Now showing items 1-20 of 437

  • 7 råd fra ungdommer i Lillestrøm 

   Lorenzen, Sara Berge; Kitterød, Hilde Rønnaug; Kjeller, Malthe Helgren; Borrebæk, Victoria Bakstad; Evensen, Scott Jåfs; Hammeren, Hans-Nikolai; Koubaa, Rim; Nielsen, Nanna; Samborski, Leszek; Saman, Dunja; Vollebæk, Pernille (AFI-rapport;2024:06, Report, 2024-03-08)
   Hvordan er det å være ungdom i Lillestrøm kommune og hva er viktig for ungdom? I denne rapporten presenterer vi resultater fra forskningsprosjektet «Ung forskning i Lillestrøm». I prosjektet har forskere ved Arbeidsforsk ...
  • Activistic citizenship in nursing homes: co-ownership in the mundane 

   Sund, Marianne; Hanisch, Halvor Melbye; Fjetland, Kirsten Jæger (Peer reviewed; Journal article, 2023)
   The traditional narrative of dementia, focused on cognition as constructive of personhood, has been challenged by person-centred care as well as a rights-based citizenship lens. However, reports of everyday discrimination ...
  • Advancing women’s representation in top academic positions–what works? 

   Drange, Ida; Pietilä, Maria; Reisel, Liza; Silander, Charlotte (Peer reviewed; Journal article, 2023)
   Which gender equality measures do Nordic universities use, and to what extent are the measures effective in increasing the share of women in top academic positions? Based on theories that distinguish between actor ...
  • Age-specific mortality and the role of living remotely: The 1918-20 influenza pandemic in Kautokeino and Karasjok, Norway 

   Nygaard, Ingrid Hellem; Dahal, Sushma; Chowell, Gerardo; Sattenspiel, Lisa; Sommerseth, Hilde Leikny; Mamelund, Svenn-Erik (Peer reviewed; Journal article, 2023)
   The 1918–20 pandemic influenza killed 50–100 million people worldwide, but mortality varied by ethnicity and geography. In Norway, areas dominated by Sámi experienced 3–5 times higher mortality than the country’s average. ...
  • Aktiv, trygg og kreativ – sammen: Folkehelseoppdrag i nærmiljøet på Skullerud i Bydel Østensjø 2017-2021 

   Hagen, Aina Landsverk (FoU-resultat;5:2018, Research report, 2018)
   Hvordan kan Bydel Østensjø på best mulig måte organisere sitt framtidige folkehelse- arbeid? I samarbeid med prosjektgruppa for Folkehelseprogrammet i Bydel Østen- sjø har forskere ved Arbeidsforskningsin- stituttet (AFI) ...
  • Aldersmangfold som ressurs? Kompetanseutvikling blant seniorer i kunnskaps- og teknologibransjen 

   Lundberg, Camilla S.; Bakkeli, Vidar (AFI-rapport;2024:05, Report, 2024-06-04)
   På oppdrag for Senter for Seniorpolitikk, arbeidsgiverorganisasjonen Abelia og arbeidstakerorganisasjonen Tekna har Arbeidsforskningsinstituttet ved OsloMet undersøkt hvordan virksomheter innenfor kunnskaps- og teknologibransjen ...
  • Arbeid og arbeidshelse i pleie- og omsorgssektoren 

   Sørensen, Bjørg Aase; Dahl-Jørgensen, Carla; Skogstad, Anders (AFI Rapport 1998:6, Report, 1998)
   Sosial- og helsedepartementet ga høsten 1997 en gruppe forskere et treleddet oppdrag: Å sammenfatte gjeldende kunnskap om forholdet mellom arbeid og helse i den kommunale pleie- og omsorgstjenesten. Det var en forut-setning ...
  • Arbeid og psykisk helse 

   Schafft, Angelika; Spjelkavik, Øystein (AFI FoU-resultat, Report, 2006)
   Storbysatsingen er et prosjekt som Steen, Arild Henriktet våren 2005 og har vært en del av Aetat sin innsats finansiert over Opptrappingsplanen for psykisk helse. Prosjektet er underlagt etatens satsing på arbeid og psykisk ...
  • Arbeid, helse og engasjement blant ansatte i Den norske kirke 

   Lau, Bjørn (AFI Rapport 2012:17, Research report, 2012)
   Undersøkelsen viser at Den norske kirke har engasjerte og dedikerte arbeidstakere, der de fleste, nesten 90 prosent, svarer at de mottar anerkjennelse, respekt og støtte fra sine kolleger og overordnede. Samtidig viser ...
  • Arbeids- og velferdstjenestene: En forenklet kunnskapsoversikt over arbeidsinkluderingssystemet 

