Now showing items 134-153 of 248

  • Narratives and gatekeeping: Making sense of triage nurses' practice 

   Johannessen, Lars E. F. (Sociology of Health and Illness;Volume 40, Issue 5 - June 2018, Journal article; Peer reviewed, 2018-04-17)
   It is well documented that emergency service staff consider some patients to be ‘inappropriate attenders’. A central example is ‘trivia’, denoting patients with medical problems considered too ‘trivial’ to warrant attention. ...
  • NAV, arbeidslinja og sosialarbeiderutdanningene - BSV-utdannernes syn på NAV-reformen og arbeidsinkludering 

   Terum, Lars Inge (Småskrift 2014;nr. 6, Research report, 2014)
   Dette notatet er utarbeidet på oppdrag fra Arbeids- og velferdsdirektoratet. Formålet er å få mer kunnskap om forholdet mellom NAV og BSV-utdanningene (barnevernspedagog-, sosionom- og vernepleierutdanningen). Notatet ...
  • Når vilkår og aktivitetskrav brytes. Frontlinjearbeideres tilnærming til sanksjoner 

   Terum, Lars Inge; Torsvik, Gaute; Øverbye, Einar (Søkelys på arbeidslivet;Årgang 34, nr. 3-2017, Journal article; Peer reviewed, 2017)
   Frontlinjearbeiderne i NAV skal avklare behov og rettigheter, men også stille krav, aktivere og sanksjonere. Artikkelen studerer hvordan frontlinjearbeidere tilnærmer seg situasjoner der stønadsmottakere ikke imøtekommer ...
  • Norske lærere og skoleledere i TALISundersøkelsene - En re-analyse av TALIS-dataene 

   Dahl, Thomas (SPS arbeidsnotat;nr. 2 – 2016, Working paper, 2016)
   Hva kjennetegner norske lærere, rektorer og skoler sammenlignet med lærere, rektorer og skoler i andre land? Har vi en egen ”norsk” lærerrolle eller ser vi de samme typer lærerroller og utøvelse av læreryrket internasjonalt?
  • Norwegian police students attitudes towards armament 

   Fekjær, Silje Bringsrud; Strype, Jon (International Journal of Police Science and Management;17(3), Journal article; Peer reviewed, 2015)
   Whether the police should routinely carry firearms is an ongoing debate in Norway. Although the police can carry weapons under special circumstances, the normal situation for the police in Norway is to store firearms in ...
  • Novice teachers and how they cope 

   Caspersen, Joakim; Raaen, Finn Daniel (Teachers and Teaching: theory and practice;, Journal article; Peer reviewed, 2013-10-17)
   Teachers often describe their first teaching job following graduation as a shocking experience. This description raises several questions: Do novice teachers actually have a lower level of coping than experienced teachers? ...
  • Nurse teachers' perceived competencies in the context of students'first clinical placements: A qualitative study 

   Zlatanovic, Tatjana; Havnes, Anton; Tveiten, Sidsel (Journal article; Peer reviewed; Journal article, 2016)
   This study seeks to illuminate the competencies of nurse teachers (NTs) and their operationalization in the context of clinical placement by exploring the challenges of being an NT, as experienced and articulated by diverse ...
  • Nurses’ Job Values in the Transition from School to Work 

   Dæhlen, Marianne (;nr. 11, Working paper, 2005)
   Traditionally, nurses’ motivation for work has been characterized as altruistic, with a deep concern to help other people. Although studies show that altruistic values are still important among nurses and nursing students, ...
  • Nyutdannede ved HIOA : Utdannelsens relevans for jobb 

   Gythfeldt, Knut (SPS arbeidsnotat;nr. 2, Working paper, 2012)
   Rapporten belyser hvorvidt personer som fullførte en grad i 2005 ved Høgskolen i Oslo og Høgskolen i Akershus hadde funnet relevant arbeid i 2007. Følgende utdanningsgrupper er med i studien: • Sykepleier • Allmennlærer ...
  • Old and new methods in police research 

