Now showing items 213-232 of 424

  • Læringsmiljø og pedagogisk analyse. 

   Nordahl, Thomas (NOVA Rapport 19/05, Report, 2005)
   I denne rapporten presenteres det faglige grunnlaget for LP-modellen og evalueringsresultatene fra utprøvingen av modellen i 14 grunnskoler. Evalueringen er gjennomført som et pre-post-design med kontrollgruppe som omfatter ...
  • Løysingsfokusert samtaleteknikk (LØFT) i fritidsklubber. 

   Smette, Ingrid (NOVA Rapport 12/05, Report, 2005)
   Bakgrunnen for prosjektet som blir presentert i denne rapporten har vore spørsmålet om korleis ein kan styrke og synleggjere det rusførebyggande arbeidet i fritidsklubbar. To fritidsklubbar har vore involvert i prosjektet ...
  • Makt og avmakt i helse- og omsorgstjenestene 

   Dahle, Rannveig; Thorsen, Kirsten; Vabø, Mia (NOVA Rapport 18/01, Report, 2001)
   I rapporten Makt og avmakt i helse- og omsorgstjenestene inngår tre artikler fra forskere knyttet til det strategiske instituttprogrammet "Velferdstjenester i endring" ved NOVA. Mia Vabø stiller i sin artikkel spørsmålet ...
  • Makt og avmakt i samarbeidet mellom hjem og skole. 

   Nordahl, Thomas (NOVA Rapport 13/03, Report, 2003)
   Rapporten omhandler samarbeidet mellom hjem og skole, og er utarbeidet innenfor evalueringen av Reform 97. Undersøkelsen bygger både på kvantitative og kvalitetive data der skoleledere, lærere og foreldre har vært informanter. ...
  • Mangfoldig omsorg 

   Nergård, Trude B. (NOVA Rapport 16/09, Report, 2009)
   Rapporten handler om tre innvandrergruppers forventninger til alderdommen. Informantene har opprinnelse i Vietnam, Sri Lanka eller Pakistan. Prosjektet har to hovedmål: 1) Å undersøke informantenes kjennskap til kommunenes ...
  • Med døra på gløtt. Barn og unge inn i familievernet? 

   Bergflødt, Monika Marie; Bruland, Stine; Bossy, Dagmara (NOVA Rapport;10/23, Report, 2023)
   Økt oppmerksomhet om barns rettigheter og behov har ført til større vektlegging av barns deltakelse i beslutninger som angår dem. I denne rapporten undersøker vi hvordan ansatte og ledere i familievernet tolker og iverksetter ...
  • Media and reliogion in Ethiopia 

   Moges, Mulatu Alemayehu; Skjerdal, Terje (Research report, 2024)
   Religion has become an issue in the Ethiopian media. This is a new situation in a country which for many years excluded religious expressions from the public media. With the coming of prime minister Abiy Ahmed and the ...
  • «Medievold avler vold» reell frykt eller moralsk panikk? 

   Frøyland, Lars Roar; Mossige, Svein; Winsvold, Aina; Bjerkan, Kristin Ystmark (NOVA Rapport 8/10, Report, 2010)
   Denne rapporten er skrevet på oppdrag fra Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. Spørsmålet som belyses er om eksponering for vold i media fører til at forbrukere av slike medier blir mer voldelige enn dersom ...
  • Medisinske vikarbyråer 

   Dahle, Rannveig; Østbye, Marianne Midthus (NOVA Rapport 4/07, Report, 2007)
   Denne rapporten handler om innleie av sykepleievikarer i sykehus. Rapporten er en delstudie i et NOVA- prosjekt om «Medisinske vikarer i helseinstitusjoner» som er gjennørt fra 2003 til 2006 og finansiert av Norges ...
  • Mellom idealer og praksis. Ivaretakelse av rettighetene til barn med funksjonsnedsettelser 

   Bossy, Dagmara; Hervie, Vyda Mamley (Rapport;6, Report, 2021)
   Rapporten handler om ivaretakelse av utvalgte rettigheter i møtet mellom barn med funksjonsnedsettelser og tjenester, i en normalsituasjon og under pandemien. På grunnlag av 27 intervjuer med fagpersoner, 150 besvarelser ...
  • Minoritetsperspektiver på norsk familievern 