   Sadeghi, Talieh; Thørrisen, Mikkel M.; Bråthen, Magne; Finne, Joakim; Fossestøl, Knut; Skarpaas, Lisebet Skeie; Karlsen, Elisabeth; Ødemark, Ingjerd L. (AFI-rapport;2023:19, Research report, 2023-11)
   Denne rapporten er en forenklet kunnskapsoversikt over arbeids- og velferdstjenestene med et fokus på arbeidsinkludering. Oversikten gir en fremstilling over temaer det forskes på, forskningens omfang og utvikling, ...
  • Arbeids- og velferdstjenestene: Protokoll for en forenklet kunnskapsoversikt 

   Sadeghi, Talieh; Thørrisen, Mikkel M.; Fossestøl, Knut; Finne, Joakim; Skarpaas, Lisebet Skeie; Bråthen, Magne; Karlsen, Elisabeth; Ødemark, Ingjerd L. (AFI-notat;2023:04, Working paper, 2023-06)
   Foreliggende protokoll er første leveranse i prosjektet Forenklet kunnskapsoversikt over arbeids- og velferdstjenestene. Protokollen gir en detaljert oversikt over hvordan kunnskapsoversikten skal gjennomføres, herunder ...
  • Arbeidsavklaringspenger – en sammenstilling og oppsummering av kunnskap på området 

   Sadeghi, Talieh; Bakkeli, Vidar; Bråthen, Magne; Hansen, Helle Cathrine; Gjersøe, Heidi Moen; Köhler-Olsen, Julia Franziska; Ødemark, Ingjerd Legreid; Thørrisen, Mikkel Magnus; Karlsen, Elisabeth (AFI-rapport;2024:11, Report, 2024-05-06)
   Våren 2023 fikk Arbeidsforskningsinstituttet ved OsloMet i oppdrag fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet å utarbeide en kunnskapsoppsummering over området arbeidsavklaringspenger (AAP). Resultatene viste at det har ...
  • Arbeidsavklaringspenger: Protokoll for en oppsummering av kunnskapen på området 

   Sadeghi, Talieh; Bråthen, Magne; Ødemark, Ingjerd L.; Bakkeli, Vidar; Gjersøe, Heidi M.; Hansen, Helle C.; Köhler-Olsen, Julie; Karlsen, Elisabeth (AFI-notat;2023:07, Working paper, 2023-11-30)
   Notatet er en kunnskapsoppsummering (scoping review) over forskning om arbeidsavklaringspenger i Norge. Den gir en detaljert oversikt over hvordan kunnskapsoppsummeringen skal gjennomføres, herunder med hensyn til formål, ...
  • Arbeidsgiveres inkluderingsevne 

   Falkum, Eivind; Solberg, Anne Grethe (AFI Rapport 2015:5, Report, 2015)
   Rapporten gjengir og analyserer funnene fra en kvantitativ og en kvalitativ undersøkelse om arbeids­givernes inkluderingsevne. Det er utviklet en indeks for inkluderingsevnen. Ved hjelp av en korrela­sjons­analyse av hva ...
  • Arbeidsgiverlos - Underveisrapport 

   Schafft, Angelika; Spjelkavik, Øystein (AFI Notat 2010:6, Report, 2010)
   Pilotprosjektet ”Arbeidsgiverlos” (2009–2012) i NAV skal utvikle en veilednings- og oppfølgingstjeneste for arbeidsgivere med ansatte som har psykiske helseproblemer. Arbeidsgiverlos er ansatt ved NAV Arbeidslivssenter og ...
  • Arbeidsgiverlos – lederstøtte i arbeidet med psykiske helse på arbeidsplassen 

   Schafft, Angelika; Spjelkavik, Øystein; Brøgger, Benedicte; Grimsmo, Asbjørn (AFI Rapport 2012:16, Report, 2012)
   AFI har evaluert forsøksordningen med arbeidsgiverlos i NAV Arbeidslivssentre i syv fylker. Forsøksordningen hadde oppSteen, Arild Henrikt i 2009 og ble avsluttet i 2012.
  • Arbeidsgiverperspektiver på inkludering 

   Schafft, Angelika; Spjelkavik, Øystein (AFI Rapport 2014:5, Report, 2014)
   Forskning har vist at økt bruk av vanlige virksomheter som arena for avklaring, arbeidstrening og kvalifisering er nødvendig for å få til økt inkludering av grupper som er marginale på arbeidsmarkedet. Prosjektet er basert ...
  • Arbeidsinkludering og mentor 

   Klethagen, Pål; Spjelkavik, Øystein (AFI FoU-resultat 2018:01, Research report, 2018)
   Første delrapport i prosjektet «Samarbeid om utvikling av inkluderingskompetanse i virksomhetene ved hjelp av «naturlig bistand» (mentor)»
  • Arbeidsinkludering og mentor, delrapport 2 

   Enehaug, Heidi; Klethagen, Pål; Spjelkaik, Øystein (AFI FoU-resultater;04, Research report, 2019-05)
   Prosjektet «Samarbeid om utvikling av inkluderingskompetanse i virksomhetene» er et treårig forsknings- og utviklingsprosjekt finansiert av FoU-midler fra NAV. Prosjektperioden er august 2016 til august 2019. Dette er den ...