Now showing items 67-86 of 168

  • Halloween på norsk 

   Ohrvik, Ane; Tangeland, Torvald; Amilien, Virginie (Prosjektnotat 22-2013, Notat, 2013)
   Nummer: 22-2013
  • Handlekurven som politisk arena? 

   Terragni, Laura; Berg, Lisbet (Prosjektnotat 3-2006, Notat, 2006)
   Dette notatet er basert på SIFO-surveyen 2006, der en del av spørsmålene skal gjentas over tid. Målsetningen med SIFOsurveyen r å få økt innsikt i forbrukernes situasjon, med vekt på hvordan forbrukerne orienterer seg og ...
  • HealthMeal. Hvordan nå de ernæringsmessige målsetningene om økt forbruk av fisk og grønnsaker? 

   Bugge, Annechen Bahr (Prosjektnotat 1-2015, Notat, 2015)
   Prosjektnotat nr.1-2015
  • Husholdningenes betalingsproblemer i oppgangstider 

   Poppe, Christian (Prosjektnotat 3-2005, Notat, 2005)
   Like i overkant av 4% av norske husholdninger, eller om lag 87.000 hushold, rapporterer om tilbakevendende betalingsproblemer siste tolv måneder. Like i overkant av 4% av norske husholdninger, eller om lag 87.000 hushold, ...
  • Husholdningenes forventninger til strømregningen 

   Poppe, Christian; Borgeraas, Elling (Prosjektnotat 2-2003, Notat, 2003)
   Høsten 2002 steg strømprisene kraftig. I en representativ spørreundersøkelse hevder 4% av husholdningene at de regner med å få betalingsvansker, mens 20% mener at det trolig vil gå bra selv om det blir tøft. Dette dreier ...
  • Husholdningenes tidlige reaksjoner på finanskrisen 

   Poppe, Christian (Prosjektnotat 4-2008, Notat, 2008)
   Nummer: 4-2008 Tilknyttede prosjekter SIFO-survey
  • Husholdningenes økonomiske situasjon 2006 

   Poppe, Christian (Prosjektnotat 6-2006, Notat, 2006)
   For andre året på rad finnet vi at omfanget av betalingsvansker ligger på et historisk lavmål: kun 4.5% mot 8-9% i siste halvdel av 90-tallet. Så seint som høsten 2002 var problemomfanget på i overkant av 7% Den gunstige ...
  • Husholdningenes økonomiske situasjon 2007 

   Tufte, Per Arne (Prosjektnotat 3-2007, Notat, 2007)
   Nummer: 3-2007 Tilknyttede prosjekter SIFO-survey
  • Husholdningenes økonomiske situasjon 2009 

   Tufte, Per Arne (Prosjektnotat 6-2009, Notat, 2009)
   Notatet ser på den finansielle risikosituasjonen til husholdningen, hvordan de finansierer sitt forbruk og i hvilken grad dette påvirker risikoen for betalingsproblemer. Materialet består av 1000 respondenter og datainnsamlingen ...
  • Husholdningenes økonomiske situasjon 2011 

   Tufte, Per Arne; Lavik, Randi (Prosjektnotat 12-2011, Notat, 2011)
   Betalingsproblemer har økt. Gjennomsnittlig andel av to undersøkelser viser at 7,5 prosent har tilbakevendende betalingsproblemer. Sannsynligheten for å ha betalingsproblemer øker når en har forbrukslån og/ eller ...
  • Husholdningenes økonomiske situasjon og betalingsproblemer i 2012 

   Lavik, Randi (Prosjektnotat 6-2013, Notat, 2013)
   Husholdningenes økonomiske rammebetingelser har endret seg betydelig de siste tre-fire årene. Finanskrisen med etterfølgende realøkonomiske virkninger gjør at situasjonen kan være mindre lys. Samtidig har ikke krisen rammet ...
  • Husholdningsøkonomi og betalingsproblemer blant norske husholdninger i 2013 

   Tangeland, Torvald (Prosjektnotat 4-2014, Notat, 2014)
   Målsettingen med dette notatet er å belyse den finansielle risikosituasjonen for norske husholdninger i 2013. Videre søker den å kartlegge hvordan husholdningene finansierer sitt forbruk og i hvilken grad dette påvirker ...
  • Hva bruker barn og unge penger på? 

   Brusdal, Ragnhild (Prosjektnotat 1-2001, Notat, 2001)
   Nummer: 1-2001
  • Hva er det rimelig å ha av forbruksvarer? 

   Brusdal, Ragnhild (Prosjektnotat 6-2007, Notat, 2007)
   Den overordnede problemstillingen er å se nærmere på hva standardpakken for en barnefamilie skal inneholde av varer og tjenester, og videre om alle barnefamilier ansees å ha samme behov. Utgangspunktet er 13 forskjellige ...
  • Hvem bør ha hovedansvar for salg av strøm og teletjenester? 

   Berg, Lisbet (Prosjektnotat 11-2006, Notat, 2006)
   To av tre som har bestemt seg er skeptiske til dereguleringen av strømmarkedet, mens tre av fire av de som har bestemt seg er positive til dereguleringen av teletjenester. De som tjener mer enn 500.000 i året holder ...
  • Hvordan opplever foreldre den kommersielle hverdagen? 

   Brusdal, Ragnhild (Arbeidsnotat 13-2000, Notat, 2000)
   Hvordan er det å vokse opp i dag? Og hvordan er det å være foreldre? Hvilke utfordringer og problemer står dagens foreldre overfor i en barndom og ungdomstid som ofte blir beskrevet som kommersiell, og hvor forbruk, moter ...
  • Hvorfor bytter du ikke bank? 

   Berg, Lisbet (Prosjektnotat 3-2010, Notat, 2010)
   Basert på siste års mobilitet er det særlig strømmarkedet, men også bankmarkedet som fram-står som problematisk. Mens 9 prosent sier de skiftet strøm og 11 prosent sier de skiftet bank i løpet av de siste tolv månedene, ...
  • "Inkludering og språkforståelse" - en evaluering av kurs for innvandrerkvinner i Alna Bydel, Oslo 

   Rysst, Mari (Prosjektnotat 1-2009, Notat, 2009)
   Denne rapporten evaluerer kurs for innvandrerkvinner i Bydel Alna i Oslo. Kurset ble arrangert av Stiftelsen Betanien i samarbeid med Alna Bydel og heter ” Inkludering og Språkforståelse”. Tilknyttede prosjekter ...
  • Innsamling og dokumentasjon av materialet i prosjektet: Fra rent til nyvasket 

   Hjemdahl, Anne Sofie (Prosjektnotat 12-2003, Notat, 2003)
   Rapporten inngår i et arbeid mot en utstilling av to forskningsprosjekter om vask på Kvinnemuseet. Den innholder kartilegging av eksisterende materiale, samt oversikt over nytt innsamlet materialet som er egnet til ...
  • Institusjonelle betingelser for matvaresikkerhet blant husholdninger i India 

   Austgulen, Marthe Hårvik; Kjærnes, Unni; Dulsrud, Arne (Prosjektnotat 3-2015, Notat, 2015)
   Dette notatet er skrevet som en del av prosjektet Matvaresikkerhet i India: samspillet mellom klimaendringer, økonomi, politikk og handel. Et viktig mål med dette prosjektet er å identifisere sårbare grupper gjennom ...