Now showing items 36-55 of 424

  • Behovsstyrt samarbeid - holder det? 

   Sletten, Mira Aaboen; Sandberg, Nina (NOVA Rapport 16/03, Report, 2003)
   Rapporten omhandler samarbeid mellom hjem og skole i videregående opplæring. Resultatene stammer fra en kartleggingsundersøkelse der elever, foreldre, skoleansatte og ansatte i Oppfølgingstjenesten og Pedagogisk-psykologisk ...
  • Bemanning og kompetanse i hjemmesykepleien og sykehjem 

   Gautun, Heidi; Bratt, Christopher (NOVA Rapport 14/14, Report, 2014)
   I denne rapporten beskrives funn fra en spørreundersøkelse om bemanningsplanlegging og kompetansesammensetning blant 431 av Norsk Sykepleierforbund sine tillitsvalgte i sykehjem og hjemmesykepleien. Tre hovedproblemstillinger ...
  • Besøksforbud – straffeprosessloven § 222a. En evaluering av praktiseringen av bestemmelsen i saker om vold i nære relasjoner 

   Dullum, Jane (NOVA Rapport;1/19, Research report, 2019)
   Besøksforbud er et straffe-prosessuelt beskyttelsestiltak som ble lovfestet i 1995 (straffeprosessloven § 222a). Denne rapporten presenterer en evaluering av praktiseringen av bestemmelsen i saker om vold i nære relasjoner. ...
  • Betydningen av innvandrerbakgrunn for psykiske vansker blant ungdom 

   Torgersen, Leila (NOVA Rapport 5/05, Report, 2005)
   Temaet for denne avhandlingen er om, og eventuelt hvordan, ungdom med innvandrerbakgrunn med psykiske vansker (depressivitet og antisosialitet) skiller seg fra ungdom med norsk bakgrunn med tilsvarende problemer. Et sentralt ...
  • Biologisk mangfold som politikk 

   Seippel, Ørnulf; Strandbu, Åse (NOVA Rapport 12/11, Report, 2011)
   «Naturindeks for Norge» er en oversikt over tilstand og utvikling for biologisk mangfold i Norge. Et av målene for Naturindeksen er at den skal kunne fungere som et redskap for politikkutforming. Mot en slik bakgrunn, ...
  • Boforhold for pensjonister med bostøtte 

   Sandlie, Hans Christian; Gulbrandsen, Lars; Nordvik, Viggo (NOVA Rapport 4/06, Research report, 2006)
   Bostøtten er et sentralt virkemiddel i den norske boligpolitikken. Gjennom å dekke en del av boutgiftene skal bostøtten stimulere hushold til å velge bedre boliger enn det de ellers ville ha gjort. Bostøtten setter mottakerne ...
  • Bolig i det aldrende samfunnet. Analyse av rammebetingelser for fremskaffelse av velegnede boliger for eldre. 

   Sørvoll, Jardar; Nordvik, Viggo; Aarland, Kristin; Sandlie, Hans Christian (NOVA Rapport;12/18, Research report, 2018)
   I denne rapporten analyserer vi politiske og økonomiske rammebetingelser for fremskaffelse av boliger velegnet for eldre. Det er en meget aktuell problemstilling i lys av befolkningens og boligmassens aldring. Vi fokuserer ...
  • Bolig med kommunens bistand 

   Langsether, Åsmund (NOVA Rapport 17/05, Report, 2005)
   I denne rapporten presenteres resultatene av en kartlegging av de metoder kommunene benytter når de bistår vanskeligstilte boligsøkere med å leie bolig i det private leiemarkedet. De fleste kommuner yter slik bistand i en ...
  • Bolig og levekår i Norge 2004 

   Gulbrandsen, Lars (NOVA Rapport 3/06, Report, 2006)
   Hvert tredje år er bolig tema for Statistisk sentralbyrås levekårsundersøkelser. På oppdrag fra Husbanken har NOVA analysert data fra levekårsundersøkelsen som ble gjennomført høsten 2004. Rapporten gir en tilstandsrapport ...
  • Bolig og levekår i Norge 2007 

   Sandlie, Hans Christian; Aarland, Kristin; Gulbrandsen, Lars (NOVA Rapport 2/10, Research report, 2010)
   Hvert tredje år er bolig tema for Statistisk sentralbyrås levekårsundersøkelser. På oppdrag fra Husbanken har NOVA analysert data fra levekårsundersøkelsen som ble gjennomført høsten 2007. Rapporten gir en tilstandsrapport ...
  • Bolig og levekår i Norge 2012 