   Fekjær, Silje Bringsrud (Nordisk politiforskning;Årgang 4, Nr. 2-2018, Journal article; Peer reviewed, 2018-12-12)
   In this paper, I describe widely used methods in Scandinavian police research, discuss strengths and weaknesses and suggest methods for future police research. Thick, in-depth descriptions and closeness to the field are ...
  • Om lærerrollen. Et kunnskapsgrunnlag 

   Ekspertgruppa om lærerrollen (Research report, 2016)
   I juli 2015 satte kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen ned en ekspergruppe for å se på lærerrollen. Ekspertgruppa har sett på lærerrollens utvikling og hva som kjennetegner den i dag. Til grunn for arbeidet ligger analyser ...
  • Omfang av felleselement i BSV-utdanningane - argumentasjon og konsekvens 

   Heggen, Kåre; Henriksen, Øystein; Terum, Lars Inge (Rapport;nr. 68, Research report, 2015)
   Målet med prosjektet var å følgje opp noko av det sentrale innhaldet i «Samspelsmeldinga» (nr. 13) – å samanlikne utdanningar og å utvikle meir kunnskap både om fagleg innhald og argumentasjon for og i mot, utdanningar med ...
  • Organisational commitment among public and private sector professionals 

   Mastekaasa, Arne (;nr. 5, Working paper, 2004)
   Public sector workers are partly portrayed as highly motivated and with relatively altruistic values, and partly as lazy and opportunistic. This paper compares the level of organisational commitment in professional groups ...
  • Organizational commitment among public and private sector professionals 

   Mastekaasa, Arne (SPS arbeidsnotat;nr. 1, Working paper, 2009)
   Public sector workers are partly portrayed as highly motivated and with relatively altruistic values, and partly as lazy and opportunistic. This article compares the level of organizational commitment in professional groups ...
  • Paradoxical Attraction? Why an Increasing Number of International Students Choose Norway 

   Wiers-Jenssen, Jannecke (Journal of Studies in International Education;, Journal article; Peer reviewed, 2018-07-27)
   Between 2000 and 2015, Norway has experienced a large increase in the number of international students compared with many other countries. At first glance, this may seem paradoxical considering that Norway is a country ...
  • The Peaceful Revolts: 1968 in the Nordic Welfare States 

   Thue, Fredrik W.; Brandt, Thomas; Hansen, Else; Matthíasdóttir, Sigríður (Chapter; Peer reviewed, 2017)
   The student revolts of 1968 in the Nordic countries were peaceful in comparison with what happened in places like Berlin, Par is or Rome. Students in the Nordic countries also protested and revolted ...
  • Pedagogikkfaget og norsk lærerutdanning 

   Telhaug, Alfred Oftedal (SPS arbeidsnotat;nr. 3, Working paper, 2008)
   Foredrag holdt ved lanseringen av ”Pedagogikken i reformene - Reformene i pedagogikken”, festskrift til Peder Haug, Senter for profesjonsstudier mandag 25.august 2008.
  • Placement mentors making sense of research-based knowledge 

   Raaen, Finn Daniel (Journal article; Peer reviewed, 2017)
   Placement mentors’ role increasingly implies demonstrating to student teachers how research-based knowledge in combination with experience-based knowledge may be relevant in teachers’ professional work. This is a challenge. ...
  • Placement training and learning outcomes in social work education 

   Caspersen, Joakim; Smeby, Jens-Christian (Studies in Higher Education;, Journal article; Peer reviewed, 2020-04-21)
   Field placement has traditionally been an important component of professional and vocational education programmes, and there is a growing interest in workplace experience in higher education programmes in general. In this ...
  • De politiserende embetsmenn : en tradisjon i norsk forvaltning 

   Slagstad, Rune (Nordisk administrativt tidsskrift;88 (3), Journal article; Peer reviewed, 2011-12)
   Min analyse samler seg om de to store reformregimer i moderne norsk historie, embetsmannsstaten (1814-1884) og arbeiderpartistaten (1945-1981). Derved aksentueres en kontinuitet mellom disse to som eliteregimer. I sentrum ...