Now showing items 385-404 of 437

  • Teachers’ job demands, resources and their job satisfaction: Satisfaction with school, career choice and teaching profession of teachers in different career stages 

   Admiraal, Wilfried; Røberg, Karl Ingar Kittelsen (Peer reviewed; Journal article, 2023)
   Teachers' job demands and resources can have a crucial impact on a school's ability to retain teachers. Analyses of Talis 2018 data from 24 European countries using the Job Demands and Resources model showed that a safe ...
  • Temanotat 5: Samarbeid og involvering i tilskuddsordningen for kompetanseutvikling i grunnopplæringen 

   Borg, Elin; Wiggen, Kjersti Stabell; Restad, Frode (Report, 2023-12)
   OsloMet – Storbyuniversitetet har fått i oppdrag fra Utdanningsdirektoratet å evaluere de desentraliserte ordningene for kompetanseutvikling for skole og yrkesfag, samt oppfølgingsordningen. Dette temanotatet handler om ...
  • The Ten-Item Personality Inventory (TIPI): a scoping review of versions, translations and psychometric properties 

   Thørrisen, Mikkel Magnus; Sadeghi, Talieh (Peer reviewed; Journal article, 2023)
   BACKGROUND: The Ten-Item Personality Inventory (TIPI) is a brief instrument designed to assess the five-factor model (FFM) personality dimensions. It was specifically developed to provide a brief assessment option in ...
  • Terskler i barnevernet 

   Ellingsen, Dag; Pettersen, Karen-Sofie; Andersen, Linn; Viblemo, Tor-Egil (AFI FoU-resultat 2015, Report, 2015)
   På oppdrag fra Oslo kommune, Byrådsavdelingen for eldre og sosiale tjenester, har Arbeidsforskningsinstituttet og Oxford Research gjennomført et forskningsprosjekt om terskler i barnevernet. Prosjektet er finansiert av ...
  • The organizational challenge for health care 

   Aas, I.H. Monrad (AFI andre FoU-artikler 2007, Research report, 2007)
   New technology has been proposed to Brattbakk, Ingarg great changes for our societies. In health care telemedicine was met with great enthusiasm and considered an enabler to overcome distance barriers. It is now clear that ...
  • They must live somewhere! The geographical dimension of residualized social rented housing in urban Norway 

   Brattbakk, Ingar; Sørvoll, Jardar (Peer reviewed; Journal article, 2024)
   The residualization of public rented housing is a prevalent phenomenon throughout Eu- rope, and strongly present in the small and strongly means-tested social housing sector in Norway. In this article, we discuss the ...
  • Tidsbruk, arbeidstid og tidskonflikt i den norske universitets- og høgskolesektoren 

   Egeland, Cathrine; Bergene, Ann Cecilie (AFI Rapport 2012:1, Research report, 2012)
   Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) har gjennomført en tidsbrukundersøkelsen blant de vitenskapelig ansatte i den norske universitets- og høgskolesektoren. Tidligere undersøkelser av tidsbruk i denne sektoren har vært basert ...
  • Tilbake til framtiden? 

   Lyng, Selma Therese; Legard, Sveinung; Bergene, Ann Cecilie; Anker, Niels; Jessen, Jes Erik; Reichborn-Kjennerud, Kristin (AFI Rapport 2010:3, Research report, 2010)
   I denne rapporten presenteres funnene fra en studie av alternative kvalifiseringstiltak rettet mot ungdom i alderen 16-19 år som står utenfor skole og arbeidsliv. Forskningsprosjektet inngår i Barne-, likestillings- og ...
  • Tilbakeføringsgarantien i praksis 

   Neumann, Cecilie Basberg; Pettersen, Karen-Sofie (AFI Rapport 2013:11, Research report, 2013)
   Denne rapporten er resultatet av et treårig følgeforskningsprosjekt av to TAFU prosjekter – Tilbakeføring gjennom arbeid, fritid og utdanning - et i Rogaland og et i Tromsø. TAFU prosjektene arbeider med å tilbakeføre ...
  • Transformed ‘postmodern’ life courses? Continuity and change in young adults’ labour market trajectories in Norway 