   Sandlie, Hans Christian; Grødem, Anne Skevik (NOVA Rapport 14/13, Report, 2013)
   Tidligere har bolig vært tema for Statistisk sentralbyrås levekårsundersøkelser i 1997, 2001, 2004 og 2007. I 2012 ble boforhold innlemmet som en nasjonal modul i EU-SILC. På oppdrag fra Husbanken har NOVA i samarbeid med ...
  • Boligbehov og ubalanser i norske storbyer 

   Turner, Lena Magnusson; Nordvik, Viggo; Sørvoll, Jardar (NOVA Rapport 5/15, Report, 2015)
   Folketallet i de norske storbyene forventes å stige relativt kraftig fram mot 2030. Veksten fører til mer økonomisk aktivitet og større behov for kommunale tjenester, infrastruktur og transport. Den tiltagende urbaniseringen ...
  • Boligeie blant husholdninger med lave inntekter 

   Aarland, Kristin; Nordvik, Viggo (NOVA Rapport 15/08, Research report, 2008)
   Over livsløpet vil de aller fleste nordmenn oppleve lengre perioder hvor de bor i en bolig som de eier selv, eller som eies av noen andre i husholdet. Det er en klar tendens til at jo høyere inntekter en husholdning har, ...
  • Boligetablering i Oslo og Akershus 

   Sandlie, Hans Christian; Gulbrandsen, Lars (NOVA Rapport 23/03, Report, 2003)
   Rapporten omhandler ungdoms boligetablering i Oslo og Akershus. Det antas ofte at høye boligpriser gjør det vanskeligere for ungdom å etablere seg i Oslo-området enn andre steder i landet. Data fra den siste levekårsundersøkelsen ...
  • Boliggjøring av eldreomsorgen? 

   Daatland, Svein Olav (NOVA Rapport;2014:16, Research report, 2014-11)
   Rapporten tar for seg det vi har kalt en vending av omsorgspolitikken ved inngangen til 1990-årene med omsorgsboliger, og mer generelt: boliggjøring, som sentrale virkemiddel. Hensikten var å utvikle en mer bærekraftig ...
  • Bostøtte og boutgifter 

   Gulbrandsen, Lars (NOVA Rapport 19/03, Report, 2003)
   Bostøtten skal medvirke til at eldre, uføre og barnefamilier med svak økonomi skal kunne anskaffe, eller bli boende i, en god og hensiktsmessig bolig, og utjevne forskjeller i levekår for pensjonistgrupper som følge av ...
  • Bruk av sykehus og spesialisthelsetjenester blant innbyggere med norsk og utenlandsk bakgrunn 

   Elstad, Jon Ivar; Finnvold, Jon Erik; Texmon, Inger (NOVA Rapport 10/15, Research report, 2015)
   Rapporten analyserer polikliniske kontakter og innleggelser i somatisk spesialisthelsetjeneste og i psykisk helsevern. En hovedhensikt er å kartlegge bruksmønsteret blant innvandrere. Alt i alt hadde innvandrerbefolkningen ...
  • Brukerundersøkelse i barnevernsinstitusjonene. 

   Gautun, Heidi (NOVA Rapport 9/06, Report, 2006)
   I denne rapporten presenteres resultater fra den første landsomfattende brukerundersøkelsen blant ungdom i barnevernsinstitusjoner. Et sentralt spørsmål var om ungdommene vet hvilke rettigheter de har når de er plassert ...
  • Bytte, kjærlighet, overgrep 

   Larsen, Camilla Jordheim (NOVA Rapport 10/05, Report, 2005)
   Begrepet ungdomsprostitusjon leder ofte tankene til situasjoner hvor en mindreårig selger seksuelle tjenester til en kunde som betaler. Rapporten belyser handlinger og relasjoner som ikke nødvendigvis lar seg beskrive slik, ...
  • Bærekraftig omsorg? 

   Veenstra, Marijke; Aksøy, Helene; Daatland, Svein Olav; Kjelvik, Julie; Otnes, Berit (NOVA Rapport 2/12, Report, 2012)
   Aldringen av befolkningen endrer balansen mellom generasjonene og forutsetningene for en bærekraftig omsorg. Rapporten kartlegger behov og omsorg over livsløpet, utviklingen av omsorgstjenestene, variasjonen mellom kommunene, ...