Now showing items 85-104 of 328

  • En fagbevegelse for fremtiden? 

   Bergene, Ann Cecilie (AFI Andre dokumenter, rapport, 2013)
   Diskusjonsnotat
  • Faktaundersøkelse om rekruttering av kvinner til ledelse i domstolene 

   Forsberg, Ellen-Marie; Drange, Ida; Amble, Nina (AFI Notat 2008:6, rapport, 2008)
   Denne faktaundersøkelsen er utarbeidet på oppdrag for Domstolsadministrasjonen. Under-søkelsen kartlegger årsakene til den lave kvinneandelen i domstollederstillinger - i 2007 var 28 av 109 leder- og nestlederstillinger i ...
  • Famler seg fram til god etteroppfølging 

   Maximova-Mentzoni, Tatiana; Widding, Steinar (AFI Rapport 2015:12, rapport, 2015)
   Norsk forskningslitteratur om kvalifiseringstiltak anbefaler ofte at deltakere blir fulgt opp også etter at de er skrevet ut fra tiltakene til ordinært arbeid eller utdanning, en aktivitet vi omtaler som etteroppfølging. ...
  • Faste grep om helsa i hektiske kontor 

   Reichborn-Kjennerud, Kristin (AFI Notat 2010:14, rapport, 2010)
   Denne undersøkelsen viser at arbeidstakere som jobber som helsesekretærer i hovedsak er kvinner og at de fleste jobber i deltidsstillinger ved fastlegekontor med relativt få ansatte. Helsesekretærene hadde beskjedne ...
  • Felles læring i lokal handling 

   Breit, Eric; Falkum, Eivind (AFI FoU-resultat 2015, rapport, 2015)
   Arbeidsforskningsinstituttet har gjennomført prosjektet «Samarbeid om delmål 2 i IA-avtalen» for Arbeids- og sosialdepartementet. Utgangspunktet for prosjektet har vært et økende antall unge personer som står utenfor ...
  • Fjernledelse i Statens vegvesen 

   Bjørnholt, Margunn; Heen, Hanne (AFI Notat 2007:1, rapport, 2007)
   I 2003 ble det foretatt en omfattende omorganisering av Statens vegvesen. Produksjonsdelen ble skilt ut i et eget selskap, og den delen som forble statlig gjennomgikk store organisatoriske endringer. Omorganiseringen innebar ...
  • Det fleksible arbeidslivet 

   Salomon, Robert (AFI Notat 2000:2, rapport, 2000)
   Dette notatet går gjennom og diskuterer ulike former for fleksibilitet i arbeidslivet. Det gjelder funksjonell fleksibilitet i virksomhetene, geografisk fleksibilitet, numerisk fleksibilitet, fleksible lønnssystemer og ...
  • Fokus på nye muligheter 

   Spjelkavik, Øystein (AFI Notat 2008:16, rapport, 2008)
   Deltakerne ved kurset ”Fokus på nye muligheter” er langtids sosialhjelpsmottakere som står i fare for, eller har mistet, en varig tilknytning til arbeidsmarkedet. Kursets mål er å bedre deltakernes forutsetninger for å ...
  • For at ikke pasientperspektivet skal bli glemt? 

   Andreassen, Tone Alm (AFI Rapport 2007:2, rapport, 2007)
   Rapporten er en del av Norges Forskningsråds evaluering av sykehusreformen. Den dreier seg om brukerinvolvering i helseforetakene gjennom brukerutvalg, og er basert på telefonintervjuer med brukerrepresentanter og ansatte ...
  • Forebygging og håndtering av konflikter på arbeidsplassen 

   Widding, Steinar; Grimsmo, Asbjørn; Jacobsen, Kirsti; Austad, Annik Apall (AFI FoU-resultat 2012, rapport, 2012)
  • Forsøk med NAV-veileder i videregående skole 

   Schafft, Angelika; Mamelund, Svenn-Erik (AFI-Rapport 2016:04, rapport, 2016)
   «Forsøk med NAV-veileder i videregående skole» er et samarbeidsprosjekt mellom Arbeids- og velferdsdirektoratet og Utdanningsdirektoratet. Forsøket Steen, Arild Henriktet i 2013 i tre fylker og ble deretter trinnvis utvidet ...
  • Forsøk med Sykmeldt i Jobb 

