapport 23/03, Report, 2003)
   Rapporten omhandler ungdoms boligetablering i Oslo og Akershus. Det antas ofte at høye boligpriser gjør det vanskeligere for ungdom å etablere seg i Oslo-området enn andre steder i landet. Data fra den siste levekårsundersøkelsen ...
  • Boliggjøring av eldreomsorgen? 

   Daatland, Svein Olav (NOVA Rapport;2014:16, Research report, 2014-11)
   Rapporten tar for seg det vi har kalt en vending av omsorgspolitikken ved inngangen til 1990-årene med omsorgsboliger, og mer generelt: boliggjøring, som sentrale virkemiddel. Hensikten var å utvikle en mer bærekraftig ...
  • Bostøtte og boutgifter 

   Gulbrandsen, Lars (NOVA Rapport 19/03, Report, 2003)
   Bostøtten skal medvirke til at eldre, uføre og barnefamilier med svak økonomi skal kunne anskaffe, eller bli boende i, en god og hensiktsmessig bolig, og utjevne forskjeller i levekår for pensjonistgrupper som følge av ...
  • Bruk av sykehus og spesialisthelsetjenester blant innbyggere med norsk og utenlandsk bakgrunn 

   Elstad, Jon Ivar; Finnvold, Jon Erik; Texmon, Inger (NOVA Rapport 10/15, Research report, 2015)
   Rapporten analyserer polikliniske kontakter og innleggelser i somatisk spesialisthelsetjeneste og i psykisk helsevern. En hovedhensikt er å kartlegge bruksmønsteret blant innvandrere. Alt i alt hadde innvandrerbefolkningen ...
  • Brukerundersøkelse i barnevernsinstitusjonene. 

   Gautun, Heidi (NOVA Rapport 9/06, Report, 2006)
   I denne rapporten presenteres resultater fra den første landsomfattende brukerundersøkelsen blant ungdom i barnevernsinstitusjoner. Et sentralt spørsmål var om ungdommene vet hvilke rettigheter de har når de er plassert ...
  • Bytte, kjærlighet, overgrep 

   Larsen, Camilla Jordheim (NOVA Rapport 10/05, Report, 2005)
   Begrepet ungdomsprostitusjon leder ofte tankene til situasjoner hvor en mindreårig selger seksuelle tjenester til en kunde som betaler. Rapporten belyser handlinger og relasjoner som ikke nødvendigvis lar seg beskrive slik, ...
  • Bærekraftig omsorg? 

   Veenstra, Marijke; Aksøy, Helene; Daatland, Svein Olav; Kjelvik, Julie; Otnes, Berit (NOVA Rapport 2/12, Report, 2012)
   Aldringen av befolkningen endrer balansen mellom generasjonene og forutsetningene for en bærekraftig omsorg. Rapporten kartlegger behov og omsorg over livsløpet, utviklingen av omsorgstjenestene, variasjonen mellom kommunene, ...
  • Children and young people report to the UN on their rights. 

   Einarsson, Jona Hafdis (NOVA Rapport 2b/08, Report, 2008)
   Norway is to deliver its fourth report on compliance with the UN Convention on the Rights of the Child in spring 2008. The Ministry of Children and Equality wanted this report, like previous ones, to include the voices of ...
  • Deltakelse, trivsel og inkludering i barne- og ungdomsidretten. Delrapport fra forskningen om Idrett for alle i Oslo 

   Solstad, Gerd Marie; Sandvik, Morten Renslo; Sletten, Mira Aaboen (NOVA-rapport;1: 22, Report, 2022)
   «Idrett for alle i Oslo» ble startet av Oslo Idrettskrets i 2018 for å skape økt og mer mangfoldig deltakelse blant byens barn og unge. Dette er rapport nummer to fra forskningen som følger prosjektet. Her undersøker vi ...
  • Den norske studien av livsløp, aldring og generasjon. En beskrivelse av studien, forskningsinstrumenter og variabler 

   Herlofson, Katharina; Hellevik, Tale; Løset, Gøril Kvamme; Vangen, Hanna; Veenstra, Marijke (NOVA Rapport;2023: 5, Report, 2023)
   Den norske studien av livsløp, aldring og generasjon (NorLAG) er en tverrfaglig og longitudinell studie om aldring og eldre i Norge. De samme individene (født i årene 1922–1966) følges over tid gjennom ulike livsfaser, ...
  • Dette er jo bare en husmorjobb 

   Skilbrei, May-Len (NOVA Rapport 17/03, Report, 2003)
   De siste tiårene har vi sett en veritabel revolusjon i kvinners utdanningsnivå og deltakelse i arbeidslivet i Norge. Hva som forstås som "det gode liv" for kvinner er ikke det samme nå som det tidligere var. Likevel er ...
  • Diabetes og livskvalitet 

   Næss, Siri; Eriksen, John (NOVA Rapport 7/06, Report, 2006)
   Vi vet at forekomsten av diabetes er sterkt økende i de fleste land. Men hva vet vi om livskvaliteten til de som har sykdommen? Denne rapporten er en oppsummering av forskning om diabetes og livskvalitet som er foretatt ...