Now showing items 157-176 of 437

  • Handbook of Youth Citizen Social Science. Working with Young People and the Local Community for Social Change 

   Borgström, David; Canto-Farachala, Patricia; Landsverk Hagen, Aina; Norvoll, Reidun; Rådmark, Lina; Lorenzen, Sara Berge (Research report, 2024)
  • Handlingsrom for kjønnsbalanse og mangfold. Hva preger arbeidet for kjønnsbalanse og mangfold blant høyere utdannings- og forskningsinstitusjoner? 

   Egeland, Cathrine; Drange, Ida (AFI-rapport;2022:11, Report, 2022-12-06)
   Hvordan foregår og hva preger arbeidet for kjønnsbalanse og mangfold innen høyere utdanning og forskning i Norge? For å besvare spørsmålet har vi intervjuet sentrale personer involvert i arbeidet for kjønnsbalanse og ...
  • Har flygeledere høyere dødelighet enn sammenliknbare yrkesgrupper? 

   Mamelund, Svenn-Erik; Ellingsen, Dag (AFI FoU-resultat 2015, Research report, 2015)
   I forbindelse med et partssammensatt arbeid om livsfasepolitikk for flygeledere var det ønske om at dødelighet og dødsårsaker undersøkes. Partene i samarbeidet er Avinor som arbeidsgiver og Norsk Flygelederforening (NFF) ...
  • Håndbok: Norskopplæring med flerspråklig støtte 

   Vilhjalmsdottir, Sigridur (AFI-notat;2022:03, Working paper, 2023-03-01)
   I håndboken finner du en beskrivelse av tiltaket norskopplæring med flerspråklig støtte samt organisering og pedagogisk tilnærming. Tiltaket som håndboken presenterer bygger på et tiltak som ble utviklet gjennom et prosjekt ...
  • Helhetlig oppfølging av lavinntektsfamilier 

   Malmberg-Heimonen, Ira; Fossestøl, Knut; Rugkåsa, Marianne; Tøge, Anne Grete; Gyüre, Krisztina; Gubrium, Erika (AFI Rapport 2016:11, Research report, 2016)
   Høgskolen i Oslo og Akershus evaluerer Arbeids- og velferdsdirektoratets (AVdir) satsing for å prøve ut en helhetlig oppfølgingsmodell for lavinntektsfamilier (HOLF-modellen) i NAV. I HOLF-modellen arbeider familiekoordinatorene ...
  • Helse- og arbeidsaksen i et komparativt perspektiv 

   Skarpaas, Ingebjørg (AFI Notat 2010:9, Report, 2010)
   Dette notatet belyser tre institusjonelle og organisatoriske løsninger som Finland har iverksatt for å koble helsesektoren og arbeids-/velferdsområdet tettere sammen. De tre løsningene representerer tre ulike tilnærminger ...
  • Helsefagarbeidernes muligheter for utvikling og bruk av kunnskaper og ferdigheter i jobben 

   Ingelsrud, Mari Holm; Falkum, Eivind (AFI FoU-resultat 2017:02, Research report, 2017)
   I denne rapporten ser vi på helsefagarbeideres muligheter for utvikling og bruk av sine kunnskaper og ferdigheter i jobben. Det å få bruke og utvikle sin kompetanse i arbeidet er viktig for den enkeltes arbeidstakers ...
  • Heltid, deltid og sykefravær: Litteratursøk mot nordisk offentlig sektor og innspill til videre forskning 

   Ellingsen, Dag; Grønås-Werring, Morten; Nørvåg, Marie (AFI-rapport;2023:15, Report, 2023-12)
   Målet med prosjektet har vært å finne studier som kan belyse forholdet mellom heltid- og deltidsarbeid og sykefravær i kommunal/offentlig helse- og sosialsektor i Norge og Norden. Gjennom søk i fagfellevurderte artikler ...
  • Heltidskultur i kommunal helse og omsorg. Et spørsmål om fordeling av arbeid. 

   Ingelsrud, Mari Holm; Falkum, Eivind (AFI FoU-resultater;2019:05, Research report, 2019-08-08)
   Innen de kommunale helse- og omsorgstjenestene jobber to av tre ansatte deltid (KS, 2017, 41). Det er bred enighet blant de folkevalgte, arbeidsgiversiden og arbeidstakerorganisasjonene om at den høye deltidsandelen er ...
  • Hensiktsmessig oppgavedeling 

   Reichborn-Kjennerud, Kristin (AFI Notat 2014:9, Research report, 2009)
   Både ledelsen, tillitsvalgte og ansatte i skole-, barnehage- og helsesektoren opplever større arbeidspress blant annet som følge av flere utenomfaglige oppgaver, økende krav til dokumentasjon og rapportering. Disse oppgavene ...
  • HiO – Arbeidsmiljø i utvikling 

   Sørensen, Bjørg Aase; Grimsmo, Asbjørn (AFI Notat 2009: 5, Research report, 2009)
   Rapporten presenterer erfaringer, arbeidsformer og resultater fra et arbeidsmiljøprosjekt ved Høgskolen i Oslo (HiO). Den tredje arbeidsmiljøundersøkelsen i rekken omfatter alle avdelinger, og fikk god opp-slutning. AMU ...
  • Historie – et guttefag? 