   Falkum, Eivind; Grimsmo, Asbjørn; Mamelund, Svenn-Erik (AFI FoU-resultat 2017:03, rapport, 2017)
   Målsettingen med forsøksprosjektet Sykmeldt i jobb (SMJ) var å teste om ordningen kunne redusere sykefraværet, blant annet ved at tidligere utprøving av arbeidsevne under sykdom og raskere og riktigere gradering av ...
  • Forsøk og erfaringer med arbeidstidsordninger som reduserer uønsket deltid i turnus 

   Amble, Nina (AFI Notat 2008:4, rapport, 2008)
   Dette notatet innholder en oversikt over erfaringer fra forsøk med nye arbeidstidsordninger, arbeidstidordninger som reduserer bruken av uønsket deltid i turnus. Oversikten er bestilt av AID på vegne av det regjeringsoppnevnte ...
  • Fortell meg at jeg er ønsket! 

   Hilsen, Anne Inga; Steinum, Trude (AFI Rapport 2006:2, rapport, 2006)
   ”Sats på en senior” er slagordet til Nasjonalt krafttak for seniorpolitikk i arbeidslivet (Krafttaket). Det overordnede målet med Krafttaket er å stimulere til et godt arbeidsmiljø og en god personalpolitikk i virksomhetene ...
  • Fortellinger om å få det til 

   Hilsen, Anne Inga; Strand, Britt Elin (AFI FoU-resultat, rapport, 2006)
   Dette er sluttrapporten fra et prosjekt under Nasjonalt krafttak for seniorpolitikk i arbeidslivet. Prosjektet var et samarbeid mellom fire private bedrifter, Arbeidsforskningsintituttet (AFI), SINTEF Teknologi og samfunn/Ny ...
  • Forvaltningsenheter i NAV 

   Andreassen, Tone Alm; Legard, Sveinung; Lie, Amund (AFI Notat 2011:5, rapport, 2011)
   Våren 2008 ble det etablert egne forvaltningsenheter for saksbehandling i ytelsene NAV forvalter. Oppgaver som tidligere lå i trygdeetatens lokalkontor, ble flyttet ut av NAV-kontorene. Denne organiseringen skulle gjøre ...
  • Fra ord til handling 

   Solberg, Anne Grethe; Wathne, Christin Thea; Madslien, Ida (AFI Rapport 2016:10, rapport, 2016)
   Rapporten belyser hva som kan bedre kjønnsbalanse i ledelse. Fire type datainnsamlinger er benyttet; kartlegging av litteratur om tiltak, kvalitative intervjuer av 23 HR-ledere, kvantitativ spørreundersøkelse med 626 ...
  • En framtid som lærer? 

   Blichfeldt, Jon Frode (AFI Rapport 2002:3, rapport, 2002)
   Rapporten tar for seg erfaringer og resultater fra et forsøks- og utviklings-prosjekt ved åtte videregående skoler i fire fylker over tre år. Først gjennomgås prosjektets mål og organisatoriske ramme, og siktepunktet med ...
  • Framtida til norsk luftfart 

   Underthun, Anders; Bergene, Ann Cecilie (AFI Rapport 2014:11, rapport, 2014)
   Denne rapporten tar for seg problemstillinger som kan knyttes til norsk luftfarts framtid i en liberalisert og globalisert luftfartsvirkelighet. Blant viktige spørsmål som diskuteres er hvordan betingelsene for norsk ...
  • Frie yrker, lite medbestemmelse? Medlemsundersøkelse av medvirkning og medbestemmelse blant Forskerforbundets medlemmer i statlig tariffområde høsten 2018 

   Ingelsrud, Mari Holm; Falkum, Eivind (AFI FoU-resultater;, Research report, 2019-02-05)
   • Forskerforbundets medlemmer opplever høy grad av innflytelse over eget arbeid og høy grad av fleksibilitet i når og hvor arbeidet utføres. • Det formelle tillitsvalgtapparatet er godt etablert i statlig tariffområde. • ...