Now showing items 158-177 of 497

  • Exploring the minority–majority gap in sport participation: different patterns for boys and girls? 

   Strandbu, Åse; Bakken, Anders; Sletten, Mira Åboen (Sport in Society;, Journal article; Peer reviewed, 2017-11-15)
   This paper examines the participation of minority and majority youth in organized sport based on the Young in Oslo 2015 survey (response rate: 72%, N = 9.774). Four possible explanations of the minority–majority gap are ...
  • Expressions of commitment and independence: Exploring men's emotional responsibility in heterosexual couple relationships 

   Thagaard, Tove; Stefansen, Kari (Nordic Journal of Social Research;5, Journal article; Peer reviewed, 2014)
   This paper examines men’s contributions to the division of emotional labour in heterosexual couple relationships by exploring the dimensions of commitment and independence, and how couples deal with challenges. The study ...
  • Family Carers of People with Young-Onset Dementia: Their Experiences with the Supporter Service 

   Johannessen, Aud; Engedal, Knut; Thorsen, Kirsten (Journal article; Peer reviewed, 2016)
   Background: Family carers and people with young-onset dementia (YOD) require tailored assistance as dementia progresses. A variety of health care services is needed, including supporter services. To our knowledge, research ...
  • Festivaler i spenningsfeltet mellom politikk og faglig skjønn 

   Henningsen, Erik; Takle, Marianne (Chapter; Peer reviewed, 2023)
   I dette kapitlet vil vi forsøke å tegne et bilde av hvordan forvaltningen av Kulturrådets tilskudd til festivaler foregår i dette spenningsfeltet mellom faglig skjønn og politikk. Våre analyser omfatter først og fremst ...
  • Festivaler: kulturpolitikk og Kulturrådet 

   Takle, Marianne; Henningsen, Erik; Bøhler, Kjetil Klette; Bergsli, Heidi; Knudsen, Jan Sverre; Dokken, Therese; Røberg, Karl Ingar Kittelsen (Chapter; Peer reviewed, 2023)
   Temaet for denne rapporten er Kulturrådets tilskuddsordninger til festivaler som kunst- og kulturpolitisk virkemiddel. Vi undersøker om tilskuddet fungerer etter hensikten. Det sentrale spørsmålet vi reiser, er: I hvilken ...
  • Fire typer ungdomsliv: Ressurser, relasjoner og stedets betydning 

   Eriksen, Ingunn Marie; Stefansen, Kari; Ødegård, Guro (Chapter; Peer reviewed, 2021-11-18)
   This chapter investigates how young people’s “projects of the self” – their self-presentations and orientations towards the future – are shaped by economic, cultural and relational capital, as well as place. What does ...
  • Fire typer ungdomsliv: Ressurser, relasjoner og stedets betydning 

   Eriksen, Ingunn Marie; Stefansen, Kari; Ødegård, Guro (Chapter; Peer reviewed, 2021-11-18)
   This chapter investigates how young people’s “projects of the self” – their self-presentations and orientations towards the future – are shaped by economic, cultural and relational capital, as well as place. What does ...
  • For få på jobb? Sykepleierbemanning i sykehjem og hjemmesykepleien 

   Gautun, Heidi (Søkelys på arbeidslivet;Årgang 38, nr. 2-2021, Peer reviewed; Journal article, 2021-09-24)
   Artikkelen oppsummerer statistikk og forskning over sykepleierbemanning i norske sykehjem og hjemmesykepleietjenester og viser at det er en stor og økende mangel på sykepleiere i disse tjenestene. For få sykepleiere på ...
  • Fordelingsvirkninger av overføringer og trygdekutt blant alvorlig syke menn 

   Elstad, Jon Ivar; Dahl, Espen (Søkelys på arbeidslivet;31(3), Journal article; Peer reviewed, 2014)
   Artikkelen analyserer inntektsutviklingen 1993–2008 blant menn som døde av sykdom i 2009/2010 mens de var i 60-årsalderen (N=4611). Et typisk forløp er at inntektene fra eget arbeid begynner å falle om lag ti år før ...
  • Foreldrerestriksjoner blant minoritetsungdom: omfang og mønstre i og utenfor skolen 

   Smette, Ingrid; Hyggen, Christer; Bredal, Anja (Tidsskrift for samfunnsforskning;Årgang 62, nr. 1-2021, Peer reviewed; Journal article, 2021-03-03)
   Nordiske studier har vist at minoritetsforeldre oftere enn majoritetsforeldre legger begrensninger på ungdom, og særlig jenter. Slike restriktive foreldrepraksiser utfordrer kjønnslikestilling og økende selvbestemmelse som ...
  • Forhandlinger om verdighet blant kvinner utsatt for partnervold 

