Now showing items 117-136 of 437

  • En fagbevegelse for fremtiden? 

   Bergene, Ann Cecilie (AFI Andre dokumenter, Report, 2013)
   Diskusjonsnotat
  • Faktaundersøkelse om rekruttering av kvinner til ledelse i domstolene 

   Forsberg, Ellen-Marie; Drange, Ida; Amble, Nina (AFI Notat 2008:6, Research report, 2008)
   Denne faktaundersøkelsen er utarbeidet på oppdrag for Domstolsadministrasjonen. Under-søkelsen kartlegger årsakene til den lave kvinneandelen i domstollederstillinger - i 2007 var 28 av 109 leder- og nestlederstillinger i ...
  • Familiepartner – Midtveisrapport 

   Tøge, Anne Grete; Pedersen, Eirin; Finne, Joakim (AFI-notat;2023:05, Working paper, 2023-06)
   Familiepartner er et tiltak i barnevernet, utviklet i samarbeid mellom SOS-barnebyer, OsloMet og tre kommuner. Tiltaket blir prøvd ut i Lillehammer, Øvre Eiker og Larvik. OsloMet har bidratt i utformingen av tiltaket, og ...
  • Famler seg fram til god etteroppfølging 

   Maximova-Mentzoni, Tatiana; Widding, Steinar (AFI Rapport 2015:12, Research report, 2015)
   Norsk forskningslitteratur om kvalifiseringstiltak anbefaler ofte at deltakere blir fulgt opp også etter at de er skrevet ut fra tiltakene til ordinært arbeid eller utdanning, en aktivitet vi omtaler som etteroppfølging. ...
  • Faste grep om helsa i hektiske kontor 

   Reichborn-Kjennerud, Kristin (AFI Notat 2010:14, Research report, 2010)
   Denne undersøkelsen viser at arbeidstakere som jobber som helsesekretærer i hovedsak er kvinner og at de fleste jobber i deltidsstillinger ved fastlegekontor med relativt få ansatte. Helsesekretærene hadde beskjedne ...
  • Felles læring i lokal handling 

   Breit, Eric; Falkum, Eivind (AFI FoU-resultat 2015, Report, 2015)
   Arbeidsforskningsinstituttet har gjennomført prosjektet «Samarbeid om delmål 2 i IA-avtalen» for Arbeids- og sosialdepartementet. Utgangspunktet for prosjektet har vært et økende antall unge personer som står utenfor ...
  • Fellesskapende praksis. En ny modul i GROM-prosjektet 

   Restad, Frode; Lyng, Selma Therese; Nørbech, Stine; Gulliksen, Synne Solhaug (AFI Notat;2023:02, Report, 2023-04-24)
   I denne modulbeskrivelsen utdyper vi hovedanbefalingen gitt i AFI-rapport 2023:12, "Gode relasjoner og godt miljø i skolen?", om å videreutvikle GROM-prosjektets faglige grunnlag med fokus på gruppedynamikk og fellesskapende ...
  • Fjernledelse i Statens vegvesen 

   Bjørnholt, Margunn; Heen, Hanne (AFI Notat 2007:1, Report, 2007)
   I 2003 ble det foretatt en omfattende omorganisering av Statens vegvesen. Produksjonsdelen ble skilt ut i et eget selskap, og den delen som forble statlig gjennomgikk store organisatoriske endringer. Omorganiseringen innebar ...
  • Det fleksible arbeidslivet 

   Salomon, Robert (AFI Notat 2000:2, Report, 2000)
   Dette notatet går gjennom og diskuterer ulike former for fleksibilitet i arbeidslivet. Det gjelder funksjonell fleksibilitet i virksomhetene, geografisk fleksibilitet, numerisk fleksibilitet, fleksible lønnssystemer og ...
  • Fokus på nye muligheter 

   Spjelkavik, Øystein (AFI Notat 2008:16, Report, 2008)
   Deltakerne ved kurset ”Fokus på nye muligheter” er langtids sosialhjelpsmottakere som står i fare for, eller har mistet, en varig tilknytning til arbeidsmarkedet. Kursets mål er å bedre deltakernes forutsetninger for å ...
  • For at ikke pasientperspektivet skal bli glemt? 

