Now showing items 22-41 of 424

  • Barn og unges fritid i et kjønns- og likestillingsperspektiv 

   Seland, Idunn; Persson, Marlene; Eriksen, Ingunn Marie (NOVA Rapport;5/19, Research report, 2019)
   Har gutter og jenter lik mulighet til deltakelse i fritidsaktiviteter? I denne rapporten undersøkes dette spørsmålet i en gjennomgang av norske og nordiske forskningsbidrag fra de siste ti årene. Gutter og jenter velger ...
  • Barn og unges håndtering av vanskelige livsvilkår 

   Backe-Hansen, Elisabeth (NOVA Rapport 12/04, Report, 2004)
   Temaet for denne rapporten er barn og unges håndtering av vanskelige, materielle livsvilkår, basert på en gjennomgang av 36 studier. En oppvekst i fattigdom eller med økonomisk knapphet påvirker barn og unges utvikling, ...
  • Barn og unges levekår i lavinntektsfamilier 

   Elstad, Jon Ivar; Hansen, Thomas; Nordvik, Viggo; Ugreninov, Elisabeth; Kristofersen, Lars B.; Pedersen, Axel West; Sandbæk, Mona (NOVA Rapport 10/10, Research report, 2010)
   Målet med prosjektet «Barns levekår – betydningen av familiens inntekt» har vært å se nærmere på sammenhengen mellom familiens levekår og barns hverdag over tid. Hva innebærer det for barn i Norge å vokse opp i en familie ...
  • Barn og unges levekår og velferd 

   Sandbæk, Mona (NOVA Rapport 1/02, Report, 2002)
   Denne rapporten er utarbeidet av Mona Sandbæk ved Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA) på oppdrag av Norske Kvinners Sanitetsforening (N.K.S.). Den inneholder en oversikt over kunnskap om ...
  • Barnehagelærere med masterutdanning: Omfang, rekruttering og tilrettelegging i barnehagen 

   Kasin, Olav; Gulbrandsen, Lars (Research report, 2022-10-26)
   Rapporten tar utgangspunkt i myndighetenes mål om å øke andelen barnehagelærere med masterutdanning i barnehagen, og går igjennom tilgjengelige data om antall barnehagelærere med en slik utdanning. Rapporten tar også for ...
  • Barnehagen - fra selektivt til universelt velferdsgode 

   Gulbrandsen, Lars (NOVA Rapport 24/03, Research report, 2003)
   I løpet av de siste 30 år har barnehagen etablert seg som en sentral institusjon i den vanlige norske barndommen. Barnehagens karakter er endret fra et selektivt arrangement for få barn til å nærme seg en universell ordning. ...
  • Barnehusevalueringen 2012 - Delrapport 2 

   Stefansen, Kari; Gundersen, Tonje; Bakketeig, Elisiv (NOVA Rapport 9/12, Report, 2012)
   Denne evalueringen er gjennomført på oppdrag fra Politidirektoratet, og publiseres som delrapport 2 av Barnehusevalueringen 2012 – den første evalueringen av barnehusenes virksomhet siden de ble etablert. I rapporten belyser ...
  • Barnevern i Norge 1990-2010. en longitudinell studie 

   Backe-Hansen, Elisabeth; Madsen, Christian; Kristofersen, Lars B.; Hvinden, Bjørn (NOVA Rapport 9/14, Report, 2014)
   I denne rapporten presenteres resultater fra prosjektet «Barnevern i Norge 1990–2010». Vi spør hvordan det går med unge voksne med barnevernserfaring: Får de til gode overganger til voksenlivet i form av utdanning og ...
  • Barnevern og ettervern 

   Kristofersen, Lars B. (NOVA Rapport 10/09, Report, 2009)
   Studien beskriver og analyserer karrierer og utviklingstrekk for ungdom 16-22 år innen barnevernet. Indikatorer for sosial eksklusjon i løpet av ettervernsfasen og tidlig voksen alder blir belyst. Nasjonale barneverndata ...
  • Barnevernstjenestens arbeid med vold og overgrep 

   Bredal, Anja; Kojan, Bente Heggem; Nilsen, Marianne; Skrove, Gaute; Storhaug, Anita Skårstad; Øverlien, Carolina (NOVA Rapport;16/2023, Research report, 2023)
   Saker om vold og overgrep er en viktig del av barnevernstjenestens arbeid. Denne rapporten bygger på et forskningsoppdrag fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir). Hovedformålet var å undersøke hvordan ...
  • Barneverntjenestens håndtering av saker med vold og seksuelle overgrep 