   Heglum, Mari Amdahl (Peer reviewed; Journal article, 2023)
   Accounts of contemporary youth often take increased variability in the young adult life course for granted. However, we lack stud- ies examining variability in the labour market domain during the rapid globalization of the ...
  • Transportarbeid i Norge 

   Bergene, Ann Cecilie; Underthun, Anders (AFI Rapport 2012:10, Report, 2012)
   I rapporten diskuterer seniorforskerne Bergene, Ann Cecilie og Anders Underthun, utfordringer knyttet til globalisering av transportsektoren og endringer i ansettelsesforholdene i kjølvannet av dette.
  • Tverrfaglig samarbeid i skolen. En oppfølgingsstudie av Et lag rundt eleven-prosjektet 

   Borg, Elin; Wittrock, Christian; Lyng, Selma Therese; Tøge, Anne Grete; Restad, Frode (AFI-rapport;2022:09, Report, 2022-12-13)
   I denne rapporten følger vi opp fire kommuner som deltok i utprøvingen og effekt-evalueringen av LOG-modellen i perioden 2017-2020. Hensikten med oppfølgingsstudien er å vurdere eventuelle virkninger av utprøvingen ut over ...
  • Twenty factors for successful inclusion pathways - analysis and examples 

   Uhrig, Bettina; Evans, Michael J.; Meijer, Kees (Report, 2004)
   Produced by the transnational partnership Strategies for Inclusion - coordinated approaches for quality employment under the Community Action Programme to Combat Social Exclusion 2002-2006.
  • Tøyen rettshjelp: et innovasjons- og samarbeidsprosjekt 

   Frøjd, Elise K.; Nordberg, Tanja H. (AFI FoU-resultater;2021:01, Research report, 2021-04-13)
   I denne rapporten presenteres erfaringene fra prosjektet «Tøyen rettshjelp» (2017–2020). I prosjektet har borgere på Tøyen fått rettighetsinformasjon og rettshjelp gjennom et samarbeid mellom det lokale Link-kontoret på ...
  • Undersøkelse blant pårørende til mennesker med psykiske lidelser i Oslo 

   Schafft, Angelika (AFI Notat 2008:7, Report, 2008)
   Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) fikk i oppdrag av Oslo kommune, Helse- og velferdsetaten å gjennomføre en evaluering av Oslo kommunes tjenestetilbud til personer med psykiske lidelser og deres pårørende. Oppdragsgiver ...
  • Underveisrapport fra prosjektet Gravide i handelsnæringen 

   Hilsen, Anne Inga; Grimsmo, Asbjørn (AFI FoU-resultat 2011, Report, 2011)
  • Ung medvirkning i norske kommuner: En kunnskapsoppsummering 

   Lindseth Bygdås, Arne; Landsverk Hagen, Aina (AFI-rapport;2022:07, Report, 2022-11-15)
   Denne kunnskapsoppsummeringen bygger på en kartlegging av det generelle kunnskapsgrunnlaget på ung medvirkning i norsk, svensk og dansk forskningslitteratur. Vi har sett spesifikt på hvilke praksiser for medvirkning med ...
  • Ung og ute 

   Hagen, Aina Landsverk; Andersen, Bengt; Brattbakk, Ingar; Dahlgren, Kenneth; Ascher, Barbara Elisabeth; Kolle, Elin (AFI Rapport 2016:06, Research report, 2016)
   Arbeidsforskningsinstituttet har i samarbeid med Rodeo arkitekter AS og Elin Kolle (Norges idrettshøgskole), gjennomført en studie av ungdom og unge voksnes bruk av uterom, parker og plasser på Tøyen og generelt, på oppdrag ...
  • Ungdom i Ny sjanse 

   Frøyland, Kjetil; Neumann, Cecilie Basberg (AFI Rapport 2012:6, Report, 2012)
   Ny sjanse er en forsøksordning i et utvalg kommuner og bydeler hvor formålet er å prøve ut ulike metoder for å få innvandrere over i arbeid eller utdanning. Rapporten er skrevet av Kjetil Frøyland og Neumann, Cecilie Basberg ...
  • Ungdom, motivasjon og muligheter i industribedrifter 

   Hilsen, Anne Inga; Suseg, Helle (Research report, 2004)