Now showing items 152-171 of 437

  • Gammel industri med nytt innhold 

   Enehaug, Heidi; Gamperiene, Migle; Wathne, Christin Thea (AFI Rapport 2009:3, Research report, 2009)
   Denne rapporten gir en analyse av de organisatoriske endringene som ble gjennomført ved TINE Heimdal i perioden fra 2001 og frem til i dag – endringer som innebærer en overgang fra en kontrollerende bedrift til en som er ...
  • Gjøre sammen eller hver for seg? 

   Fossestøl, Knut; Breit, Eric (AFI Rapport 2014:6, Report, 2014)
   I dette notatet argumentere vi for at datasamordning også må forstås som et spørsmål om organisering. Datasamordning kan fremme en helhetlig tenkning om flom og skredforebygging. Det finnes imidlertid sjelden et helhetlig ...
  • Gode intensjoner – holder det? 

   Schafft, Angelika; Grimsmo, Asbjørn (AFI Rapport 2012:9, Report, 2012)
   Mange arbeidsgivere som deltok på ”gjestebud” har fått ny og viktig kunnskap som kan bidra til at flere personer med psykiske lidelser kommer i jobb eller beholder jobben sin. Det er imidlertid kun et mindretall som opplyser ...
  • Gode relasjoner og godt miljø i skolen? 

   Frode, Restad; Selma Therese, Lyng (AFI-rapport;2023:12, Report, 2023-06)
   Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) ved OsloMet har siden 2021 bistått Lørenskog kommune med dokumentasjon, evaluering og utvikling av GROM-prosjektet. I denne rapporten oppsummerer vi erfaringer og gir anbefalinger til ...
  • Det gode skolebygg 

   Fosstenløkken, Siw M. (AFI Notat 2007:3, Research report, 2007)
   Denne rapporten bygger på litteraturgjennomgang og gir en kunnskapsoversikt på området Det Gode Skolebygg ved å sammenlikne nasjonale tverrfaglige prosjekt i Sverige, Danmark, USA og Australia. Rapporten vektlegger sentrale ...
  • Handbook of Youth Citizen Social Science. Working with Young People and the Local Community for Social Change 

   Borgström, David; Canto-Farachala, Patricia; Landsverk Hagen, Aina; Norvoll, Reidun; Rådmark, Lina; Lorenzen, Sara Berge (Research report, 2024)
  • Handlingsrom for kjønnsbalanse og mangfold. Hva preger arbeidet for kjønnsbalanse og mangfold blant høyere utdannings- og forskningsinstitusjoner? 

   Egeland, Cathrine; Drange, Ida (AFI-rapport;2022:11, Report, 2022-12-06)
   Hvordan foregår og hva preger arbeidet for kjønnsbalanse og mangfold innen høyere utdanning og forskning i Norge? For å besvare spørsmålet har vi intervjuet sentrale personer involvert i arbeidet for kjønnsbalanse og ...
  • Har flygeledere høyere dødelighet enn sammenliknbare yrkesgrupper? 

   Mamelund, Svenn-Erik; Ellingsen, Dag (AFI FoU-resultat 2015, Research report, 2015)
   I forbindelse med et partssammensatt arbeid om livsfasepolitikk for flygeledere var det ønske om at dødelighet og dødsårsaker undersøkes. Partene i samarbeidet er Avinor som arbeidsgiver og Norsk Flygelederforening (NFF) ...
  • Håndbok: Norskopplæring med flerspråklig støtte 

   Vilhjalmsdottir, Sigridur (AFI-notat;2022:03, Working paper, 2023-03-01)
   I håndboken finner du en beskrivelse av tiltaket norskopplæring med flerspråklig støtte samt organisering og pedagogisk tilnærming. Tiltaket som håndboken presenterer bygger på et tiltak som ble utviklet gjennom et prosjekt ...
  • Helhetlig oppfølging av lavinntektsfamilier 

   Malmberg-Heimonen, Ira; Fossestøl, Knut; Rugkåsa, Marianne; Tøge, Anne Grete; Gyüre, Krisztina; Gubrium, Erika (AFI Rapport 2016:11, Research report, 2016)
   Høgskolen i Oslo og Akershus evaluerer Arbeids- og velferdsdirektoratets (AVdir) satsing for å prøve ut en helhetlig oppfølgingsmodell for lavinntektsfamilier (HOLF-modellen) i NAV. I HOLF-modellen arbeider familiekoordinatorene ...
  • Helse- og arbeidsaksen i et komparativt perspektiv 