   Andersen, Lotte Cathrin; Stefansen, Kari (Vold i nære relasjoner i et mangfoldig Norge;, Chapter; Peer reviewed, 2020-06-10)
   Drawing on qualitative interviews, this chapter explores how women who have lived with an abusive male partner talk about themselves in relation to the violence they have experienced. Rather than portraying themselves ...
  • Forms of Capital and Modes of Closure in Upper Class Reproduction 

   Flemmen, Magne; Toft, Maren; Andersen, Patrick Lie; Hansen, Marianne Nordli; Ljunggren, Jørn (Sociology;Volume 51, Issue 6, Journal article; Peer reviewed, 2017-12)
   We investigate the recruitment into the upper class, analysing the impact of different forms of capital and modes of closure. Unlike many Bourdieu-influenced approaches to class, we systematically investigate divisions by ...
  • Forskningen på boligsosiale virkemidler rettet mot vanskeligstilte på boligmarkedet i Norge 2005–2018 - Virkemidlenes effekter i det selektive, markedsstyrte og boligeier dominerte norske boligregimet. 

   Sørvoll, Jardar (Tidsskrift for boligforskning;Årgang 1, nr. 1-2018, Journal article; Peer reviewed, 2018-11-28)
   Artikkelen er en analyse av den samfunnsvitenskapelige forskningen på boligsosiale virkemidler rettet mot vanskeligstilte på boligmarkedet i Norge mellom 2005 og 2018. Med støtte i den tredje kunnskapsoppsummeringen på ...
  • Forskningskommentar: Hvor har den nye genforskningen brakt oss? 

   Elstad, Jon Ivar (Tidsskrift for samfunnsforskning;55(2), Journal article, 2014)
   Er skoletapere genetisk forskjellige fra skolelys?1 Satt på spissen var det spørsmålet for en australsk studie om gener og utdanning (Martin et al. 2011). Forskerne undersøkte ikke mindre enn 2,5 millioner genetiske ...
  • Fosterforeldres egne barn: Hvordan synes de det er å ha fostersøsken? Resultater fra en spørreundersøkelse 

   Gundersen, Tonje; Jessen, Jorunn Theresia (Tidsskriftet Norges Barnevern;Nr 3 – 2020 | Vol. 97, Journal article; Peer reviewed, 2020-10-14)
   Hvilke erfaringer har fosterforeldres egne barn med å ha fostersøsken, og hvilke forandringer har det ført til for dem i familien? Disse spørsmålene besvares på bakgrunn av en spørreundersøkelse til fosterforeldres egne ...
  • Fotball som kjønnet mulighetsrom. Hvilken betydning har metafortellingen om kvinnefotball for unge jenters idrettsprosjekt? 

   Persson, Marlene; Stefansen, Kari; Strandbu, Åse (Tidsskrift for kjønnsforskning;Årgang 44, nr. 3-2020, Journal article; Peer reviewed, 2020-10-12)
   Denne artikkelen handler om idrett og kjønn. Vi tar utgangspunkt i fotball – som i dag er den mest populære idretten blant både jenter og gutter, samtidig som den er tydelig kjønnet på elitenivå. Kvinnefotball framstilles ...
  • Fra kamp til konsensus? Sivilsamfunnets rolle i framveksten av voldsfeltet 

   Smette, Ingrid; Bredal, Anja; Stefansen, Kari (Vold i nære relasjoner: Forståelser, konsekvenser og tiltak;, Chapter; Peer reviewed, 2019-08-08)
   I kapitlet belyser vi hvilke roller sivilsamfunnet har hatt i framveksten av «voldsfeltet» fra midten av 1970-tallet og fram til i dag. Mens kamprollen var utpreget i starten, ser vi i dag et tett samarbeid mellom ...
  • Fra tillitspolicy til praksis: Styringsrelasjoner i hjemmetjenestens førstelinje 

   Hansen, Helle Cathrine (Peer reviewed; Journal article, 2022)
   Kommunal hjemmetjeneste har de senere år vært debattert i offentligheten blant annet som følge av tendenser til ‘stoppeklokkeomsorg’ i kjølvannet av New Public Management reformer. Effektivisering gjennom stram og detaljert ...
  • From cannabis to problem drinking? Use and abuse from youth to adulthood 

   Hyggen, Christer; Hammer, Torild (Nordic Studies on Alcohol and Drugs;32(1), Journal article; Peer reviewed, 2014-12-16)
   AIMS – The transition from youth to adulthood is associated with changes in the consumption of drugs and alcohol. The aim is to explore the process of “maturing out” of high levels of alcohol consumption, substance use and ...
  • From ecstasy to MDMA: Recreational drug use, symbolic boundaries and drug trends 

   Edland-Gryt, Marit; Sandberg, Sveinung; Pedersen, Willy (Journal article; Peer reviewed, 2017)
   Background Ecstasy pills with MDMA as the main ingredient were introduced in many European countries in the 1980s, and were often linked to the rave and club scenes. However, use gradually levelled off, in part as a ...