   Egeland, Cathrine; Tømte, Cathrine; Gunnes, Hebe (AFI Rapport 2013:4, Research report, 2013)
   Seksjon for historie ved Institutt for arkeologi, konservering og historie (IAKH), Universitetet i Oslo preges av en mannsdominans eller kjønnsubalanse blant de vitenskapelig ansatte i faste stillinger. Bare en femtedel ...
  • Hjemmekontor: Utbredelse og sentrale kjennetegn våren 2021 

   Holm Ingelsrud, Mari; Hoff Bernstrøm, Vilde (FoU-resultat;2021:04, Working paper, 2021-05-28)
   Dette er en kartlegging av omfang, utvikling og kjennetegn ved hjemmekontor. Arbeidet baserer seg på spørreskjemadata samlet inn fra 5038 arbeidstakere i februar og mars 2021. Andelen med mulighet for hjemmekontor økte ...
  • Hjemme–Borte–Uavgjort. Hjemmekontor og annet fjernarbeid: Kartlegging av omfang, utviklingstrekk og konsekvenser 

   Ingelsrud, Mari Holm; Aksnes, Siri Yde; Bernstrøm, Vilde Hoff; Egeland, Cathrine; Hansen, Per Bonde; Pedersen, Eirin; Underthun, Anders; Weitzenboeck, Emily Mary (AFI rapport, Research report, 2020-04-26)
   Rapporten undersøker omfang, utviklingstrekk og konsekvenser av hjemmekontor i forbindelse med at mange arbeidstakere ble pålagt hjemmekontor under koronapandemien. Datagrunnlaget består av kvalitative intervjuer med ...
  • Hjerte, hode, hender 

   Amble, Nina (AFI FoU-resultat 2007, Report, 2007)
   Dette er en håndbok som skal hjelpe dem som ønsker det i gang med refleksjon knyttet til egne arbeidsoppgaver. Tanken er at refleksjon og samtale med gode kolleger skal øke graden av mestring. Vi har kalt boka ”Hjerte – ...
  • Hjerte, hode, hender (2. utgave) 

   Amble, Nina; Gjerberg, Elisabeth (AFI FoU-resultat 2009, Report, 2009)
   Publikasjonen kan bestilles hos Helsedirektoratet. Dette er en håndbok som skal hjelpe dem som ønsker det i gang med refleksjon knyttet til egne arbeidsoppgaver. Tanken er at refleksjon og samtale ...
  • How does women's health matter? A qualitative study on women's health issues in relation to work participation. Experiences and perspectives from nurses and managers in a Norwegian hospital 

   Gjellestad, Marianne; Enehaug, Heidi; Haraldstad, Kristin; Nilsen, Vegard; Helmersen, Migle (Peer reviewed; Journal article, 2024)
   In this article, we explore associations between women’s health and participation in working life, work ability and sickness absence. Through interviews with nurses and hospital manag- ers, we identified three main ...
  • HR-funksjonens rolle i seniorpolitikken 

   Terjesen, Hans Chr. Aargaard; Salomon, Robert; Bernstrøm, Vilde Hoff (AFI Rapport 2015:13, Report, 2015)
   På oppdrag fra Senter for seniorpolitikk og i samarbeid med Abelia har Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) gjennomført en studie i kunnskapsbedrifter organisert i arbeidsgiverorganisasjonen Abelia som utforsker HR-funksjonens ...
  • Hva er god Arbeid med bistand? 

   Qvortrup, Jon; Spjelkavik, Øystein (AFI Rapport 2013:2, Report, 2013)
   Tall fra bransjeforeningen Attføringsbedriftene i NHO viser at det er store variasjoner mellom tiltaksarrangørene når det gjelder i hvilken grad deltakere i Arbeid med bistand (AB) oppnår en ordinær jobb etter tiltakets ...
  • Hva fremmer og hva hemmer vekst i små og mellomstore bedrifter? 

   Brøgger, Benedicte; Wathne, Christin Thea (AFI Rapport 2005:1, Report, 2005)