   Andreassen, Tone Alm (AFI Rapport 2007:2, Report, 2007)
   Rapporten er en del av Norges Forskningsråds evaluering av sykehusreformen. Den dreier seg om brukerinvolvering i helseforetakene gjennom brukerutvalg, og er basert på telefonintervjuer med brukerrepresentanter og ansatte ...
  • Forebygging og håndtering av konflikter på arbeidsplassen 

   Widding, Steinar; Grimsmo, Asbjørn; Jacobsen, Kirsti; Austad, Annik Apall (AFI FoU-resultat 2012, Research report, 2012)
  • Forsøk med NAV-veileder i videregående skole 

   Schafft, Angelika; Mamelund, Svenn-Erik (AFI-Rapport 2016:04, Report, 2016)
   «Forsøk med NAV-veileder i videregående skole» er et samarbeidsprosjekt mellom Arbeids- og velferdsdirektoratet og Utdanningsdirektoratet. Forsøket Steen, Arild Henriktet i 2013 i tre fylker og ble deretter trinnvis utvidet ...
  • Forsøk med Sykmeldt i Jobb 

   Falkum, Eivind; Grimsmo, Asbjørn; Mamelund, Svenn-Erik (AFI FoU-resultat 2017:03, Research report, 2017)
   Målsettingen med forsøksprosjektet Sykmeldt i jobb (SMJ) var å teste om ordningen kunne redusere sykefraværet, blant annet ved at tidligere utprøving av arbeidsevne under sykdom og raskere og riktigere gradering av ...
  • Forsøk og erfaringer med arbeidstidsordninger som reduserer uønsket deltid i turnus 

   Amble, Nina (AFI Notat 2008:4, Report, 2008)
   Dette notatet innholder en oversikt over erfaringer fra forsøk med nye arbeidstidsordninger, arbeidstidordninger som reduserer bruken av uønsket deltid i turnus. Oversikten er bestilt av AID på vegne av det regjeringsoppnevnte ...
  • Fortell meg at jeg er ønsket! 

   Hilsen, Anne Inga; Steinum, Trude (AFI Rapport 2006:2, Research report, 2006)
   ”Sats på en senior” er slagordet til Nasjonalt krafttak for seniorpolitikk i arbeidslivet (Krafttaket). Det overordnede målet med Krafttaket er å stimulere til et godt arbeidsmiljø og en god personalpolitikk i virksomhetene ...
  • Fortellinger om å få det til 

   Hilsen, Anne Inga; Strand, Britt Elin (AFI FoU-resultat, Report, 2006)
   Dette er sluttrapporten fra et prosjekt under Nasjonalt krafttak for seniorpolitikk i arbeidslivet. Prosjektet var et samarbeid mellom fire private bedrifter, Arbeidsforskningsintituttet (AFI), SINTEF Teknologi og samfunn/Ny ...
  • Forvaltningsenheter i NAV 

   Andreassen, Tone Alm; Legard, Sveinung; Lie, Amund (AFI Notat 2011:5, Research report, 2011)
   Våren 2008 ble det etablert egne forvaltningsenheter for saksbehandling i ytelsene NAV forvalter. Oppgaver som tidligere lå i trygdeetatens lokalkontor, ble flyttet ut av NAV-kontorene. Denne organiseringen skulle gjøre ...
  • Fra ord til handling 

   Solberg, Anne Grethe; Wathne, Christin Thea; Madslien, Ida (AFI Rapport 2016:10, Research report, 2016)
   Rapporten belyser hva som kan bedre kjønnsbalanse i ledelse. Fire type datainnsamlinger er benyttet; kartlegging av litteratur om tiltak, kvalitative intervjuer av 23 HR-ledere, kvantitativ spørreundersøkelse med 626 ...
  • Fra rutinebasert til reflektert praksis 

   Spjelkavik, Øystein; Enehaug, Heidi; Lunde Helgesen, Håvard; Schafft, Angelika (AFI-rapport;2024:07, Report, 2024-04-04)
   Prosjektet «Inkluderingskompetanse som samskaping» (2020–2023) ble finansiert av FoU-midler fra NAV. Åtte NAV-kontor var involvert i å utvikle «hybridveilederpraksis» i skjæringspunktet mellom en tradisjonell tiltaksorientert ...