• Lærerrollen - tilrettelegger eller formidler? 

   Telhaug, Alfred Oftedal (Working paper, 2002)
   Foredrag ved Senter for profesjonsstudier 24. januar 2002 Den dagsaktuelle situasjonen kan karakteriseres slik: Det høres nå ut som om alle sier det samme. OECD - med sin særlige omsorg for næringsliv og økonomisk vekst ...
  • Hvordan påvirker fastlegeordningen legens skjønnsmessige avgjørelser? 

   Carlsen, Benedicte (;nr. 6, Working paper, 2003)
   Paper presentert på seminaret Skjønn og dømmekraft ved Senter for profesjonsstudier, Høgskolen i Oslo, våren 2003. Arbeid under utarbeidelse. Studien fokuserer på fastlegen som forvalter av helsevesenets ressurser og ...
  • Dommen over enhetsskolen : Når skolepolitikken utformes i rettssalen 

   Lundeberg, Ingrid Rindal (;nr. 7, Working paper, 2003)
   Trondheim 6. februar 2001. Jeg har nettopp inntatt tilhørerbenken på andre rad i rettssal 2 i Trondheim Tinghus. Rettssaken som starter denne dagen og som jeg skal observere omhandler 26 år gamle Pål Lønnvik som har saksøkt ...
  • Profesjonsfag, fagdisipliner og tverrfaglige felt 

   Smeby, Jens-Christian (;nr. 5, Working paper, 2003)
   Dagens inndeling i fag og fagdisipliner tas ofte som en selvfølge og betraktes gjerne som en egenskap ved selve kunnskapen. Fag er imidlertid historisk gitte former for kunnskapsorganisering som kontinuerlig er i endring. ...
  • Førskolelærerstudentenes yrkesplaner 

   Smeby, Jens-Christian (;nr. 8, Working paper, 2003)
   Hensikten med dette notatet er å belyse i hvilken grad studentene innenfor førskolelærerutdanningen ønsker seg en jobb i barnehage etter endt utdanning og hva som i tilfelle er grunnen til at de ønsker annet arbeid. Analysene ...
  • Autonomi og evidensbasert praksis 

   Ekeland, Tor-Johan (;nr. 6, Working paper, 2004)
   Profesjonsaktørar er beslutningstakarar. Med grunnlag i utdanning og kompetanse er dei gitt rettar og pliktar innan definerte samfunnsområde til å utøve praksis og løyse problem av ulike slag. Dei er også viktige ...
  • Student Involvement and Learning Outcome in Professional Education in Norway 

   Havnes, Anton; Aamodt, Per Olaf (;nr. 4, Working paper, 2004)
   The main purpose of this paper is to test how learning outcome among students in professional education is affected by the background of the students or characteristics of the learning environment of the institution. The ...
  • Studenttilfredshet i profesjonsutdanningene 

   Mastekaasa, Arne; Terum, Lars Inge (;nr. 8, Working paper, 2004)
   Artikkelen belyser studentenes generelle tilfredshet med utdanningene samt med mer spesifikke sider som undervisningsplanlegging, lærere og yrkesrelevans. Ca. 4000 studenter ved åtte læresteder inngår i analysene. Data er ...
  • Change in job values during education 

   Dæhlen, Marianne (;nr. 3, Working paper, 2004)
   Previous research has suggested that preferences for work or job values are important in explaining occupational positions. However, these findings show rather conflicting results, indicating that job values emerge in ...
  • The Possibility of Bildung in Professional Education: Teacher Education as a Case for Study 

   Raaen, Finn Daniel (;nr. 10, Working paper, 2004)
   It is widely accepted that being professional implies having a certain knowledge-based repertoire at your disposal, a repertoire that will make you able to meet the client-related aims and objectives given by society. I ...
  • Connecting to professional knowledge 

   Smeby, Jens-Christian (;nr. 7, Working paper, 2004)
   Studies of students’ educational outcome tend to be based on rather simple input output models. The aim of this paper is to demonstrate that a better understanding of professional knowledge and the longitudinal characteristics ...
  • Development of lifestyle preferences in professional training 

   Abrahamsen, Bente (;nr. 1, Working paper, 2004)
   Professional training includes more than learning skills. Values and attitudes are central parts of the professional knowledge and identity (Freidson 2001). The aim of this paper is to examine the influence of professional ...
  • Hermeneutiske og diskursive tilnærminger : ulike veier til kunnskap om sykepleierstudenters motivasjon i dagens samfunn 

   Tveit, Bodil (;nr. 2, Working paper, 2004)
   I dette essayet vil jeg først gi en kort beskrivelse av mitt forskningsprosjekt. Med utgangspunkt i prosjektets tema og forskningsspørsmål vil jeg deretter introdusere to ulike vitenskapsteoretiske tilnærminger og diskutere ...
  • Organisational commitment among public and private sector professionals 

   Mastekaasa, Arne (;nr. 5, Working paper, 2004)
   Public sector workers are partly portrayed as highly motivated and with relatively altruistic values, and partly as lazy and opportunistic. This paper compares the level of organisational commitment in professional groups ...
  • Studiekvalitet: hvordan sikre kvaliteten på kvalitetsdataene? 

   Smeby, Jens-Christian; Aamodt, Per Olaf (;nr. 9, Working paper, 2004)
   Høsten 2004 arrangerte Rektoratet, SEFIA, SPS og PUS en seminarrekke om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling. Det foreliggende notatet er skrevet av Jens-Christian Smeby og Per Olaf Aamodt med utgangspunkt i innledningen ...
  • Educational choice and persistence in male and female dominated fields 

   Mastekaasa, Arne; Smeby, Jens-Christian (;nr. 3, Working paper, 2005)
   Even though female students now make up more than half of all higher education students in many countries, the distribution of women across fields of study is still very uneven. This study examines the gendered nature of ...
  • Realisering av arbeidstidspreferanser blant leger og sykepleiere 

   Abrahamsen, Bente (;nr. 15, Working paper, 2005)
   Profesjonslitteraturen gir et bilde av profesjonelle som sterkt motiverte og med arbeidet som sin viktigste livsinteresse (Freidson 2001). Profesjonelles innsats i helsesektoren støtter bare delvis opp om dette inntrykket, ...
  • Profesjonsetikkens grunnlag 

   Nortvedt, Per (;nr. 7, Working paper, 2005)
   Innspill til Harald Grimens arbeidsnotat Profesjonsetikken sitt grunnlag
  • Profesjonsetikken sitt grunnlag 

   Grimen, Harald (;nr. 6, Working paper, 2005)
   Av og til må etikk bygge på politikk, og ikkje omvendt. Profesjonsetikk er eit døme på dette. Profesjonsetikkar har eit politisk grunnlag. Ein del av dei - truleg kontroversielle - standpunkta som føl av dette, og som eg ...
  • Profesjonsidentitet i arbeidsmarkedet – en skisse for studie av forpliktelse, lojalitet og motivasjon overfor arbeidsorganisasjon og profesjon 

   Wiborg, Øyvind (;nr. 16, Working paper, 2005)
   Hvert år utdannes det et stort antall profesjonelle yrkesutøvere fra høyskoler og universiteter. Dette prosjektet legger opp til en longitudinell studie av hvorfor profesjonelle yrkesutøvere identifiserer seg med profesjonen ...