   Skarpaas, Ingebjørg (AFI Notat 2010:9, Report, 2010)
   Dette notatet belyser tre institusjonelle og organisatoriske løsninger som Finland har iverksatt for å koble helsesektoren og arbeids-/velferdsområdet tettere sammen. De tre løsningene representerer tre ulike tilnærminger ...
  • Helsefagarbeidernes muligheter for utvikling og bruk av kunnskaper og ferdigheter i jobben 

   Ingelsrud, Mari Holm; Falkum, Eivind (AFI FoU-resultat 2017:02, Research report, 2017)
   I denne rapporten ser vi på helsefagarbeideres muligheter for utvikling og bruk av sine kunnskaper og ferdigheter i jobben. Det å få bruke og utvikle sin kompetanse i arbeidet er viktig for den enkeltes arbeidstakers ...
  • Heltid, deltid og sykefravær: Litteratursøk mot nordisk offentlig sektor og innspill til videre forskning 

   Ellingsen, Dag; Grønås-Werring, Morten; Nørvåg, Marie (AFI-rapport;2023:15, Report, 2023-12)
   Målet med prosjektet har vært å finne studier som kan belyse forholdet mellom heltid- og deltidsarbeid og sykefravær i kommunal/offentlig helse- og sosialsektor i Norge og Norden. Gjennom søk i fagfellevurderte artikler ...
  • Heltidskultur i kommunal helse og omsorg. Et spørsmål om fordeling av arbeid. 

   Ingelsrud, Mari Holm; Falkum, Eivind (AFI FoU-resultater;2019:05, Research report, 2019-08-08)
   Innen de kommunale helse- og omsorgstjenestene jobber to av tre ansatte deltid (KS, 2017, 41). Det er bred enighet blant de folkevalgte, arbeidsgiversiden og arbeidstakerorganisasjonene om at den høye deltidsandelen er ...
  • Hensiktsmessig oppgavedeling 

   Reichborn-Kjennerud, Kristin (AFI Notat 2014:9, Research report, 2009)
   Både ledelsen, tillitsvalgte og ansatte i skole-, barnehage- og helsesektoren opplever større arbeidspress blant annet som følge av flere utenomfaglige oppgaver, økende krav til dokumentasjon og rapportering. Disse oppgavene ...
  • HiO – Arbeidsmiljø i utvikling 

   Sørensen, Bjørg Aase; Grimsmo, Asbjørn (AFI Notat 2009: 5, Research report, 2009)
   Rapporten presenterer erfaringer, arbeidsformer og resultater fra et arbeidsmiljøprosjekt ved Høgskolen i Oslo (HiO). Den tredje arbeidsmiljøundersøkelsen i rekken omfatter alle avdelinger, og fikk god opp-slutning. AMU ...
  • Historie – et guttefag? 

   Egeland, Cathrine; Tømte, Cathrine; Gunnes, Hebe (AFI Rapport 2013:4, Research report, 2013)
   Seksjon for historie ved Institutt for arkeologi, konservering og historie (IAKH), Universitetet i Oslo preges av en mannsdominans eller kjønnsubalanse blant de vitenskapelig ansatte i faste stillinger. Bare en femtedel ...
  • Hjemmekontor: Utbredelse og sentrale kjennetegn våren 2021 

   Holm Ingelsrud, Mari; Hoff Bernstrøm, Vilde (FoU-resultat;2021:04, Working paper, 2021-05-28)
   Dette er en kartlegging av omfang, utvikling og kjennetegn ved hjemmekontor. Arbeidet baserer seg på spørreskjemadata samlet inn fra 5038 arbeidstakere i februar og mars 2021. Andelen med mulighet for hjemmekontor økte ...
  • Hjemme–Borte–Uavgjort. Hjemmekontor og annet fjernarbeid: Kartlegging av omfang, utviklingstrekk og konsekvenser 

   Ingelsrud, Mari Holm; Aksnes, Siri Yde; Bernstrøm, Vilde Hoff; Egeland, Cathrine; Hansen, Per Bonde; Pedersen, Eirin; Underthun, Anders; Weitzenboeck, Emily Mary (AFI rapport, Research report, 2020-04-26)
   Rapporten undersøker omfang, utviklingstrekk og konsekvenser av hjemmekontor i forbindelse med at mange arbeidstakere ble pålagt hjemmekontor under koronapandemien. Datagrunnlaget består av kvalitative intervjuer med ...
  • Hjerte, hode, hender 

   Amble, Nina (AFI FoU-resultat 2007, Report, 2007)
   Dette er en håndbok som skal hjelpe dem som ønsker det i gang med refleksjon knyttet til egne arbeidsoppgaver. Tanken er at refleksjon og samtale med gode kolleger skal øke graden av mestring. Vi har kalt boka ”Hjerte – ...