   Dahle, Rannveig; Hennum, Nicole (NOVA Rapport 5/08, Report, 2008)
   Norske myndigheter tillegger barnevernet en sentral rolle i saker som handler om seksuelle overgrep og vold i familien. For barnevernet representerer slike saker store utfordringer. Det er grunner til å tro at det foregår ...
  • Barns levekår 

   Clausen, Sten-Erik; Elstad, Jon Ivar; Kristofersen, Lars B. (NOVA Rapport 7/08, Report, 2008)
   I denne rapporten presenterer og drøfter vi resultatene fra andre datainnsamling i prosjektet «Barns levekår - betydningen av familiens inntekt» som ble gjennomført i 2006. Undersøkelsen handler om hvordan barn fra familier ...
  • Barns levekår. Hva betyr familiens inntekt? 

   Sandbæk, Mona (NOVA Rapport 11/04, Research report, 2004)
   Prosjektet "Barns levekår - betydningen av familiens økonomi for barns hverdag" utføres på oppdrag fra Norske Kvinners Sanitetsforening og finansieres av N.K.S. og NOVA. Undersøkelsen handler om hvordan barn fra familier ...
  • Bedre enn sitt rykte 

   Øia, Tormod (NOVA Rapport 6/09, Report, 2009)
   Hensikten med denne undersøkelsen har vært å følge Bamble-ungdommenes deltaking og aktiviteter på ulike arenaer eller ulike områder av livet. Konkret er det sett på forholdet til foreldre, skole og kultur- og fritidsaktiviteter. ...
  • Behovsstyrt samarbeid - holder det? 

   Sletten, Mira Aaboen; Sandberg, Nina (NOVA Rapport 16/03, Report, 2003)
   Rapporten omhandler samarbeid mellom hjem og skole i videregående opplæring. Resultatene stammer fra en kartleggingsundersøkelse der elever, foreldre, skoleansatte og ansatte i Oppfølgingstjenesten og Pedagogisk-psykologisk ...
  • Bemanning og kompetanse i hjemmesykepleien og sykehjem 

   Gautun, Heidi; Bratt, Christopher (NOVA Rapport 14/14, Report, 2014)
   I denne rapporten beskrives funn fra en spørreundersøkelse om bemanningsplanlegging og kompetansesammensetning blant 431 av Norsk Sykepleierforbund sine tillitsvalgte i sykehjem og hjemmesykepleien. Tre hovedproblemstillinger ...
  • Besøksforbud – straffeprosessloven § 222a. En evaluering av praktiseringen av bestemmelsen i saker om vold i nære relasjoner 

   Dullum, Jane (NOVA Rapport;1/19, Research report, 2019)
   Besøksforbud er et straffe-prosessuelt beskyttelsestiltak som ble lovfestet i 1995 (straffeprosessloven § 222a). Denne rapporten presenterer en evaluering av praktiseringen av bestemmelsen i saker om vold i nære relasjoner. ...
  • Betydningen av innvandrerbakgrunn for psykiske vansker blant ungdom 

   Torgersen, Leila (NOVA Rapport 5/05, Report, 2005)
   Temaet for denne avhandlingen er om, og eventuelt hvordan, ungdom med innvandrerbakgrunn med psykiske vansker (depressivitet og antisosialitet) skiller seg fra ungdom med norsk bakgrunn med tilsvarende problemer. Et sentralt ...
  • Biologisk mangfold som politikk 

   Seippel, Ørnulf; Strandbu, Åse (NOVA Rapport 12/11, Report, 2011)
   «Naturindeks for Norge» er en oversikt over tilstand og utvikling for biologisk mangfold i Norge. Et av målene for Naturindeksen er at den skal kunne fungere som et redskap for politikkutforming. Mot en slik bakgrunn, ...
  • Boforhold for pensjonister med bostøtte 

   Sandlie, Hans Christian; Gulbrandsen, Lars; Nordvik, Viggo (NOVA Rapport 4/06, Research report, 2006)
   Bostøtten er et sentralt virkemiddel i den norske boligpolitikken. Gjennom å dekke en del av boutgiftene skal bostøtten stimulere hushold til å velge bedre boliger enn det de ellers ville ha gjort. Bostøtten setter mottakerne ...