   Lopez, Gro Saltnes (NOVA Rapport 9/07, Report, 2007)
   Denne rapporten tar utgangspunkt i erfaringer kvinner og menn med ulik minoritetsbakgrunn har fra møtet med familievernkontoret. 19 menn og 15 kvinner med ulik minoritetsbakgrunn har blitt intervjuet om deres erfaringer ...
  • Minoritetsspråklig ungdom i skolen 

   Bakken, Anders (NOVA Rapport 15/03, Report, 2003)
   Rapporten gir oppdatert kunnskap om minoritetsspråklige elevers situasjon i ungdomsskolen og videregående opplæring. Det sentrale siktemålet er å studere elevenes karakterer. Samtidig vies elevenes skoletilpasning og deres ...
  • Minstepensjon og minstepensjonister 

   Koren, Charlotte (NOVA Rapport 19/01, Report, 2001)
   Hvorfor har så mange alderspensjonister minstepensjon, selv etter at folketrygden har eksistert i 35 år? Vil antallet minstepensjonister gå ned i årene som kommer, og hvem er det som blir fremtidens minstepensjonister? ...
  • Mobilitet blant eldre på boligmarkedet – holdninger, drivere og barrierer 

   Sørvoll, Jardar (RED); Gulbrandsen, Lars; Nordvik, Viggo; Ruud, Marit Ekne; Sandlie, Hans Christian; Skogheim, Ragnhild; Vestby, Guri Mette (2020;5, Research report, 2020)
   I denne rapporten analyserer vi eldre personers tilpasning av boligkonsumet til aldersrelaterte svekkelser. Det er et viktig forskningstema i en situasjon hvor andelen eldre øker i by og bygd. Rapporten er basert på en ...
  • Morgendagens eldre 

   Slagsvold, Britt; Solem, Per Erik (NOVA Rapport 11/05, Report, 2005)
   Gjennom fjorten kapitler tar denne rapporten for seg spørsmål om nye generasjoner av eldre kan tenkes å bli annerledes enn dagens eldre er. Utgangspunktet er informasjoner fra Den norske studien av livsløp, aldring og ...
  • Motstand og mestring. Om funksjonshemning og livsvilkår. 

   Grue, Lars Petter (NOVA Rapport 1/01, Report, 2001)
   Myndighetenes politikk overfor mennesker med funksjonshemning har særlig i de siste tjue til tretti årene vært preget av integreringstenkning. Det er blitt et stadig klarere uttrykt mål at funksjonshemmede skal ha de samme ...
  • Mulige konsekvenser av økt yrkesaktivitet blant eldre. Hva kan skje med eldres frivillige innsats, bidrag til familieomsorg og helse dersom flere står i arbeid til de er 70 år? 

   Hellevik, Tale; Solem, Per Erik (NOVA Rapport 9/11, Research report, 2017)
   Å få flere seniorer til å stå lenger i arbeid, er en tverrpolitisk målsetting begrunnet ut fra behovet for å begrense pensjonsutgifter og sikre arbeidskraft i årene framover. Men høyere yrkesdeltakelse blant eldre kan også ...
  • Mødregrupper - et tilbakeblikk 

   Christiansen, Kikkan Ustvedt; Brostrøm, Bente Staff (NOVA Rapport 14/08, Report, 2008)
   Denne rapporten handler om livet til 37 kvinner som deltok i mødregrupper innen forebyggende barnevern i årene 1992-1994. Det gis en kort framstilling av gruppene. Hoveddelen dreier seg imidlertid om kvinnenes og deres ...
  • Møter i det flerkulturelle 

   Vestel, Viggo; Øia, Tormod (NOVA Rapport 21/07, Report, 2007)
   Våren 2006 ble det gjennomført en større ungdomsundersøkelse kalt Ung i Oslo, 10 år etter en tilsvarende fra 1996. Alle elever i de to siste klassene på ungdomsskolen og i første klasse på videregående har deltatt. På ...
  • Møter med familievernet. Brukeres erfaringer og opplevelser av familieverntjenesten 

   Bergflødt, Monika Marie; Bossy, Dagmara; Gundersen, Tonje (NOVA Rapport;7: 2022, Report, 2022)
   I rapporten utforsker vi brukeres veier inn familievernet, deres erfaringer med familieverntjenesten i saker med vold, og foreldres erfaringer med og tanker om barns deltakelse på familievernkontoret. Rapporten bidrar med ...